Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixi


Fotosintez reaksiyası enerjinin udulması ilə müşayət olunduğu üçün .... proses adlanırYüklə 0,6 Mb.
səhifə6/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#53829
1   2   3   4   5   6

430.Fotosintez reaksiyası enerjinin udulması ilə müşayət olunduğu üçün .... proses adlanır.

A) endoergik;

B)termik;

C)eqzotermik;

D)termodinamik;

E)cavab variantlarının heç biri doğru deyil;


431.Torpağa daxil olan bitki qaliqlarının parçalanma məhsulu .... % oksigendən ibarətdir.

A)45;


B)42;

C)6,5;


D)1,5;

E)80;
432.Torpağa daxil olan bitki qaliqlarının parçalanma məhsulu .... % hidrogendən ibarətdir.

A) 42;

B) 45;


C)6,5;

D)1,5;


E)80;
433.Torpağa daxil olan bitki qaliqlarının parçalanma məhsulu .... % azotdan ibarətdir.

A) 6,5;


B) 45;

C) 42;


D)1,5;

E)80;
434.Torpağa daxil olan bitki qaliqlarının parçalanma məhsulu .... % kül elementləri adlanan kalsium,sili­sium,kalium və fosfordan ibarətdir.

A) 1,5;

B) 45;


C) 42;

D) 6,5;


E)80;
435.Detrit- ....

A)ekosistemdə qida elementlərinin bioloji dövranından müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılmış ölü üzvi maddədir.

B) bio­kütlənin yaranma sürəti,yəni vahid zaman kəsiyində yaranan maddənin kütləsidir.

C) istənilən ekosistemdə biokütlənin yaranması və parçalanması prosesidir.

D) qida maddələrinin bir hissəsinin bitkilərin mənimsəyə biləcəyi minerallara qədər parçalanma mərhələsini keçmədən maddələr dövranına qaytarılmasıdır.

E)cavab variantlarının hamısı doğrudur.


436.Ekosistemlərdə enerjinin hərəkəti bir-biri ilə bağlı olan .... növ qida zəncirinin iştirakı ilə baş verir.

A)2;


B)3;

C)4;


D)5;

E)6;
437. Ekosistemlərdə enerjinin hərəkəti bir-biri ilə bağlı olan iki növ qida zəncirinin iştirakı ilə baş verir.

A)otlaq və detrit;

B)otlaq və qışlaq;

C)detrit və antidetrit;

D)yaylaq və qışlaq;

E) cavab variantlarının heç biri doğru deyil;
438.Detrit ekosistemdə .....

A)qida maddələrinin ehtiyatı,onun normal fəaliyyəti üçün zəruri elementdir.

B)qida maddələrinin ehtiyatı,onun normal fəaliyyəti üçün zərərli elementdir.

C) qida maddələrinin bir hissəsinin bitkilərin mənimsəyə biləcəyi minerallara qədər parçalanma mərhələsini keçmədən maddələr dövranına qaytarır.

D) bitki,heyvan və göbələk və ya bakteriyaların ölü üzvi maddəsini yırtıcıların qidasına çevirir.

E) cavab variantlarının heç biri doğru deyil;


439.Detritofaqlar ... qrupa bölünür.

A)2;


B)3;

C)4;


D)5;

E)6;
440.Qida zəncirinin birinci həlqəsinin (produsentlərin) ......

A)sələfi yoxdur.

B)xələfi yoxdur.

C)sonu yoxdur;

D)sələfi çoxdur;

E) cavab variantlarının heç biri doğru deyil.
441.Trofik səviyyə-.....

A)verilmiş ekosistemdəki qida zəncirində produsentdən uzaqlaşmanın şərti vahididir.

B) bir həlqənin sonrakı həlqə üçün yalnız qida rolunu oynamasıdır.

C) istənilən ekosistemdə biokütlənin yaranması və parçalanması prosesidir.

D) qida maddələrinin bir hissəsinin bitkilərin mənimsəyə biləcəyi minerallara qədər parçalanma mərhələsini keçmədən maddələr dövranına qaytarılmasıdır.

E) bio­kütlənin yaranma sürəti,yəni vahid zaman kəsiyində yaranan maddənin kütləsidir.


442. Verilmiş ekosistemdəki qida zəncirində produsentdən uzaqlaşmanın şərti vahidi .... adlandırılır.

A) trofik səviyyə;

B)trofik şəbəkə;

C)emissiya;

D)köçərilik;

A)immiqrasiya;


443.Yerdə maddələr dövranı dedikdə ..... nəzər tutulur.

A) təbiətdə maddələrin çevrilməsi və yerdəyişməsinin bu və ya digər dərəcədə tsikliklə təkrarlanması;

B) təbiətdə maddələrin çevrilməsi və yerdəyişməsinin bu və ya digər dərəcədə tsikliklə təkrarlanmaması;

C) təbiətdə maddələrin çevrilməsi və yerdəyişməsinin bu və ya digər dərəcədə dəqiq dövriliyə malik olmayan təkrarlanması;

D) bütün geosferalar arasında və hər bir geosferanın daxilində maddələr mübadiləsinin diskretliyi;

E)bütün cavab variantları doğrudur;


444.Müasir dövrdə geosferalar arasında şaquli istiqamətdə maddələr mübadiləsi Yer səthindən ...... müşahidə olunur.

A) 10-20km, bəzi yerlərdə isə 50-60km yüksəklikdə;

B) 10-20km, bəzi yerlərdə isə 50-60km dərinlikdə;

C) 100-120km, bəzi yerlərdə isə 250-260km yüksəklikdə;

D) 100-120km, bəzi yerlərdə isə 250-260km dərinlikdə;

E) 1-2km, bəzi yerlərdə isə 5-6km yüksəklikdə;


445. Maddələrin geoloji dövranının simvolu ..... .

A) spiraldır.

B)çevrədir.

C)ovaldır.

D)paraboladır.

E)hiperboladır.446.Biotik dövran üzvi maddənin yaranması və destruksiyasının ....prosesidir.

A) fasiləsiz;

B)fasiləli;

C)diskret;

D)dəqiq təkrarlanan;

E)dəqiq təkrarlanmayan;


447.Kimyəvi maddələrin (elementlərin) günəş enerjisinin iştirakı ilə canlı orqanizmlərdən (bitki,heyvan) keçərək yenidən qeyri-üzvi mühitə qayıtması ... adlanır.

A) biokimyəvi dövran;

B)geoloji dövran;

C)assimiliyasiya;

D) bioloji dövranın tutumu;

E) bioloji dövranın sürəti;


448.Ekosistemdəki canlı orqanizmlərin tərkibində eyni zamanda olan kimyəvi elementlərin miqdarı .... adlanır.

A) bioloji dövranın tutumu;

B)geoloji dövran;

C)assimiliyasiya;

D) biokimyəvi dövran;

E) bioloji dövranın sürəti;


449.Vahid zaman kəsiyində ekosistemdə yaranan və parçalanan canlı maddənin miqdarı.... adlanır.

A) bioloji dövranın sürəti;

B)geoloji dövran;

C)assimiliyasiya;

D) biokimyəvi dövran;

E) bioloji dövranın tutumu;


450. Bioloji dövranın tutumu dedikdə ..... nəzərdə tutulur.

A) ekosistemdəki canlı orqanizmlərin tərkibində eyni zamanda olan kimyəvi elementlərin miqdarı;

B) vahid zaman kəsiyində ekosistemdə yaranan və parçalanan canlı maddənin miqdarı;

C) atomların təkrarən canlı orqanizmlərə daxil olması və bilavasitə yenidən ətraf mühitə çıxması;

D) atomların orqanizmlərə qoşulma (daxil olma) sürəti və onların biokütlənin tərkibində qalma müddəti;

E) böyük və kiçik dövranlarda hər bir elementin özünəməxsus miqrasiya sürəti;451. Bioloji dövranın sürəti dedikdə ..... nəzərdə tutulur.

A) vahid zaman kəsiyində ekosistemdə yaranan və parçalanan canlı maddənin miqdarı;

B) ekosistemdəki canlı orqanizmlərin tərkibində eyni zamanda olan kimyəvi elementlərin miqdarı;

C) atomların təkrarən canlı orqanizmlərə daxil olması və bilavasitə yenidən ətraf mühitə çıxması;

D) atomların orqanizmlərə qoşulma (daxil olma) sürəti və onların biokütlənin tərkibində qalma müddəti;

E) böyük və kiçik dövranlarda hər bir elementin özünəməxsus miqrasiya sürəti;


452.Dünya əhalisinin sayının 3mlrd.-a çatmasına .... (1960-cı ildə) tələb olunmuşdur.

A)1mln.il;

B)30 il;

C)2500 il;

D)2000il;

E)1000il;


453.Dünya əhalisinin sayının 3mlrd.-dan 6mlrd.-a çatmasına .... tələb olunmuşdur.

A) 30 il;

B) 1mln.il;

C)25 il;


D)200il;

E)100il;


454.Dünya əhalisinin sayının 1,25mlrd.-dan 2.5mlrd.-a çatmasına .... tələb olunmuşdur.

A) 100il;

B) 1mln.il;

C)25 il;


D)200il;

E) 30 il;455.Bir vaxtlar Ş.Furye hesab edirdi ki, ... insan yer kürəsinin ekoloji tutumunun son həddidir.

A) 5mlrd.;

B) 3mlrd.;

C) 2mlrd.;

D)8mlrd.;

E) 3,5mlrd.;


456.Belə hesab olunur ki, ətraf mühitin keyfiyyətini saxlamaq üçün inkişaf etmiş ölkələr öz milli gəlirlərinin ..... sərf etməlidirlər.

A) 1 – 2,5%-ə qədərini;

B)10-25%-ni;

C)20-30%-ə qədərini;

D)30-40%-ni;

E)50%-ə qədərini;


457.Ətraf mühiti qorumaq üçün çəkilən xərclər .... qrupa bölünür.

A) 3;


B) 2;

C)4;


D)5;

E)6;
458.Ətraf mühiti qorumaq üçün vəsaitlər:1.ətraf mühitə tullantıların daxil edilməsinin azaldılmasına çəkilən xərclər;

2.tullantıların sosial nəticələrini kompensasiya etmək üçün çəkilən xərclər;

3.atmosferə buraxılan qazlarda və çirkab suları ilə xammal və məhsul itkilərini kompensasiya etmək üçün çəkilən xərclər;

4.əhalinin ekoloji təhlükəsizliyi xərcləri;

5.insanların, bitkilərin və heyvanların genefondunun saxlanması xərcləri;

6.dayanıqlı inkişaf şəraitində təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi və yenidən yaradılması xərcləri;

A)1,2,3;


B)4,5,6;

C)1,3,5;


D)2,4,6;

E)1,5,6;
459.Təbii ətraf mühitin xassələrinin insanların təlabatına və texnoloji tələblərə uyğunluq dərəcəsinə ... deyilir.

A) mühitin keyfiyyəti;

B) əhalinin ekoloji təhlükəsizliyi;

C) dayanıqlı inkişaf;

D) genefondun saxlanması;

E)bütün cavab variantları doğrudur;
460..... mühitin keyfiyyəti deyilir.

A)Təbii ətraf mühitin xassələrinin insanların təlabatına və texnoloji tələblərə uyğunluq dərəcəsinə;

B) İnsanların, bitkilərin və heyvanların genefondunun saxlanmasına;

C)Dayanıqlı inkişaf şəraitində təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi və yenidən yaradılmasına;

D) Əhalinin ekoloji təhlükəsizliyi dərəcəsinə;

E)bütün cavab variantları doğrudur;


461. Su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi ........ adlanır.

A) su ehtiyatları

B) yeraltı su hövzəsi

C)sulu horizont

D) yeraltı su yatağı

E)su obyekti


462. Su ehtiyatı ..... adlanır.

A) su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi

B) sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi

C) yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu çatların məcmusu

D) yerin təkində geoloji struktur daxilində yerləşən, məsamələrində, çatlarında və boşluqlarında hidravlik əlaqəli sular toplanmış süxurlar təbəqəsi

E) relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii formalaşmış landşaft, yaxud geoloji struktur


463.Yeraltı su hövzəsi ..... adlanır.

A) yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu çatların məcmusu

B) sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi

C) su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi

D) yerin təkində geoloji struktur daxilində yerləşən, məsamələrində, çatlarında və boşluqlarında hidravlik əlaqəli sular toplanmış süxurlar təbəqəsi

E) relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii formalaşmış landşaft, yaxud geoloji struktur


464.Yeraltı su yatağı ..... adlanır.

A) sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi

B) yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu çatların məcmusu

C) su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi

D) yerin təkində geoloji struktur daxilində yerləşən, məsamələrində, çatlarında və boşluqlarında hidravlik əlaqəli sular toplanmış süxurlar təbəqəsi

E) relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii formalaşmış landşaft, yaxud geoloji struktur


465. Mingəçevir su anbarına ........ çayları tökülür.

A) Qanıx, Qabırrı və Kür;

B) Kür,Araz və Alazan;

C) Qanıx, Kür və Araz;

D) Bəşəriçay, Qabırrı və Kür;

E) Bəşəriçay, Qabırrı və Qanıx;


466.Mingəçevir su anbarı .......... kanallarını qidalandırır.

1. Yuxarı Qarabağ; 2. Yuxarı Şirvan; 3. Xanbulançay; 4. Samur-Abşeron;

A)1,2;


B)1,4;

C)2,3;


D)3,4;

E)2,4;
467.Araz su anbarı ........ ərazisindədir.

A) Naxçıvan Muxtar Respublikasının; 

B)Ağdam rayonunun;

C)Ağcabədi rayonunun;

D)Tərtər rayonunun;

E) Ağdərə rayonunun;
468. Xanbulançay su anbarı ....... ərazisində yerləşir.

A) Lənkəran;

B)Ağdam rayonunun;

C)Ağcabədi rayonunun;

D)Tərtər rayonunun;

E) Ağdərə rayonunun;
469. Azərbaycanın suvarma kanallarının ümumi uzunluğu .... km-dir.

A) 51755;

B)102000;

C)5175;


D)88000;

E)12375;
470. Respublika ərazisində ...... su anbarı var .

A) 140-dan çox;

B) 50-60;

C)100-dən az;

D)200-dən çox;

E)50-dən az;
471. Respublika ərazisində həcmi 1 mln. m3-dən çox olan ...... su anbarı var .

A)61;


B)56;

C)41;


D)72;

E)21;
472. Respublikanın su anbarlarının ümümi tam həcmi ...... təşkil edir.

 A) 21,5 km3 ;

B) 51,5 km3

C) 21,5 km2 ;

D) 51,5 km2;

E) 34,3 km3 ;
473. Rekultivasiyanın mənası nə deməkdir?

A) torpaqların bərpası;

B) meliorativ tədbir;

C) aqrotexniki tədbir;

D) aqronomik tədbir;

E) mühəndis-texniki tədbir;


474. Rekultivasiya ilk dəfə hansı ölkədə həyata keçirilmişdir?

A)Almaniya;

B) Çexoslavakiya;

C) Polşa;

D) Bolqarıstan;

E) ABŞ;
475. Rekultivasiya termini nə deməkdir?

A) təkrar becərmə

B) reklamation

C) restoration

D) transtatement

E) pozulmuş torpaqların bərpası
476.Atmosferə ixrac etdikləri tullantılann tərkibinə və zərərlihk dərəcəsinə görə yüngül və qida sənayesi müəssisələri də daxil olmaqla bütün istehsalat proses və avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

A) 4;


B) 2;

C) 3;


D)5;

E)6;


477.Atmosferə gigiyena normalarını aşmayan miqdarda zərərli maddə ixrac edən bütün istehsalat proses və avadanlıqları neçənci qrupa aid edilir?

A)I;


B)II;

C)III;


D)IV;

E) cavab variantlarının heç biri doğru deyil;


478. Atmosferə xoşagəlməz iyli (pis iylənən) tullantılar ixrac edən bütün istehsalat proses və avadanlıqları neçənci qrupa aid edilir?

A)II;


B)I;

C)III;


D)IV;

E) cavab variantlarının heç biri doğru deyil;


479. Atmosferə tərkibində əhəmiyyətli dərəcədə zəhərsiz tullantılar olan ventilyasiya hava və ya qazlar ixrac edən bütün istehsalat proses və avadanlıqları neçənci qrupa aid edilir?

A)III;


B)I;

C)II;


D)IV;

E) V;
480. Atmosferə tərkibində konsorogen zəhərləyici və ya zəhər maddələr olan tullantı ixrac edən bütün istehsalat proses və avadanlıqları neçənci qrupa aid edilir?

A) IV;

B)I;


C)II;

D) III;


E)V;
481.I qrupa aid edilən bütün istehsalat proses və avadanlıqları atmosferə ......

A) gigiyena normalarını aşmayan miqdarda zərərli maddə ixrac edir.

B) xoşagəlməz iyli (pis iylənən) tullantılar ixrac edir.

C) tərkibində əhəmiyyətli dərəcədə zəhərsiz tullantılar olan ventilyasiya hava və ya qazlar ixrac edir.

D) tərkibində konsorogen zəhərləyici və ya zəhər maddələr olan tullantı ixrac edir.

E)atmosferə heç bir tullantı ixrac etmir.


482.II qrupa aid edilən bütün istehsalat proses və avadanlıqları atmosferə ......

A) xoşagəlməz iyli (pis iylənən) tullantılar ixrac edir.

B) gigiyena normalarını aşmayan miqdarda zərərli maddə ixrac edir.

C) tərkibində əhəmiyyətli dərəcədə zəhərsiz tullantılar olan ventilyasiya hava və ya qazlar ixrac edir.

D) tərkibində konsorogen zəhərləyici və ya zəhər maddələr olan tullantı ixrac edir.

E)atmosferə heç bir tullantı ixrac etmir.


483.III qrupa aid edilən bütün istehsalat proses və avadanlıqları atmosferə ......

A) tərkibində əhəmiyyətli dərəcədə zəhərsiz tullantılar olan ventilyasiya hava və ya qazlar ixrac edir.

B) xoşagəlməz iyli (pis iylənən) tullantılar ixrac edir.

C) gigiyena normalarını aşmayan miqdarda zərərli maddə ixrac edir.

D) tərkibində konsorogen zəhərləyici və ya zəhər maddələr olan tullantı ixrac edir.

E)atmosferə heç bir tullantı ixrac etmir.


484.IV qrupa aid edilən bütün istehsalat proses və avadanlıqları atmosferə ......

A) tərkibində konsorogen zəhərləyici və ya zəhər maddələr olan tullantı ixrac edir.

B) xoşagəlməz iyli (pis iylənən) tullantılar ixrac edir.

C) tərkibində əhəmiyyətli dərəcədə zəhərsiz tullantılar olan ventilyasiya hava və ya qazlar ixrac edir.

D) gigiyena normalarını aşmayan miqdarda zərərli maddə ixrac edir.

E)atmosferə heç bir tullantı ixrac etmir.


485.Atmosferi çirkləndirən bütün çirkləndiricilər aqreqat halına görə ... qrupa bölünür.

A) 4;


B) 2;

C) 3;


D)5;

E)6;
486.Sənaye tərəfindən atmosferə ixrac olunan çirkləndiriciləri aşağıdakı şəkildə təsnifata bölmək olar:1.çirkləndiricinin ixrac olunmasının təşkili və nəzarətinə görə -təşkil olunmuş və təşkil olunmamış ;

2.ixrac olunma ( ayrılma ) rejiminə görə -fasiləsiz və təşkil olunmuş ;

3. temperaturuna görə - isti və soyuq ;

4.lokallığına görə - fasiləsiz və dövri;

5.təmizlənmə əlamətinə görə - təmizlənmədən ixrac olunan və təmizləndikdən sonra ixrac olunan ;

6.ixrac olunma ( ayrılma ) rejiminə görə -fasiləsiz və dövri ;

7.lokallığına görə -əsas, köməkçi, yardımçı ;

A)1,3,5,6,7;

B)1,2,3,4,5;

C)3,4,5,6,7;

D)2,4,5,6,7;

E)1,2,3,6,7;


487.Sənaye tərəfindən atmosferə ixrac olunan çirkləndiricilərin təsnifatına aid deyil :

1.çirkləndiricinin ixrac olunmasının təşkili və nəzarətinə görə -təşkil olunmuş və təşkil olunmamış ;

2.ixrac olunma ( ayrılma ) rejiminə görə -fasiləsiz və təşkil olunmuş ;

3. temperaturuna görə - isti və soyuq ;

4.lokallığına görə - fasiləsiz və dövri;

5.təmizlənmə əlamətinə görə - təmizlənmədən ixrac olunan və təmizləndikdən sonra ixrac olunan ;

6.ixrac olunma ( ayrılma ) rejiminə görə -fasiləsiz və dövri ;

7.lokallığına görə -əsas, köməkçi, yardımçı ;

A)2,4;


B)1,3;

C)5,6;


D)6,7;

E)1,7;
488.Sənaye tərəfindən atmosferə ixrac olunan çirkləndiricilər ixrac olunma rejiminə görə ..... olur.1. fasiləsiz; 2. təşkil olunmuş; 3.isti; 4. soyuq; 5. dövri.

A)1,5;


B)2,4;

C)3,5;


D)1,4;

E)3,4;
489. Sənaye tərəfindən atmosferə ixrac olunan çirkləndiricilər lokallığına görə ..... olur.1. fasiləsiz; 2. əsas; 3.köməkçi; 4. yardımçı; 5. dövri.

A)2,3,4;


B)2,4,5;

C)3,4,5;


D)1,4,5;

E)1,2,5;
490. Sənaye tərəfindən atmosferə ixrac olunan çirkləndiricilər təmizlənmə əlamətinə görə ..... olur.1. təşkil olunmuş ; 2. təmizlənmədən ixrac olunan ;

3. təşkil olunmamış; 4. yardımçı; 5. təmizləndikdən sonra ixrac olunan .

A)2,5;


B)2,4;

C)3,5;


D)1,4;

E)3,4;
491. Sənaye tərəfindən atmosferə ixrac olunan çirkləndiricilər ixrac olunmasının təşkili və nəzarətinə görə görə ..... olur.1. təşkil olunmuş ; 2. təmizlənmədən ixrac olunan ;

3. təşkil olunmamış; 4. yardımçı; 5. təmizləndikdən sonra ixrac olunan .

A)1,3;


B)2,4;

C)3,5;


D)1,4;

E)3,4;
492.Böyük şəhərlər kiçik şəhərlərə nisbətən ..... günəş şuası alır.

A)15% - az;

B)15%-çox;

C)50%-çox;

D)50%-az;

E)2%-ç0x;
493.Şəhər tikililərinin artması nəticəsində təbii lanşaftların şüni landşaftlarla əvəz olunması prosesi ..... adlandırılır.

A)ərazilərin urbanizasiyası;

B)ərazilərin rekultivasiyası;

C)ərazilərin meliorasiyası;

D) ərazilərin meqapolisləşməsi;

E) cavab variantlarının heç biri doğru deyil;


494. Bərk tullantılar (zibil) problemi ..... meydana gəlmişdir.

A) insanla bərabər;

B) ictimai icma quruluşunda;

C)feodalizm quruluşunda;

D)kapitalizm quruluşunda;

E)quldarliq quruluşunda;


495.Bərk tullantıların qismən də olsa, istifadə olunmasına .... başlanmışdır.

A)XVIII əsrin sonlarında;

B)XX əsrin əvvəllərində;

C)XVI əsrin ortalarında;

D)XIX əsrin ortalarında;

E)XX əsrin ortalarında;


496.İlk zibil yandıran müəssisə ..... tikilmişdir.

A) 1874-cü ildə Paddinqtonda;

B) 1874-cü ildə Edenburqda;

C)1995-ci ildə Brandenburqda;

D) 1895-ci ildə Nyu-Yorkda;

E)1684-cü ildə Paddinqtonda;


497.Tullantılardan xammal kimi istifadə olunması üçün fabrik ..... tikilmişdir.

A) 1895-1898ci illərdə Nyu-Yorkda;

B) 1874-cü ildə Edenburqda;

C)1995-1997ci illərdə Brandenburqda;

D) 1874-cü ildə Paddinqtonda;

E)1691-1684-cü ildə Paddinqtonda;498.Məhsul istehsalı və ya işin yerinə yetirilməsi nəticəsində əmələgələn və bu zaman tam və ya qismən istehlak xassəsini itirmiş xammal, material və yarımfabrikat qalıqları ...... adlandırılır.

A) istehsalat tullantısı;

B) istehlak tullantısı;

C) təkrar material ehtiyatı;

D) təkrar xammal;

E) təkrar xammalın istifadəsi;


499.Fiziki və ya mənəvi aşınma nəticəsində istehlak xassələrini itirmiş məmulat və materiallar...... adlandırılır.

Aistehlak tullantısı;

B) istehsalat tullantısı;

C) təkrar material ehtiyatı;

D) təkrar xammal;

E) təkrar xammalın istifadəsi;500.İstehsal tullantılarına daxil deyil:

1.qırıntı; 2.qida tullantıları; 3.işlənmiş şinlər; 4. şüşə qırıntıları;

5. makulatura; 6. plastmas məmulatlar; 7. dərilər; 8. köhnəlmiş mallar.

A)2,5,8;


B)1,3,4;

C)5,6,7;


D)6,7,8;

E)3,5,6;

Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə