Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixiYüklə 0,6 Mb.
səhifə2/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#53829
1   2   3   4   5   6

92.Tropopauza:

A) tpoposferin yuxarı sərhəddində temperaturun artmasının başlanğıcıdır

B)tpoposferin yuxarı sərhəddində temperaturun azalmasının başlanğıcıdır

C) tpoposferin yuxarı sərhəddində təzyiqin azalmasının başlanğıcıdır

D) tpoposferin yuxarı sərhəddində təzyiqin artmasının başlanğıcıdır

E) tpoposferin aşağı sərhəddində təzyiqin artmasının başlanğıcıdır


93.Günəş şüalarının yer səthindən əks olunan hissəsi:

A) albedo adlanır

B) maqneto adlanır

C)diatriba adlanır

D)”Günəş sabiti” adlanır

E)temperatur qradiyenti adlanır


94.Troposfer 78,084% :

A) molekulyar azotdan ibarətdir

B)karbon qazından ibarətdir

C) oksigendən ibarətdir

D)arqondan ibarətdir

E) su buxarından ibarətdir


95.Yerdə həyatı mümkün edən qazlardan biri :

A)oksigendir

B)ozondur

C)hidrogendir

D)heliumdur

E)kükürddür


96.Troposferin əsas xüsusiyyəti:

A) temperaturun kəskin azalmasıdır

B)təzyiqin kəskin artmasıdır

C)təzyiqin kəskin azalmasıdır

D) temperaturun kəskin yüksəlməsidir
E)temperatur və təzyiqin sabit qalmasıdır
97.Mezosferdə temperatur :

A) kəskin azalır

B) kəskin artır

C)sabit qalır

D)artıb-azalır

E) 00S-dir


98.Ozon qatını dağıdan element:

A) xlor


B)civə

C)azot


D)arqon

E) kükürd
99.Su molekulu:

A)iki hidragen atomunun bir oksigen atomu ilə birləşməsidir

B)iki oksigen atomunun bir hidrogen atomu ilə birləşməsidir

C)iki hidragen atomunun bir azot atomu ilə birləşməsidir

D)iki azot atomunun bir hidrogen atomu ilə birləşməsidir

E)bir hidragen atomunun bir oksigen atomu ilə birləşməsidir


100.Ən dərin göl:

A) Baykal

B)Ladoqa

C)Göy-göl

D) Xəzər dənizi

E)Maral-göl


101.Donma zamanı suyun həcmi:

A) 10% artır

B)10% azalır

C)dəyişmir

D)1% artır

E)1% azalır


102.Suyun kimyəvi çirklənməsinin əsas səbəbkarı:

A) insan


B)külək erroziyası

C) su erroziyası

D)bitkilərin çürüməsi

E)yağıntılar


103.Elmi-texniki tərəqqi ....... .

A)təbiət qanunları nəzərə alınmaqla inkişaf etdirilməlidir

B)təbiətin yeni inkişaf qanunlarını müəyyənləşdirməlidir

C)təbiət qanunlarını nəzərə almamalıdır

D)təbiət qanunlarından asılı olmadan inkişaf etməlidir

E)təbii resurslardan daha intensiv istifadə etməklə inkişaf etməlidir104.Atmosferdə oksigenin daimiliyini saxlayan:

A) bitkilərdir

B)heyvanlardır

C)insanlardır

D) dağ süxurlarının erroziyasıdır

E)mikroorqanizmlərdir


105. İri şəhərlərdə atmosferi çirkləndirən əsas mənbə:

A) avtomobil nəqliyyatıdır

B)neft-kimya müəssisələridir

C)tikinti materialları müəssisələridir

D)məişət tullantılarıdır

E) istilik elektrik stansiyalarıdır


106.Turş yağıntılara səbəb olan kükürd qazlarını daha çox ixrac edən mənbə:

A)istilik elektrik stansiyalarıdır

B)neft-kimya müəssisələridir

C)tikinti materialları müəssisələridir

D)məişət tullantılarıdır

E)avtomobil nəqliyyatıdır


107.Sənaye tullantıları ilə mübarizənin ən səmərəli üsulu:

A) utilləşdirmək(təkrar emal)

B)konteynerlərdə saxlamaq

C)basdırmaq

D)zibilliklərdə toplamaq

E) yandırmaq


108.Sənayenin ekolojiləşdirilməsi nədir?

A) tullantısız texnologiya

B)müəssisələrin Syinin azaldılması

C) müəssisələrin nəhəngləşdirilməsi

D)zavodlarda daha yüksək tüstü borularının tikilməsi

E)istehsalatın ləğv edilməsi


109.Ərazilərin səhralaşmasının əsas səbəbi:

A) kənd təsərrüfatı

B) sənaye

C)heft hasilatı

D)yanğınlar

E)mədənlər


110.Torpaqların şoranlaşmasının əsas səbəbi:

A) suvarma əkinçiliyi

B)sənaye çirkabları

C) turş yağıntılar

D)kiçik çayların quruması

E)yağıntılar


111.Ən iri ekoloji fəlakətlərin baş verdiyi sənaye sahəsi:

A) atom energetikası

B)qaz hasilatı

C)kimya sənayesi

D)yüngül sənaye

E) neft emalı
112.Hansı qazın atmosferdə mövsudluğu “istixana” effekti yaradır?

A)karbon qazı

B)kükürd qazı

C)azot oksidləri

D)freonlar

E)aerozollar


113.Mineral komponentlərdən üzvi maddənin yaranması prosesi necə adlanır?

A) fotosintez

B)minerallaşma

C) dissimiliyasiya

D)assimiliyasiya

E)diffüziya


114.Ətraf mühitin çirklənməsi mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?

A)2


B)3

C)4


D)5

E)6
115.Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış bitki orqanizmlərinin məcmusu necə adlanır?

A) flora

B)biogeosenoz

C) ekosistem

D)birlik


E)fauna
116................ətraf mühitin antropogen çirklənməsi deyilir.

A)Hər-hansı mühitə ona xas olmayan fiziki,kimyıvi və bioloji agentlərin daxil edilməsinə və ya həmin agentlərin orta uzunillik səviyyədən artıq olmasına

B) Müəyyən təbiət təzahürlərinin təsiri altında mühitin kimyəvi xassələrinin dəyişməsinə

C)Müəyyən təbiət təzahürlərinin təsiri altında mühitin fiziki parametrlərinin dəyişməsinə

D)Müəyyən təbiət təzahürlərinin təsiri altında mühitin bioloji parametrlərinin dəyişməsinə

E)Ətraf mühitə müxtəlif əşya və maddələrin atılmasına


117.Ətraf mühitin antropogen çirklənməsini aşağıdakı kimi təsnifata bölmək olar:

A) inqredient,parametrik,bioloji,stasial-destruksiya

B) kimyəvi,inqredient,parametrik,fiziki

C)inqredient,stasial-destruksiya,parametrik,fiziki

D)kimyəvi,fiziki,stasial-destruksiya,parametrik

E)fiziki,kimyəvi,bioloji,parametrik


118.İnqredient çirklənmə dedikdə:

A) mühitin kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

B)mühitin fiziki parametrlərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

C)mühitin elektromaqnit xassələrinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

D) mühitin təbii radiasiya fonunun dəyişməsi nəzərdə tutulur

E)təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii mühitdə və ya antropogen substratda kütləvi artım nəticəsində hər-hansı bir bioloji növün qeyri-adi miqdarda çoxalması


119.Parametrik çirklənmə dedikdə:

A) mühitin fiziki parametrlərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

B) mühitin təbii radiasiya fonunun dəyişməsi nəzərdə tutulur

C)təbiətdən istifadə prosesində landşaftın və ekosistemin pozulması ilə bağlı olan çirklənmələr

D)mühitin kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

E)təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii mühitdə və ya antropogen substratda kütləvi artım nəticəsində hər-hansı bir bioloji növün qeyri-adi miqdarda çoxalması


120.Radioaktiv çirklənmə dedikdə:

A)mühitin təbii radiasiya fonunun dəyişməsi nəzərdə tutulur

B)mühitin fiziki parametrlərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

C) təbiətdən istifadə prosesində landşaftın və ekosistemin pozulması ilə bağlı olan çirklənmələr

D)mühitin kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

E)təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii mühitdə və ya antropogen substratda kütləvi artım nəticəsində hər-hansı bir bioloji növün qeyri-adi miqdarda çoxalması


121.Stasial-destruksiya çirklənməsi dedikdə:

A) təbiətdən istifadə prosesində landşaftın və ekosistemin pozulması ilə bağlı olan çirklənmələr

B)mühitin fiziki parametrlərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

C) mühitin təbii radiasiya fonunun dəyişməsi nəzərdə tutulur

D)mühitin kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

E)təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii mühitdə və ya antropogen substratda kütləvi artım nəticəsində hər-hansı bir bioloji növün qeyri-adi miqdarda çoxalması


122.Bioloji çirklənmə dedikdə:

A) təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii mühitdə və ya antropogen substratda kütləvi artım nəticəsində hər-hansı bir bioloji növün qeyri-adi miqdarda çoxalması

B)mühitin fiziki parametrlərinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

C) təbiətdən istifadə prosesində landşaftın və ekosistemin pozulması ilə bağlı olan çirklənmələr

D)mühitin kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəzərdə tutulur

E) mühitin təbii radiasiya fonunun dəyişməsi nəzərdə tutulur123.Atmosferi çirkləndirən antropogen mənbələrin təsnifatlaşdırma əlamətləri:

A)təyinatına,yerləşməsinə,həndəsi formasına,iş rejiminə və yayılma məsafəsinə görə

B)texnoloji və ventilyasiya tullantıları,kölgələnmiş və kölgələnməmiş,təyinatına görə

C)hündür,aşağı,yerüstü, yayılma məsafəsinə görə, kölgələnmiş və kölgələnməmiş

D)nöqtəvi,xətti, texnoloji və ventilyasiya tullantıları, yerüstü,

E)meydançadaxili,meydançadan kənar,fasiləli,fasiləsiz,dövri


124.Atmosferə ixrac etdikləri tullantıların tərkibinə və zərərlilik dərəcəsinə görə bütün istehsalat proses və avadanliqları neçə qrupa bölünür?

A)4


B)3

C)2


D)5

E)6
125.Hansı sular şirin su hesab olunur?

A)duzluluğu 0,1%-dən az olan

B) duzluluğu 0,1%-dən çoxolan

C)duzluluğu 1%-dən az olan

D)duzluluğu 1%-dən çox olan

E)duzluluğu 1% olan
126.Çaylarda suyun yeniləşməsi dövrü:

A) 16 gün

B)17 gün

C)10 il


D)16il

E)160il
127.Cəmlənmə effekti necə hesablanır?

A) C1/BBQ1+ C2/BBQ2+∙∙∙+ Cn/BBQn≤1

B) C1/BBQ1+ C2/BBQ2+∙∙∙+ Cn/BBQn≥1

C) C1/BBQ1+ C2/BBQ2+∙∙∙+ Cn/BBQn=1

D) C1/BBQ1+ C2/BBQ2+∙∙∙+ Cn/BBQn=0

E) C1/BBQ1+ C2/BBQ2+∙∙∙+ Cn/BBQn>1
128.Koaqulyasiya nədir?

A)çirkab sularını təmizləmə üsulu

B)torpağı təmizləmə üsulu

C)havanı təmizləmə üsulu

D)çirklənmə növü

E)bitki növü


129.Bioloji təmizləmədə hansı maddədən istifadə olunur?

A) aktiv lildən

B)karbon qazından

C) aktiv kömürdən

D)qumdan

E)gildən
130.Ozonlaşdırma nədir?

A) çirkab sularını təmizləmə üsulu

B)havanı təmizləmə üsulu

C)çirklənmə növü

D)bitki növü

E) torpağı təmizləmə üsulu


131.Səs-küy dedikdə.....................

A)səs rahatlığı çərçivəsini aşan səs rədsləri nəzərdə tutulur

B)tezliyi 2...17Hs olan rəqslər nəzərdə tutulur

C)mexaniki rəqs nəzərdə tutulur

D)elektromaqnit dalğaları nəzərdə tutulur

E)0...2Hs tezlikli rəqslər nəzərdə tutulur


132.Urbanizasiya nədir?

A) şəhərlərin rolunun cəmiyyətin həyatında artmasının tarixi prosesi

B) şəhərlərin böyüməsi

C ) şəhərlərin rolunun cəmiyyətin həyatında azalmasının tarixi prosesi

D)əhalinin kəndlərdə cəmlənməsi

E)əhalinin şəhərlərdən kəndlərə axını


133.Tullantı nəyə deyilir?

A) verilmiş məhsulun istehsalına yaramayan xammal növləri,istehlak olunmayan maddə və enerji qalıqları

B)məişətdə istifadə etmədiyimiz əşyalar

C) ətrafımızda bizə lazım olmayan hər şey

D) verilmiş məhsulun istehsalına yaramayan xammal növləri

E) istehlak olunmayan maddə


134.Bərk tullantılar neçə qrupa bölünür:

A)4


B)2

C)5


D)6

E)8
135...................bərk sənaye tullantısı deyilir.

A) Məhsul istehsalı və ya işin yerinə yetirilməsi zamanı yaranan, qismən və ya tamamilə istehlak xassələrini itirmiş xammal,material,yarımfabrikat qalıqlarına

B) Verilmiş məhsulun istehsalına yaramayan xammal növləri,istehlak olunmayan maddə və enerji qalıqlarına

C)Məişət əşyalarının amortizasiyası nəticəsində yaranan və məişətdə təkrar istifadə olunmayan bərk maddələrə

D) Ətrafımızda bizə lazım olmayan hər şeyə

E)Məhsul istehsalı və ya işin yerinə yetirilməsi zamanı yaranan, qismən və ya tamamilə istehlak xassələrini itirməmiş xammal,material,yarımfabrikat qalıqlarına
136...................bərk məişət tullantısı deyilir.

A) Məişət əşyalarının amortizasiyası nəticəsində yaranan və məişətdə təkrar istifadə olunmayan bərk maddələrə

B) Verilmiş məhsulun istehsalına yaramayan xammal növləri,istehlak olunmayan maddə və enerji qalıqlarına

C) Ətrafımızda bizə lazım olmayan hər şeyə

D)Məhsul istehsalı və ya işin yerinə yetirilməsi zamanı yaranan, qismən və ya tamamilə istehlak xassələrini itirmiş xammal,material,yarımfabrikat qalıqlarına

E)Məhsul istehsalı və ya işin yerinə yetirilməsi zamanı yaranan, qismən və ya tamamilə istehlak xassələrini itirməmiş xammal,material,yarımfabrikat qalıqlarına


137.Təhlükəlilik dərəcəsinə görə tullantılar neçə sinfə bölünür?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6
138.Çirkab suyunun tərkibində hansı maddələr olduqda mexaniki təmizləmədən istifadə etmək olar?

A) metal qırıntılarını

B)üzvi birləşmələri

C) bakteriyaları

D) boyaq maddələrini

E) fiziki çirkləndiriciləri
139.Aşağıdakılardan hansı iqlim amilidir?

A) atmosfer təzyiqi

B) ərazinin növ müxtəlifliyinin zənginliyi

C) torpaqda humusun miqdarı

D) bitki örtüyünün sıxlığı

E)torpağın nəmliyi


140.Mühitin təbii radiasiya fonunun dəyişməsi................çirklənmədir.

A) fiziki

B) mexaniki

C)kimyəvi

D)bioloji

E)təbii


141.Sututarda suyun temperaturunun antropogen dəyişməsi ................ çirklənmədir.

A) fiziki

B) təbii

C)kimyəvi

D)bioloji

E) mexaniki
142.Hansı sular duzlu su hesab olunmur?

A)duzluluğu 0,1%-dən az olan

B) duzluluğu 0,1%-dən çoxolan

C)duzluluğu 1%-dən az olan

D)duzluluğu 1%-dən çox olan

E)duzluluğu 1% olan


143.Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış heyvanat aləminin məcmusu necə adlanır?

A) fauna


B)biogeosenoz

Cflora


D)birlik

E) ekosistem
144.....................populyasiya deyilir.

A)Eyni ərazi tutan,eyni növə mənsub olan və aralarında genetik mübadilə baş verən canlı orqanizmlər qrupuna

B)Müəyyən ərazinin abiotik və biotik amillərinin məcmusuna

C)Eyni növdən olan bütün canlıların məcmusuna

D)Eyni ərazidə məskunlaşmış və qohum növlərə mənsub canlılar qrupuna

E)Aralarında genetik mübadilə(artıb-törəmə) baş verə bilən bütün canlıların məcmusuna


145.Populyasiyanın cinsi strukturu hansı göstəricini ifadə edir?

A) müxtəlif cinslərdən olan fərdlərin sayının nisbətini

B)müxtəlif yaşlardan olan fərdlərin sayının nisbətini

C) populyasiyanın ailə,sürü,ilxı və s.formada yaşamasını

D)populyasiyanın köçəri və ya oturaq həyat tərzinə malik olmasını

E)vahid zamanda müxtəlif cinslərdən olan fərdlərin sayının artımını


146. Populyasiyanın fəza-məkan strukturu hansı göstəricini ifadə edir?

A)populyasiyanın ailə,sürü,ilxı və s.formada yaşamasını

B)müxtəlif yaşlardan olan fərdlərin sayının nisbətini

C) müxtəlif cinslərdən olan fərdlərin sayının nisbətini

D)populyasiyanın köçəri və ya oturaq həyat tərzinə malik olmasını

E)vahid zamanda müxtəlif cinslərdən olan fərdlərin sayının artımını


147. Populyasiyanın yaş strukturu hansı göstəricini ifadə edir?

A) müxtəlif yaşlardan olan fərdlərin sayının nisbətini

B) populyasiyanın ailə,sürü,ilxı və s.formada yaşamasını

C) müxtəlif cinslərdən olan fərdlərin sayının nisbətini

D)populyasiyanın köçəri və ya oturaq həyat tərzinə malik olmasını

E)vahid zamanda müxtəlif yaşlardan olan fərdlərin sayının artımını


148.Populyasiya sözünün hərfi mənası :

A) xalq


B)fərd

C) növ
D)birlik

E)ailə
149...............................................biogeosenoz adlanır.

A) müəyyən ərazinin abiotik və abiotik amillərinin məcmusu

B) müəyyən ərazinin biotik amillərinin məcmusu

C)məyyən bir ərazinin bitki və heyvanat aləminin məcmusu

D) müəyyən ərazinin abiotik amillərinin məcmusu

E)müəyyən ərazinin iqlim amillərinin məcmusu


150.Biogeosenozun tərkib hissələri:

A)ekotop+biosenoz

B)zoosenoz+fitosenoz

C)ekotop+klimotop

D)zoosenoz+klimotop
151.Ekotopun tərkib hissələri:

A) klimotop,edafotop

B)hidrasfer,litosfer

C) atmosfer,hidrasfer

D)bitki,heyvan

E)fitosenoz,zoosenoz,mikrobosenoz


152.Biosenozun tərkib hissələri:

A) fitosenoz,zoosenoz,mikrobosenoz

B)hidrasfer,litosfer

C)atmosfer,torpaq-süxur, hidrasfer, bitki,heyvan

D)bitki,heyvan

E) atmosfer,hidrasfer153.Populyasiyanın biotik potensialı .....................səciyyələndirir.

A)zaman vahidində nəzəri maksimal nəslin alınmasını

B)zaman vahidində doğulanların faktiki sayını

C)zaman vahidində ölənlərin sayını

D)zaman vahidindəki real artımı

E) zaman vahidində faktiki maksimal nəslin alınmasını


154.Zaman vahidi ərzində maksimal nəslin alınması populyasiyanın ...........adlanır.

A)biotik potensialı

B)sıxlığı

C)quruluşu

D) dinamikası

E) homeostazı


155. Fitosenoz+zoosenoz+mikrobosenoz=?

A)biosenoz

B)aqrosenoz

C)biotop


D)ekosistem

E)biogeosenoz


156.Klimotot+edafotop=?

A) ekotop

B)aqrosenoz

C)biogeosenoz

D) biosenoz

E)ekosistem


157.Ekotop+biosenoz=?

A)ekosistem

B)aqrosenoz

C)biogeosenoz

D)fitosenoz

E)klimotop


158.Müxtəlif yaşlardan olan fərdlərinin sayı populyasiyanın:

A) yaş strukturunu səciyyələndirir

B)sıxlığı adlanır

C) fəza-məkan sturukturu adlanır

D)dinamikasını səciyyələndirir

E)Cinsiyyət strukturunu səciyyələndirir


159.Canlıların ailə,sürü,ilxı və s. formasında yaşaması populyasiyanın:

A)fəza-məkan sturukturu adlanır

B)sıxlığı adlanır

C)yaş strukturunu səciyyələndirir

D)dinamikasını səciyyələndirir

E)cinsiyyət strukturunu səciyyələndirir


160.Müxtəlif cinslərdən olan fərdlərin sayı populyasiyanın:

A) cinsi strukturunu səciyyələndirir

B)sıxlığı adlanır

C)yaş strukturunu səciyyələndirir

D) fəza-məkan sturukturu adlanır

E)dinamikasını səciyyələndirir


161. Eyni ərazi tutan,eyni növə mənsub olan və aralarında genetik mübadilə baş verən canlı orqanizmlər qrupuna ......................deyilir.

A)populyasiya

B)ekosistem

C)biogeosenoz

D)növ

E)cəmiyyət162.Biotik dövranın qapanması üçün neçə növ canlı olmalıdır?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
163.Biotik dövran qapanması üçün canlıların iştirakının ardıcıllığı:

A) produsent konsument redusent

B) konsument produsent redusent

C)produsent redusent konsument

D)redusenr konsument produsent

E)konsument redusent produsent
164...............fauna deyilir.

A) Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış bitki aləminin məcmusuna

B) Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış heyvanat aləminin məcmusuna

C)Müəyyən ərazidə müvəqqəti məskunlaşmış bitki növlərinin məcmusuna

D)Müəyyən ərazidə müvəqqəti məskunlaşmış heyvan növlərinin məcmusuna

E)Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış mikroorqanizmlərin məcmusuna


165...............flora deyilir.

A) Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış heyvanat aləminin məcmusuna

B) Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış bitki aləminin məcmusuna

C)Müəyyən ərazidə müvəqqəti məskunlaşmış bitki növlərinin məcmusuna

D)Müəyyən ərazidə müvəqqəti məskunlaşmış heyvan növlərinin məcmusuna

E)Verilmiş ərazidə tarixən məskunlaşmış mikroorqanizmlərin məcmusuna


166.Şəhərlərin rolunun cəmiyyətin həyatında artması..................adlanır.

A) urbanizasiya

B)innavasiya

C) sənayeləşmə

D)intensivləşmə

E) kommunikasiya


167.Aşağıdakılardan hansı fiziki çirklənməyə aiddir?

A)sututarda suyun temperaturunun antropogen dəyişməsi

B) sututarda suyun kimyəvi tərkibinin antropogen dəyişməsi

C)torpağın məhsuldarlığının azalması

D)atmosferdə karbon qazının miqdarının artması

E)biomüxtəlifliyin pozulması


168. Böhran nöqtələri arasındakı dözümlülük həddinə konkret ekoloji amilə görə orqanizmin................deyilir.

A) valentliyi

B)elastikliyi

C) plastikliyi

D)ekoloji taxçası

E)arealı
169. Növün mövcudluğu üçün tələb olunan bütün amillər kompleksinə növün...............deyilir.

A) ekoloji taxçası

B)elastikliyi

C)valentliyi

D) plastikliyi

E)arealı
170.Növlərdən birinin dgərinə heç bir təsir göstərməməsi...............adlanır.

A)neytralizm

B)simbioz

C)amensalizm

D)komensalizm

E)mutalizm


171.Orqanizmlərdən birinin digərinə zərər vermədən faydalanması ..........adlanır.

A) komensalizm

B)simbioz

C)amensalizm

D) neytralizm

E)mutalizm


172.Bir növün heç bir fayda almadan digər bir növə əziyyət verməsi........adlanır.

A) amensalizm

B)simbioz

C) neytralizm

D)komensalizm

E)mutalizm


173.Qarşılıqlı əlaqənin hər iki növ üçün mənfi nəticələrə səbəb olması.........adlanır.

A)rəqabət

B)simbioz

C)amensalizm

D)komensalizm

E)mutalizm


174.Hər iki fərd üçün faydalı olan qarşılıqlı əlaqə ............... adlanır.

A) simbioz

B) rəqabət

C)amensalizm

D)komensalizm

E)mutalizm


175. “Roma klubu”-nun yaradıcısı kim olmuşdur?

A) A.Peççei

B) V.İ.Vernadski

C) B.Kommoner

D) C.Forrester

E) D.Medouz


176.Orqanizmlərin bilavasitə və ya bilvasitə (dolayısı ilə) qarşılıqlı münasibətdə olduğu təbiət cisim və təzahürlərinə ............ deyilir.

A) mühit


B) biotik amil

C) abiotik amil

D)ekoloji amil

E) edafogen amil177. Canlı orqanizmlərin fərdi inkişafının heç olmazsa birfazasında ona birbaşa və ya dolayısı ilə təsir göstərə bilən hər-hansı mühit şəraitinə ............ deyilir.

A) ekoloji amil

B) biotik amil

C) abiotik amil

D) mühit

E) edafogen amilYüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə