Fənnin adı:Ümumi təhsilin kurikulumu Müəllimin adı: Baxşəliyeva TamaraYüklə 16,11 Kb.
tarix10.01.2022
ölçüsü16,11 Kb.
#108831
növüMühazirə

Fənnin adı:Ümumi təhsilin kurikulumu

Müəllimin adı: Baxşəliyeva Tamara

İli, mühazirə, saat: 2020 30

İxtisas: Riyaziyyat informatika, IV kurs

İmtahan sualları?

1. Fəal (interaktiv) dərsin mərhələlərinin ənənəvi dərslə müqayisəsi

2. Məktəbdaxili qiymətləndirmə qaydaları.

3. Fəal (interaktiv) təlimin üsul və texnikaları

4. Qrup işinin təşkilinə verilən tələblər

5. Fəal (interaktiv) təlimin “ Auksion” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

6. Fəal (interaktiv) dərsin 2-ci mərhələsi: Tədqiqatın aparılması

7. Müasir təlimin təşkilinə verilən tələblər.

8. Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil Konsepsiyası( Milli kuirukulum).

9. Riyaziyyat fənni üzrə məzmun standartları

10. Fəal (interaktiv) təlimin “ Diskussiya” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

11. Müxtəlif iş formalarında dərsin təşkili

12. Riyaziyyat fənn kurikulumlarının xarakterik xüsusiyyətləri

13. Müəllimin bələdçilik mövqeyi və onun həyata keçirilməsi qaydaları

14. Ümumtəhsil sistemində yeni qiymətləndirmə standartları

15. Fəal (interaktiv) təlimdə “Auksion” metodu və onun tətbiqetmə qaydası

16. Azərbaycan Respublikasında Təhsil İslahatı Proqramı

17. Fəal(interaktiv) təlim prinsipləri: Qabaqlayıcı təlim prinsipi

18. Müasir təlimdə keyfiyyətcə qiymətləndirmə

19. Kurikulum konseptual sənəd kimi

20. Fəal(interaktiv) təlimdə diskussiya metodu və onun tətbiqi qaydaları

21. Standart anlayışı, onun funkiyası və əhəmiyyəti

22. Fəal(interaktiv) təlimin prinsipləri: Dialoji təlim prinsipi

23. Fəal (interaktiv) təlimdə dərsin IV mərhələsi: İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

24. Məktəbdaxili qiymətləndirmə: Diaqnostik qiymətləndirmə

25. Fəal təlimdə “Venn diaqramı” metodu və onun tətbiq edilməsi qaydaları

26. Məzmun standartlarının bilik və fəaliyyət komponentləri və onların praktik əhəmiyyəti

27. Biliyin katoqoriyaları: Deklorativ bilik

28. Fəal (interaktiv) təlim mexanizmləri: Mexanizim1. Problemli vəziyyətin yaradılması.

29. Kurikulumlarda əsas pedaqoji anlayışlar.

30. Fəal (interaktiv) təlimdə Debatlar (çarpaz müzakirə) və onun tətbiqetmə qaydası.

31. Məzmun standartlarının fəaliyyət baxımından təsnifatı. Blum taksanomiyası

32. Fəal(interaktiv) təlimin mexanizmləri. Mexanizm 3. Şagird-tədqiqatçı; müəllim fasilitator

33. Məktəbdaxili qiymətləndirmə: Formativ qiymətləndirmə.

34. Müəllimin planlaşdırma bacarığı.

35. Fəal (interaktiv) təlimdə “Ziqzaq” metodu və onun tətbiqetmə qaydalar.

36. Müasir təlimin prinsipləri: Şəxsiyyətə yönəldilmiş təlim prinsipi

37. Dərsin II mərhələsi: Tədqiqatın aparılması

38. Azərbaycan Respublikasında Milli Təhsil Konsepsiyası

39. Öyrədici mühitin növləri: Sosial psixoloji mühit

40. Fəal təlimdə “Müzakirə” metodu və onun tətbiqetmə qaydası

41. Qardner nəzəriyyəsi (Dərketmə üsulları)

42. Fəal (interaktiv) təlimin üsul və texnikaları haqqında ümumi məlumat

43. Pedaqoji prosesdə fasilitasiya bacarığı

44. Müasir təlimdə məlumatla təminetmə qaydaları

45. Fəal(interaktiv) təlimin “Klaster” (şaxələndirmə) metodu və tətbiqetmə qaydası

46. Pedaqoji prosesdə fasilitasiya bacarığı

47. Qrup işinin təşkili qaydaları

48. Yeni kurikulumların səciyyəvi xüsusiyyətləri

49. Müasir təlimdə təşkilati dəstəkləmə qaydaları

50. Fəal təlimin “Suallar” metodu və onun tətbiqetmə yolları.

51. Müəllimin əsas pedaqoji qabiliyyətləri.

52. Ənənəvi və müasir təlimin müqayisəli təhlili

53. Qrup işinin qiymətləndirilməsi qaydaları. (Meyar cədvəli tərtib et)

54. XXI əsrdə şagirdlərdə formalaşdırılacaq bilik, bacarıq və vərdişlər.

55. Fəal təlimin “Klaster” (şaxələndirmə) metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

56. Yeni dərslik komponentləri ilə işin təşkili.

57. Dərsdə psixoloji dəstəkləmə qaydaları

58. Təhsildə qiymətləndirmə nədir? Qiymətləndirmənin tərkib hissələri

59. Öyrədici mühitin növləri.Əşyəvi mühit.

60. Fəal təlimin “BİBÖ” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

61. Nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxemi tərtib et

62. Müasir qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmə ilə müqayisəsi.

63. Fəal (interaktiv) təlimin mexanizmləri haqqında məlumat.

64. Fənn və milli kurikulumun strukturu və məzmunu.

65. Fəal (interaktiv) təlimin “ Suallar ” metodu və tətbiqetmə qaydaları.

66. Müəllim üçün qiymətləndirmə üzrə örnəklər

67. Riyaziyyat fənninin əhəmiyyəti

68. Fəal (interaktiv) dərsin işlənib hazırlanması planı.

69. Milli kurikulim strukturu.

70. Fəal (interaktiv) təlimin “ Kublaşdırma” metodu və tətbiqetmə qaydaları.

71. Fəal (interaktiv) təlimin prinsipləri: Təlim-tərbiyə prosesinin çevikliyi prinsipi

72. Milli kurikulumun ənənəvi təlim proqramından fərqi

73. Qiymətləndirmə standartları və onun səviyyələri

74. Təlimin təşkili forması. Dərslik kompleksi ilə işin təşkili

75. Fəal (interaktiv) təlimin “ Kublaşdırma” metodu və tətbiqetmə qaydaları

76. Qiymətləndirmə standartları (Bilik, fəaliyyət)

77. Müasir təlimin prinsipləri haqqında ümumi məlumat

78. Fəal (interaktiv) təlimdə iş formaları

79. Riyaziyyat fənnində alt standartın funksiyaları

80. Fəal təlimin “Müzakirə” metodu və onun tətbiqi qaydaları.

81. Dərsin ikinci mərhələsi. Qrup işinin təşkilinə verilən tələblər

82. Fəal (interaktiv) təlimin prinsipləri

83. Azərbaycan Respublikasında Təhsil İslahatı Proqramı

84. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmə qaydaları

85. Fəal (interaktiv) təlimin “Ziqzaq” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları.

86. Məzmun standartları haqqında ümumi məlumat

87. Fəal ( interaktiv) dərsin mərhələləri

88. Öyrədici mühitin növləri

89. Müəllimin bələdçilik mövqeyi. Fasilitasiya qaydaları

90. Fəal (interaktiv) təlimin “Venn diaqrami” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

91. Məktəbdaxili qiymətləndirmə. Formativ( cari) və summativ qiymətləndirmə

92. Kurikulumda əsas pedaqoji anlayışlar.

93. Yeni təlim strategiyaları

94. Fəal (interaktiv) təlimin birinci mərhələsi: Motivasiya (problemin qoyulması)

95. Fəal (interaktiv) təlimin “ Rollu oyunlar” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları.

96. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər: Şagirdyönümlülük

97. Fəal (interaktiv) təlimin prinsipləri

98. Öyrədici mühitin növləri

99. Azərbaycan Respublikasında Ümumtəhsil Konsepsiyası. ( Milli kuirukulum)

100. Fəal (interaktiv) “ Qar topası” ” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

101. Şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərinin və dəyərlərinin qiymətləndirilməsi

102. Biliyin kateqoriyaları. Prosedural bilik

103. Riyaziyyat fənnində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

104. Pedaqoji prosesdə təşkilati dəstək qaydaları

105. Fəal təlimda “Blum taksonomiyası” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

106. XXI əsrin xüsusiyyətləri

107. Qiymətləndirməinin üsul və vasitələri

108. Təhsil islahatının prinsipləri

109. Fəal(interaktiv) dərsin işlənib hazırlanması planı

110. Fəal(interaktiv) təlimdə “Akvarium” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

111. İllik və cari planlaşdırma.

112. Təhsil islahatını zəruri edən səbəblər

113. Rubriklər formativ qiymətləndirmə vasitəsi kimi.

114. Fəal təlimdə inteqrasiya

115. Fəal təlimin üsul və texnikaları haqqında məlumat

116. Biliyin kateqoriyaları. Kontekstual bilik

117. Fəal (interaktiv) təlimin əsas xüsusiyyətləri

118. Məktəbdaxili qiymətləndirmə: Summativ qiymətlən-dirmə

119. Riyaziyyat fənn kurikulumunun əsas məqsədi

120. Fəal (interaktiv) təlimin “ Rollu oyunlar” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları

121. Məzmun standartlarının fəaliyyət baxımdan təsnifatı. Emosional (psixomator) taksonomiya

122. Fəal (interaktiv) təlimin psixoloji mexanizmləri: Psixoloji dəstək, hörmət və etibar

123. Müasir təlimdə qiymətləndirmə standartları

124. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər.

125. Fəal (interaktiv) təlimin “BİBÖ” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları.

126. Azərbaycan Respublikasında Qiymətləndirmə haqqında qanun

127. Müəllimin əsas pedaqoji qabiliyyətləri

128. Müasir təlimin prinsipləri

129. Qiymətləndirmənin müxtəlif üsul və formaları

130. Fəal (interaktiv) təlimin “Müzakirə” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları.

131. Ənənəvi təlimlə müasir təlimin müqayisəli təhlili

132. Formativ qiymətləndirmənin üsul və texnikaları

133. Fəal (interaktiv) təlimin prinsipləri

134. Müasir təlimdə inteqrasiya

135. Fəal (interaktiv) təlimin “Müşahidə” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları.

136. Müasir təlimdə planlaşdırma bacarığı

137. Məzmun standartları

138. Fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyətləri

139. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan üsul və texnikalar

140. Fəal (interaktiv) təlimin “Karusel” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları.

141. Təhsil islahatının əsas prinsipləri

142. Məzmun standartlarının komponentləri üzrə təsnifatı

143. Taksonomiyalar

144. Qiymətləndirmə standartlarının xüsusiyyətləri

145. Azərbaycanda kurikulumların yaradılması və inkişafı

146. Azərbaycan Respublikasında qiymətləndirmə haqqında qanun

147. Fənn kurikulumları haqqında

148. Fənn kurikulumlarının məqsədi və inkişafı

149. Milli qiymətləndirmə150. Fəal (interaktiv) təlimin “Əqli hücum” metodu və onun tətbiqetmə qaydaları.
Yüklə 16,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin