Gayrimenkul satiş ŞartnamesiYüklə 43,77 Kb.
tarix14.01.2018
ölçüsü43,77 Kb.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ
1) SATIŞA KONU GAYRİMENKUL
Akdeniz İhracatçı Birliklerine ait Mersin İli, Akdeniz İlçesinde bulunan (Çakmak Caddesi Buğdaycı Apartmanı No:27 Kat:6 Daire:32) 1 adet taşınmaz, kapalı zarf teklif usulüne göre, teklif alındıktan sonra teklif verenler arasında en uygun teklifi veren tarafça bedeli peşin ödenmek üzere satılacaktır.
2) TAŞINMAZIN NİTELİĞİ VE TAPU KAYDI


Ada No

Parsel No

Alanı (m²)

Hisse Oranı

Arsa Payı

Niteliği

Muhammen Bedeli (TL)

%3 Geçici Teminat Tutarı (TL)

192

19

120

Tam

120/5860

1 adet taşınmaz

120.000,00

3.600,00


3) İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
a) Kanuni ikametgâh sahibi olunması,

b) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

c) İstenilen geçici teminat ile şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi,

d) Tüzel Kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri şarttır.

e) İhaleye vekâleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri vermeleri şarttır.
4) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a) Satımı yapan TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli,

b) Satımı yapan TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

ç) Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durum; tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ve ihaleden sonra ortaya çıkmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Bu durumda yeniden ihaleye çıkılması sebebiyle Birlik aleyhine meydana gelen her türlü zarar ve ziyan ihalenin iptaline neden olan istekliden talep ve dava edilir.


5) YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e) 4. Maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.


6) CEZA SORUMLULUĞU VE SONUÇLARI
5. Maddede yazılı fiil ve davranışlarda bulunanların bu durumları, satış tamamlandıktan sonra anlaşılmış olsa dahi haklarında gerekli idari ve yasal işleme başvurulur.
7) ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLMESİ
Gayrimenkulun satış şartnamesi;

a) Mersin’de: Akdeniz İhracatçı Birlikleri Limonluk M. Vali Hüseyin Aksoy C. No:4 Yenişehir / Mersin, (0324 325 37 37 – IK ve Satın Alma Şefliği 1231)

b) Adana’da: Emek M. Güney Sanayi Evleri 10. S. No:10 Seyhan / Adana,

c) Antakya’da: İskenderun Yolu Üzeri 11.Km Büyük Dalyan Mevkii S.S. Yapı Kooperatifi Uluslararası Nakliyeciler Sitesi D. Blok No.4 Antakya /Hatay,

d) İskenderun’da: Mareşal Çakmak C. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/Hatay,

e) Karaman’ da: Organize Sanayi Bölgesi Karaman,

f) Kayseri’ de: 1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:19 Melikgazi/Kayseri,

g) Genel Sekreterliğimizin www.akib.org.tr

Adreslerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.


8) SATILACAK GAYRİMENKULÜN GÖRÜLMESİ
Teklif sahipleri taşınmazların bulunduğu yerin Tapu Müdürlüğü ve Belediyesinden gayrimenkullerin tapu kayıtları ve imar durumları hakkında bilgi almış, taşınmaz malın mevcut durumunu (işgal, hasar, hisse, alan m², imar, iskân, sit vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu konuda gelecekte Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmaz.
9) TEKLİFLERİN VERİLMESİ
Teklifler, 07.12.2015 Pazartesi günü mesai bitimine (17:30’a) kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Limonluk M. Vali Hüseyin Aksoy C. No:4 Yenişehir / Mersin adresindeki İnsan Kaynakları ve Satın Alma Şefliğine verilecektir.

2. maddede belirtilen muhammen bedelin altındaki teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmeye alınmayacaktır.10) TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

İstekliler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen adrese teslim edeceklerdir.

Teklif zarfının içerisinde;

1-Teklif mektubu EK-1 (Teklif mektubu EK-1’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek, teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile açık olarak yazılacak, teklif sahibinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas olacak adresi bulunacak ve teklif veren tarafından imzalanacaktır.)

2-Geçici teminata ait alındı belgesi/makbuzu veya geçici teminat mektubu,

3-Teklif sahiplerince; bu satış için lüzumlu bütün hususları tetkik ederek şartları aynen kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt anlamına gelmek üzere her sayfası ve ekleri imzalanmış “Gayrimenkul Satış Şartnamesi”,

4-Tüzel kişiler ile ihaleye vekâleten katılacak veya teklifte bulunacak olanların yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

5-Tebligata ait adres, telefon ve faks numaralarını gösteren adres beyannamesi konulacaktır.

Teklif zarfının üzerine;

Teklif veren firma veya şahsın ismi, teklifin hangi gayrimenkule ait olduğu (………………………………………………… adresindeki taşınmazın/taşınmazların satışına ait teklif mektubudur.) yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanacaktır.


11) GEÇİCİ TEMİNAT
Akdeniz İhracatçı Birliklerine ait gayrimenkullerin geçici teminat bedeli, 2. Madde de belirtilen muhammen bedelin %3’ü nispeti olan bedellerdir.

Nakit verilecek geçici teminat bedeli, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin Vakıflar Bankası Mersin Merkez Şubesi nezdindeki TR 53 0001 5800 7285 4389 04 nolu IBAN hesabına veya Birlik veznesine yatırılacaktır.

Teminat olarak;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankaların verecekleri süresiz ve şartsız teminat mektubu,

c) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (nominal değer üzerinden)


12) KESİN TEMİNAT
Kesin teminat teklif bedelinin %6’sı (Yüzde altı) olacaktır.
13) TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Teklifler; 08.12.2015 Salı günü saat 13.00’da Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından Limonluk M. Vali Hüseyin Aksoy Cd. No:4 Yenişehir / Mersin adresinde açılacaktır.

İsteklilerin kendileri veya yetkili temsilcileri tekliflerin açılması sırasında hazır bulunabilirler.

Şartnamede yazılı belgeleri ve teminatları tamam olmayan teklif sahiplerinin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekliflerin son gönderilme tarihlerine kadar gelen teklifler değerlendirildikten sonra Şartnamede yazılı belgeleri ve teminatları tamam olan istekliler arasında Birlikçe en uygun görülen istekli üzerine ihale yapılmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda üzerinde ihale kalan istekli kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde verilen teklif bedeline göre geçici teminatını kesin teminata çevirmek üzere eksik kalan tutarı Birlik veznesine verir.

Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı irat kaydedilir. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ihaleyi iptal edip etmemekte, bütün teklifleri reddetmekte, ikinci veya üçüncü teklif sahiplerini ihaleye davet edip etmemekte serbesttir. (ihaleye davet edilmeleri halinde şartları yerine getirmeyen ikinci ve üçüncü teklif sahiplerinin teminatları da irat kaydedilir.)

Her iki halde de Birlik; aleyhine doğacak her türlü zarar ve ziyanı, şartnameye aykırı davranarak teminatı tamamlamayan teklif sahiplerinden talep ve dava etmeye yetkilidir

Kapalı teklif usulü sonucu ilk üç sırayı alan teklif sahipleri dışındakilere teminatları ihaleden sonra hemen, ilk üç sırada yer alanların geçici teminatları ise gayrimenkul satış bedelinin kurum hesaplarına yatırılmasıdan sonra iade edilecektir.

İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı; satış bedelinin ifa edilmesini müteakip kendisine iade olunur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 45 takvim günüdür.

Yüklenici zarfların açıldığı andan itibaren teklifinden dönemez. Ancak, 45 takvim günü içerisinde AKİB’in tasdik veya reddi kendisine tebliğ edilmezse, ihale tarihinden başlayarak 45 takvim günü tamamlandıktan sonra teklifini geri çekebilir.

14) İHALENİN KESİNLEŞMESİ VE TEBLİĞ EDİLMESİ
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde teklif sahibi veya vekiline elden imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın teklif sahibine veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
15) ALICIYA AİT OLAN MASRAFLAR
Söz konusu gayrimenkul alım-satımına ilişkin olarak; satıcı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ödenmesi gerekenler de dahil olmak üzere her türlü resim, harç, vergi ve tüm masraflar alıcıya aittir.
16) ÖDEME ŞARTLARI
İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde masraflar dahil olmak üzere ihale bedelini kurum hesaplarına yatıracaktır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın isteklinin kesin teminatı irat kaydedilir.
17) TAŞINMAZIN DEVİR İŞLEMLERİ
İhale bedeli ile belirtilen diğer tüm harç, vergi ve masrafların tamamı ödenmedikçe tapuda alıcısının üzerine devir işlemi yapılmayacaktır. Anılan bedel ve masrafların tamamının ödenmesine rağmen alıcı tarafından tapuda devir işlemlerinin yapılmaması halinde 15 gün süreli bir ihtarname çekilerek devir işlemlerinin yapılması istenecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince ihale iptal edilerek cezai şart olarak isteklinin kesin teminatı irat kaydedilecektir. Tahsil edilen bedeller faizsiz olarak aynen iade edilecektir.
18) İHTİLAFLARIN HALLİ
İhaleden doğabilecek ihtilaflar halinde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19) GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ
Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkulün satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

19 maddeden ibaret olan bu Gayrimenkul Satış Şartnamesi, ihale isteklinin üzerinde kalması halinde sözleşme yerine geçerli olacağından imzalanarak idareye teklif ekinde verilecektir.EK-1

Teklif Mektubu Örneği:


İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait ……………………………………………

…………………………………….. Akdeniz / Mersin adresindeki taşınmazın/taşınmazların satış işine ait gayrimenkul satış şartnamesini tamamen okudum, inceledim ve şartlarıyla birlikte aynen kabul ettim.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin maliki bulunduğu taşınmazı; ___________________(_____________________________________)TL bedeli peşin ödenmek üzere satın almayı kabul ve taahhüt ederim. …/…/2015
Teklifim, teklif verilme tarihinden itibaren 45 gün süreyle geçerlidir.

En yüksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyorum.

İhale konusu işle ilgili olmak üzere, AKİB’in çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımı taahhüt ediyorum.
Saygılarımla. Adı Soyadı/ Firma Kaşesi
Teklif sahibinin;

Adı Soyadı/unvanı,

Açık tebligat adresi,

Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası,Telefon ve faks numarası,


Kataloq: files -> downloads -> PageFiles -> {b18074c2-0026-4500-9bef-7dc75d4b583a} -> Files
PageFiles -> Gemi İNŞa yönetmeliĞİ taslağI
PageFiles -> Turkçe Antetli Kağıt
PageFiles -> Balikçilik endüstriSİ ve balikçi teknesi İNŞa sanayi Yazan Harun Şişmanyazıcı Ekonomist
PageFiles -> Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri hakkinda yönetmelik taslağI
PageFiles -> Türk tarafindan rus tarafina yöneltilen sorular
PageFiles -> 2013 yili finlandiya ülke raporu finlandiYA’nin genel ekonomik durumu ve tüRKİye ile ekonomiK/Tİcari İLİŞKİleri
PageFiles -> Ek – 2: “Türkiye – Ukrayna Gümrük İşbirliği ve Menşe Şahadetnameleri”
PageFiles -> Hurda gemi geri DÖNÜŞÜMÜne iLİŞKİn tebliĞ taslaği biRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam madde 1
Files -> AkdeniZ İhracatçi biRLİkleri genel sekreterliĞİ gayrimenkul satişina iLİŞKİn teklif alma şartnamesi madde 1

Yüklə 43,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə