Gayrimenkul satiş vaadi ve borçlanma sözleşmesiYüklə 54,76 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü54,76 Kb.
#12260

FLORA KONAKLARI TUZLA

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

1.MADDE

TARAFLAR
İş bu sözleşme (SÖZLEŞME) bir tarafta iş bu sözleşme konusu bağımsız bölümü ve bağımsız bölümün yer aldığı FLORA KONAKLARI TUZLA’nın inşasını ve bağımsız bölümün teslimini vadeden Postane Mah.Manastır Cad.gül Sok.No:9 Tuzla/İstanbul adresinde mukim VARYAPI VARLIBAŞLAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(SATICI) ile iş bu sözleşme konusu gayrimenkulü satın alan adresinde mukim ............................................................................ T.C. Kimlik Numaralı ............................................ (ALICI) ile ........................................ .............................................................................................................................adresindemukim T.C. Kimlik numaralı (ALICI)arasında imzalanmıştır.

İş bu sözleşmeye imza koyan taraflar beraberce TARAFLAR olarak anılacaktır.


2.MADDE

SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu kapak sayfasında ve iş bu sözleşmenin eklerinde projesi ,tapu kaydı, özellikleri, proje dahilinde tekabül ettiği yeri, katı ve niteliği belirtilen ve proje, kot farkı,belediye tarafından yapılacak düzenlemelerle yeri belirlenecek bağımsız bölümün SATICI tarafından ALICI’ya satışı, ALICI’nın ödeme yapması, ALICI’ya teslim ve tapu devrinin yapılması konularında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.MADDE

TANIMLAR
SATICI: İş bu sözleşmede mukim VARYAPI VARLIBAŞLAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni ifade eder.
ALICI :İş bu sözleşmenin kapak sayfasında tanımlanan bağımsız bölümü alan ve tüm ayrıntılı bilgileri 1.Madde’de ve kapak sayfasında ifade edilen sözleşme tarafını ifade eder.

PROJE : FLORA KONAKLARI TUZLA adı altında Satıcı tarafından, kendisinin mülkiyetindeki İstanbul İli ,Tuzla İlçesi, Evliya Çelebi Mah. G22B17A1D Pafta, 7551 Ada, 1 Parsel’de bulunan gayrimenkul üzerine inşa edilen, konut olarak kullanıma uygun her türlü alt yapıya haiz, peyzajı yapılmış konut proje aşamasından anahtar teslim maliklere teslimi aşamaları ve bu yolda yapılan her türlü inşaat faaliyetlerini ifade eder.
BAĞIMSIZ BÖLÜM : SATICI tarafından PROJE dahilinde inşa edilen ve Kat Mülkiyetine konu, bağımsız olarak kullanılmaya elverişli konutu ifade eder.
KAPAK SAYFASI : İş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI BAŞLIKLI, BAĞIMSIZ BÖLÜM’e ait bilgiler, BAĞIMSIZ BÖLÜM bedeli, bedelin ödenmesi şekli, bedelin taksitlendirmesiyle oluşan vade tarihlerini içerir sözleşme ekini ifade eder.


4.MADDE

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ BEDELİ
BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün peşin satış bedeli ...............…............................TL(KDV dahil) olmak üzere; Satışın peşinatı ve geriye kalan bedelinin ödenmesi şekli, bedelin taksitlendirmesiyle oluşan vade tarihleri sözleşmenin ayrılmaz eki olan KAPAK SAYFASI’nda gösterilmektedir.
5.MADDE

ÖDEME ŞEKİL ve ŞARTLARI


5.1. Taksitlerin ödenme şekli ayrıntılı olarak TAŞINMAZIN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI” başlıklı KAPAK SAYFASI’nda yer almaktadır. Buna göre ALICI; vade sıra no takip ederek vade tarihinde SATICIYA ödeyecektir. ALICI; ilk taksiti takip eden diğer taksitleri KAPAK SAYFASI’nda belirtilen vade tarihlerinde bir birini takip edecek şekilde ödeyecek, bir önceki vade sırasında bulunan taksit ödenmeksizin bir sonraki vade sırasındaki taksit ödenemez.
5.2. Vadeli satışta, peşinatın ödenmesinden sonraki bakiye, sözleşmenin 3 ve 4. Maddesinde ve sözleşmenin ekinde yer alan BAĞIMIZ BÖLÜMÜN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI” başlıklı KAPAK SAYFASI’nda gösterilmiştir. ALICI; BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI’nda belirtilen tarihlerde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bu sözleşmeden borcunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tapu’da devir ancak tüm BAĞIMSIZ BÖLÜM bedelinin SATICI’ya ödenmesiyle yapılır.
5.3. ALICI; iş bu sözleşme konusu BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün satış bedelininin peşinat olarak yüzde elli(%50) oranında ödemesine müteakip kalan bakiye bedelini, BANKA’dan kredisi kullanmak suretiyle ödemek isterse; kredi kullanılmasıyla BANKA tarafından SATICI’ya ödenecek bedelin SATICININ BANKA hesap numarasına ödenmesini sağlamayı ve bu yolda BANKA’yı bilgilendirmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.4. İş bu SÖZLEŞME ve BAĞIMSIZ BÖLÜM ile ilgili vergilerin değişmesi veya vergi oranlarının artırılması, yeni vergi ve harç oluşturulması hallerinde bunlardan ALICI kanunen ödemekle yükümlü olduklarından   sorumludur. Fatura kesilinceye ve/veya BAĞIMSIZ BÖLÜM teslimi yapılıncaya kadar KDV oranlarındaki artma veya azalma olması durumunda Yasal Mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
5.5. TARAFLAR, ALICI tarafından SATICI’ya ödenen bedeller için, iş bu sözleşme şartlarının getirdiği hukuksal güvencenin yeterli teminat teşkil ettiği ve bu nedenle başkaca teminat gereksinimi olmadığı konusunda mutabık kalmışlardır.

5.6. ALICI’nın birden fazla gerçek veya tüzel kişi olması halinde alıcıların başka türlü bir talimatı olmadığı sürece yapılan ödemelerin alıcılar tarafından eşit oranda ödendiği kabul edilir. Tapuda mülkiyetin devri aşamasında, ancak borcun tamamen ödenmesi halinde taşınmaz mülkiyeti hisseleri oranında devredilir. Ancak ALICI’nın birden fazla gerçek veya tüzel kişi olduğu bu durumda alıcılar, borcun tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.
5.7. ALICI; 3. Ve 4. maddede BAĞIMIZ BÖLÜMÜN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI” başlıklı KAPAK SAYFASI’nda belirtilen bakiye borcunu erken ödemek isterse, iş bu SÖZLEŞME hükümlerine uygun hareket edilecektir. ALICI taksit ödeme dönemlerine ilişkin vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması kaydı ile, erken ödeme tarihindeki taksit ile birlikte, ödeme planında bulunan borç kapama bakiyesini ödemek suretiyle borcunu kapatmış olacaktır. Erken ödeme yapılması halinde, SATICI tarafından gerekli indirim yapılacaktır.
6.MADDE

SÖZLEŞMENİN DEVRİ
6.1. ALICI; bu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden doğan haklarını 3 üncü şahıslara ancak SATICI’nın bilgi ve rızası dahilinde  tapu takrir ve ferağ işlemlerine kadar devredebilir.
6.2. Devir eden ve devir alanın SATICI’ya başvuruları halinde aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde devir talebi değerlendirmeye alınacaktır;
Buna göre devretmek ve devralmak için;
6.2.1. Devir işlemleri ile ilgili vergi, resim, harç, vs. tüm masrafları devir alan ya da ALICI ödeyecektir.
6.2.2. Devir tarihi itibariyle vadesi gelmiş tüm borçlar ile kapak sayfasında belirtilen tarihe kadar, taksitlendirme olan sözleşme bedelinin %50 sine kadar olan tutar ödenmiş olacaktır.
6.2.3. Devir alan sözleşme hükümleri gereğince tahakkuk edecek borcu kayıtsız şartsız kabul edecek, bu yolda yazılı noter onaylı beyanını SATICI’ya sunacaktır.
6.2.4. Devir talebi değerlendirilip neticeleninceye kadar devir etmek isteyen ALICI, SÖZLEŞME’den doğan tüm edimlerini yerine getirmeye devam edecektir.
6.2.5. ALICI; Bağımsız bölümün Sözleşmede ifade edilen satış fiyatı üzerinden %2+KDV oranında SATICI’ ya komisyon ödeyecektir.

Aşağıdaki hallerde devir komisyonu alınmaz;


a)  SÖZLEŞME’nin gerçek kişilerde ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarına devredilmesi,
b) Müşterek ALICI’lı sözleşmelerde, ALICI’lardan herhangi biri veya birkaçının diğer müşterek ALICI/ALICI’lar lehine SÖZLEŞME’den doğan hakkından feragat etmesi,
c)  SÖZLEŞME’nin miras yoluyla devri
d) Bağımsız bölümlerin toplu satışlarında (toplu satış adedi minimum 10 adettir.) devir komisyon bedeli alınmaz,
6.2.6. ALICI’nın banka kredisi kullanmış olması halinde, devir BANKA’nın onayı alınacaktır.
6.2.7. SATICI devri onaylayıp onaylamamakta tamamen serbesttir.
6.3. Devrin SATICI tarafından onayına kadar, SÖZLEŞME’den doğan haklarını devir etmek isteyen ALICI’nın devirden vazgeçmesi halinde devir almak isteyen ya da ALICI, SATICI’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz.
7.MADDE

SÖZLEŞMENİN FESHİ - BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATICIYA İADESİ

7.1. SATICI ağıda ifade edilen durumlarda SÖZLEŞME’yi bila tazminat feshedilebilir. Buna göre SATICI;
7.1.1. ALICI’nın SÖZLEŞME hükümlerinden birine uymaması, BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü satın almaktan vazgeçmesi,
7.1.2. ALICI’nın SATICI’ya karşı ödemekle yükümlü olduğu peşinat/peşinat taksitlerini arka arkaya iki ay taksitlerini vadesinde ödememesi,
7.1.3. SATICI’nın, ALICI’nın bildirdiği adresine yapacağı ikiden fazla tebligata rağmen belirtilen hususların, öngörülen sürede ALICI tarafından yerine getirilmemesi,
7.1.4. ALICI’nın tapu devir, ipotek işlemleri ve anahtar teslim işlemlerinde bizzat veya vekili vasıtasıyla hazır bulunmaması,
7.1.5. Tapu devir ve ipotek işlemleri için gerekli belgelerin, SATICI tarafından bildirilen sürede, ALICI tarafından SATICI’ya teslim edilmemesi;
hallerinin birisinin vukuu haline sözleşmeyi hiçbir nedenle tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir.

7.2. Sözleşmenin feshi halinde, ALICI’nın SATICI’ya yatırdığı peşinat ve taksit ödemeleri toplamından gerekli kesintiler (yönetim giderleri, genel giderler, konut teslim edilmiş ise satış bedelinin %3’ü (yüzde üçü) oranında kira bedeli, varsa hasar bedeli, aidat, ödenen komisyonlar, vergi, elektrik, su, doğalgaz vb. giderler) yapıldıktan sonra, BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün satışına ilişkin ödenen toplam bedelden kalan kısım ALICI’ya, konut teslim edilmiş ise 90 gün içinde faizsiz olarak def’aten, konut teslim edilmemiş ise en geç teslim tarihinde iade olunur.
7.4. SÖZLEŞME’si feshedilen ALICI, fesih nedeniyle SATICI’nin iade edeceği bedeller için faiz talebinde bulunmayacağını, fesih kaynaklı haklar ve tazminat iddia etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
7.5. ALICI; SÖZLEŞME’nin feshi ihbarından itibaren 15 (onbeş) gün içinde BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü tahliye ederek SATICI’ya boş olarak teslim etmek zorundadır. ALICI’nın, kiracısının veya ALICI adına bağımsız bölümden yararlananların, yukarıda belirtilen sürede BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü tahliye etmemesi halinde ALICI; fesih ihbarından, tahliye tarihine kadar geçen süre için, konut bedelinin (vade farkı dahil) yüzde üçü (%3) oranında aylık kira bedellerini kendisi tarafından bizzat ödeneceğini gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.6.ALICI, BAĞIMSIZ BÖLÜM üzerinde herhangi bir tadilat ve ilave yaptırdığı zaman, fesih halinde Bağımsız Bölümü teslim aldığı haliyle SATICI’ya teslim etmek zorundadır. Aksi halde SATICI, ALICI namı hesabına BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü teslim edildiği haline getirir. Bu işlem için yapılan giderler ALICI hesabından kesilir. ALICI, BAĞIMSIZ BÖLÜM’e yaptığı değer artırıcı işlemlerin parasını SATICI’dan talep edemez.

8.MADDE

VERGİ, RESİM, HARÇ ve DİĞER GİDERLER :
8.1. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün satışı ve işbu sözleşmeye istinaden tesis edilecek her türlü ayni hak ilgili her türlü sözleşme ve tapu giderleri, Vergi, Resim ve Harçlarını ALICI tarafından ödenecektir. 
8.2 Kat mülkiyetinin kurulması aşamasında veya DASK yapma zorunluluğu doğduğu anda masrafları ALICI’ya ait olmak üzere DASK (Doğal Afet Sigortaları) sigorta poliçesi SATICI tarafından yaptırılacaktır.
9.MADDE

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESLİM İŞLEMLERİ :

9.1. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün Teslim tarihi 2015 yılının mayıs ayı içinde herhangi bir gündür. SATICI bu tarihi altı (6) ay bila tazminat ve önceden haber vermeksizin uzatabilir. SATICI mücbir sebep, olağanüstü hal gibi kendisine bağlı olmayan nedenlerin söz konusu olması halinde bu nedenlerin ortadan kalktığı tarihe kadar teslimle mükellef olmayacaktır. Bu halde teslim tarihine, mücbir sebep veya engelin devam ettiği süre eklenir. Bu durumda ALICI herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
9.2. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ lerin teslim yeri proje mahallidir. SATICI tarafından yapılacak teslim ihbarında belirtilen tarihte, ALICI veya noterden hazırlanmış vekaletname ile tayin edeceği vekil marifetiyle BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ teslim almak zorundadır. Birden fazla ALICI varsa ALICI’ lardan birine yapılan tebligat ve teslimat diğerlerine de yapılmış sayılır,
9.3. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü teslim almak için başvuru yapmayan ALICI; temerrüt, geç teslim, kira talebi vb. iddialarda bulunamayacak ve tazminat talep edemeyecektir. İhtilaf halinde, aynı bölgede ilk teslim edilen BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün teslim tarihi SATICI’nın BAĞIMSIZ BÖLÜM’leri teslime hazır hale getirdiği tarih olarak kabul edilecektir. ALICI teslim tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim almak için SATICI’ya müracaat etmezse, temerrüde düşmüş sayılacağını ve bu takdirde SATICI’nın ihbarsız ve bildirimsiz olarak SÖZLEŞME’yi feshetme hakkını kabul ettiğini, BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü teslim almasa bile Kat Malikleri Yönetim Kurulu tarafından tahakkuk ettirilecek ortak giderlere katılacağını, bu giderlerin faizleri ile birlikte ödenmemesi halinde SATICI’nın sözleşmeyi feshedeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.4. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün teslimi ile birlikte Borçlar Kanunu anlamında hasar ve yarar ALICI’ya geçer. BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün teslime hazır hale getirilmesinden itibaren bir ay içerisinde ALICI,  SATICI’ya müracaat ederek BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü teslim almasa bile hasar ve yararın kendisine geçtiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder,
9.5. ALICI, BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü teslim ihbarında belirtilen süre içerisinde teslim almaktan imtina ederse başkaca herhangi bir bildirime gerek olmaksızın işbu SÖZLEŞME, SATICI tarafından feshedilebilir. SÖZLEŞME’nin SATICI tarafından feshi halinde sözleşmenin 7.2 madde hükmü uygulanır.
9.6. ALICI, objektif bakımdan oturmaya engel olmayacak nitelikte eksik ve kusurların varlığını ileri sürerek BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü teslim almaktan kaçınamaz. Teslim tutanağında belirtilen eksik ve kusurlar SATICI tarafından bedelsiz olarak giderilir. Belirtilen eksiklikler dışında ALICI, BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü mevcut durumuyla kabul etmiş sayılır ve başkaca herhangi bir değişiklik ve ilave isteyemez, hak ve alacak talebinde bulunamaz.
9.7. ALICI, teslim aldığı BAĞIMSIZ BÖLÜM’deki ayıpları, teslim tarihinden itibaren en geç 7 (YEDİ) gün içerisinde  SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde BAĞIMSIZ BÖLÜM, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edilmiş kabul edilecek ve ALICI eksik ve kusur iddiasında bulunamayacaktır. Süresinde bildirilmeyen ayıplardan SATICI sorumlu olmayacaktır.

9.8. Tapu devri teslimden önce yapılsıysa tapu devri tarihinden itibaren, teslime kadar tapu devri yapılmadıysa, BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün tesliminden itibaren çevre temizlik v.b. kullanıma yönelik harç ve masraflar ile emlak vergisi v.b. bağlı olarak tahakkuk edecek tüm vergi, harç ve masrafların ilgili kurum ve kuruluşa ödenmesinden ALICI sorumludur,


9.10. ALICI, zilyetliğinde bulunan BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü, onaylı projesinde belirtilen ve  Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan hükümlere aykırı olarak kullanamaz veya kullandıramaz. Aksi SÖZLEŞME’nin feshi nedeni sayılacaktır. Aldığı bağımsız bölümle ilgili onaylı projesinden farklı bir imalat yapılması talebinde bulunamaz.
9.11. SATICI; aksi başkaca bir protokolle belirlenmedikçe BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü tüm elektrik donanımları ve prizleri, projesine göre yer karoları ve/veya parkeleri, temiz ve pis su donanımları, lavabo ve tuvalet takımları, iç kapıları ve bölümleri hazır ve kurulmuş olarak teslim edecektir.
10. MADDE

İNŞAAT GÜVENLİĞİ
ALICI, inşaat faaliyetleri devam ettiği sürece BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ görmek için şantiye sahasına izinsiz giremez. Bu taleplerini yazılı olarak inşaat şantiye yetkililerine bildirdiği takdirde gerekli güvenlik önlemleri alınarak belirlenen gün ve saatlerde, ilgilinin denetiminde sahaya girerek BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜ görebilecektir. ALICI’nın inşaat sahasına izinsiz girmesi fevkalade sakıncalı olup, ALICI bu durumda meydana gelebilecek kazalardan kendisinin sorumlu olduğunu SATICI’nın kusurlu olmadığını, bu konu da kendisinin sözlü olarak uyarıldığını kabul ve taahhüt eder. Güvenlik gerekçesiyle satıcı inşaat sahasına teslim tarihinden önce girilmesine izin vermeme hakkına sahiptir.
11.MADDE

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU VE ORTAK GİDERLER
11.1. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, gerekli organlar oluşuncaya kadar geçiş döneminde SATICI tarafından hazırlanan Yönetim Planına göre, BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün bulunduğu ana gayrimenkulun yerleşim planında irtifaklandırılmış bağımsız bölümlerin tapu sicil kütüğünde kendi adlarına açılmış sayfalara işlenmiş olan ortak yer ve tesisler, SATICI tarafından kurulacak geçici yönetim kurulu tarafından yönetilecek olup; SATICI yönetim işlerini bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir. ALICI gerek kat irtifakı, gerek kat mülkiyeti aşamasında, SATICI tarafından ilgili tapuya şerh edilecek Yönetim Planı hükümlerinin bağlayıcılığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
11.2. ALICI kat mülkiyeti kurulana kadar yönetim planında yapılma zorunluluğu doğan revizeler için SATICI’ya tapu devri sırasında vekalet verecektir. Yaşamsal faaliyetlerin düzene konulması ve satıcının vaat ettiği standartların kurularak hayata geçirilmesi amacıyla en az bağımsız bölümlerin tesliminin tamamlanmasına müteakip 1 (bir) yıl sonrasına kadar SATICI tarafından geçici yönetim kurulu eliyle yapılan yönetim faaliyetleri devam ettirilecektir.
11.3 BAĞIMSIZ BÖLÜM’ü fiilen teslim alan ALICI, Kat Mülkiyeti Kanunu, FLORA KONAKLARI Yönetim Planı ve işletme projesinin kat malikine yüklemiş olduğu tüm mükellefiyetleri üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.
11.4. Satışa konu olan BAĞIMSIZ BÖLÜM mülkiyet (irtifak) hakkının kapsam ve sınırı, başkaca maliklere kullanım hakkı tahsis edilen ortak alanların belirlenmesi iş bu BAĞIMSIZ BÖLÜM’e ait tapu kaydı ile onun ayrılmaz parçası sayılan FLORA KONAKLARI Yönetim Planı’nda gösterildiği gibidir.

12.MADDE

TEBLİGAT ADRESİ
ALICI’nın SÖZLEŞME’de tebligat adresi’ni 1.Madde’de ve KAPAK SAYFASI’nda belirtilmiştir. SATICI tarafından bu adrese yapılacak tebligatlar geçerli bir tebligat sayılır. ALICI adres değişikliğini yazılı olarak SATICI’ya bildirmediği takdirde SATICI tarafından SÖZLEŞME’de belirtilen adresine yapılacak tebligatları kabullenmiş sayılır.
13.MADDE

SAİR ve ÖZEL HÜKÜMLER
13.1. ALICI, işbu SÖZLEŞME konusu borç ve ödemelerine ilişkin her türlü hesap veya anlaşmazlıklarda SATICI’nın kayıtlarının ve defterlerinin yegane delil olacağını kayıtsız şartsız kabul eder. Bu fıkra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre münhasır delil sözleşmesi mahiyetindedir.
13.2. SATICI’nın iş bu sözleşmeyle kendisine tanınmış hakları kullanmakta gecikmesi ya da ALICI’nın taahhüdünü ifayı beklemesi haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. SATICI bu haklarını her zaman kullanır.
13.3. BAĞIMSIZ BÖLÜM’e ait su, doğalgaz, elektrik, telefon vb. tesisatların bağlanmasına ilişkin abonman, tesis ve diğer giderleri , tapu alım ve satım masrafları ALICI tarafından ödenecektir.
13.4. SÖZLEŞME dışındaki satış ile ilgili diğer evrak, broşür, ilan veya reklamlarda belirtilen hususlar, Belediye ya da başkaca kamu kurumlarının tasarrufları ALICI’ya herhangi bir talep hakkı vermez,
13.5. SATICI yapımını sürdürdüğü PROJE’nin yapımı sırasında yönetimsel ve teknik zorunluluk sayılabilecek sebeplerle gerekli göreceği her türlü değişikliği serbestçe yapabilir. ALICI, SATICI tarafından yapılacak bu değişikliklere ilişkin herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
13.6. Satışa sunulan BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün bulunduğu proje ile ilgili olarak satıcı tarafından yayınlanan her türlü afiş, broşür, el ilanı vb. yayınlarda kullanılan ifadeler tanıtım ve bilgi mahiyetinde olup taahhüt niteliğinde değildir,
13.7. Kredi kullanılması halinde döner sermaye ve suret harcı ALICI’ya aittir. Tapu için gerekli evrakları istenilen zamanda teslim etmeyerek tapu devrinin gecikmesine neden olan ALICI, SATICI tarafından ödenmek durumunda kalınan vergi, harç ve masrafları T.C. Merkez Bankasının belirlediği Reeskont  faiz oranıyla  birlikte SATICI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcının kusuru olmaksızın alıcının ihmalinden dolayı tapu işlerinin gecikmesi halinde gecikmeden dolayı meydana gelecek harç ve vergi artışları ( alıcı ve satıcıya ait tüm artış farkları ) ALICI tarafından ödenir.
13.8. Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13.9. ALICI ; ipotekli olarak iş bu sözleşme uyarınca, sözleşme bedelinin %50(yüzde(elli) ‘si kadar olan olan tutarı satıcıya ödedikten sonra ve diğer tüm edinimleri tamamen yerine getirdikten sonra bağımsız bölümün kat irtifak tapusu için, SATICIYA’ya talepte bulunarak ipotek şerh edilmiş tapu alabilir..ipotek şerhli tapuya ait her türlü sözleşme ve tapu giderleri, Vergi, Resim ve Harçlarını ALICI tarafından ödenecektir. 

13.10. Taraflar karşılıklı tüm taahhütlerinin işbu SÖZLEŞME’de belirtildiğini, bu SÖZLEŞME ve ekinde bulunanlar dışında birbirine karşı başkaca taahhütleri olmadığını kabul ve beyan ederler.
14.MADDE

YÜRÜRLÜK
İş bu SÖZLEŞME üçüncü maddede belirtilen kapak  sayfa ile birlikte.................. sayfa ve ondört (14) maddeden, ek olarak KAPAK SAYFASI ve mahal listesinden  ibaret olup,  ALICI, iş bu sözleşmeyi tamamen okuduğunu, , SÖZLEŞME hükümlerinin münhasıran ALICI ve SATICI arasındaki düzenlemelere ilişkin olduğunu, yukarıda bilgileri verilen BAĞIMSIZ BÖLÜM’ün satışına esas bir nüshanın fotokopisinin tarafına verildiğini, yazılı tüm hususları SATICI’nın yöntem ve mevzuatını hiçbir şart ileri sürmeksizin kabul ettiğini, bütün hüküm ve şartlarına tamamen uyacağını açık bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu SÖZLEŞME imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bir nüsha olarak tanzim

edilip imza altına alınan işbu SÖZLEŞME’nin aslı SATICI’da kalacak ve ALICI’ya bir fotokopi verilecektir. İş bu sözleşme ...............................… tarihinde ALICI ve SATICI tarafından imzalanmıştır.SATICI

VARYAPI VARLIBAŞLAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI

Yüklə 54,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə