Gemi İNŞa yönetmeliĞİ taslağIYüklə 193,22 Kb.
səhifə1/2
tarix25.10.2017
ölçüsü193,22 Kb.
#12747
  1   2

GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının sahip olması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin belgelendirilmesinde ve inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında yapılacak denetimlerde; İdare, tesis sahibi ile gemi sahibinin veya temsilcisinin uyacakları usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa edilen gemi ve su araçlarından;

a)Tam boyu 15 metre ve daha uzun olan gemi ve su araçları ile boyuna bakılmaksızın 12 kişiden fazla yolcu gemilerine,

b)Tam boyu 15 metreden küçük olup tadilat sonucunda, tam boyu 15 metreyi geçen gemi ve su araçları ile yolcu kapasitesi 12 kişi ve daha az olan ve kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen gemilerine,

uygulanır.

(2)Aksi belirtilmedikçe; yabancı bayrak çekmek üzere, yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa edilen gemi ve su araçları ile; yabancı bayraklı olup, yurt içinde veya serbest bölgelerde tadil edilen veya bakım-onarımları yapılan gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(3) Askeri gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askeri gemi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi veya eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri,

b) Belgelendirme: Uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen her türlü belgenin belirli usul ve esaslar çerçevesinde verilmesini,

c) Boyutlandırma: Saç kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanmasını,

ç) Bölge müdürlüğü ve liman başkanlığı: İdare’ye bağlı ve bu Yönetmelikte tanımlanan tesisleri sınırları içerisinde bulunduran bölge müdürlüğü ve liman başkanlığını,

d) Denetim uzmanı: İdare adına proje ve belge denetimi ile gemi üzerinde inşa ve tadilat denetimi yapacak gemi inşaatı mühendisi, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, gemi inşaatı ve deniz mühendisi, gemi ve deniz teknolojisi mühendisi, deniz teknolojisi mühendisi unvanına sahip olan; Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, Denizcilik Uzman Yardımcısı, Mühendis ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan Denizcilik Müsteşarlığı personelini,

e) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

f) İç sular: Yurdumuzdaki tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri ve nehirlerin tümünü,

g) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ğ) Klas kuruluşu: Gemi ve su araçlarının emniyetli bir yapıya sahip olabilmesi için kendine mahsus yapım ve denetim kuralları ile uzman personeli olan ve gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibi tarafından, gemi inşa, tadilat ve bakım-onarım faaliyetlerinin denetimi için başvurulan İdare tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluşu,

h) Kontrol mühendisi: Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu ve 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

ı) Nihai proje: İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren projeyi,

i) Proje mühendisi: 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

j) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

k) Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını,

l) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesine neden olacak yapısal değişikliği,

m) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği”nde tanımlanan tam boyu.

n) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

o) Tesis: 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği”ndeki tesis tanımını

ö)Yolcu gemisi: 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,

p)Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi
İnşa veya tadilat izni

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi İdare’den izin alır.

(2) Bu izin başvuruları İdare tarafından hazırlanmış olan Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı (GSVP) üzerinden yapılır. İnşa veya tadilatın yapılacağı tesis yetkilisi kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini kullanarak, inşa için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi için gerekli bilgileri girer ve Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesinin, tadilat için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesi için gerekli bilgileri girer ve Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesinin çıktısını alır. Düzenlenen bu belgenin gerekli imzaları tamamlanır ve gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi, tesisin bulunduğu yerdeki bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına teslim eder. Başvuru belgesi ile birlikte inşa başvurularında, Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde belirtilen belgeler, tadilat başvurularında ise Ek-4 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde belirtilen belgeler sunulur. Ayrıca İdare tarafından belirlenmiş ücretin İdarenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılır.

(3) Bölge müdürlüğü söz konusu belgeleri inceleyerek gerekli görmesi halinde yapılacak değişiklikleri, eksiklik ve uygunsuzlukları başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

(4) Bölge müdürlüğü başvuruyu uygun bulursa, inşa için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-5 Gemi veya Su Aracı İnşa İzin Belgesini iki nüsha, tadilat için ise Ek-6 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzin Belgesini iki nüsha olarak düzenler. Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır, ancak inşanın 1 yıl, tadilatın 6 ay içerisinde başlamaması durumunda belge geçersiz olur.

(5) Aşağıdaki gemi ve su araçları klaslı olarak inşa edilmek zorundadır:

a) Boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan yolcu gemileri.

b) Tam boyu 24 metre ve üzerindeki yolcu gemileri.

c) 500 GT ve üzerindeki tüm gemi ve su araçları.

(6) 500 GT ve üzeri gemi ve su araçlarında klaslı olarak inşa edilme kuralının uygulanabilmesi için; denetim uzmanı tarafından, Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde belirtilen ölçüm kuralları kullanılarak, İdareye yapılan izin başvurusunda sunulan plan ve hesaplar üzerinden ön ölçüm yapılır. Yapılan bu ön ölçüm belgelendirmeye esas ölçüm olarak kabul edilmez. Yapılan ön ölçümde 500 GT ve üzeri olacağı tespit edilen gemi ve su araçlarının klaslı olarak inşa edilmesi zorunludur. Ön ölçümde 500 GT altı olan, ancak inşa aşamalarında yapılan değişiklikler nedeniyle, geminin belgelendirilmesine esas tonilato ölçümünde 500 GT ve üzeri olan tüm gemi ve su araçlarının belgelendirilmesinde klaslı olması şartı aranır.

(7) Beşinci fıkrada belirtilen gemi ve su araçlarının tadilatlarında klas şartı aranır. Klassız gemi ve su araçlarının tadilatlarında klas şartı aranmaz.

(8) Beşinci fıkrada belirtilen gemi ve su araçlarının dışındaki gemi ve su araçlarının, boy veya yolcu kapasitesi artırımı sonucunda beşinci fıkra kapsamına girmesi durumunda gemi ve su aracının klaslı olması şartı aranır.

(9) Bu maddenin 5 inci, 6 ncı veya 8 inci fıkraları gereği klaslı inşa edilmek zorunda olan gemi ve su araçlarının İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından klaslanması şartı aranır.İnşa veya tadilat izni başvurularında proje ve dokümanların denetimi ve onaylanması

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde ve Ek-4 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar proje mühendisince imzalanmış olması ve listede onaylanması gerektiği belirtilen proje ve dokümanlar Gemi Mühendisleri Odası mesleki denetiminden geçirilmesi zorunludur.

(2) Klassız gemi ve su araçlarında İdareye sunulan proje ve dokümanların hangi klas kuruluşu kurallarına atıf yapılarak hazırlandığı proje mühendisi tarafından belirtilir. Bu proje ve dokümanların kontrolü belirtilen klas kuruluşu kurallarına göre denetim uzmanı tarafından yapılır.

(3) İnşa veya tadilat için bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına teslim edilen belgeler incelenerek uygun olanları 30 gün içinde onaylanır. Onaylanan belgelerin bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bir nüshası da açılan dosyasında bölge müdürlüğünde veya liman başkanlığında muhafaza edilir.

(4) Yabancı menşeli proje ve belgelerin, "yabancı menşeli projedir" şeklinde Gemi Mühendisleri Odası tarafından onaylanmış olması gerekir.


İnşa veya tadilat iznine esas olan verilerde değişiklik

MADDE 7 – (1) İznin verilmesinden sonra başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklik, gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibi tarafından bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirilir. Değişen bilgilerin geminin dizayn gerekleri ile ilgili olmadığı durumlarda proje ve hesaplar istenilmeden belge yenilenir.

(2)İnşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda inşa izin belgesi yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenecek belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgileri içeren belgelerin sunulması yeterlidir.


Bakım–onarım

MADDE 8 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisi, tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının bakım onarım faaliyetleri için, İdare tarafından hazırlanmış olan Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı (GSVP) üzerinden gerekli bilgi girişlerini yapar. Bu bildirimler liman başkanlığı tarafından, takip edilir ve zamanında bildirimde bulunmayan tesis hakkında 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(2) Tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri, tesiste yapılmak zorundadır. Tam boyu 15 metre altındaki gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveylerinde ise tesis şartı aranmaz.


Yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek veya bakım - onarımları yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçları

MADDE 9 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde bulunan tesisin sahibi veya temsilcisi, yabancı bayraklı yolcu gemilerinin ve tam boyu 15 metre ve üzeri olan gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarında ve tam boyu 15 metre ve üzeri yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının bakım - onarımlarında, Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı (GSVP) üzerinden gerekli bilgi girişlerini yapar. Bu bildirimler liman başkanlığı tarafından, takip edilir ve zamanında bildirimde bulunmayan tesis hakkında 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

(2) İhraç amaçlı inşa veya tadil edilen veya inşasına başlanan gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisi, gemi veya su aracının ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında, ihraç edilmeme sebeplerini gösteren belgeyi bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına ibraz eder. Bu gemi ve su araçlarından, boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan yolcu gemileri ve tam boyu 24 metre ve üzerindeki yolcu gemileri ile 500 GT ve üzerindeki gemi ve su araçları klaslı olarak inşa edilmek zorundadır. Bu gemi ve su araçlarından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen plan ve dokümanlar istenir. İhraç amaçlı inşa edilen gemi ve su araçlarının, ihraç edilmeme ve sonuç olarak Türk Bayrağı çekme durumlarında izin alınmadan inşası başlamış veya tamamlanmış ise bu gemi ve su araçlarına 18 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Klassız olarak inşa veya tadil edilen gemilerde, denetim uzmanları tarafından yapılacak sörveyde, inşanın plan ve dokümanlara uygun olduğunun tespiti halinde inşaya devam edilir. Bundan sonra söz konusu gemi ve su aracına bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılarak, periyodik kontrolleri ve belgelendirme işlemi yapılır.

(3) İhraç amaçlı olup İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile tescil edilecek gemi ve su araçları, 5 inci madde de belirtildiği şekilde inşa izni almak zorundadır.

(4) Bu maddenin 2 nci fıkrası gereği klaslı inşa edilmek zorunda olan gemi ve su araçlarının İdare tarafından tanınmış klas kuruluşu tarafından klaslanması şartı aranır. Ancak gemi ve su aracının ihraç edilememesi sonucunda Türk Bayrağı çekmesi durumunda gemi ve su araçlarının İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından klaslanması şartı aranır.
İnşa ve tadilatın takibi

MADDE 10 – (1) Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı, denetim uzmanı tarafından gerekli görülen sıklıkta takip edilir. Yapılacak kontroller için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu 2 nüsha olarak düzenlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisinde muhafaza edilir. Denetim uzmanının belirleyeceği periyotlarda yapılacak bu kontrollerin zamanında yapılmasından kontrol mühendisi sorumludur. Kontrol mühendisi, denetim uzmanı tarafından yapılan tüm kontrollerde bulunmak zorundadır. Takip formunda belirtilen kontroller yeni inşa gemi ve su araçlarında en az 3, tadilat yapılan gemi ve su araçlarında en az 1 defa yapılır. Her kontrol için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-8 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Kontrol Raporu düzenlenir. Bu raporlar 2 nüsha düzenlenir ve Ek-7’ye ek yapılarak bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisinde muhafaza edilir. Denetim uzmanı sayısının uygun olduğu bölge müdürlüğü veya liman başkanlığında her kontrol için farklı denetim uzmanı görevlendirilir.

(2) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı klas kuruluşu tarafından takip edilir.

(3) Tam boyu 24 metreden az olan yolcu gemilerinde 150 kişiye kadar olan kapasite artırımları başvurularında, Ek-9 Gemi ve Su Araçların Yolcu Kapasitesi Artırımı Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına sunulur. İdare; denge hesabı, yolculara ayrılmış alanın büyüklüğü ve oturacak yer kriterlerini göz önüne alarak yapacağı inceleme sonucunda uygun bulduğu yeni kapasiteyi belirler.

(4) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren teknelerin; inşalarında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar ile inşa izni alınması yeterlidir, inşa kontrolleri istenmez. Tadilatlarında klaslı veya klassız olmaları dikkate alınarak bu Yönetmeliğin tadilatla ilgili hükümleri uygulanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk
Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Gemi ve su aracının sahibi veya temsilcisi gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

a) Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için İdare’den izin alınması,

b) Klassız gemi ve su araçlarının inşası için kontrol mühendisi atanması,

c) Gemi ve su aracının sahibinin veya temsilcisinin veya kontrol mühendisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda İdare’ye bilgi verilmesi,

ç) İnşa izin belgesi veya tadilat izin belgesindeki bilgilerin değişmesi durumunda yeni inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi alınması,

d)İdareye bildirilen proje, belge ve dokümanların kapsamı dışında yapılacak inşa veya tadilatın İdareye bildirilmesi,

konularında, İdareye karşı sorumludur.

Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisi gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarım aşamalarında;

a) Gemi ve su araçlarının bakım onarım faaliyetleri için bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına zamanında bilgi verilmesi,

b) Yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek veya bakım-onarımları yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçları ile ilgili olarak, bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına zamanında bilgi verilmesi,

c) Tesis sahibinin veya temsilcisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda İdare’ye bilgi verilmesi,

ç) Tesisinde, İdare’den gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade etmemek,

d) Gemi ve su aracının inşa yerinde gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması,

konuların da, İdareye karşı sorumludur.

Kontrol mühendisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Kontrol mühendisi, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat aşamasında;

a) Projeye uygun inşa veya tadil edilmesinden,

b) Öngörülen malzeme ve işçilik detaylarının uygulanmasından,

c) Denetim uzmanı veya klas sörveyörü nezaretinde proje mühendisinin yapacağı meyil deneyine gözlemci olarak katılmakla,

ç) İdarenin talep edeceği önlemlerin alınmasından,

d) Denetim uzmanının öngöreceği periyodik kontrollerin yapılabilmesi için önceden İdare’ye haber vermekle,

e) Denetim uzmanı tarafından yapılacak tüm kontrollere denetim öncesi hazırlık yapmak ve denetimlerde bulunmakla,

f) Denetim uzmanı tarafından kendisine verilen kontrol formlarını muhafaza edilmesi ve İdare tarafından istenilmesi durumunda İdareye sunulmasından,

e) Proje, belge ve dokümanlarda yer almadan yapılacak inşa veya tadilatın İdareye bildirilmesinden,

gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi ve tesis adına, İdareye karşı sorumludur.

(2) Kontrol mühendisi, aynı süre içinde en fazla 5 adet gemi ve su aracının inşa ve tadilatında kontrol mühendisi olarak çalışma yetkisine sahiptir.
Klas kuruluşlarınınn sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Klaslı inşa veya tadil edilecek gemi ve su araçlarına, inşa veya tadilata başlamadan önce inşa veya tadilat izin belgesi alınması zorunludur. Klas kuruluşları, izin almamış, gemi ve su aracı ile ilgili klas işlemleri yapılmaması hususunda İdareye karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Tadilatına karar verilen gemi ve su aracı

MADDE 15 – (1) Tesise bakım-onarım amacıyla gelen/getirilen; ancak, tadilatına karar verilen gemi ve su aracı hakkında bu Yönetmeliğin tadilata ilişkin hükümleri uygulanır.
Gemi ve su aracı sahibinin, temsilcisinin veya kontrol mühendisinin değişmesi

MADDE 16 – (1) Gemi ve su aracı sahibinin, temsilcisinin veya kontrol mühendisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda, gemi ve su aracının yeni sahibi veya yeni temsilcisi bu değişikliği gösteren sözleşmeyi bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına verir.

Belgelendirme

MADDE 17 – (1) İnşa veya tadilat bitiminde gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi tarafından, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu, nihai proje ve belgelerinin bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına sunulmasından sonra ölçme, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır.

(2) Klaslı gemi ve su araçlarından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu istenmez. İnşa veya tadilatın klas gözetiminde tamamlandığına dair belge ibraz edilir.

(3) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin inşalarında Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu istenmez.

(4) Bayrağına bakılmaksızın, 5 inci maddenin beş numaralı fıkrasında belirtilen gemi ve su araçlarından 8/7/2005 tarihinden sonra inşa edilmiş olanların, 1/1/2011 tarihinden itibaren ticari faaliyetleri sürecince klaslı olmaları zorunludur.Yaptırımlar

MADDE 18 – (1) İnşa veya tadilat izin belgesi almış, Türk Bayraklı veya Türk Bayrağı çekebilecek klaslı veya klassız gemi ve su araçları için, İdarenin kendi yetkili personeli tarafından inşa veya tadilat aşamasında yapılan denetimlerde; plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde, uygunluk sağlanması için eksikliğin niteliğine göre 30 gün süre verilir. Süre sonunda mücbir sebep bulunmaksızın uygunluk sağlanmadığı takdirde o gemi ve su aracının inşa veya tadilat izni iptal edilir ve bundan sonra yapılacak başvurularda bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır.

(2) İnşa veya tadilat sonucu yapılan ölçümlerde, mevzuata ve plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde belge düzenlenmez.

(3) İdare tarafından, tesis sahibinin veya temsilcisinin bu Yönetmeliğin 8 inci ve 12 nci maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği”ndeki yaptırım hükümleri uygulanır.

(4) İdare tarafından, kontrol mühendisinin bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde kontrol mühendisi yazılı olarak uyarılır ve tekrarı halinde 1 yıl süre ile kontrol mühendisi olarak yetkilendirilmesi İdarece kabul edilmez ve bağlı bulundukları meslek odasına bildirilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında olup, ilgili hükümleri gereği;

a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen,

b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilen,

c) Gerekli inşa veya tadilat kontrolleri yapılmadan inşa veya tadil edilen,

ç)Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan,

gemi ve su araçlarının sahibinin veya temsilcisinin, İdareye inşa izin başvuru belgesi veya tadilat izin başvuru belgesi ve işin niteliğine göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, belgelerden gerekli olan planlar, hesaplar ve belgelerle birlikte başvurması halinde, inşa izin belgesi veya tadilat izin belgesi düzenlenir ve gemi ve su aracının esas sörveyleri yapılmak suretiyle belgelendirilir.

(6)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili hükümlerine göre belgelendirilmemiş gemilere yönelik bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yapılan başvurularda; gerekli sörveylerin yapılabilmesi için, ilave hizmet karşılığı İdare’ce belirlenen meblağın yatırılmış olması şartı aranır. İdare, ilave hizmet karşılığı yatırılacak olan meblağı yapılacak sörveyin niteliğine göre belirler.

(7) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klaslı yapılmak zorunda olan gemi ve su araçlarının, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre yapılacak başvuruda, bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ilave hizmet karşılığı İdare’ce belirlenecek meblağın yatırılmış olması yanında klas şartı da aranır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 - (1) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçları için; 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınmış izin ve belgeler geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1

GEMİ VEYA SU ARACI

İNŞA BAŞVURU BELGESİ

GEMİ ADI/ İNŞA NO
GEMİ KLASLI İNŞA EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU
GEMİ KLASSIZ İNŞA EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARINA ATIF YAPILAN KLAS KURULUŞU
PROJE MÜHENDİSİ

(Oda Sicil No)


KONTROL MÜHENDİSİ

(Oda Sicil No)


GEMİ SAHİBİ/TEMSİLCİSİ
GEMİNİN CİNSİ
GEMİNİN DİZAYN TONAJI (DWT)
DİZAYN TAM BOYU
DİZAYN GENİŞLİĞİ
DİZAYN YÜKSEKLİĞİ
GEMİNİN HIZI
ANA MAKİNE SAYISI
ANA MAKİNE GÜCÜ
YARDIMCI MAKİNE SAYISI
YARDIMCI MAKİNE GÜCÜ
PERVANE TİPİ
TESİS ADI / ADRESİ


İŞLEM AÇIKLAMASI

Blok imalatı Tekne inşası Donatım

19. madde kapsamında yapılan başvuru

Notlar:

Gemi ve su aracı inşası süresince inşa yerimizde gerekli tüm emniyet tedbirlerinin tarafımızdan alınacağını arz ederiz.

Gemi/su aracı sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

Tarih


Tesis sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

Tarih


Not:

1)Bu forma Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme eklenecektir.

2)Bu formda Temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi eklenecektir.
Ek-2

GEMİ VEYA SU ARACI

TADİLAT BAŞVURU BELGESİ

GEMİ/SU ARACI SAHİBİ/TEMSİLCİSİ
GEMİNİN ADI
GEMİNİN CİNSİ
GEMİNİN İNŞA YERİ VE TARİHİ
GEMİ TESCİL NO /TEKNİK KÜTÜK NO
GEMİ KLASLI TADİL EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU
GEMİ KLASSIZ TADİL EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARI KULLANILAN KLAS KURULUŞU
GT/NT/DWT
BOY/EN/DRAFT
GEMİNİN HIZI
ANA MAKİNE SAYISI / GÜCÜ
YARDIMCI MAKİNE SAYISI / GÜCÜ
PERVANE TİPİ
PROJE MÜHENDİSİ (Oda Sicil No)
KONTROL MÜHENDİSİ (Oda Sicil No)
TESİS ADI / ADRESİTADİLAT

Boy verme

En verme

Yükseklik Verme

Üst yapı tadilatı

Ambar veya su geçmez bölmelerin değişimi

Diğer

19. madde kapsamında yapılan başvuru

Yukarıda özellikleri belirtilen gemi ve su aracının tadilatı süresince gemi ve su aracının her türlü emniyet tedbirinin tarafımızdan alınacağını arz ederiz.Gemi/su aracı sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

Tarih


Tesis sahibi

veya temsilci

İmza/Kaşe

Tarih

Not:

1)Bu forma kontrol mühendisiyle yapılan sözleşme eklenecektir.

2)Bu formda temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi eklenecektir.

Ek-3

GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA İZNİ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
a-Klassız inşa edilecek gemi ve su araçları:

1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi,

3- Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme,

4-Gemi sahibi veya temsilcisi ile tesis sahibi veya temsilcisi arasında yapılan sözleşme,

5- Aşağıdaki çizelgede 1,2,3,4,5 ve 6 numarada belirtilen plan, proje ve hesaplar inşa izin başvurusunda sunulmalıdır, diğer plan, proje ve hesaplar inşa takibinde veya inşa bitiminde talep edilir .No

İstenecek belge

Açıklama

Meslek Odası onayı

1

Genel yerleşim planı

Tüm gemilerden

GMO*

2

Endaze (form) planı

Tüm gemilerden

GMO

3

Boyuna kesit ve güverte planı

Tüm gemilerden

GMO

4

Orta kesit planı

Tüm gemilerden

GMO

5

Boyutlandırma

Tüm gemilerden

GMO

6

Dış kaplama planları

Tüm gemilerden (Sadece çelik ve alüminyum gövdeli tekneler için)

GMO

7

Perdeler

Tam boyu 24 metre üzerindeki tüm gemilerden

GMO

8

Enine mukavemet modülü hesabı

Tüm gemilerden

GMO

9

Boyuna mukavemet hesabı

Tam boyu 65 metreden büyük tüm gemilerden istenir(ahşap ve fiber teknelerden boyuna mukavemet hesabı istenmeyecektir).

GMO

10

Makine dairesi yerleşim planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki tüm gemilerden

GMO

11

Kapasite planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki tüm gemilerden

GMO

12

İzolasyon planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki yük ve yolcu gemilerinden

GMO

13

Yangın ve emniyet planı

Tam boyu 24 metre üzerindeki tüm gemilerden

GMO

14

Fribord planı

Fribord boyu 24 metre üzerindeki ticari gemilerden

GMO

15

Fribord hesabı

Fribord boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerden

GMO

16

Stabilite bukleti

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden ve boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan gemilerden

GMO

17

Denge hesabı

Stabilite Bukleti istenmeyen gemilerden (İdarenin denge hesabı kurallarına uygun)

Hayır

*GMO: Gemi Mühendisleri Odası
b- Klaslı inşa edilecek gemi ve su araçları:

1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda yetki belgesi,

3- İdare tarafından yetkilendirilmiş bir klas kuruluşunun geminin inşasının kontrollerini yapılacağına dair yazısı,

4- Aşağıdaki çizelgede 1 numarada belirtilen plan inşa izin başvurusunda sunulmalıdır, diğer plan, proje ve hesaplar inşa bitiminde sunulmalıdır (Belgelendirme aşamasında ölçme yönetmeliği kapsamında talep edilen planlar GMO ve klas onaylı olacak)

No

İstenecek belge

Açıklama

Meslek Odası onayı

Klas onayı

1

Genel yerleşim planı

Tüm gemilerden

GMO

Hayır

2

Fribord planı

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki ticari gemilerden

HAYIR

Evet

3

Fribord hesabı

Fribord boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerden

HAYIR

Evet

4

Stabilite bukleti

Fribord boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden ve boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan gemilerden

HAYIR

Evet

c- CE’li inşa edilecek gemiler:

1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda yetki belgesi,

3- Gemi sahibi veya temsilcisi tarafından geminin CE’li olarak inşa edileceğine dair yazılı beyan,

4- Aşağıdaki çizelgede belirtilen plan, proje ve hesaplar (gerekli onayları ile birlikte),

No

İstenecek belge

Açıklama

Meslek Odası onayı

1

Genel yerleşim planı

Tüm gemilerden

GMO

d-İhraç amaçlı olup İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile tescil edilecek gemi ve su araçları:

d-1- Gemi ve su aracı klassız inşa edilecekse, (a) maddesinde istenilen belgelerin (Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme hariç) yanında geminin ihraç amaçlı olduğunu gösteren belge eklenecektir. (Geminin ihraç amaçlı olması sebebiyle GMO onayı aranmaz.)

d-2- Gemi ve su aracı klaslı inşa edilecekse,

1- Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi (Ek-1),

2- Ek-1’de temsilci imzalarının bulunması durumunda yetki belgesi,

3- Gemi veya su aracının ihraç amaçlı olduğunu gösteren belge,

4- İdare tarafından tanınmış bir klas kuruluşunun geminin inşasının kontrollerini yapılacağına dair yazısı,

5- Aşağıdaki çizelgede belirtilen plan, proje ve hesaplar (gerekli onayları ile birlikte),
No

İstenecek belge

Açıklama

Meslek Odası onayı

Klas onayı

1

Genel yerleşim planı

Tüm gemilerden

GMO

Evet

Ek-4
GEMİ VEYA SU ARACI TADİLAT İZNİ BAŞVURUSUNDA

İSTENECEK BELGELER
a-Klassız tadilat yapılacak gemi ve su araçları:
1- Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesi (Ek-2),

2- Ek-2’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi,

3- Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme,

4- Tadilatın niteliğine göre aşağıdaki çizelgede belirtilen plan, proje ve hesaplardan yapılacak tadilatla ilgili olanları (yeni inşalarda sefer bölgesi, boy ve gros sınırlaması gibi sebeplerden istenmeyen belgeler tadilatta da istenmez),
No

İstenecek belge

Meslek Odası onayı

1

Genel yerleşim planı

GMO*

2

Endaze (form) planı

GMO

3

Boyuna kesit ve güverte planı

GMO

4

Orta kesit planı

GMO

5

Boyutlandırma

GMO

6

Dış kaplama planları

GMO

7

Enine mukavemet modulu hesabı

GMO

8

Boyuna mukavemet hesabı

GMO

9

Fribord planı

GMO

10

Fribord hesabı

GMO

11

Stabilite

GMO

*GMO: Gemi Mühendisleri Odası


b- Klaslı tadilat yapılacak gemi ve su araçları:

1- Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesi (Ek-2),

2- Ek-2’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi,

3- İdare tarafından yetkilendirilmiş bir klas kuruluşunun geminin tadilatının kontrollerini yapılacağına dair yazısı,

4- Aşağıdaki çizelgede belirtilen plan, proje ve hesaplar (gerekli onayları ile birlikte),


No

İstenecek belge

Meslek Odası onayı

Klas onayı

1

Genel yerleşim planı

GMO

Evet

Not : Bu Ek gereği istenilen plan, proje ve hesaplar, Ek-3’te yer alan açıklama sütununda belirtilen cins ve boydaki gemilerden istenilir.

Yüklə 193,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə