Gemi MÜhendiSLİĞİ Hİzmetleri SÖzleşmesiYüklə 63,36 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü63,36 Kb.


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI

GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

(örnektir, kapsama göre değiştirilebilir)
Madde 1- TARAFLAR

Bu Sözleşme,GEMİ MÜHENDİSİ ( SGMB )
İŞVEREN

Adı, Soyadı

………………………………….
Adı, Soyadı

……………………………………….

Oda Sicil No.

………………………………….
Ticari Ünvanı

……………………………………….

Büro Tescil No.

………………………………….


Vergi Dairesi

………………………………….
Vergi Dairesi

………………………………………..

V.D.Hesap No.

………………………………….
V.D. Hesap No.

………………………………………..

Adresi

………………………………….
Adresi

………………………………………..

Tel - Faks no.

………………………………….
Tel - Faks no.

………………………………………..

arasında aşağıda yazılı hükümler dahilinde bağıtlanmıştır. Taraflar bu Sözleşme’de GEMİ MÜHENDİSİ ve İŞVEREN olarak anılacaktır.

Madde 2- SÖZLEŞME KONUSU

Bu Sözleşme’nin konusunu aşağıda temel karakteristik ve özellikleri belirtilen gemi/yat/yüzer aracın inşa, onarım veya tadilatını oluşturmaktadır.Tipi/Cinsi:

…………………………………………….

Tonajı (GRT/DWT):

…………………………………………….

Tam Boy:

…………………………………………….

Genişlik:

……………………………………………..

Derinlik:

……………………………………………..

Draft (su çekimi):

……………………………………………..

Hızı:

……………………………………………..

Ana Makina Gücü/ Adedi :

……………………………………………..

Yapım Yeri/Tersane adı/İnşa no:

……………………………………………..

İnşaata başlama/bitiş tarihleri;

……………………………………………..

Madde 3- İŞVEREN’CE TESCİLLİ BÜRO’YA ÖDENECEK ÜCRET

İşveren aşağıda yazılı hizmetler karşılığında;1.

Ön Proje………………………

TL

2.

Proje………………………

TL

3.

Uygulama Projesi………………………

TL

4.

Fizibilite Etüdü………………………

TL

5.

Rantabilite Etüdü………………………

TL

6.

Danışmanlık Hizmetleri………………………

TL

7.

Kontrol Mühendisliği Hizmetleri………………………

TL

8.

Fribord Belgesi Hazırlanması………………………

TL

9.

……


………………………

TLToplam
………………………

TL
KDV
………………………

TL
Brüt Ücret

Genel Toplam
………………………

TL
Yalnız (....................................................................) TL ödeyecektir.

Bu ücretlerin en az % 25’i sözleşme tarihinde ödenecek, bakiyesi için ise işin teslim süresine uygun bono tanzim edilecektir.

Mesleki kontrollük hizmetlerinde, peşinat limiti % 15 olup, geri kalan meblağ işin yukarıda belirlenen azami yapım süresine göre aylık bonolarla ödenecektir.

Sözleşme konusu iş belirlenen sürede sonuçlanmadığı takdirde, işveren mesleki kontrollük ücretinin ay’a düşen bölümünü gemi mühendisine ödemeye devam edecektir.

Gemi mühendisi yapacağı hizmetler karşılığı alacağı bütün ücretler için işverene makbuz ya da fatura verecektir.

Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Gemi Mühendisleri Odası SGMB’de ödemelerle ilgili her türlü denetime ve bu konuda gerekli gördüğü önlemleri almaya yetkilidir.Madde 4- GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNİN İŞVERENE TESLİMİ/SUNULMASI

Aşağıdaki maddelerden bu Sözleşme konusuna uygun ve gerekli olanlar işaretlenerek doldurulacaktır. • Gemi Mühendisi, “Ön Proje”yi ..................................... tarihine kadar İşveren’e teslim edecektir.

 • Gemi Mühendisi, “Proje”yi “Ön Proje” üzerinde sağlanacak mutabakattan ...... gün sonra İşveren’e teslim edecektir.

 • Gemi Mühendisi, “Ana Uygulama Projesi”ni “Proje” üzerinde sağlanacak mutabakattan ...... gün sonra İşveren’e teslim edecektir.

 • Gemi Mühendisi, “Fizibilite Etüdü”nü ..................................... tarihine kadar İşveren’e teslim edecektir.

 • Gemi Mühendisi, “Rantabilite Etüdü”nü ..................................... tarihine kadar İşveren’e teslim edecektir.

 • Gemi Mühendisi, “Fribord Belgesi”ni geminin denize inişini takiben............ gün içinde İşveren’e teslim edecektir.

Madde 5- GEMİ MÜHENDİSİNİN GÖREV, HAK VE SORUMLULUKLARI

Gemi mühendisinin hazırlayacağı resim, hesap ve dökümanlar ile sağlayacağı mühendislik hizmetleri, Gemi Mühendisleri Odası’nın yürürlükteki mesleki uygulama esaslarına, konu ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile standart ve şartnamelere uygun olacaktır.

Bu sözleşme konusu gemi mühendisliği hizmetlerinin tümünün sahibi, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” hükümlerine göre sözleşme konusu yatırım gerçekleştirilsin ya da gerçekleştirilmesin GEMİ MÜHENDİSİ’dir. Projelerin asılları Gemi Mühendisi’nde kalır. İşveren Gemi Mühendisi’nin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan kaynaklanan tüm haklarına aynen uymayı taahhüt eder; aykırı davranış sözleşmeye uymama anlamı taşır.

Madde 6- KONTROL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETİ

Mesleki kontrollük hizmeti, geminin projesine, detaylarına, fen ve sanat kurallarına uygun olarak inşa/onarım ve tadil edilmesini sağlamak üzere verilen hizmettir.Teknik Uygulama Sorumlusunun bir başka Gemi Mühendisi olması durumunda o kişi proje müellifi gemi mühendisine karşı sorumludur.

Mesleki kontrollük, proje müellifi gemi mühendisinin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan doğal hakkıdır. Yazılı muvafakatı olmadan bir başkasına verilemez. Ancak, mesleki seyahat, uzun süreli hastalık, askerlik gibi zorunlu hallerde proje müellifi gemi mühendisinin de uygun göreceği bir gemi mühendisi bu görevi yürütebilir.

Gemi mühendisi yapım sırasında ortaya çıkabilecek ve yapılması gerekli değişiklikleri yapmakla ya da Teknik Uygulama Sorumlusunun gemi mühendisinin muvafakatını alarak hazırlayacağı değişiklik önerisini kontrol ederek onaylamakla yükümlüdür.

İşveren sözleşme kapsamı dışında yapılacak değişiklik ve ilaveler için gemi mühendisine Gemi Mühendisleri Odası asgari ücret tarifesi üzerinden ayrıca ücret ödeyecektir.

Madde 7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşin tamamından ya da bir kısmından vazgeçilmesi ya da belirsiz bir zamana ertelenmesi durumunda sözleşmenin feshi için işveren o zamana kadar yapılmış hizmetlerin bedellerini gemi mühendisine öder. Bu sözleşmenin hükümlerine aykırı işler ve işlemler yapılması halinde, şikayetçi taraf noter aracılığıyla ve 15 gün süreli bir bildirim gönderir. Bu süre içinde sözleşmeye aykırı işlemleri yapan taraf, ileri sürülen hususları düzeltmez ve yerine getirmezse, fesih hakkı doğar.Madde 8- ANLAŞMAZLIKLAR

Gemi mühendisi ile İşveren arasında çıkacak anlaşmazlıklar, Gemi Mühendisleri Odası tarafından atanacak bir hakemin bilirkişiliğinde çözüme bağlanır. Hakem ücretini aleyhinde karar verilen taraf öder, bu ücret başvuru sırasında davacı tarafından Oda veznesine yatırılır.Madde 9- KANUNİ İKAMETGAH

Bu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı olan gemi mühendisi ve işverene ait adresler, tarafların kanuni ikametgahıdır. Bu adreslere yapılmış her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını taraflar kabul ederler.Madde 10- ÇEŞİTLİ GİDERLER

Bu sözleşme ile ilgili harç, pul v.b. giderler ile projelerin dört takımdan fazla çoğaltılması, deney ve laboratuar giderleri ve gerekli belgelerin temini için yapılacak tüm giderler işverene aittir.Madde 11- DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu sözleşme konusu işle ilgili tüm yasal gereklerin yerine getirilmesi, belgelerin sağlanması, ruhsat ve izinlerin alınması v.b. yükümlülükler işverene aittir.Madde 12- SÖZLEŞMENİN DOĞAL EKLERİ

Aşağıda belirtilmiş olan mevzuat, bu sözleşmenin doğal ekleri sayılmaktadır: • 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

 • 6235 (7303) sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler

 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 • TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği

 • TMMOB Serbest Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği

 • TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği

 • Gemi Mühendisleri Odası Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği

 • Gemi Mühendisleri Odası Serbest Gemi Mühendisliği Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

Madde 13- ÖZEL ŞARTLAR

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... maddeden ibaret olan bu sözleşme, .....................……... tarihinde Gemi Mühendisi ........................................................ ile İşveren ........................................................ arasında dört nüsha olarak düzenlenerek imzalanmıştır. Gemi Mühendisleri Odası tarafından vize edilmiş bir nüshası Oda’daki dosyasında, diğerleri ise Gemi Mühendisi ve İşveren’ce muhafaza edilecektir.

İŞVEREN
GEMİ MÜHENDİSİ
G.M.O.

Adı-Soyadı, Kaşesi
Büro adı/kaşesi,mühendis Adı-Soyadı,
Onayı/tarihi
Form No: FS04-7-00 / Tr: 07.07.2010Yüklə 63,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə