Genel büTÇe muhasebe yönetmeliĞİYüklə 1,61 Mb.
səhifə1/27
tarix05.09.2018
ölçüsü1,61 Mb.
#76800
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 1

7Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 7

BİRİNCİ BÖLÜM 7

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,
Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları 7

Amaç 7


Kapsam 7

Dayanak 7

Tanımlar 7

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni 8

a) Yevmiye defteri 8

b) Büyük defter 8

c) Kasa defteri 8

d) Yardımcı hesap defterleri 9

Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları 9

İKİNCİ BÖLÜM 10

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Muhasebesi Hesap Planı 10

Hesap planı 10ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 15

Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler 15

1-Dönen varlıklar 15

10 Hazır değerler 15

100 Kasa hesabı 15

101 Alınan çekler hesabı 19

102 Banka hesabı 20

103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-) 24

104 Proje özel hesabı 25

105 Döviz hesabı 26

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 29

107 Elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesabı 30

108 Diğer hazır değerler hesabı 34

109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı 35

11 Menkul kıymet ve varlıklar 35

117 Menkul varlıklar hesabı 36

118 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı 37

12 Faaliyet alacakları 38

120 Gelirlerden alacaklar hesabı 38

121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı 39

122 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı 40

13 Kurum alacakları 41

130 Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı 42

131 Para piyasası nakit işlemleri alacakları hesabı 43

132 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı 43

137 Takipteki kurum alacakları hesabı 46

14 Diğer alacaklar 47

140 Kişilerden alacaklar hesabı 47

15 Stoklar 54

150 İlk madde ve malzeme hesabı 54

157 Diğer stoklar hesabı 55

16 Ön ödemeler 56

160 İş avans ve kredileri hesabı 56

161 Personel avansları hesabı 57

162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı 58

164 Akreditifler hesabı 59

165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı 59

166 Proje özel hesabından verilen avans ve akreditifler hesabı 60

167 Doğrudan dış proje kredi kullanımları avans ve akreditifleri hesabı 60

18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 61

180 Gelecek aylara ait giderler hesabı 61

181 Gelir tahakkukları hesabı 62

19 Diğer dönen varlıklar 63

194 Teyitsiz doğrudan dış proje kredi kullanımları hesabı 63

197 Sayım noksanları hesabı 63

198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı 64

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 65

Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler 65

2-Duran varlıklar 65

21 Menkul kıymet ve varlıklar 65

217 Menkul varlıklar hesabı 65

22 Faaliyet alacakları 66

220 Gelirlerden alacaklar hesabı 66

222 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı 66

23 Kurum alacakları 67

230 Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı 67

232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı 68

24 Mali duran varlıklar 71

240 Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı 71

241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı 72

242 Döner sermayeli kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı 73

25 Maddi duran varlıklar 74

250 Arazi ve arsalar hesabı 76

251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı 77

252 Binalar hesabı 79

253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı 80

254 Taşıtlar hesabı 81

255 Demirbaşlar hesabı 82

256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı 84

257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) 85

258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 85

259 Yatırım avansları hesabı 86

26 Maddi olmayan duran varlıklar 86

260 Haklar hesabı 87

264 Özel maliyetler hesabı 88

267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı 89

268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) 89

28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 90

280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı 90

281 Gelir tahakkukları hesabı 90

29 Diğer duran varlıklar 91

294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı 91

297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı 92

299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) 92

BEŞİNCİ BÖLÜM 93

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 93

3-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 93

30 Kısa vadeli iç mali borçlar 93

302 Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı 93

304 Cari yılda ödenecek tahviller hesabı 94

305 Bonolar hesabı 94

309 Kısa vadeli diğer iç mali borçlar hesabı 97

31 Kısa vadeli dış mali borçlar 97

310 Cari yılda ödenecek dış mali borçlar hesabı 97

32 Faaliyet borçları 98

320 Bütçe emanetleri hesabı 98

322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı 99

323 Bütçeleştirilmiş borçlar hesabı 100

33 Emanet yabancı kaynaklar 101

330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı 101

332 Okul pansiyonları hesabı 103

333 Emanetler hesabı 104

337 Mutemetlik cari hesabı 105

338 Konsolosluk cari hesabı 108

339 Risk hesabı 109

36 Ödenecek diğer yükümlülükler 109

361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı 110

362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı 112

363 Kamu idareleri payları hesabı 112

38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 113

380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı 113

381 Gider tahakkukları hesabı 114

39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 115

397 Sayım fazlaları hesabı 115

ALTINCI BÖLÜM 116

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 116

4-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 116

40 Uzun vadeli iç mali borçlar 116

404 Tahviller hesabı 116

409 Uzun vadeli diğer iç mali borçlar hesabı 118

41 Uzun vadeli dış mali borçlar 118

410 Dış mali borçlar hesabı 121

48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 123

480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı 123

481 Gider tahakkukları hesabı 124YEDİNCİ BÖLÜM 126

Öz Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 126

5-Öz kaynaklar 126

50 Net değer 126

500 Net değer hesabı 126

51 Değer hareketleri 126

510 Nakit hareketleri hesabı 126

511 Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı 127

512 Proje özel hesabından kullanımlar hesabı 129

513 Doğrudan dış proje kredi kullanımları bildirim hesabı 130

519 Değer hareketleri sonuç hesabı 131

52 Yeniden değerleme farkları 132

522 Yeniden değerleme farkları hesabı 132

57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları 132

570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı 132

58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları 133

580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-) 133

59 Dönem faaliyet sonuçları 133

590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı 133

591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-) 134

SEKİZİNCİ BÖLÜM 135

Faaliyet Hesaplarına İlişkin İşlemler 135

6-Faaliyet hesapları 135

60 Gelir hesapları 135

600 Gelirler hesabı 135

63 Gider hesapları 136

630 Giderler hesabı 137

69 Faaliyet sonuçları 138

690 Faaliyet sonuçları hesabı 138
138


DOKUZUNCU BÖLÜM 139

Bütçe Hesaplarına İlişkin İşlemler 139

8-Bütçe hesapları 139

80 Bütçe gelir hesapları 139

800 Bütçe gelirleri hesabı 139

805 Gelir yansıtma hesabı 141

81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları 141

810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı 141

83 Bütçe gider hesapları 142

830 Bütçe giderleri hesabı 143

831 Ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı 145

833 Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı 145

834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı 146

835 Gider yansıtma hesabı 147

89 Bütçe uygulama sonuçları 147

895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı 147

ONUNCU BÖLÜM 149

Nazım Hesaplara İlişkin Hesap ve İşlemler 149

9-Nazım hesaplar 149

90 Ödenek hesapları 149

900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı 151

901 Bütçe ödenekleri hesabı 152

902 Bütçe ödenek hareketleri hesabı 153

903 Kullanılacak ödenekler hesabı 153

904 Ödenekler hesabı 154

905 Ödenekli giderler hesabı 154

906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı 155

907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı 155

91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları 156

910 Teminat mektupları hesabı 156

911 Teminat mektupları emanetleri hesabı 158

912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı 158

913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı 160

92 Taahhüt hesapları 160

920 Gider taahhütleri hesabı 161

921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı 162

93 Verilen garanti hesapları 162

930 Verilen garantiler hesabı 162

931 Verilen garantiler karşılığı hesabı 163

94 Değerli kağıt ve özel tahakkuk hesapları 163

940 Değerli kağıt ambarları hesabı 168

942 Zimmetle verilen değerli kağıtlar hesabı 169

944 Yoldaki değerli kağıtlar hesabı 169

945 Değerli kağıt işlemleri hesabı 169

946 Özel tahakkuklardan alacaklar hesabı 171

947 Özel tahakkuklar hesabı 171

948 Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı 171

949 Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesabı 172

95 Dış borçlanma ile ilgili hesaplar 173

950 Kullanılacak dış krediler hesabı 173

951 Kredi anlaşmaları hesabı 174

954 Risk hesabı alacakları hesabı 174

955 Risk hesabı alacakları karşılığı hesabı 175

956 Genel bütçe dışı idareler teyitsiz doğrudan dış proje kredi kullanımları hesabı 175

957 Genel bütçe dışı idareler doğrudan dış proje kredi kullanımları bildirim hesabı 175

958 Doğrudan dış proje kredilerinden açılan akreditifler hesabı 176

959 Doğrudan dış proje kredilerinden açılan akreditifler karşılığı hesabı 176ONBİRİNCİ BÖLÜM 177

Muhasebe Dönemi, Dönem Başı İşlemleri, 177

Dönem Sonu İşlemleri ve Yönetim Dönemi 177

Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi 177

Dönem sonu işlemleri 177

Dönem başı işlemleri 178

Yönetim dönemi 178

Yönetim dönemi hesabı ile ilgili hükümler 178ONİKİNCİ BÖLÜM 181

Mali Raporlama 181

Mali raporlama 181

Mizan cetveli ve düzenlenecek mali tablolar 181

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 182

Muhasebe Birimlerinde Tutulacak Diğer Defterler 182

Borçlular defteri 182

Alındı kayıt defteri 182

Muhasebe birimi arşiv defteri 182

Duran varlıklar amortisman ve yeniden değerleme defteri 182

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 184

Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yıl Sonu Sayımları 184

Sayımı yapılacak değerler ve sayım kurulları 184

Sayımlarda kullanılacak tutanaklar 184

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 185

Muhasebe Yetkilileri, Veznedarlar ve Muhasebe Birimleri Arasındaki Devir İşlemleri 185

Muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri 185

Veznedarlar arasındaki devir işlemleri 186

Muhasebe birimleri arasındaki devir işlemleri 186

Yer değiştiren muhasebe birimlerinin eski yıllara ait belgelerinin devri ve banka mevcutlarının gittikleri yere aktarılması 189

ONALTINCI BÖLÜM 190

Çeşitli Hükümler 190

Vezne ve ambarların kontrolü 190

Kaybedilen alındılar için verilecek kayıt örnekleri 190

Hak sahipleri tarafından kaybedilen çekler 190

Kaybedilen veya kullanılmayacak hale gelen alındı ve çekler hakkında yapılacak işlem 190

Alındı, çek ve benzeri belgelerin iptali 190

İncelenmek üzere merkezden istenilecek belgeler 190

Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi 191

Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi 191

Denetim defteri ve denetim raporları dosyası 191

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 191

Yürütme 192


Yüklə 1,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə