Genel hususlarYüklə 47,82 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü47,82 Kb.

TASNİF DIŞIİF DIŞIİŞİN EK-A


İŞİN ADI : DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI GARAJ AMİRLİĞİ TADİLATI

PROJE NO :

ADI :DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI LOKAL YANGIN MERKEZİ ONARIMI

PROJE :


TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLER 1. GENEL HUSUSLAR

Deniz Eğitim Ve Öğretim Komutanlığı Garaj Amirliği Tadilatı işinin teknik şartnamesi kapsamında bulunan işlere ait imalatlar, onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede belirtilen notlara ve idarenin talimatlarına uyulacaktır.
  1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
  1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
  1. Yapılacak her türlü kazı, tesviye vb. işlerde elektrik, su, telefon vb. altyapıya zarar verilmemesi için kullanıcı Birlikle gerekli koordine kurulacaktır. İnşaatın yapımı sırasında Birlik içinde; bozulan, kaldırılan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alan vb. yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeksizin eski haline getirilecektir. Yüklenici, birlik içinde yaptığı kazı vb. işler nedeniyle 3’üncü şahısların zarar görmemesi için inşaat sahasına emniyet şeridi çekilerek girişin engellenmesi, uyarı levhaları konulması vb. güvenlik tedbirlerini alacaktır. İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri alacak ve yapı denetim görevlileri tarafından bu konuda verilecek talimatlara uyacaktır.
  1. İşin kapsamında, inşaat mahallinden sökülecek ve uygulama projesi gereği kullanılması öngörülmeyen her türlü malzeme yüklenici tarafından sökülerek cins, boyut ve miktarlarını içerecek bir tutanak ile yapı denetim görevlisi nezaretinde birlik mal sorumlusuna teslim edilecektir.
  1. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır. İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak yerli malzemeler TSE veya TSEK belgesine diğer malzemeler gerekli kalite belgelerine sahip olacaktır. Bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.
  1. Proje ve şartnamesi ile fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımları yıktırıp yeniden yaptırılacaktır. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
  1. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilecektir.
  1. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.
  1. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
  1. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.
  1. Uygulama projesinde gösterilmeyen, ancak yapım aşamasında detay projesi gerektiren işlerin detay projeleri ana proje ile uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından hazırlanacak, idarece onayı müteakip uygulamaya geçilecektir. Proje için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
  1. Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi inşaatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.
 1. İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ
  1. Yüklenici işlerin yürütülmesi esnasında idare ve idare elemanları ile yapı denetim görevlisinin talimatlarına eksiksiz olarak uyacaktır.
  1. İşlerin yürütülmesi esnasında çevreye verilebilecek her türlü hasarlardan yüklenici sorumludur.
  1. İşlerin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü nakliye masrafından yüklenici firma sorumludur.
  1. Her bir inşaat kısmı diğerine engel olmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemede İdare talimatlarına kesinlikle uyulacaktır.
  1. İşin yapımı sırasında yüklenici idare ile koordineli çalışacaktır.
  1. Yapılacak bütün işler Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.
  1. Yüklenici inşaat yapımı sırasında mal ve personel güvenliği ile her türlü tedbiri almak ve uygulamak zorundadır.
  1. İnşaata başlarken veya yapım sırasında inşaat mahalline getirilen tüm malzemelerin her türlü yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir.
  1. Kullanılacak malzemelerde kırık, çatlak, boya dökülmesi, parçalanma, yırtık ve delik bulunmayacaktır.
  1. Yüklenici yapacağı imalatların ve kullanacağı malzemelerin birbiri ile ve diğer sistem tesisatları ile uyum içinde olmasından sorumludur. Uyumsuzluktan doğacak tüm gecikme ve zararlar yükleniciye aittir.
  1. Yüklenici, işin süresince projede eksik belirtilmiş veya hiç belirtilmemiş imalat ve malzemelerin projelerini idare ve kontrol teşkilatı ile koordine ederek çizmekle ve idarenin onayına müteakip imalatı yapmakla sorumludur.
  1. İşe başlamadan önce All-Risk sigortası yaptırılacaktır.
  1. İmalat sırasında dökülen malzemeler idareye teslim edilecek olup, şantiyenin bulunduğu kışla içerisinde idarenin gösterdiği yere götürülecektir. 1. ÖZEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:
  1. SEKSİYONEL KAPI İMALATI VE YERİNE MONTE EDİLMESİ.

Poz No: Piyasa.


TANIM: Seksiyonel Kapının imalatı ve yerine monte edilmesi.
TARİFİ: Seksiyonel kapının imalatı ve yerine monte edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahildir.
SEKSİYONEL KAPI ÖZELLİKLERİ:
1. Parmak sıkışmalarını önleyen konstrüksiyonlu olmalıdır.
2. Kapının boşalması halinde fren tertibatı ile donatılmalıdır.
3. Plastik tekerlere hususi imal edilmiş kızaklar içinde hareket etmelidir.
4. Kapının rüzgar dayanımı: TS EN 12424’te belirtilen esaslara göre test edilip, belirtilen esaslar çerçevesinde kapı 3.sınıf (700 N/m2) yüksek rüzgar dayanımına sahip olmalıdır ve test sonuçları idareye teslim edilmelidir.

5. Kapının basınç altında su geçirgenliği: TS EN 12425’te belirtilen esaslara göre test edilip, belirtilen esaslar çerçevesinde kapı sınıf 3 dayanımına sahip olmalıdır ve test sonuçları idareye teslim edilmelidir.
6. Kapının basınç altında hava geçirgenliği: TS EN 12426’da belirtilen esaslara göre test edilip, belirtilen esaslar çerçevesinde kapı sınıf 2 dayanımına sahip olmalıdır ve test sonuçları idareye teslim edilmelidir.
7. Kapının ısı yalıtımı: TS EN 12428’de belirtilen esaslara göre test edilip, belirtilen esaslar çerçevesinde kapının ısı iletkenliği 1,00 W/m2K sağlayan bir değere sahip olmalıdır ve test sonuçları idareye teslim edilmelidir.
8. Lento arkasına monte edilen kapının ağırlığını alan yay sistemi olmalıdır.
9.Torsiyon yayları paslanma ve kararmaya karşı alüminyum kaplama ile korunmalıdır.
10. Özel yay ömrü minimum 25,000 kullanımlı olmalıdır.
11. Parmak sıkışma emniyeti; ayrıca düşme ve halat kopmasına karşı emniyet sistemi ile donatılmış olmalıdır.
12. Hareket yayları galvaniz kaplamalı çelikten mamul olmalıdır.
13. Tüm kenarlarında ve seksiyonlar arası lastik conta bulunan tamamen izolasyonlu ve EPDM profil contalar ile donatılmalıdır.
14. Alt panel contası içerisinde opto sensörler bulunmalı ve bu sensörler sayesinde dokunma anında kapının durup yaptığı hareketin ters yönünde harekete geçmesi sağlanmalıdır.
15. Kapı yanında bulunan buton ve butonla uyumlu çalışan standart tip motor konulmalıdır.
16. Burkulma kuvvetinden doğabilecek deformasyonlar ve buna bağlı olarak arıza, hasar ve kazaları önlemek amaçlı kapının üstteki rayları çift raydan oluşmalıdır.
17. Kapının mekanik aksamı ile elektrik aksamı (motor ve kumanda panosu) uyumlu çalışmalıdır.
18. Manuel kullanım mekanizması (elektrik kesimlerinde kullanılmak üzere) olmalıdır.
19. Kapı montajı sırasında gerekli olacak kutu profilli konstrüksiyon ve montajı yükleniciye aittir.
20. Alıcı monte edilip, 3 adet uzaktan kumanda idareye teslim edilecektir.
NOT-1 : Seksiyonel kapının rengi idare tarafından belirlenecektir.
NOT-2 : Kapının kumanda panosuna kadar olan besleme hattı idareye aittir.
KULLANILACAK MAHALLER: Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Garaj Amirliği Mahallinde.


 1. GARANTİ ŞARTLARI:
  1. Yüklenici yapmış olduğu imalat için en az 2 yıllık garanti belgesini idareye teslim edecektir.
  1. Yüklenici, kontrol teşkilatınca talep edildiği takdirde kullanmış olduğu ürünlere ait kalite belgelerini ve kataloglarını teslim edecektir.
 1. DİĞER HUSUSLAR:
  1. Yüklenici işin ifası sırasında yasa, yönetmelik ve tüzüklerle belirlenen iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır Yüklenici, çalışmalar esnasında, alması gereken emniyet tedbirlerini alacak, can ve mal emniyetinden sorumlu olacaktır. Yüklenicinin gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavi giderleri ve tazminatları yükleniciye aittir.
  1. Çalışmalar idarenin belirlediği teknik ekip (Kontrol Teşkilatı) nezaretinde yapılacaktır. İşin teknik ekip nezaretinde yapılacak olması yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, hizmetin türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve Teknik İstek ve Özellik Listesine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  1. Yüklenici işyerinin tesliminden önce idare tarafından talep edilecek çalıştıracağı tüm personel/araçlar için aşağıda belirtilen belgeleri İKK Şubeye teslim edecektir. Adli Sicil Kaydı (Adli sicil kaydı olması halinde mahkeme kararı), Yüklenici tarafından onaylı isim ve araç listesi, Araç ruhsat fotokopileri, ehliyet fotokopisi.
  1. Yüklenici güvenlik protokolünü yapmak amacıyla İKK ve Güvenlik şubeye başvuracaktır.

İlgili Personelin

Adı Soyadı : İnş.Müh.Buğra ŞENTÜRK

Telefon Nu: 0216 3952630 -Dahili : 2709

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBUDUR

TUZLA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞINA

Teklif Konusu İşin Adı

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI GARAJ AMİRLİĞİ TADİLATI

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
TC Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve Faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Tarafımızdan yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm hususlar incelenmiş, okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Teklife ilişkin açıklamalar, fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve 60 günlük teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere yapım konusu işe ait bilgi ve belgelerde yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2)Yapım konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam .................................................. TL. (rakam) ve ……..,,………………………………….. TL. (yazı) anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.Teklif Tarihi

Teklif Veren Yetkilinin Adı Soyadı,

İmzası ve Firma Kaşesi
Not: Çizimlerin istenmesi durumunda idare tarafından e-posta ile gönderilecektir.


HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

Buğra Şentürk

De.Me.

İnşaat Mühendisi


Süleyman CAN

Müh.Ütğm.

Pl.Prog.Kşf.Kont.veİhl.Ks.A.


Serkan ÖZTÜRK

Dz.İs.Bnb.

Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam Komutanı

TASNİF DIŞI


Yüklə 47,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə