Ghidul solicitantului



Yüklə 149,93 Kb.
tarix23.11.2017
ölçüsü149,93 Kb.





Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

GHIDUL SOLICITANTULUI

Axa Prioritară 6

Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Obiectivul Specific 6.3.

Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor


2015
Important
Prezentul ghid a fost elaborat pentru a veni în sprijinul solicitanţilor care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte de investiţii şi de asistenţă tehnică de pregătire proiecte în sectorul energiei, în cadrul Axei Prioritare 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivului Specific 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor.

În situaţia în care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, AM POIM va aduce completări sau modificări ale conţinutului acestuia.




Solicitările se vor primi în perioada ........


Introducere
Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) reprezintă unul dintre programele operaţionale prin care pot fi accesate fondurile europene structurale şi de investiţii alocate României în perioada 2014-2020 prin Acordul de Parterneriat (AP). Textele integrale ale AP și POIM pot fi consultate la adresa: www.fonduri-ue.ro.

POIM este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi adresează nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.
Bugetul total alocat POIM (inclusiv 6,13% rezerva de performanţă) este de 11,88 mld. Euro. POIM este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), beneficiind de o alocare UE de cca. 9,42 mld. euro (inclusiv rezerva de performanță), la care se adaugă cofinanţarea naţională de cca. 2,46 mld. euro. Valoarea aferentă sectorului de energie este de aproximativ 0,52 mld. euro (inclusiv rezerva de performanță), la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 0,08 mld. euro (inclusiv rezerva de performanță).
Prezentul ghid este elaborat în baza prevederilor POIM 2014-2020 şi în corelare cu legislaţia comunitară şi naţională privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană. Totodată, ghidul conţine un set de definiţii utile privind fondurile structurale şi de investiţii şi sectorul de energie, precum şi o listă cu actele normative relevante.
Capitolul I “Informaţii generale” cuprinde aspecte relevante cu privire la POIM Axa Prioritară 6 şi OS 6.3.
Capitolul II prezintă Regulile cererii de proiecte pentru OS 6.3, respectiv eligibilitatea solicitanților și modalitățile de finanțare.
Capitolul III prezintă informații privind completarea Cererii de Finanțare și a anexelor aferente acesteia
Procesul de depunere şi evaluare a proiectelor este descris în Capitolul IV - “Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea Cererilor de Finanțare”.

Capitolul 1. Informații Generale 5

1.1. Strategia de finanţare 5

1.2. Alocare financiară indicativă 5

1.3. Indicatori de program și de mediu 5

Capitolul 2. Regulile cererii de proiecte 6

2.1. Acțiuni finanțabile 6

2.2. Reguli de eligibilitate 6

2.2.1. Eligibilitatea solicitanților 6

2.2.3. Activități eligibile 10

2.2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor 10


2.3. Modalități de finanțare 12

2.4. Ajutorul de stat 13

Capitolul 3. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare 14

Capitolul 4. Verificarea, evaluarea, Selecția și contractarea proiectelor 14

4.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanţare 14

4.2 Evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanţare 15

4.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor 17

4.4 Contractarea proiectelor 17

Anexe 18



Capitolul 1. Informații Generale

Axa Prioritară 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon vizează Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmărind promovarea investiţiilor în sectorul de energie curata și eficiență energetică în vederea asigurării contribuției la obiectivele Strategiei Europa 2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice, respectiv: producția de energie regenerabilă, prin Obiectivul Specific 6.1, consumul de energie în industrie, prin OS 6.2, consumul de energie în gospodării, prin OS 6.3 şi energia prin cogenerare de înaltă eficiență, prin Obiectivul Specific 6.4.



1.1. Strategia de finanţare



Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor promovează acțiuni orientate spre implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivelul locuintelor.
Principalul rezultat urmărit prin promovarea proiectelor în cadrul acestui obiectiv specific este:

 • Aplicarea unui sistem de măsurare inteligentă pentru mai mulţi consumatori conectaţi la reţele inteligente, respectiv cca. 10.000 de consumatori preponderent casnici în cadrul fiecărei regiuni deservite de către cei 8 operatori de distribuţie concesionari (proiecte demonstrative).


Alte rezultate secundare in urma implementării acestei măsuri sunt:

 • Consum mediu de energie electrică redus la nivelul locuinţelor prin modificarea comportamentului utilizatorilor de sisteme de măsurare inteligentă

 • Acces extins al utilizatorilor la servicii de măsurare inteligentă.

 • Contribuția proiectelor la realizarea viitoarelor rețele inteligente de distribuție a energiei electrice



1.2. Alocare financiară indicativă



În cadrul prezentei cereri de proiecte, bugetul total
reprezentând contribuția publică la cheltuielile eligibile
este de
38.117.647,00 euro.

1.3. Indicatori de program și de mediu





Indicatori de rezultat

ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoare de referință

An de referinţă

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvenţa raportării

2S56

Consumul mediu anual de energie electrică pe locuinţă

MWh/locuință

1,35

2013

1,20

INS

Anual

Indicatori de realizare imediată

CO33

Număr de utilizatori suplimentari conectați la rețele inteligente de energie

Utilizatori

-

-

80.000,00

ME/DE

Anual


Capitolul 2. Regulile cererii de proiecte




2.1. Acțiuni finanțabile

In cadrul acestui obiectiv specific vor fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea acțiunii de mai jos:



Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari)

Fiecare operator de distribuție concesionar va depune un singur proiect demonstrativ care va acoperi o zonă omogenă care să cuprindă cca. 10.000 de consumatori preponderent casnici (casnici și non-casnici mici).




Atenție !

Zona omogenă este o zonă care are consumatori preponderent casnici a caror alimentare este asigurată din unul sau mai multe posturi de transformare. Într-o zonă de consumatori de energie electrică pot fi atât consumatori casnici (în număr preponderent) dar și consumatori noncasnici mici (de ex. birouri, minimarket-uri, etc) alimentați din aceeați rețea de joasă tensiune. Zona omogenă are o locație unică, urbană sau rurală.

Proiectele demonstrative vor fi propuse pentru planul național de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă 2016-2020, cu specificația că se vor finanța din fonduri nerambursabile și surse proprii la secțiunea Surse de finanțare.


2.2. Reguli de eligibilitate



Verificarea admisibilității și eligibilității cererilor de finanțare va presupune următoarele aspecte: verificarea conformității administrative (se va verifica dacă propunerea de proiect a fost depusă în condițiile specificate în ghidul solicitantului/ cererii de propuneri de proiecte) și verificarea eligibilității (eligibilitatea solicitantului / partenerilor / structurii instituționale - se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în ghidul solicitantului/ cererea de propuneri de proiecte și eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în ghidul solicitantului/ cererea de propuneri de proiecte).
Secțiunea 2.2. prezintă regulile de eligibilitate pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte, în corelare cu documentele solicitate pentru demonstrarea criteriilor menționate.

2.2.1. Eligibilitatea solicitanților





 1. Tipul solicitanților

Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.3 sunt:




 • Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

 1. Criterii de eligibilitate a solicitanților




 1. Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:

 1. este în incapacitate de plată, în stare de insolvenţă conform prevederilor legale, după caz;

 2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute anterior;

 3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

 4. este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice.

 5. reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive ca urmare a unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);

 6. reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene

 7. face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

 8. este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

 • Se probează prin Declarația de eligibilitate a solicitantului si Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa 1.1 respectiv 1.3 la cererea de finanțare); în cazul selecției proiectului, la contractare se va proba îndeplinirea punctului 3) prin certificatul de atestare fiscală emis de ANAF şi de Direcţia de taxe şi impozite locale, conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin fonduri europene nerambursabile.

Atenție!

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor comerciale sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.


 1. Solicitantul este operator concesionar de distribuție energie electrică (Operator de distribuţie concesionar - operatorul de distribuţie care desfăşoară activitatea de distribuţie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuţia energiei electrice într-o anumită zonă)

 • Se probează prin licența eliberată de autoritatea competenta (ANRE) pentru operare retele de distributie energie electrică, valabilă pe cel puțin durata de implementare a proiectului




Atenție!

 • Solicitantul va furniza informații despre toți partenerii, în cazul întreprinderilor legate.

 • Pentru societățile comerciale care funcționează și prin filiale / sucursale / punct de lucru, care îndeplinesc împreună condițiile de eligibilitate, societatea comercială mamă va fi eligibilă la finanțare pentru toate structurile coordonate




 1. Solicitantul demonstreză capacitate de implementare, prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului, anexate

  • Probează cu CV-urile membrilor UIP/fișe de post (dacă acestea nu sunt ocupate) (Anexa 3.2)




 1. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în ultimul exercițiu financiar încheiat, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat și printr-un profit net/din exploatare.

  • Probează cu Bilanţul contabil depus şi înregistrat la organul fiscal competent, inclusiv contul de profit şi pierdere şi datele informative /bilanţ consolidat depus şi înregistrat la organul fiscal competent (după caz, traducere legalizată (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare) sau), auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, însoţit de lista entităţilor incluse în consolidare, inclusiv contul de profit şi pierdere consolidat şi datele informative / contul de rezultat patrimonial pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a CRF, în copie.




Atenție!

In cazul prezentării scrisorii de confort la depunerea cererii de finanțare (de catre solicitantii care nu pot demonstra criteriul cifrei de afaceri înregistrate în ultimul exercițiu financiar încheiat, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat), la contractare se va solicita accesul la liniile de credit.



 1. Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat

 • Se probează prin Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat din Anexa 1.3 la cererea de finantare




 1. Solicitantul nu încurajează, nu susţine şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului, iar pe întreaga durată a contractului pentru finanţare nu va încuraja, nu va susţine şi nu va sponsoriza astfel de activităţi

 • Se probează prin Declaratia de angajament (Anexa 1.2 la cererea de finantare)

2.2.2. Eligibilitatea proiectului


Pentru a fi eligibile, proiectele promovate în cadrul acțiunilor eligibile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:


 1. Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în POIM, corespunzătoare AP 6, OS 6.3

 • A se vedea secțiunea B.2 din cererea de finanțare




 1. Proiectul trebuie să fie localizat în regiunile: Vest, Nord-Vest, Nord, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest

 • A se vedea secțiunea B.1 din cererea de finanțare

Atenție!


Proiectele implementate în regiunea Bucureti-Ilfov nu sunt eligibile.


 1. Rețeaua de distribuție în cadrul căreia se realizează sistemul de măsurare inteligentă este supusă în integralitate reglementării tarifelorși accesului în conformitate cu legislația referitoare la piața internă a energiei.

 • Se probează prin Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat din Anexa 1.3 la cererea de finantare




 1. Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu acțiunile obiectivului specific și cu activitățile eligibile prezentate în Cap. 2.3. din prezentul ghid și să cuprindă cel puţin activitatea eligibilă de achiziție de echipamente pentru implementarea unui sistem de măsurare inteligentă pentru o zonă omogenă ce acoperă aproximativ 10.000 consumatori preponderent casnici.

 • A se vedea secțiunea B.2 din cererea de finanțare și descrierea din studiul de fezabilitate (schema electrică monofilară completă a aparaturii și instalației de măsurare inteligentă aferentă zonei omogene)



 1. Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 36 luni (nu mai mult de 48 luni) de la semnarea Contractului de finanţare şi să nu depăşească data de 31.12.2023, cu respectarea principiului ”demararea lucrărilor”

 • A se vedea secțiunea B.6 din cererea de finanțare



 1. Valoarea finanţării solicitate din fonduri UE nu depăşește diferenţa dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției, restectiv valoarea de 5.000.000 euro (echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finanțare) .

 • A se vedea secțiunea C.2 din cererea de finanțare și prevederile Cap. 2.5




 1. Activităţile proiectului nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie)

 • Se probează prin Declaraţia de eligibilitate, Anexa 1.1




 1. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind protecţia mediului, achiziţiile publice, informarea şi publicitatea, egalitatea de șanse, egalitatea de gen.

 • Se probează prin Declarația de angajament a solicitantului din Anexa 1.2



Atenție!

Solicitantanții vor avea în vedere respectarea pricipiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanțare (a se vedea definirea noțiunii de „demarare a lucrărilor” la Glosarul de termeni atașat prezentului ghid), conform căruia activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de aprobarea proiectului pentru finanțare de către AMPOIM în vederea semnării contractului de finanțare, cu excepția lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, care nu sunt considerate drept începere a lucrărilor. Solicitantul va completa în acest sens Anexa 1.3.- Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat.

A se vedea secțiunea privind ajutorul de stat.



2.2.3. Activități eligibile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:




 1. Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice (subsisteme de măsurare, subsisteme de transmitere a informaţiilor, subsisteme de gestiune a informaţiilor din contoare)




 1. Modernizarea/retehnologizarea rețelei de distribuție de joasă/medie tensiune în vederea asigurării condițiilor optime de realizare a sistemelor de măsurare inteligentă care să permită adaptarea acestora la sisteme de comunicare digitale bidirecționale, monitrizarea interactivă, inteligentă și in timp real sau aproape real și gestionarea consumului de energie electrică, cu pierderi minore și cu un nivel înalt de securitate, siguranță și de calitate în aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrică (de ex. lucrări de modernizare/retehnologizare în linii, cabluri sau instalații/echipamente pentruasigurarea funcționalității obligatorii a sistemelor de măsurare inteligentă implementate pe întreg lanțul operator de distribuție concesionar – consumator final;



 2. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu OS 6.3.


Atenție!

În proiectarea și realizarea activităților proiectului vor fi respectate funcționalitățile obligatorii ale sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, în conformitate cu Anexa 1 din Ordinul ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.


2.2.4. Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor


Baza legală:

 • Regulamentul General nr. 1303/2013 prevede la art. 65, 66, 67, 68, 69 condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate de către beneficiari pentru a fi eligibile pentru finanţare din contribuţia din fondurile comunitare;

 • Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat )

 • Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020


Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin POIM, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, să corespundă obiectivelor POIM, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată și defalcate în bugetul cererii de finanțare.
Având in vedere ca proiectele intră sub incidenţa ajutorului de stat (Regulamentul (UE) NR. 651/2014), cheltuielile vor fi considerate eligibile dacă sunt efectuate după data aprobarii de către AMPOIM / OI a proiectului pentru finantare (cu excepţia cheltuielilor legate de lucrările pregătitoare, care pot fi efectuate înainte de selectarea proiectului pentru finanțare de către AMPOIM în vederea semnării contractului de finanțare
, dar nu mai devreme de 01.01.2014 si nu mai târziu de 31.12.2023). Această condiție vizează respectarea principiului demararea lucrărilor astfel încît activitatea pe proiectul sprijinit nu trebuie sa fi început inainte de aprobarea proiectului pentru finanțare de către AMPOIM în vederea semnării contractului de finanțare. Excepție fac activitățile de cumpărare de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate.
Cu respectarea condițiilor de mai sus, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

  1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între data demarării lucrărilor proiectului/ aprobării proiectului pentru finantare şi 31 decembrie 2023;

  2. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

  3. să fie în conformitate cu prevederile programului;

  4. să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

  5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

  6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

  7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:



 • activitățile pentru care se decontează sunt aferente doar consumatorilor casnici, inclusiv licențele achiziționate pentru funcționarea sistemului de contorizare inteligentă (cu excepția software-ului aferent care este eligibil pentru toată zona omogenă acoperită de proiect)

 • activitățile pentru care se decontează nu au beneficiat de finanţare anterioară din fonduri publice;

 • este însoţită de facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

În interpretarea prevederilor cheltuielilor eligibile, precizăm:



 • cheltuielile legate de organizarea de șantier nu sunt eligibile conform regulilor de ajutor de stat;

 • Costurile eligibile sunt costurile de investiții.

Atragem atenţia în special asupra următoarelor categorii de cheltuieli care nu sunt eligibile:

 • taxa pe valoarea recuperabila*;

 • dobânda debitoare cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;

 • alte comisioane aferente creditelor;

 • cheltuielile cu amortizarea;

 • achiziţia de echipamente second-hand;

 • amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

 • costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;

 • cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;



Atenție!

Solicitantul îşi asumă obligaţia de a nu primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare (CF) şi a returnării sumelor rambursate. Astfel, solicitantul va depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat- Anexa 1.3)

2.3. Modalități de finanțare



Pentru proiectele finanțate prin Axa Prioritară 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, ObiectivulSpecific 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor sprijinul acordat cuprinde cofinanţarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat) şi cofinanţarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.).
Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor şi modalitatea de calcul a valorii maxime a finanțării nerambursabile descrise mai jos.
Astfel, conform art. 48 din Regulamentul CE nr. 651/2014, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției.
Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante sau prin intermediul unui mecanism de recuperare.

Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către solicitant fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.
Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate.
Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect este de 5.000.000 euro. Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăşi 50.000.000 euro echivalent în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finanţare).
În vederea calculării finanțării nerambursabile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susținute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice și contemporane cu faptele.


Atenție !Profitul din exploatare reprezintă diferenţa dintre veniturile actualizate şi valoarea actualizată a costurilor de exploatare pe durata de viaţă a investiţiei, în cazul în care această diferenţă este pozitivă. Cheltuielile de exploatare includ costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administraţia, dar exclud costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost acoperite de ajutoare pentru investiţii.



2.4. Ajutorul de stat



Ajutorul de stat în cadrul obiectivului specific 6.3 se va acorda prin intermediul HG nr…privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuie şi transport energie şi gaze naturale.
Finanțarea nerambursabila din cadrul obiectivului specific 6.3 se va acorda doar pentru proiecte care dovedesc efectul stimulativ, respectiv solicitantul a depus o cerere de finanțare pentru obținerea de ajutor de stat și nu a demararat lucrările în cadrul proiectului, înainte de selectarea proiectului pentru finanțare de către AMPOIM în vederea semnării contractului de finanțare (Anexa 1.3).
Proiectele care și-au început activitățile înainte de aprobarea proiectului, respectiv orice angajament prin care investiția devine ireversibilă, nu sunt eligibile spre a primi finanțare, cu excepția acelor activităţi care nu contravin principiului de demararea lucrărilor (cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor, realizarea studiilor de fezabilitate și demararea procedurii de achiziție).


Atenție!
Depunerea cererii de finantare nu reprezintă un angajament privind finanțarea din fonduri europene, toate riscurile generate de neaprobarea finanţării vor fi exclusiv în sarcina aplicantului.




Capitolul 3. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare


Cererea de propuneri de proiecte susținută prin prezentul ghid este de tipul Cerere de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare. Pentru fiecare proiect propus spre cofinanţare din fonduri publice, solicitantul va trebuie să parcurgă etapa de completare și depunere a cererii de finanțare împreună cu documentele însoțitoare. Ulterior depunerii dosarului cererii de finanțare are loc derularea procedurii de evaluare și selecție ce implică parcurgerea procesului de verificare a conformității administrative:

 1. Verificarea eligibilităţii solicitantului și proiectului,

 2. Evaluarea tehnico-financiară și selecția proiectelor.

3.1 Modalitatea de completare a Cererii de finanțare


Elaborarea Cererii de Finanțare se va face conform modelului din Anexa nr. 2. Aceasta va trebui încărcată în MySMIS / SMIS+2014.
Cererile de finanţare conţin o descriere a activităţilor planificate, informaţii referitoare la implementarea şi costul proiectului, precum şi justificarea necesităţii sprijinului financiar.
În vederea completării Cererii de Finanțare trebuie avută în vedere anexarea documentelor menționate în Anexa 1 la prezentul ghid.
Atenție!

Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la cererea de finanţare. În cazul în care se constată, la nivelul evaluării relevanţei, maturităţii și sustenabilității, existenţa unor activităţi pentru care solicitantul nu a ataşat anexele obligatorii specifice, proiectul va fi respins pentru nerespectarea condiţiilor din prezentul ghid. De asemenea, anexele care sunt incomplete sau care nu sunt semnate, ştampilate pot conduce la respingerea cererii de finanțare. Pentru a se asigura că formularul cererii de finanțare respectă criteriile de admisibilitate şi este însoţit de toate anexele cerute, solicitantul este rugat să completeze Fişa de control a Cererii de finanţare.


Capitolul 4. Verificarea, evaluarea, Selecția și contractarea proiectelor

4.1 Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanţare



În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

 • Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;

 • Modalitatea de completare a cererii de finanţare;

 • Data limită de transmitere a cererii de finanţare (în raportul cu data acceptării fișei de proiect).


Pentru verificarea conformității administrative şi de eligibilitate a cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU.
În cazul în care informaţiile oferite sunt neclare sau incomplete, cererea de finanţare va fi respinsă. În cazul proiectelor care nu sunt considerate admisibile, solicitanții sunt informați în scris asupra motivelor respingerii.


Atenție!
Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, etapa de clarificări este exclusă.
Cererea de finanțare poate fi redepusă oficial după soluționarea aspectelor care au stat la baza respingerii acesteia.


Verificarea eligibilităţii se realizează la nivelul Organismului Intermediar Energie, numai pentru Cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile stabilite este respins
.
Verificarea eligibilităţii presupune respectarea regulilor privind eligibilitatea solicitanţilor şi a proiectelor, verificare fiind realizată conform criteriilor definite în acest ghid.
În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat asupra motivelor respingerii.






Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilităţii şi eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.
La finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate.

4.2 Evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanţare



Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:

 • Relevanţa și oportunitatea proiectului - 30 puncte

 • Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 50 puncte

 • Sustenabilitatea proiectului – 20 puncte


Fiecare criteriu este împărțit în subcriterii punctate corespunzător. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 3 criterii. Dacă proiectul nu obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu (minim 18 puncte pentru criteriul 1, 30 puncte pentru criteriul 2 și 12 puncte pentru criteriul 3) va fi respins.
Proiectele pot să obțină un punctaj de la 0 – 100, însă pentru ca acestea să intre în etapa de selecție pentru acordarea finanțării nerambursabile trebuie să acumuleze minim 80 de puncte (pragul de calitate). În caz contrar, proiectul va fi propus pentru respingere, iar solicitantul va fi informat.
Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM, la implementarea legislaţiei relevante cu privire la obiectivelor . Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă şi fezabilă cu privire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Se va evalua coerenţa între problemele identificate, obiectivele proiectului, activităţile propuse şi rezultatele estimate. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităţilor trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent şi coerent.
Evaluarea se va face conform Grilei de evaluare din Anexa 4.


Atenție!
În timpul procesului de evaluare nu vor fi cerute solicitanţilor clarificări sau completări cu privire la cererea de finanţare depusă.


Rezultatul evaluării se concretizează în 2 liste de proiecte, care vor fi actualizate permanent pe pagina de internet a AM POIM, în funcție de ritmul de depunere a proiectelor:

 • proiecte propuse pentru finanţare;

 • proiecte propuse pentru respingere.


Notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării proiectelor depuse se va face în scris de către AM, într-un termen estimat de 3 luni de la data depunerii proiectelor.
Selecția proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru această cerere de proiecte, cu condiția obținerii a minim 80 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară, în ordinea în care au fost depuse cererile de finanțare.
Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării se va întocmi o notă de aprobare a finanţării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înștiințat în scris asupra motivelor respingerii.


Atenție!
În cazul în care un proiect este respins, acesta poate fi redepus de maxim 2 ori. La redepunere, solicitantul va lua în considerare soluționarea aspectelor menționate în scrisoarea de respingere.
Realizarea altor modificări, va atrage după sine respingerea finală proiectului. Solicitantul îl va putea redepune ca un proiect nou.


Evaluatorii pot propune anumite condiţii pentru încheierea contractului de finanțare, care devin obligatorii pentru încheierea contractului.
Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat prin intermediul unei notificări care conţine principalele condiţii necesare finanţării, inclusiv lista documentelor cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie să transmită la AM POIM / OIE o scrisoare de acceptare a finanţării în condiţiile de încheiere a contractului de finanțare. În cazul respingerii proiectului, solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus la această decizie.

4.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor



În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de rezultatul selecţiei, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la OI Energie. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

4.4 Contractarea proiectelor



După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul, AM POIM / OI Energie redactează nota de aprobare a proiectului și contractul de finanțare și transmite solicitantului cele două exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal.
În cazul proiectelor respinse, AM POIM / OI Energie va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanţare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.
Contactul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții AM POIM / OI Energie și reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnatare.
În cadrul procedurii de semnare a contractului de finanțare, pentru anumite criterii pentru care beneficiarul a depus declarație pe proprie răspundere, vor fi solicitate documente justificative (documentele de demonstrare /susținere a capacității de finanțare, cazier fiscal, cazier judiciar, certficat de atestare fiscală etc.).


Atenţie!

Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului din instrumente structrale, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul finanţării prin proiect în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului în cauză, în conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale și cu respectarea obligațiilor menționate în respectivul act normative.


Anexe


Anexa 1. Fișă de control a Cererii de finanţare (pentru solicitant)

Anexa 2. Cererea de finanțare

Anexa 3. Anexe la cererea de finanțare


Modele pentru declaraţiile/angajamente anexate cererii de finanțare

3.1. Model Declaraţie de eligibilitate a solicitantului/partenerului legalizată (Anexa 1.1. a CRF)

3.2. Model Declaraţie de angajament a solicitantului (Anexa 1.2. a CRF)

3.3. Model Declarația privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa 1.3. a CRF)

3.4. Model Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Anexa 1.4 a CRF)



Modele pentru Anexele privind Documente suport specifice cererii de propuneri de proiecte și alte anexe

3.5. Schema de implementare a proiectului: model fişă de post şi declaraţia privind conflictul de interese (Anexa 3.2. a CRF)

3.6. Modelul bugetului (Anexa 3.3. a CRF)

3.7. Model pentru elaborarea planului de activităţi (Anexa 3.4. a CRF)
Anexa 4. Grila de verificare și evaluare a cererilor de finanțare



Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 149,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə