Gigiyena ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir


) Qamma-şüalanma üçün nə səciyyəvidir?Yüklə 1,62 Mb.
səhifə11/16
tarix21.06.2018
ölçüsü1,62 Mb.
#54321
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

699) Qamma-şüalanma üçün nə səciyyəvidir?
A) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır, yükə və kütləyə malik deyil

B) Korpuskulyar şüalanmaya malikdir

C) Hər biri

D) Xətti enerji seli yüksək həddə malikdir

E) Böyük xətti ionlaşma sıxlığı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
700) Radioaktiv hissəciklərin hansı növləri “+” yükə malikdir?
A) Neytronlar

B) Qamma-şüalanma

C) Proton, pozitron

D) Elektronlar

E) Rentgen- şüalanma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
701) Radiaktiv hissəciklərin hansı növlərinin yükü vardir, lakin atom kütləsinə malik deyillər?
A) Heç biri

B) Qamma-şüalanma, rentgen- şüalanma

C) Elektronlar, pozitronlar

D) Neytronlar

E) Os-hissəciklər
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
702) Betta-şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materiallardan hazırlanır?
A) Qurğuşun

B) Təbii uran

C) Bor, kadmium

D) Plastmas, alüminium

E) Xrom
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
703) Canlı hüceyrə şüalanmaya məruz qaldığı zaman hansı birincili proseslər baş verir?
A) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, qlükozanın anaerob dağilmasının pozulması, lipidlərdən peroksidlərin əmələ gəlməsi

B) Zülal sintezinin pozulması

C) Ferment aktivliyinin dəyişilməsi

D) Gen mutasiyasının yaranması

E) Xromosom aberrasiyasının əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
704) Hansı hüceyrələr ionlaşmış şüalanmaya daha çox davamlıdır?
A) Haploid hüceyrələr

B) Diploid hüceyrələr, stasionar fazalı hüceyrələr

C) Yüksək böyümə sürəti olan hüceyrələr

D) Yüksək dərəcədə oksidli fosforlaşması olan hüceyrələr

E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
705) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik effektlərinə nə aiddir?
A) Bağırsaq xərçəngi, irsi pozuntular

B) Hemopoez pozuntuları

C) Cinsi sterilliik

D) Xroniki şüa xəstəliyi

E) Kəskin şüa xəstəliyi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
706) İzotopun radiotoksikliyi nədən asılı deyil?
A) Bir parçalanmanın enerjisindən

B) İnsan orqanizmində radionuklidin qalma müddətindən

C) Radionuklidin radioaktiv çevrilmə növündən

D) Radionuklidin orqanizmə daxil olma yolu

E) Orqanizmin immun qücündən
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
707) Şüalanmış şəxslər neçə kateqoriyalara bölünür?
A) 6

B) 5


C) 4

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
708) Hansı prinsıp qapalı şüa mənbələrilə iş zamanı müdafiə olunma prinsiplərinə aid deyil?
A) Məsafə ilə müdafiə

B) Hermetikləşmə

C) Ekranla müdafiə

D) Vaxtla müdafiə

E) Miqdarla müdafiə
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
709) Fasiləsiz təsiri olan şüa mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Teleqammaterapiya qurğuları

B) Qamma-defektoskopiya üçün apparatlar

C) Hec biri

D) Rentgen aparatı

E) Radioizotoplu qalınlıqölçən, səviyyəölçən cihazları
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
710) Xəstəxananın rentgenradioloji şöbəsində dozimetrik tədqiqatlar harada aparılmır?
A) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

B) Personalın əllərindən yaxma

C) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə

D) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində

E) Personalın iş yerində, yanaşı otaqlarda
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
711) İş yerlərin havasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?
A) Qamma-qurğuların istismarı zamanı

B) Sənayedə, kənd təsərrüfatında, təbabətdə açıq mənbələrin planlı şəkildə istifadəsi zamanı

C) Hər bir halda

D) Təbabətdə sürətləndiricilərin istifadə olunması zamanı

E) Rentgen aparatının istismarı zamanı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
712) Rentgendiaqnostika proseduraları zamanı personalın doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?
A) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası

B) Açıq şüalanma mənbələrindən istifadə olunması

C) Diaqnostikaya aid olan islərlə yüklənmə

D) Fərdi müdafiə vasitələri

E) Personalın kvalifikasiyası
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
713) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı radiasion nəzarətə nə aid deyil?
A) Fərdi dozimetrik nəzarət

B) Təbii radiasiya fonunun səviyyəsinin təyin olunması

C) İs yerlərinin havasında radionuklidlərin təyin edilməsi

D) Texnoloji proseslərin davamlılığının qiymətləndirilməsi

E) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
714) Radiasiya fonuna nə aid deyil?
A) Təbii

B) Heç biri

C) Süni

D) Texnoloji səbəbdən dəyişilmişE) Tibbi fon
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
715) Hansı mənbənin hesabına təbii radiasiya fonu formalaşmır?
A) Yer qabığında olan radionuklidlər

B) Havada, suda, ərzaq məhsullarında olan təbii mənşəli radionuklidlər

C) Heç biri

D) Yerin səthində olan kosmik şüalanma

E) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
716) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonunun çirklənməsi nəyin hesabına formalaşmır?
A) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn şlaklar

B) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmik şüalanma

C) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radioaktiv inert qazlar

D) Yaşayış otaqlarında tikinti materialları

E) Faydalı qazıntı və mineral kübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
717) Atmosferdə radonun azalmasına doğru olan şərtlər hansılardır?
A) Atmosfer təzyiqin artması

B) Torpağın şumlanması

C) Atmosfer təzyiqin azalması

D) Torpağın donması, güclü sel, hündürlüyə qalxma

E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
718) Radioaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün həyata keçən tədbirlərə hansı tədbir aid deyil?
A) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

B) Sanitar-müdafiə zonaların və planlaşdırıcı tədbirlərin təşkil olunması

C) Heç biri

D) Radiaktiv tullantılarınyığımı, dezaktivasiya və basdırılmasının effektiv üsullarının tətbiq olunması

E) Radiaktiv tullantıların minimal dərəcədə olmasını təmin edən müasir istehsalat texnologiyasından istifadə edilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
719) Əhalinin şüalanmasına səbəb olan mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Heç biri

B) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonu

C) Qlobal radiaktiv çöküntülər,ştat iş şəraitində atom elektrik stansiyası

D) Təbii radiasiya fonu

E) Təbabətdə rentgen- və radioloji diaqnostika
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
720) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?
A) 1: 1,2: 4,6

B) 1: 0,5: 6

C) 1: 3: 4,2

D) 0,8: 1: 3,5

E) 1: 3: 7
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
721) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti hansıdır?
A) Heç biri

B) 1-1,5: 2-2,2:5-6

C) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4

D) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:

E) 1: 0,8-0,9: 3-3,5
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
722) Orqanizm tərəfindən optimal mənimsəmə üçün sutkalıq qida payında Ca:P və Ca:Mg nisbətləri necə olmalıdır?
A) 1: 1,5 və 1: 0,75

B) 3: 1 və 1:0,8

C) 1:2 və 1: 3

D) 2: 1 və 1:0,8

E) 1: 1 və 1: 1,5
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
723) Qida zəhərlənmələrinin araşdırılması zamanı aparılan mütləq müayinələr hansılardır?
A) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları

B) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları

C) Heç biri

D) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından

E) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin yuyulma suyundan)
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
724) Hansı göstərici bioloji risk amilinə aid deyil?
A) Valideynlərdə pis vərdişlərin olması

B) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması

C) Valideynlərin sağlamlığı

D) Zərərli aminlərlə təmasda olan valideynlər

E) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
725) Orqanizmin hansı sisteminin inkişafına əsasən onun fiziki iş qabiliyyətinə qiymət verilir?
A) Həzm etmə sistemi

B) Sinir sistemi

C) Endokrin sistemi

D) Dayaq-hərəkət aparatı

E) Kardio-respirator sistemi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
726) Cl. Perfringens-in daimi olduğu mühit hansıdır?
A) Heyvanların bağırsağı

B) Su


C) Torpaq

D) Ərzaq məhsulları

E) İnsanın bağırsağı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
727) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu hansıdır?
A) Ürək bulanma

B) Qıc olma

C) Yüksək hərarət

D) Baş ağrısı

E) Tez-tez qusma
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
728) Botulizm hansı mənşəli qida intoksikasiyalarına aiddir?
A) Virus infeksiyaları

B) Bakteriya mənşəli

C) Heç birinə

D) Mikotoksikoz

E) Bağırsaq infeksiyaları
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
729) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar aiddirlər?
A) İldə 4 dəfədən artıq

B) İldə 5 dəfədən artıq

C) İldə 3 dəfə

D) İldə 2 dəfə

E) İldə 1 dəfə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
730) Uşaq ölümü nə deməkdir?
A) Perinatal ölüm

B) 1 aya qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı

C) 10 yaşa qədər olan uşaqlar araında ölüm hadisələrinin sayı

D) 1 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı

E) Bətn daxili ölüm
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
731) İcməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi normada nə qədərdir?
A) 300

B) 200


C) 150

D) 50


E) 100
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
732) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-titri nə qədər olmalıdır?
A) 300

B) 500


C) 550

D) 400


E) 450
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по «коммунальной гигиене» – Е.И .Гончарук 1977 Москва
733) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-indeksi nə qədər olmalıdır?
A) 5

B) 6


C) 4

D) 7


E) 3
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода Питьевая
734) 3.0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa, belə suyun koli-indeksi neçədir?
A) 7

B) 3


C) 8

D) 10


E) 5
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
735) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa, belə suyun koli-titri nə qədərdir?
A) 100

B) 200


C) 500

D) 300


E) 50
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
736) Koli-titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?
A) 300

B) 500


C) 400

D) 200


E) 100
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
737) Koli-indeksi 5 olan suyun koli-titri nə qədərdir?
A) 200

B) 100


C) 500

D) 300


E) 400
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
738) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır?
A) Tulyaremiya

B) Lyamblioz

C) Qarın yatalağı

D) Epidemik parotit

E) Poliomielit
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
739) Su vasitəsi ilə yayılan bakterial infeksiya hansıdır?
A) Vəba

B) Amyoba dizenteriyası

C) Lyamblioz

D) Hepatit A

E) Epidemik parotit
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
740) İbtidailərlə yaranan və su vasitəsi ilə yayılan infeksiya hansıdır?
A) Qarın yatalağı

B) Epidemik parotit

C) Vəba

D) Hepatit AE) Lyamblioz
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
741) Suyun tərkibində olan birinci təhlükə sinfinə aid kimyəvi maddələrin insan üçün təhlükə dərəcəsi necə qiymətləndirilir?
A) Heç biri

B) Az təhlükəli

C) Yüksək təhlükəli

D) Həddən artıq təhlükəli

E) Orta təhlükəli
Ədəbiyyat: «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» САНПИН 2.1.4.559-96
742) Sanitar mühafizə zonası neçə qurşaqdan ibarətdir?
A) 3

B) 4


C) 1

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
743) Hansı xlor tərkibli preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?
A) Xlor dioksid

B) Ozon


C) Qaz halında olan xlor

D) Xlor əhəngi

E) Xloramin
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
744) Xlortərkibi preparatların təsirinə daha çox hansı mikroorqanizm davamlıdır?
A) Patogen enterobakteriyalar

B) Heç biri

C) Vəba vibrionu

D) Bağırsaq çöpü

E) Enteroviruslar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
745) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?
A) Layarası sular

B) Qrunt suları

C) Yatağ-altı sular

D) Quyu suları

E) Səthi sular
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
746) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?
A) Zülal mübadiləsi

B) Duz-su balansı

C) Kalsium-fosfor mübadiləsi

D) Turşu-qələvi tarazlığı

E) Purin mübadiləsi
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
747) Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfuyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin ğötürülməsi hansı tezliklə aparılır?
A) İldə 1 dəfə

B) Həftədə 1 dəfə

C) Ayda 1 dəfə

D) Hər mövsümdə

E) Yarım ildə 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
748) Suyun dadı hansı vahidlə ölçülür?
A) mq-ekv/l

B) mq/l


C) Bal

D) Heç biri

E) qradus
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
749) Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı mənbəyinin sinfi hansı təşkilat tərəfindən təyin olunur?
A) Layihə təşkilatı

B) GEM


C) Təbiəti mühafizə orqanları

D) “Azərsu SC”

E) Yerli idarəetmə orqanı
Ədəbiyyat: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного- питьевого водоснабжения»
750) İstehsalat nəzarəti zamanı paylayıcı şəbəkədə içməli suyun keyfiyyətinə görə hansı göstəricilərə əsaslanmaq lazımdır?
A) Mikrobioloji və kimyəvi

B) Fiziki

C) Mikrobioloji və orqanoleptik

D) Orqanoleptik və kimyəvi

E) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода питьевая»
751) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi nədən asılıdır?
A) Xidmət edilən əhalinin sayından

B) Su təchizatı mənbəyinin növündən

C) Paylayıcı şəbəkənin növündən

D) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən

E) Yaşayış üçün tikintisinin növündən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
752) İçməli suda qalıq xlorun təyininə olan nəzarət harada aparılır?
A) Heç bir yerdə

B) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl

C) Paylayıcı şəbəkədə

D) Su təchizatı mənbəyində

E) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl və paylayıcı şəbəkədə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
753) Su kəməri stansiyasında içməli suda qalığ xlora olan nəzarətin tezliyi hansıdır?
A) Saatda 1 dəfələn az olmayaraq

B) Həftədə 1 dəfə

C) Növbədə 1 dəfə

D) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq

E) Sutka ərzində 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
754) Suyun orqanoleptik xassələrinə hansı göstəricilər aiddir?
A) İy, dad, rəng, bulanlıq

B) İy, dad, rəng

C) İy, dad

D) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq

E) Şəffaflığ
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
755) Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti qeyri sərbəst xlorla müqayisədə bu prosesin gedişatı neçə xarakterizə olunur?
A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Tez və uzun sürən

C) Asta və uzun sürməyən

D) Tez və uzun sürməyən

E) Asta və uzun sürən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
756) İçməli suyun xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı suyun orqanoleptik xassələri necə dəyişə bilər?
A) Dadı dəyişir

B) Dəyişməz qalar

C) Pisləşər

D) Qoxusu dəyişir

E) Yaxşılaşar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
757) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?
A) Pisləşər

B) Dadı dəyişir

C) Yaxşılaşar

D) Dəyişməz qalar

E) Qoxusu dəyişir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
758) İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?
A) Pisləşər

B) Yaxşılaşır

C) Dadı dəyişir

D) Dəyişməz qalar

E) Qoxusu dəyişir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
759) İçməli suyun keyfiyyəti su xəttinin hansı yerində gigiyenik normativlərə cavab verməlidir?
A) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl

B) Su götürülən yerdən

C) Heç bir yerdə

D) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl və su götürülən yerdən

E) Mənzildə
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
760) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə görə mikroorqanizmlərdən ən davamlısı hansıdır?
A) Saprofitlər

B) Şərti patogen bakteriyalar

C) Patogen bakteriyalar

D) Sporalar

E) Heç biri
Ədəbiyyat: “Tibbi mikrobiologiyanın əsasları” N.Əliyev 1975 Bakı
761) Suyun codluğu hansı vahidlə ölçülür?
A) mq/l

B) mq-ekv/l

C) Dərəcə

D) Bal


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене– Е.И .Гончарук 1977 Москва
762) Kontakt koaqulyasiyanın sərbəst həcm koaqulyasiyasından üstünlüyü nədir?
A) Suyun temperatur və qələviliyindən az asılıdır

B) Suyun bulanlığından və temperaturundan az asılıdır

C) Suyun codluğundan az asılıdır

D) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılıdır

E) Suyun qələviliyindən və rəngindən az asılıdır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
763) Ftorun içməli suda olan norma miqdarı insan orqanizminə daxil olduqda nəyi təmin edir?
A) Kariyesə qarşı təsir edən dozadır

B) Yüksək doza

C) Minimal doza

D) Optimal doza

E) Kariyesə qarşı maksimal doza və əhalinin 10 % - n 1-ci dərəcəli flüorozla xəstələnməsi zamanı olan doza
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
764) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə sonasının 1-ci qurşaq ölçüsü nədən asılıdır?
A) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən, götürülən suyun həcmindən

B) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həcmindən

C) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən

D) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən

E) Su mənbəyinin debitindən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
765) IV-cü klimatik zona üçün suda ftorun miqdarı neçə mq/l-dən çox olmamalıdır?
A) 1,5 mq/l

B) 0,7 mq/l

C) 0,3 mq/l

D) 0,5 mq/l

E) 1,2 mq/l
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”
766) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu həcm metodu ilə müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?
A) Tez, lakin keyfiyyətsiz

B) Fərqi yoxdur

C) Asta, lakin keyfiyyətsiz

D) Asta, lakin keyfiyyətli

E) Tez və keyfiyyətli
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
767) Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?
A) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır, kontakt üçün az vaxt tələb olunur və patogen ibtidailərə qarşı çox yararlıdır

B) Zərərləşdirmənin keyfiyətində

C) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır

D) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
768) Suyun zərərsizləşdirməsində ozon bir reaqent kimi xlora nisbətən hansı təsirə malikdir?
A) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

B) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır

C) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır

D) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
769) Xlorla 30 dəqiqə təmasda olduqda suda sərbəst qalıq xlorun miqdarı nə qədərdir?
A) Heç biri

B) 0,3-0,5 mq/l

C) 0,1-0,3 mq/l

D) 1,2-1,4 mq/l

E) 1-1,2 mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
770) Içməli su mənbəyində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan ölçüləri nəyin əsasında təyin olunur?
A) Çayın uzunluğu

B) Çayın eni

C) Sahənin relyefi

D) Küləklərin tezliyi

E) Çayın dərinliyi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
771) Suyun rəngi hansı vahidlə ölçülür?
A) Bal

B) Dərəcə

C) mq/l

D) Heç biriE) mq-ekv/l
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
772) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?
A) Yeraltı qorunmuş

B) Həm yeraltı həm səthi

C) Heç biri yaradılmır

D) Səthi


E) Yeraltı qorunmamış
Ədəbiyyat: САНПИН 21.4.028-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə