Gigiyena ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir


) Dinamometr üsulu ilə nə təyin olunur?Yüklə 1,62 Mb.
səhifə4/16
tarix21.06.2018
ölçüsü1,62 Mb.
#54321
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

214) Dinamometr üsulu ilə nə təyin olunur?

A) Maksimal sərbəst gücü

B) Zaman vahidinə düşən toxunmaların sayı

C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

D) Növbə ərzində hərəkətlərin sayı

E) Vibrasion hissiyyat


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
215) Səmərəli zehni əmək üçün hansı şərt vacib deyil?

A) İşə tələsmədən başlamaq

B) İşlə aktiv istirahətin bir-birini əvəz etməsi

C) Əlverişli mikroiqlim şəraiti

D) İnteryerin “soyuq rəngli” qamma ilə işlənməsi

E) İşdə ardıcıllıq və sistematiklik


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
216) Monotonluluqla mübarizədə hansı tədbir əsas sayılmır?

A) Əmək elementlərinin sayının artırılması

B) İcra olunan işin temp və ritminin dəyişkənliyi

C) İşi icra edən zaman vaxtın azaldılması

D) İşi icra edən zaman vaxtın uzadılması

E) Əmək əməliyyatlarının dəyişdirilməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
217) İş prosesinin ağırlıq meyarlarına hansı aid deyil?

A) Məcburi iş vəziyətində olmağın müddəti

B) Statik yüklənmə

C) Əl ilə daşınan və qaldırılan yükün kütləsi

D) Növbə ərzində stereotip iş hərəkətlərinin sayı

E) Məcburi iş vəziyətində olmamaq


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
218) Fiziki iş zamanı yorğunluq əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Dözümlülük göstəricisinin azalması

B) Tremorometrik göstəricisinin azalması

C) Əzələ gücünün azalması

D) Nəbzin güclənməsi

E) Əzələ gücünün artması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
219) Operatorun zəhmətinə nə aid deyil?

A) Hər cür informasiyanın axınını qəbul edib araşdırma

B) Emosional gərginlik

C) Güclü fiziki gərginlik

D) Yorğunluq

E) Diqqətin tez-tez yayılması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
220) Hansı əsas şərt iş duruşunun seçimini təyin etmir?

A) İşə sərf olunan gücün miqdarı

B) Görülən işin dəqiqliyi

C) Optimal əlçatma zonasının dərinliyi

D) Görülən işin müddəti

E) Sərf olunan enerjinin miqdarı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
221) Xronometraj müayinə üsulu ilə nə təyin edilmir?

A) Ayrı-ayrı iş əməliyyatlarının müddəti

B) Sensomotor reaksiyaların müddəti

C) Şəxsi məqsədlərlə işdən ayrılma müddəti

D) İş gününün yüklənməsi

E) Saat hesabına görə əməyin məhsuldarlığı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
222) Hansı növ əmək zehni iş fəaliyyətinə aid deyil?

A) Tibb işçiləri və müəllimlərin əməyi

B) Tələbə və şagirdlərin əməyi

C) Yaradıcılıq əməyi

D) Operator əməyi

E) Yük daşımaq


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
223) Yorğunluqla əlaqədar olaraq adıçəkilənlərdən hansı iş qabiliyyətinin azalmasını ölçən göstəricilərinə aid deyil?

A) Hərəkət sürətinin azalması

B) İş vaxtı keyfiyyətsiz malların sayının azalması

C) Diqqətin azalması

D) İşi yerinə yetirmə vaxtının uzadılması

E) Əməyin məhsuldarlığının aşağı düşməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
224) Yorğunluğun elektromioqrafik əlaməti hansıdır?

A) Ostilyasion amplitudasının azalması

B) Əzələ ağrısı

C) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin artması

D) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin azalması

E) Ostilyasion tədqiqatlarında tezliklərin çoxalması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
225) Əməyin elmi təşkilinin formalarına nə aid deyıl?

A) Optimal iş duruşunun seçilməsi

B) Əməyin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

C) Əlverişli sanitar-gigiyenik şəraitin olması

D) Əmək fəaliyyətinin rasionallaşdırılması

E) İstirahətin və əmək rejiminin rasionallaşdırılması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
226) Lazer şüalanması (spektrin görünən və ən yaxın infraqırmızı sahəsində olan) görmə orqanının hansı nahiyəsinə qədər çatır?

A) Torlu qişaya

B) Büllura

C) Buynuz qişasına

D) Bəbəyə

E) Konyunktivaya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
227) Hansı tezlikli diapazonda olan elektromaqnit dalğaları metalların termik işləməsində istifadə olunur?

A) Millimetrlə ölçülən dalğalar – (1sm-1mm)

B) Ultra qısa dalğalar – (10m-1m)

C) Ultra yüksək tezlikli diapozonda

D) Yüksək tezlikli diapozonda

E) İfrat dərəcədə yüksək tezlikli diapozonda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
228) Yaxın məsafədən dəqiq iş görülən səthin uzun müddət lazımi qədər işıqıandırılmaması zamanı hansı fəsadlar baş verir?

A) Nistaqm

B) Konyuktivit

C) Yalan yaxındangörmə

D) Astigmatizm

E) Katarakta


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
229) Gözün kontrast hissiyatı nəyə qadirdir?

A) Uzaq məsafədə rəngi seçmək üçün

B) Nəzərdən keçirilmiş detalları aydın qavramaq

C) Uzaq məsafədə aşyaları seçmək üçün

D) Ən qısa vaxt ərzində əşyaları seçmək

E) Qarışıq əşyaların parlaqlığını fərqləndirmək üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
230) İşıqlandırılmanın ölçü vahidi nədir?

A) Lyumen

B) Lyuks

C) Stilb


D) Kandela

E) Farada


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
231) Gigiyenik cəhətdən optimal rasional süni işıqlandırıcı sistem hansıdır?

A) Birgə quraşdırılmış

B) Gün işığı

C) Kombiniəedilmiş

D) Ümumi

E) Yerli
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


232) Gözün tez qavrama xüsusiyyəti necə bilinir?

A) Əlvan qarışıq əşyaları ayırmaqla

B) Nəzərdən keçirilmiş detalları olduğu kimi qavramaqla

C) Ən qısa müddət ərzində əşyaları seçməklə

D) Uzaq məsafədə əşyaları seçməklə

E) Uzaq məsafədə rəngi seçməklə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
233) Aydın görmənin ölçü vahidi hansıdır?

A) Lyuks


B) Kandela / m²

C) Farada

D) Stilb

E) Lyumen


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
234) Tezliyi 1000 hers təşkil edən küy hansı sinifə aid edilir?

A) Yüksək tezlikli

B) Sex küyü

C) Aşağı tezlikli

D) Orta tezlikli

E) Küçə küyü


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
235) Tezliyi 150-300 hers təşkil edən küy hansı sinfinə aiddir?

A) Sex küyü

B) Küçə küyü

C) Aşağı tezlikli

D) Yüksək tezlikli

E) Orta tezlikli


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
236) İş yerində infraqırmızı şüaların intensivliyi hansı cihazlarla ölçülür?

A) Civə termometri

B) Assman psixrometri

C) Akrinometr və ya radiometr

D) Radiometr

E) Anemometr


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
237) İş yerində havanın temperaturunu və rütubətliyi hansı cihazlarla ölçülür?

A) Civə termometri

B) Akrinometr və ya radiometr

C) Radiometr

D) Anemometr

E) Assman psixrometri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
238) İnfraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində dərinin T-ru 35oC olan, havanın T-ru 35oC və nisbi rütubət 50%-i olanda işçinin bəndindən isyilik hansı yolla çıxır?

A) Konvensiya

B) Şüalanma

C) Heç cürə

D) Kimyəvi

E) Buxarlanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
239) Küyün azaldılması üçün ən rasional tədbir hansıdır?

A) Kombinəedilmiş

B) Yaranmanın mənbəyində

C) Heç cürə

D) İndividual müdafiə üsullarda istifadə yolu

E) Ətrafda yayılma yolları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
240) Infrasəs tezliklərə görə hansı sayılır?

A) 20 Hz dən 20 KHz qədər

B) 20 Hz-dən aşağı

C) 20 KHz dən yuxarı

D) 30 KHz dən yuxarı

E) 40 KHz dən yuxarı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
241) İş yerinin mikroiqliminin yolverilmə parametri, yəni temperaturu, rütubəti, havanın hərəkət sürəti nəyə əsasən hesablanır?

A) İşin gərginliyi

B) İşin müddəti

C) İşin davamiyyəti

D) İş yükünün ağırlığı

E) Işin ağırlığı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
242) İşçilərin arasında dağ xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?

A) Havada olan parsial təzyiq komponentlərinin azalması

B) Aşağı atmosfer təzyiqi və oksigen çatışmazlığı

C) Fiziki iş

D) Rütubət

E) Azotun parsial təzyiqinin azalması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
243) Toz anlayışı nə deməkdir?

A) Hissəciklərin mayelərdə həll olunması

B) Maddələrin kimyəvi xüsusiyyəti

C) Hissəciklərin elekrikləşməsi

D) Mikrometr ölçü vahidlərində hissəciklərə bölünmüş, parçalanmış maddələrin fiziki vəziyyəti

E) Maddələrin radioloji xüsusiyyəti


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
244) Aktavalı xətlərdə səs təzyiqinin səviyyəsi (dB ilə) hansı küylərin normalaşdırma parametridir?

A) Küçə küyu üçün

B) Məişət küyu üçün

C) İnplyuslu küy üçün

D) Kəsilən küy üçün

E) Daimi küy üçün


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
245) İş yerlərinin havasında olan tozların konsentrasiyası nə ilə təyin olunur?

A) Hesabla

B) M2

C) RadiolojiD) Çəki ilə

E) Kimyavi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
246) İşçilərin tənəffüz orqanlarına təsir edən toz yükü (TY) hansıdır?

A) Xüsussiyəti

B) Müəyyən vaxt ərzində işçilərin tənəffüz orqanlarına daxil olan toz hissəciklərinin çəkisi (il, ay, növbə, staj)

C) Miqdarı

D) Tənəffüz orqanlarına təsir etməyən toz kütlələrinin hissəcikləri

E) Tənəffüz orqanlarına təsir edən toz kütlələrinin hissəcikləri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
247) Havada olan nazik parçalanmış toz dənəciklərinin təmizlənməsi necə həyata keçir?

A) Toz yatırılma kameralarında

B) Yağ filtrlərində

C) Elektrofiltr vasitəsi ilə

D) Su filtrlərində

E) Siklonda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
248) Hansı tozlandırıcı aerozollar daha çox fibrogen aktivliyə malikdirlər?

A) Tərkibində sərbəst Kobalt olmayanlar

B) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olmayanlar

C) Tərkibində sərbəst Kobalt olanlar

D) Tərkibində sərbəst Xrom olanlar

E) Tərkibində sərbəst Silisium dioksid olanlar


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
249) Lazer şüalanması üçün hədəf nədir?

A) Onurğa beyni

B) Qulaqlar

C) Cinsiyyət orqanları

D) Gözlər

E) Baş beyni


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
250) Küylərin orqanizmə təsiri hansı sindromlara səbəb olmur?

A) Nevrosteniya

B) Osteoxondroz

C) Astenovegetativ sindrom

D) İki tərəfli eşitmə aparatının zədələnməsi

E) Damarların vegetativ disfunksiyası


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
251) Hansı xarakterli küy peşə ağır eşitmələrinin daha tez baş verməsinə səbəb olur?

A) Enlixətli

B) Spektral

C) Xətli


D) Daimi

E) Tonal
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


252) Sənaye küyləri hansı orqanlara təsir etmir?

A) Vestibulyar aparata

B) Qaraciyərə, dalağa

C) Mərkəzi sinir sisteminə

D) Böyrək üstü vəziyə, hupofizə, qalxanabənzər vəziyə

E) Ürək-damar sisteminə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
253) Eşitmə analizatorunun iş qabiliyyətini ölçməkdən ötrü nədən istifadə olunmur?

A) Kamerton

B) Xronorefleksometr

C) Audiometr

D) Ton audiometri

E) Pıçıltı ilə danışmaq


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
254) Qızdırılmış mikroiqlimdə işləyən zaman istivurma nəticəsində aparılan profilaktik tədbir hansılar deyil?

A) İstirahət üçün şüa qızdırıcıları

B) Sərinləşdirici yer istirahət üçün

C) İçmək üçün azca duzlanmış qazlı su

D) Bədən, ayaq, əl üçün fərdi qorunma üsulları

E) Su proseduraları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
255) İş zamanı işçilərin əllərinə keçən intensiv vibrasiyanın təsiri hansı simptoma səbəb olmur?

A) Kapilyarların spazması, barmaqların ağraması

B) Əllərdə güclü ağırlar

C) Toxunma hissiyyatın artması

D) Vibrasiya hissiyyatının azalması

E) Əzələ gücünün azalması (zəifləməsi)


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
256) Silikatozların nozoloji formaları hansılardır?

A) Baritoz

B) Manqanokonioz

C) Sideroz

D) Artroz

E) Asbestoz


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
257) dBA ilə ölçülən enerjiyə görə ekvivalent səs səviyyəsinin normalaşdırılan parametri nə üçündür?

A) Tonal küy

B) Fasilələrlə olan küy

C) Daim olan küy

D) Dalğaları dəyişməyən küy

E) Heç ölçülmür


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
258) Müxtəlif əlamətli vibrasiya xəstəliklərini hansı üsul üzə çıxarmır?

A) Soyuq sınaqlı termometrlə

B) Dinamometriya

C) Kapillyarskopiya

D) Elektrokardioqrafiya

E) Vibrasiya həssaslığının ölçülməsi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
259) Ümumi və yerli vibrasiyanın təsirindən yaranan vibrasiya xəstəliklərinin profilaktikası üçün kompleks müalicəvi profilaktik tədbirlərə nə aid deyil?

A) Tibbi baxışlar

B) Dietik gida ilə təminat

C) Əllərin masajı

D) Ayaq üçün su vannaları

E) Əllər üçün su vannaları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
260) İşçilər arasında ümumi vibrasiyanın intensiv təsiri nəticəsində hansı xəstəlik yaranmır?

A) Onurğa sütununun osteoxondrozu

B) Aşağı ətrafların polinevropatiyası

C) Vestibulopatiya

D) Ekstrapiramidal sindrom

E) Serebral-periferik anqiodistonik sindrom


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
261) Silikoz zamanı hansı fəsadlar rast gəlmir?

A) Ağ ciyər vərəmi

B) Plevrit

C) Spontan pnevmotoraks

D) Xroniki bronxit

E) Ağ ciyərlərin emfizeması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
262) İnfrasəslər istehsalat şəraitində adətən nə ilə müştərəkdir?

A) Kimyəvi faktorlarla

B) Aşağı keyfiyyətli vibrasiya ilə

C) Yüksək temperatur ilə

D) Fibrogen təsirli tozların xüsusiyyəti ilə

E) Aşağıtezlikli küylərlə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
263) Qızdırılmış mikroiqlim şəraitində işləyən işçilərdə nə müşahidə olunmur?

A) Açıq dəri qatında temperatrun artması

B) Açıq dəri qatında temperatrun dəyişməməsi

C) Dəri damarlarının genişlənməsi

D) Mayenin itirilməsinin azalması

E) Mayenin itirilməsinin artması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
264) Orqanizmə yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri nə vaxt baş vermir?

A) Yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində olan zaman

B) Kompressiya

C) Sualtı şəraitində

D) Dekompressiya

E) Şaxtalarda


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
265) DL 50 və ya CL 50 anlayışının düzgün təyini hansıdır?

A) Qrupda laborator heyvanların 50%-dan az ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

B) DL 50-nin təkrar halda daxil edilməsinin DL 50-nin 1-dəfəlik daxil edilməsinə nisbəti

C) Qrupda laborator heyvanların 50% ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

D) Qrupda laborabor heyvanların 50%-dan çox ölümünə səbəb olan doza və ya konsentrasiya

E) Kəskin təsir həddin xroniki təsir həddinə nisbəti


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
266) Kəskin təsir zonası az olduqca kimyəvi maddə nə dərəcədə təhlükəlidir?

A) Zonanın miqdarı təhlükəlidir

B) Xronik təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

C) Kəskin təsir zamanı daha çox təhlükəlidir

D) İnqalyasiya təsir zamanı daha az təhlükəlidir

E) İnqalyasiya təsir zamanı daha çox təhlükəlidir


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
267) Peşə və ya istehsalat zəhərlərin tərifi hansıdır?

A) Bioloji istehsalat amilləri

B) Narkotik maddələr

C) İstehsalat şəraitində orqanizmdə patoloji dəyişiklər törədən kimyəvi maddələr-ilkin xammal, yardımçı materiallar, və hazır məhsullar

D) Fiziki istehsalat amilləri

E) İşçilərdə pnevmakoniozlar səbəb olan fibrogen təsirli kimyəvi maddələr


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
268) Üzvi birləşmələrin molekulasına halogenin daxil olması bu birləşmələrin toksik təsirini necə dəyişir?

A) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən az

B) Artırır

C) Fəal komponentlərin effektlərinin toplanmasından

D) Fəal komponentlərin effektlərinin cəmindən artıq

E) Azaldır


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
269) İstehsalat şəraitində üzvi birləşmələrin orqanizmin hansı sisteminə təsirə daha səciyyəvi sayılır?

A) Ürək-damar sistemi

B) Qan

C) Sinir sistemiD) Dəri örtüyü

E) Mərkəzi sinir sistemi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
270) Üzvi həlledicilərdən dərini qorumaq üçün hansı sinfə aid olan fərdi müdafiə vasitələrdən istifadə etmək kazımdır?

A) Hidrofob

B) Əksmikroblu

C) Nəmləndirici

D) Hidrofil

E) Qidalandıran


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
271) Üzvi həlledicilər üçün tipik zəhərlənmələr hansıdır?

A) Toksikoinfeksiyalar

B) Xroniki

C) Kəskin

D) Mikrotoksikozlar

E) Qida zəhərlənmələri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
272) Qurğuşunla xroniki zəhərlənmə zamanı orqanizmdə hansı dəyişiklər mövcuddur?

A) Pnevmokoniozun inkişafı

B) Merkurializm

C) Dərinin professional xərçəngi

D) Hipoksiya

E) Porfirin mübadilənin pozuntuları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
273) Xroniki qurğuşun intoksikasiyası zamanı qaraciyərin zədələnməsi hansı növdə təzahur olunur?

A) Xronik hepatoxolesistit

B) İnfeksion hepatit A

C) Toksik hepatit

D) Hepatit C

E) Hepatit B


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
274) Anilin və nitrobenzol hansı növ kimyəvi maddələrə aiddilər?

A) Narkotik təsir göstərənlərə

B) Toksik ensefalopatiya

C) Asteno-vegetativ sindrom

D) Hipoksiya

E) Methemoqlobin törədicilərinə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
275) Laturnizm hansı kimyəvi maddə ilə xroniki zəhərlənmə deməkdir?

A) Xrom


B) Manqan

C) Qurğuşun

D) Civə

E) Dəm qazı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
276) Merkurializm-hansı kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə deməkdir?

A) Manqan

B) Xrom

C) Dəm qazıD) Qurğuşun

E) Civə ilə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
277) Sənaye zəhərlərinin kombinəedilməsi təsiri nə deməkdir?

A) Müxtəlif yollarla daxil olma şərti ilə zəhərlərin orqanizmə bir vaxtda təsiri

B) Eyni yolla daxil olma şərti ilə bir neçə zəhərin orqanizmə bir vaxtda və ya ardıcıllıqla təsiri

C) Dəri və selikli qişa vasitəsi ilə

D) Komplekə təsir

E) İnqalyasion


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
278) Kəskin təsir zonası hansı nisbətdir?

A) Limac/ L50

B) Limac/ Cl50

C) Limch/ Limac

D) DL50/ Limac, CL50/ Limac

E) Limac/ Limch


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
279) Kəskin toksiklik parametrlərini təyin etmək üçün ən geniş istifadə olunan laborator heyvanlar hansılardır?

A) Dəniz donuzu

B) Meymunlar

C) Ağ siçanlar və ağ siçovullar

D) Dovşanlar

E) İtlər
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


280) Kimyəvi maddələrin orqanizmdə detoksikasiya, transformasiya və xaric olunması ilə əlaqədar hansı üzvlər böyük əhəmiyyət kəsb edirlər?

A) Dəri


B) Daxili sekresiya vəziləri

C) Böyrəklər

D) Dırnaq və saçlar

E) Dalaq
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


281) 4 xlorkarbon dixloretan 3 xloretilen kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmasda olduqda onların ən səciyyəvi təsiri orqanizmin üzvünə düşür?

A) Selikli qişaya

B) Böyrəklər,qara ciyərə

C) Daxili sekresiya vəziləri

D) Həzm sistemi

E) Dəri örtükləri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
282) Adı çəkilən kimyəvi maddələrdən hansı üzvi həlledici aiddir?

A) Dəm qazı

B) Pestisidlər

C) Qurğuşun

D) Dixloretan

E) Civə
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


283) Toksiklik dərəcəsinə görə sənaye zəhərlərinin hansı sinifi var?

A) Həddən artıq toksik

B) Yüksək təhlükəli toksik

C) Orta zərərli toksik

D) Hədən artıq təhlükəli

E) Az zərərli toksik


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
284) Sənaye zəhərlərin orqanizmə təsir növlərindən hansı kombinəedilmiş təsir növünə aiddir?

A) Additiv

B) Xronik

C) İnqalyasion

D) Kompleks

E) Birləşmiş


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
285) Iş zonası havasında kimyəvi maddələrin nəzarəti üçün hansı konsentrasiyaların təyini daha vacibdir?

A) Orta növbə, maksimal birdəfəlik

B) Yol verilən konsentrasiya həddi

C) Yol verilən səviyyə

D) Orta sutka

E) Yol verilən qalıq konsentrasiyası


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
286) İstehsalat şəraitində yüksək temperatura olduqda kimyəvi maddələrin sovrulması hansı istiqamətdə olur?

A) Tənəffüs yolları ilə azalır

B) Mədə-bağırsaq traktı ilə azalır

C) Mədə-bağırsaq traktı ilə artır

D) Dəri örtüyü ilə azalır

E) Tənəffüzs yolları ilə artır


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
287) Benzol və onun törəmələri kimi üzvi həlledicilərlə istehsalatda təmas zamanı ən səciyyəvi ilkin təsir hansıdır?

A) Daxili sekresiya vəzilərinə

B) Eşitmə üzvünə

C) Cinsiyyət üzvlərinə

D) Qara ciyərə

E) Qan və qan törədici üzvlərə


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
288) Manqan ilə xroniki zəhərlənmələr zamanı onun toplandığı yerlər (depolar) hansılardır?

A) Cinsiyyət orqanları

B) Sümüklər

C) Dırnaq və saçlar

D) Ağ ciyərlər, baş beyin, sümüklər, qaraciyər, yoğun bağırsaq

E) Qara ciyər


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
289) Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmənin ağırlıq dərəcəsi nə ilə təyin olunur?

A) Methemoqlobin %-lə

B) Trombositlərin miqdarı

C) Leykositlərin miqdarı

D) Eritrositlərin miqdarı

E) Şüurun itməsi və qanda karboksihemoqlobinin %-lə olması


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
290) Mikrobioloji sintez müəssisələrində işləyən fəhlələrin sağlamlıq vəziyyətində hansı səciyyəvi dəyişiklər olur?

A) Enterokolitlər

B) Tənəffüs sistemində və dəridə allergik xəstəliklər, disbakterioz

C) Kardiopatiya

D) Fibrogen

E) Hepatogen


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə