GöNÜLLÜ kuruluşlarla iŞBİRLİĞİ ve diş İLİŞKİler dairesiYüklə 445 b.
tarix07.04.2018
ölçüsü445 b.
#46902


GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ

 • GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ

 • VE

 • UYGULAMALARI


5263 Sayılı Kanunda Sayılan Görevler

 • Sosyal yardım amaçlı çalışmalar yapan gönüllü kuruluşlarla ve sosyal yardım ve sosyal hizmet amaçlı uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler oluşturmak, uygulamak

 • Sosyal yardım amaçlı gönüllü kuruluşların çalışmalarını takip etmek, desteklemek ve periyodik değerlendirmeler yapmak

 • Uluslar arası sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak

 • Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmakDAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN FAALİYETLERSYD Vakıflarının Mütevelli Heyetlerinin Yapısı ile İlgili Daire Başkanlığım Tarafından Yürütülen Faaliyetler 1

 • SYD Vakıflarının Mütevelli Heyet Başkanları Mülki İdare Amirleri olup,

 • İllerde Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü, İl Müftüsü.

 • Ayrıca her faaliyet dönemi için

 • İl dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzere yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye (1 Köy-1 Mahalle muhtarı)

 • İlde kurulu bulunan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan STK ların yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri 2 temsilci ve

 • Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği 2 kişi Mütevelli Heyetlerinde görev yapmaktadır.SYD Vakıflarının Mütevelli Heyetlerinin Yapısı ile İlgili Daire Başkanlığım Tarafından Yürütülen Faaliyetler 2

 • İlçelerde Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Müftüsü

 • Ayrıca her faaliyet dönemi için

 • İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzere yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye (1 Köy-1 Mahalle Muhtarı)

 • İlçede kurulu bulunan ve 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan STK ların yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri 1 temsilci ve

 • Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği 2 kişi Mütevelli Heyetlerinde görev yapmaktadır.

 • İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan STK olmaması halinde hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev almaktadır.SYD Vakıflarının Mütevelli Heyetlerinin Yapısı ile İlgili Daire Başkanlığım Tarafından Yürütülen Faaliyetler 3

 • 2006 faaliyet dönemi için; Vakıf Mütevelli heyetlerinde görev alan sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ve hayırsever vatandaşların Genel Müdürlük tarafından izlenebilmesi için Valiliklerden bilgi istenmiştir. Böylelikle bu konuda Genel Müdürlük tarafından istatistiki veriler alınabilmektedir.

 • Alınan sonuçlardan, en fazla temsilcisi bulunan STK ların; Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Yardım Sevenler Derneği olduğu görülmektedir.Avrupa Birliğine Katılım Süreci Bağlamında 1

 • Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Ülke Ekonomik Memorandumu (Country Economic Memorandum-CEM) raporu ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır ve söz konusu rapor 2006 yılı başlarında yayımlanmıştır.

 • CEM Raporunun Amacı: Dünya Bankası tarafından tüm üye ülkeler için belirli dönemler itibariyle bu rapor hazırlandığından, AB’ye katılım bağlamında ülkemiz için de yeni bir CEM raporu hazırlanmıştır.

 • Bu Raporda SYDGM’nin Rolü: Raporun 9.Bölümündeki “Sosyal Uyum için Politikaları Güçlendirme” başlığı altında yer alan konularda katkı verilmiştir (Özellikle Eğitim-ŞNT bağlamında)Avrupa Birliğine Katılım Süreci Bağlamında 2

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan Sosyal İçerme Belgesinin (Joint Inclusion Memorandum-JIM) hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

 • Söz konusu JIM raporu ülkemizin AB Sosyal İçerme Stratejisine dahil olması amacıyla hazırlaması gereken bir belgedir. Bu belge ile istihdam, eğitim, sağlık, sosyal koruma, dezavantajlı gruplar (kadın, çocuk, yaşlı, özürlü, madde bağımlısı, evsizler ) gibi konularda sorunların tespiti, mevcut politika ve uygulamalar ile taahhüt niteliği taşıyan politika önerilerinin geliştirilmesi istenmektedir. Bu belge kurum adına taahhüt niteliği taşıyacaktır. Çalışmalar son aşamadadır.Avrupa Birliğine Katılım Süreci Bağlamında 3

 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından, AB’ye uyum sürecinde Sivil Toplum-Kamu sektörü işbirliğinin geliştirilmesine yönelik “Sivil Toplum ve Kamu Sektörü İşbirliği Mutabakat Belgesi” hazırlanması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Henüz ön taslak haline getirilebilmiş olan bu belgenin son halini alması ile, tarafların yükümlülükleri net olarak ortaya konabilecektir.Avrupa Birliğine Katılım Süreci Bağlamında 4

 • Ülkemizin, Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin olarak 2006 yılı içerisinde hazırlaması gereken belgelerden birisi de Ulusal Plan belgesidir. 23 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen yeni “Katılım Ortaklığı Belgesi”nde yer alan öncelikler ve takvim doğrultusunda, ülkemizin bir “Ulusal Plan” hazırlaması beklenmektedir.

 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında kurumların sorumluluk alanına giren konularda Ulusal Plan hazırlık çalışmalarını yürütecek olan çalışma grupları oluşturulmuştur.

 • Genel Müdürlüğümüz, “Sosyal Politika ve İstihdam” müzakere başlığı altındaki diğer kurumlarla aynı çalışma grubunda yer almaktadır.Avrupa Birliğine Katılım Süreci Bağlamında 5

 • Genel Müdürlüğümüz, IPA (Kalkınma Öncesi Yardım Aracı) kapsamında hazırlanan Uyum İçin Stratejik Çerçeve Belgesi’nde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun önlemler ve eylemleri tanımlayan operasyonel programlar kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde çalışmalara katılmaktadır.

 • IPA kapsamında Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Operasyonel Program çalışmalarında yer almakta ve Sosyal İçerme (Dezavantajlı Gruplar) konusunda katkı sağlamaktadır.

 • İnsan Kaynakları Programı’nın başlıkları

 • 1-İstihdam,

 • 2-Eğitim ve Mesleki Eğitim

 • 3- Sosyal İçerme (Dezavantajlı Gruplar)

 • şeklindedir.

 • IPA’nın diğer bileşenleri

   • Geçiş Döneminde Destek ve Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi ( TAIB)
   • Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (RCRB)
   • Bölgesel Kalkınma (ReD)
   • Kırsal Kalkınma (RuD)’dır.


Avrupa Birliğine Katılım Süreci Bağlamında 6

 • 2006 Eylül sonu itibari ile nihai hali Avrupa Komisyonu’na sunulacak olan 2006 Yılı İlerleme Raporu Türkiye Katkısı’nın oluşturulmasına yönelik ABGS koordinatörlüğündeki çalışmalara Genel Müdürlüğümüz tarafından da gerekli katkılar sağlanmıştır.Göçmen, Sığınmacı ve İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Çalışmalar

 • 3294 sayılı Kanunun amacına yönelik 1. maddesinde; “Bu Kanunun amacı, fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir” hükmü yer almaktadır.

 • Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen insan ticareti ile mücadele ve mülteciler ile ilgili faaliyetler kapsamındaki çalışmalara katkı verilmektedir.Sosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • SYDGM ve UNDP ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olan bu proje kapsamında Kasım 2006 itibari ile elde edilen sonuçlara göre :

 • Proje,Veri Paylaşımı vb. konularda 646 işbirliği gerçekleştirilmiştir.

 • Gönüllü Kuruluş desteği olan proje sayısı: 105

 • Yerel Yönetim desteği olan proje sayısı:61

 • Üniversite katkısı olan proje sayısı: 18

 • İşbirliği yapılan kamu kurumu sayısı:843Sosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • En Fazla İşbirliği Yapılan Gönüllü Kuruluşlar:

 • Deniz Feneri Derneği: 7 Proje

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: 3 Proje

 • Kimse Yok Mu Derneği: 3 ProjeSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • En Fazla İşbirliği Yapılan Yerel Yönetimler:

 • İzmir İl ve İlçe Belediyeleri: 13 Proje

 • İstanbul İl - İlçe Belediyeleri ve Muhtarlıklar: 13 ProjeSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • En Fazla İşbirliği Yapılan Üniversiteler:

 • Ege Üniversitesi: 5 Proje

 • 9 Eylül Üniversitesi: 3 Proje

 • Gazi Üniversitesi: 3 ProjeSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • En Fazla İşbirliği Yapılan Kamu Kuruluşları:

 • İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri: 267 Proje

 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri: 85 Proje

 • SHÇEK: 78 Proje

 • Halk Eğitim Merkezleri: 53 ProjeSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • Başarılı Örnekler

 • Veri Paylaşımı

 • İstanbul-Merkez SYD Vakfı

 • Kastamonu- Araç SYD Vakfı

 • İstanbul-Kağıthane SYD VakfıSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • Başarılı Örnekler

 • Sosyal Market Projeleri

 • İstanbul-Kadıköy SYD Vakfı

 • Sivas- Merkez SYD Vakfı

 • Yozgat-Çayıralan SYD VakfıSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • Diğer Başarılı Örnekler-1

 • Ankara- Keçiören:

 • Özev Engellilere Bilgisayar Eğitimi Projesi

 • Atatürk Çocuk Yuvası Seramik Atölyesi Projesi

 • Atatürk Çocuk Yuvası Sera Projesi

 • Atatürk Çocuk Yuvası Hobi Atölyesi

 • Atatürk Çocuk Yuvası Bilgisayar Odası

 • Özel Güvenlik KursuSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • Diğer Başarılı Örnekler-2

 • Isparta-Merkez

 • Yaşlılara Bakım Ve Hastalara Refakatçi Sağlama Projesi

 • Çocuk Bakıcılığı Projesi

 • Engelliler İçin Yaygın Toplumsal Rehabilitasyon Merkezi Kurulması Projesi

 • Engelliler İçin Yaygın Toplumsal Rehabilitasyon Merkezinde Yetişkin Engellilerin Seramik Eğitimi Ve Üretimi Projesi

 • Az Görenler Ve Görme Özürlüler Bilgisayar Kursu Projesi

 • Çöp Alanlarının Ağaçlandırılması-Geçici İstihdam Projesi

 • Kadın Konuk Evi ProjesiSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • Diğer Başarılı Örnekler-3

 • İstanbul-Kadıköy

 • Cam Tasarım ve Süsleme Eğitim Projesi

 • Kimliklendirme ve Resmi Nikah Çalışmaları

 • Özürlüler için bahçecilik ve bahçevanlık eğitim projesi

 • Göz sağlığı Taramaları Erken Teşhis ve Tedavi Projesi

 • Kadıköy Çocuk Evi Projesi

 • Kadıköy Kadın Çocuk Evi Projesi

 • Gevşeme ve Solunum Egzersizli Müzikli Eğitim Projesi

 • Sevgi Mağazası Projesi

 • Risk Altındaki Çocuklara Yaşam Okulu Projesi

 • Haydi Kızlar Okula Kampanyası

 • Risk Altındaki Çocukların Tespitinin Yapılıp Rehabilitasyonları Sağlanarak Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi ProjesiSosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi

 • Diğer Başarılı Örnekler-4

 • Malatya–Merkez

 • Yuvamı Seviyorum Projesi

 • Techno Vakıf Projesi

 • Konak Belediyesi Ağaçlandırma Projesi

 • Atatürk Çocuk Yuvası Bahçe ve Oyun Alanı Düzenleme Projesi

 • 80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Bilgisayar Atölyesi Oluşturulması Projesi

 • Erkek Yetiştirme Yurdu Görsel Eğitim ve Dinleti Salonu

 • Aile Danışma Merkezinin Oluşturulması Projesi

 • Kız Yetiştirme Yurdu Görsel Eğitim ve Dinleti Salonunun Oluşturulması Projesi

 • Kız Yetiştirme Yurdu Bilgisayarlı Yaşam Projesi

 • 80.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezinin Mevcut Koşullarının İyileştirilerek Hizmet Çeşitliliğinin Arttırılması

 • Erkek Yetiştirme Yurdu Bilgisayar Öğreniyorum ProjesiGÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • TEŞEKKÜR EDERİZ…SOSYAL İÇERME BELGESİ (JIM) 1

 • Sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında karşılaşılan temel sorunlar

 • Ortak veri tabanının bulunmaması,

 • Kurumsal kapasite yetersizliği,

 • Kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği eksikliği,

 • Hizmet verilen kurumlar arasında norm ve standart birliğinin olmaması,

 • Kurumların görev alanlarının çakışması ile kaynak yetersizliği nedeniyle sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin uygulanamaması

 • olarak belirlenmiştir.SOSYAL İÇERME BELGESİ (JIM) 2

 • SYDGM tarafından bu doğrultuda yapılan çalışmalar

 • Fon Genel Sekreterliği 5263 sayılı Kanun ile Genel Müdürlük olarak yapılandırılmıştır.

 • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bağlamında SYDGM’nin ve SYD Vakıflarının teknolojik alt yapısı güçlendirilmiş ve uzmanlaşmış insan kaynağı oluşturulmuştur.

 • Vakıfların karar organı olan mütevelli heyetlerindeki sivil katılım güçlendirilmiştir.

 • Yardımların daha sistematik, etkin ve ortak bir veri tabanı üzerinden yapılması amacıyla SYDGM ve SYD Vakıfları arasında yönetim bilgi sistemi çalışmaları başlatılmıştır.

 • ŞNT’de Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları araştırmalarına dayalı olarak kullanılan puanlama formülü ile hak sahibi belirleme işlemlerinde daha objektif ve bilimsel temellere dayalı bir hedefleme mekanizması oluşturulması amaçlanmıştır.

 • 2006 Ocak ayı itibariyle ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 milyon hanenin demografik bilgilerini içeren bir veri tabanı oluşturulmuştur.

 • Yoksulluğun kuşaklararası transferinin engellenmesi ve beşeri sermayenin güçlendirilmesi amacıyla ayni ve nakdi yardımların yanı sıra eğitim, sağlık yardımları ve istihdama yönelik destek projeleri arttırılmıştır, Ekim 2005 tarihinde başlatılan “ Sosyal Yardım Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Yoksullukla Mücadele “ web portali oluşturulmuşturSOSYAL İÇERME BELGESİ (JIM) 3

 • SYDGM tarafından bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar

 • SYDGM ve SYD Vakıflarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir,

 • Ortak veri tabanı oluşturulmasına yönelik başlatılan yönetim bilgi sistemi çalışmaları 2006 yılı sonunda tamamlanacaktır,

 • ŞNT’de kullanılan puanlama sisteminin hedef kitlenin daha objektif kriterlere göre belirlenmesi amacıyla tüm sosyal yardım programlarına uyarlanması hedeflenmektedir,

 • Sosyal yardım alanında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları,üniversiteler, STK’lar ve yerel yönetimlerle işbirliğinin ortak veri tabanı konusu da dahil olmak üzere geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir,

 • UNDP ile ortaklaşa yürütülen projenin 2006 yılı sonunda tamamlanmasını müteakip web portalinin yönetimi Genel Müdürlük tarafından sürdürülecektir,

 • Gelir getirici ve istihdama yönelik proje desteklerine ağırlık verilecektir,

 • Verilen sosyal yardımların sonuçlarının izlenebilmesi için yerindelik denetimlerine ağırlık verilecektir.SOSYAL İÇERME BELGESİ (JIM) 4

 • Raporda sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında genel olarak yapılması gerekenler şöyle sıralandı

 • Ulusal düzeyde yoksulluk eşiği belirlenmeli ve sosyal güvenlik sistemi ile entegre yapıda tek bir “ortak yoksulluk veritabanı” oluşturulmalıdır.

 • Sosyal yardım alanındaki tüm kamu kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi için, sosyal yardım faaliyetleri objektif kriterlere bağlı olarak koordineli bir şekilde yürütülmelidir.

 • İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STKlar ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilmelidir.

 • Verilen sosyal yardım ve hizmetlerin denetimi etkin ve sürekli bir zeminde sağlanmalıdır.

 • Bu kurumlarda uzman personel sayısı arttırılmalı ve kurumsal kapasiteleri geliştirilmelidir.

 • Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanması gereken nüfus tespit edilmeli, nüfus projeksiyonları yapılmalı, uygulanacak plan ve politikalar bu tespitlere dayandırılmalıdır.

 • Sosyal yardımlar alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında norm ve standart birliği sağlanmalıdır.

 • Halen iki üniversitede bulunan Sosyal Hizmetler alanında eğitim veren bölümlerin sayısı arttırılmalı ve bu alanda eğitim alan kişiler ile birlikte bütün sosyal bilim mezunlarının ilgili kurumlarda görev yapmaları sağlanmalıdır.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə