Goodyear lastikleri TYüklə 73,47 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü73,47 Kb.
#49598

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

2004 OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI NİSABI

Şirketin Sermayesi : TL 11.917.663.973.300


Toplam Hisse Adedi : 23.835.327.946
Asgari Toplantı Nisabı : 1/2
Mevcut Toplantı Nisabı : % 86.54
Asaleten : 98,013,861

Vekaleten : 20,530,966,506ESAS MUKAVELENAME’nin “ MAKSAT VE MEVZUU” ile ilgili 3. Madde’sinde yapılan değişiklik

TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ


MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 3

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır :


A. Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nev'ide dış ve iç lastikler, kayışlar, sınai mamuller, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastikler ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere, tabii ve sun'i kauçuk, kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafını haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek, satınalmak, ithal etmek veya başka suretler ile elde etmek, sahip olmak, işlemek, üzerinde çalışmak, inkişaf ettirmek ve kullanmak, satmak, kiralamak, mübadele etmek, ihraç etmek veya sair suretlerle elden çıkarmak veya paraya çevirmek ve umumiyetle bu maddelerin ticareti ile iştigal etmek ve bu maddeler ile alakalı hizmetleri ifa etmek, her nev'i ve vasıftaki eşyalar ile menkul malların imali, satın alınması ve satılması işleri ile iştigal etmek ve bu maksatların yerine getirilmesi için lüzumlu ve uygun bulunan bilcümle mua-meleleri ve işleri yapmak,
B. Şirketin maksadı ile doğrudan doğruya veya dolayısıyla alakalı olabilecek her türlü ticari, sınai veya mali muamelelere veya faaliyetlere girişmek ve bu kabil muameleleri ve işleri ifa ve icra etmek, aynı şekilde kurulmuş olan şirketlere kanun ile verilmiş olan bilcümle selahiyetleri kullanmak,

ESKİ ŞEKLİ
C. Şirketin herhangi bir işi ile alakalı veya faydalı her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul mallara müteallik aynı hakları satın almak, satmak ve bunlara tasarruf etmek,
D. Şirketin maksatlarından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para almak ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek ve her nev'i tahvil ve finansman bonosu çıkarmak ve üçüncü şahıslar lehine olmamak şartiyle, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak göstermek veya sair suretle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirket alacaklarının temini için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, ipotekleri kaldırmak (fek etmek), rehinli malları kurtarmak ve bunlara müteferri muameleleri yapmak,
E. Şirket mevzuuna giren işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak ve kurulmuş veya kurulacak şirketlere şerik veya hissedar olarak iştirak etmek.
F. Şirketin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak enerji sektöründe 3096 sayılı kanun, " TEAŞ ve TEDAŞ dışındaki kuruluşlara elektrik enerjisi üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik " ve yürürlükteki mevzuat uyarınca kendi kullanımı için elektrik ve buhar temini, üretimi, kullanımı, dağıtımı; eğer varsa ihtiyaç fazlasının TEAŞ, TEDAŞ ve yürürlükteki mevzuata göre Görevli Şirket'e satılması faaliyetleri ile iştigal etmek ve bu faaliyetlerle ilgili resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle sözleşmeler akdetmek veya feshetmek, resmi (devlet, belediye, yerel veya sair) ve bilumum merciler nezdindeki işlemleri takip, icra ve ifa etmek, tesisler inşa etmek, yeterli ve gerekli personeli istihdam etmek, ihalelere katılmak, her türlü malzeme, makina, hammadde ve mamulü satın almak, temin etmek, ithal etmek.
ESKİ ŞEKLİ
Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı veya lüzumlu görülen başka işlere de girişilmesi arzu edildiği takdirde, İdare Meclisi bu maksatla yazılı bir teklif hazırlayarak Umumi Heyetin tasvibine arzedecek ve İdare Meclisince yapılan teklifin kabul edildiği hakkında Umumi Heyet'çe bir karar verilmesi üzerine, şirket yapılması arzu edilen işleri yapmak hakkını haiz olacaktır.
Esas Mukavelenamenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lüzumlu müsaade alınacaktır.

YENİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 3
Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır :
A. Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nev'ide dış ve iç lastikler, kayışlar, sınai mamuller, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastikler ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere, tabii ve sun'i kauçuk, kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafını haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek, satınalmak, ithal etmek veya başka suretler ile elde etmek, sahip olmak, işlemek, üzerinde çalışmak, inkişaf ettirmek ve kullanmak, satmak, kiralamak, mübadele etmek, ihraç etmek veya sair suretlerle elden çıkarmak veya paraya çevirmek ve umumiyetle bu maddelerin ticareti ile iştigal etmek ve bu maddeler ile alakalı hizmetleri ifa etmek, her nev'i ve vasıftaki eşyalar ile menkul malların imali, satın alınması ve satılması işleri ile iştigal etmek ve bu maksatların yerine getirilmesi için lüzumlu ve uygun bulunan bilcümle mua-meleleri ve işleri yapmak,
B. Şirketin maksadı ile doğrudan doğruya veya dolayısıyla alakalı olabilecek her türlü ticari, sınai veya mali muamelelere veya faaliyetlere girişmek ve bu kabil muameleleri ve işleri ifa ve icra etmek, aynı şekilde kurulmuş olan şirketlere kanun ile verilmiş olan bilcümle selahiyetleri kullanmak,

YENİ ŞEKLİ
C. Şirketin herhangi bir işi ile alakalı veya faydalı her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul mallara müteallik aynı hakları satın almak, satmak ve bunlara tasarruf etmek,
D. Şirketin maksatlarından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para almak ve herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek ve her nev'i tahvil ve finansman bonosu çıkarmak ve üçüncü şahıslar lehine olmamak şartiyle, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak göstermek veya sair suretle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirket alacaklarının temini için başkalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, ipotekleri kaldırmak (fek etmek), rehinli malları kurtarmak ve bunlara müteferri muameleleri yapmak,
E. Şirket mevzuuna giren işler ile iştigal etmek üzere şirket kurmak ve kurulmuş veya kurulacak şirketlere şerik veya hissedar olarak iştirak etmek.
F. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek , üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin

faaliyette bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle sözleşmeler akdetmek veya feshetmek, resmi (devlet, belediye, yerel veya sair) ve bilumum merciler nezdindeki işlemleri takip, icra ve ifa etmek, tesisler inşa etmek, yeterli ve gerekli personeli istihdam etmek, ihalelere katılmak, her türlü malzeme, makina, hammadde ve mamulü satın almak, temin etmek, ithal etmek.
YENİ ŞEKLİ
Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı veya lüzumlu görülen başka işlere de girişilmesi arzu edildiği takdirde, İdare Meclisi bu maksatla yazılı bir teklif hazırlayarak Umumi Heyetin tasvibine arzedecek ve İdare Meclisince yapılan teklifin kabul edildiği hakkında Umumi Heyet'çe bir karar verilmesi üzerine, şirket yapılması arzu edilen işleri yapmak hakkını haiz olacaktır.

Esas Mukavelenamenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer gerekli mercilerden izinler alınacaktır.GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.nin

29 Nisan 2004 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR.


Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Nisan 2004 Perşembe günü saat 09:30'da İstanbul Princess Oteli, Balo Salonu'nda yapılmış ve toplantıda Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Nisan, 2004 tarih ve 21043 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Bahattin Musul hazır bulunmuşlardır.
İlanların, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak zamanında yapıldığı (31 Mart, 2004 tarihli Milliyet Gazetesi, 30 Mart, 2004 tarih ve 6018 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi), ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartların yerine getirilmiş olduğu ve hazırun cetveline göre, asaleten ve vekaleten hazır bulunan hissedarların sahip oldukları hisselerin durumu aşağıdaki şekilde tespit edilerek,
Asaleten 36 hissedar 98,013,861 hisse,

Vekaleten 5 hissedar 20,530,966,506 hisse,
Toplam 41 hissedar 20,628,980,367 hisse,
iştirak nispetinin toplam hisse adedi olan 23.835.327.946’ya göre, % 86.54 olduğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından tespit edilmesinden sonra, Halkla İlişkiler Müdür’ü Nedret Türkkuşu’nun toplantıyı açışını takiben, Genel Müdür Bay Harish Khosla kısa bir konuşma yaptı, ancak Türkçe'sinin yeterli olmadığını belirterek, Bay Kamil Kes'i Toplantı Başkanı olarak önerdi. İcra olunan oylama neticesinde, Bay Kamil Kes Toplantı Başkanlığı’na seçildi.
Toplantı Başkanı’nın , Türk Ticaret Kanunu’nun 388. ci maddesine göre aranan 2/3 toplantı oranının fazlası ile temsil edildiğini açıklamasını takiben, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündem'in 1. Maddesine göre Bay Serhat Çakaloğlu’nun verdiği önergenin oylanması sonucunda, Katip'liğe Bayan Füsun Güven, Oy Toplama'ya Baylar Korhan Ul ve Firuz Gülşen seçilerek, Başkanlık Divanı oluşumu tamamlanmıştır.
2. Gündemin ikinci maddesine göre Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza etme yetkisi verilmesi oy'a sunulmuş,ve ortakların oy birliği ile Başkanlık Divanı’na imza yetkisi verilmiştir.
3. Gündem'in üçüncü maddesine geçilmiştir.
Başkan Kamil Kes'in daveti üzerine Yönetim Kurulu Üyesi ve İmalat Direktörü Sayın Can Kurtuluş kürsüye gelerek aşağıda metni verilen Yönetim Kurulu Rapor'unu okumuştur.
" Değerli Hissedarlarımız,
Yönetim Kurulu Raporu’muzun içeriğinde, öncelikle 2003 yılı iş ortamını yansıtmak, sonra da şirketimizin aynı dönemdeki performansından kısaca söz etmek istiyorum.
2003 yılındaki iş ortamını aktaracak olursak;


 • Pragmatik hükümet politikaları, uygun bir ekonomik büyüme getirdi. Bununla da kalmadı, hem ekonomik istikrarda, hem de sağlıklı ekonomik büyümede çok önemli göstergeler olan, ENFLASYON ve FAİZ oranlarının kontrollü olarak aşağıya çekilmesini sağlaması bakımından oldukça cesaret verici oldu.
 • Lastik endüstrisinde ise,

2003 yılında otomotiv sektöründen , özellikle ihraç edilecek araçlar için gelen lastik taleplerinde, önemli bir artış gözlendi.


Diğer taraftan, yenileme pazarında talep, 2002 yılındaki yüksek talep artışını izleyerek, 2003 yılında da hissedilir şekilde arttı.
Aynı zamanda, yıl boyunca TÜRK LİRA'sının enflasyona karşı oldukça yüksek oranda güçlenmesinden dolayı, ucuzlayan ithal lastikler ile sürekli bir rekabet yaşandı.
Bu durum, sadece, enflasyonun getirdiği maliyet artışlarını karşılamak üzere yerli üretim lastiklerine yapılacak fiyat artışlarını engellemekle kalmadı, tam tersine ithalatı önemli oranda arttırdı. Diğer taraftan, TÜRK LİRA’sının güçlenmesi ihracatımızda olumsuz etki yaptı.
Goodyear Lastikleri’nin 2003 yılı performansına değinecek olursak;

Müşteri memnuniyeti konusundaki yoğun çalışmalarımız, lastiklerimizin ve müşteri hizmetlerimizin kalitesinin artmasına yardımcı oldu. Sipariş sürecini önemli ölçüde kısaltan e-lastik uygulamasını başlattık ve markalarımızın imajlarını yükseltmeye ve müşteri tercihi yaratmaya yönelik birçok pazarlama etkinliklerinde bulunduk.
Otomotiv sektörüne yönelik satışlarımız da çok güçlendi. Bu dönemde birkaç prestijli otomotiv üreticisi tarafından daha tercih edilen tedarikçi firma olarak onay aldık.
Üretim alanında da verimliliğimizi sürekli artırarak, her iki fabrikamızı, yerli ve yabancı pazarların artan isteklerini karşılamak için, yıl boyunca tam kapasitede çalıştırdık.

İşletme sermayemiz de çok etkin şekilde yönetildi ve devir hızımızı arttırarak geliştirmeyi başardık.
2003 yılı Faaliyet Raporu'nu değerli tetkiklerinize sunuyor ve destekleriniz için içtenlikle teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Harish Khosla

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür”
Mehmet Atsan tarafından Denetçiler Raporu okundu.
Füsun Güven tarafından Bağımsız Denetçi Raporları okundu.
4. Gündem'in 4.cü maddesine geçildi.

Bu maddede, Mali Müşavirimiz Bay Adil Öztoprak, Başkan’ın daveti üzerine

2003 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verdi.
5. Gündemin 5.ci maddesine geçildi. 2003 yılı bilançosu gelir tabloları hissedarların ellerinde bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu için okunmaması talep edildi, uygun bulunması üzerine müzakerelere geçildi.

Hissedarlarımızdan Sayın Mecit Babat, Sayın Hüsnü Öngen, Sayın Lale Mürtezaoğlu ve Hamza İl söz aldılar ve görüşlerini belirttiler. Bu hissedarlarımızdan Sayın Lale Mürtezaoğlu’nun görüşleri ile ilgili metinleri eklidir. Sayın Hamza İl 2000 asaleten ve Özdemir Bayur’u temsilen 2000 vekaleten oyu, Sayın Hüsnü Öngen 3,258,181 ve Sayın Mecit Babat 4,942,000 asaleten oyları ile muhalefet şerhini kullandılar. Muhalefet şerhleri aşağıda yer almaktadır.Gündemin 5.ci maddesi yukarıda belirtilen toplam 8,204,181 red ve geriye kalan 20,620,776,186 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
“ Şirketin 2003 yılı mali tablolarına muhalefet ediyorum. Muhalefet gerekçem aşağıdaki gibidir. Muhalefet gerekçemin aynen tutanaklara geçilmesini arz ve talep ediyorum.

 1. Hemen her yıl stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Şöyle ki 2003 yılında 2.2 trilyon bir önceki yıllarda da şu veya bu ölçüde bu kalemde karşılıklar ayrılmıştır. Oysa borsada işlem gören hemen hemen aynı ölçekte bir şirketin bilançosunda böyle bir kalem bulunmamaktadır. 1. Bazı bilanço dipnot kalemlerinin açıklamaları yetersizdir. Dolayısıyla bilançoların yorumlanmasında yetersiz kalınmaktadır.

Örneğin :

- Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar kaleminde (f-4) bilançonun 22 no’lu dipnotunda açıklama yapılmamıştır.

 • İlgili bilanço dipnotunda şirketin grup şirketlerinden olan alacak ve borçları açıkça belirtilmemiştir. Dolayısıyla şirketin Ana Ortağı ya da diğer grup şirketlerine teknik yardım ve Know-how adı altında yapmış olduğu ödemeler bilinmemektedir.

 • SPK Mevzuatına göre enflasyon muhasebesi (XI-20 sayılı tebliğ) uyarınca getirilen ek bilanço dipnotlarına yer verilmemiştir. 1. Şirketin :

 • Brüt kar marjı,

 • Esas faaliyet kar marjı,

 • Net Dönem karı,

 • Satışların maliyeti ve unsurları,

oldukça düşüktür.

Örneğin :

Borsada işlem gören halka açık bir lastik firması ile Goodyear’ın satış vs bazı bilgileri aşağıdaki gibidir.

Goodyear Rakip Diğer Şirket

Net Satış 445 trilyon 456 trilyon

Brüt satış karı 60 trilyon 136 trilyon

Brüt sat kar marjı % 13,5 % 30

Esas Faaliyet karı 8 trilyon 69 trilyon

Maliyetlerine gelince,

İlk Md Madde malzeme 189 trilyon 200 trilyon

Direkt İşçilik 61 trilyon 25 trilyon

Genel Ürt. Gd. 90 trilyon 48 trilyon

Satılan Mal. Mali. 339 trilyon 306 trilyon

Bütün bu veriler şirketin karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yönetilme-diğine inanmaktayım. Küçük ortakların çok büyük bölümü bu nedenle, ana ortağa kaynak transfer ettiği kanaatindedir. Bu itibarla, Şirketin bilanço ve mali tabloları ile ilgili olarak, olumsuz oyu kullanıyor ve mukalefet gerekçemin toplantı tutanağına aynen geçilmesini arz ve talep ediyorum.

Hamza İl

Genel Kurul Başkanlık Divanına,

29 Nisan 2004 günlü Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Kurul gündeminin faaliyet raporu ve bilançonun görüşülmesi konusunda, Genel Kurullar Yönetmeliğinin 26.cı maddesi uyarınca, bu muhalefet şerhimin tutanağa eklenmesini talep ediyorum.

Şirketin 2003 faaliyet sonuçları % 13,8 oranında brüt kar ve %1.7 gibi net, 1999 – 2000 –2001 yıllarında birikmiş 30 trilyon liralık zararımızı hiç kapatamayacak şekilde sonuçlanarak, yine bizi hüsrana uğratmıştır.

Enflasyonla düzeltilmiş bilançoda, birikmiş 49 trilyon lira zarar olduğundan, bu zarar kapanmadıkça kar payı da dağıtamayacak, 140 milyon dolarlık yatırımla ulaşılan kapasite kullanıldığı halde, kar’a gecilememesinin nedenlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca yaptırılacak özel denetlemeler yolu ile araştırılmasını talep ediyoruz.

Geçen yıldan bu yıla özsermaye artışı sadece % 3,9’dur. Şirkette katma değer de birikmemektedir. Varlığı artmamaktadır.

Ortaklar artık 487 trilyon gibi nerede ise yarım katrilyonluk ciro yapan şirketin hala kar sağlayamamasının nedenlerini, normal bağımsız denetim yolu ile saptanmasından ümidini kesmiştir.

Tek umudumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, tam bağımsız bir denetim yaptırarak, durumu açığa çıkarmasıdır. Red oyu veriyoruz.

Özdemir Bayur

Goodyear Lastikleri TAŞ Genel Kurulu Başkanlığına,

Sayın Başkan, Sayın Hükümet Komiseri, Değerli Ortaklar,

TTK’nun 297 ve 375.nci maddesi hükmü gereğince, “ Müzakere tutanağında” yeralması için yaptığım konuşmanın bir örneğini, Divan Başkanlığına ve bir örneğini de Sayın Hükümet Komiserine sunuyorum.

Şirketin 1999 yılından beri doğan zararlarını, Goodyear TAŞ’nin geçmiş yıllardaki geçmiş yıllardaki iyi performanslarını düşünerek ve yatırım dönemindeki finansman yükü ve amortisman giderlerindeki artış vs gibi nedenlerle doğal karşılamıştık.

Ancak, açıklanan son iki yıldaki ilgili mali tablolardan, şirketin iyi yönetilmediği ve ortakların tümünün çıkarlarının düşünülmediği izlenimi edinmiş bulunmaktayız.

Gelir tablolarının incelenmesinden, 2002 yılında maliyetlerin satışlardaki payı % 81,45 iken, 2003 yılında % 86,13’e yükselmiştir. Yaklaşık % 5’lik artış, 19,7 trilyon liraya tekabül etmektedir.

Aynı sektörde faaliyet gösteren, üretim teknikleri aynı ve işçi ücretleri maliyetleri birbirine yakın, Brisa A.Ş.’nin de ilgili dönemlerde bu paylar sırası ile, % 62,8 ve % 70,22’dir. 2003 yılındaki fark % 15,91 olmaktadır. Bu ise, 63 trilyon TL fark demektir.

Satış maliyetlerinin ayrıntısına girdiğimizde daha da ilginç bir durumla karşılaşmaktayız.

Genel üretim giderleri, Goodyear TAŞ’de 112,766 trilyon TL, Brisa AŞ’de 48,711 trilyon TL’dir. Goodyear TAŞ’nin üretim giderleri içinde, amortisman giderleri olan 32,758 trilyon TL düşüldüğünde genel üretim giderlerinin toplamı 80,008 trilyon TL kalmaktadır. Bu fark ise, 31,297 trilyon TL olmaktadır. Diğer bir ifade ile, Goodyear TAŞ genel üretim giderleri, Brisa AŞ’den % 64,25 fazla olmaktadır.

Üretim miktarı ve cirolara gelecek olursak :

Goodyear Brisa %

Dış lastik 6,567,112 adet 5,523,058 adet 18,90

Kullanılan hammadde - 100,364 ton -

Ciro 472,226 trilyon TL 456,756 trilyon TL 3,38

Görüldüğü gibi, Goodyear TAŞ’nin Brisa’ya göre üretimi, % 18,90 ve satış tutarı % 3,38 daha yüksektir. Bu karşılaştırmanın daha anlamlı hale gelebilmesi için, Şirketimizin ne kadar hammadde kullandığının bilinmesi gerekir.

Maliyetlerdeki bu inanılması güç olumsuzluğun, nerelerden kaynaklandığının Yönetim Kurulu’nca açıklanması gerekmektedir. Akla ister istemez şu sorular veya ihtimaller gelmektedir.

 1. Hammadde ortak havuzdan pahalı mı alınıyor ? 1. Dövizin bu kadar bol olduğu bir dönemde, gereksiz yere kredili ithalat yapılarak yüksek faiz mi ödeniyor ? 1. İhraç fiyatları düşük mü veya ortak havuza mı yapılıyor ? 1. Ortaklık yapısı değiştikten sonra, (Koç Holding ve Tatko hisselerinin ana Goodyear tarafından satınalınması) gerekli denetimler yapılamıyor mu ? 1. Ödenen know-how veya royalty var mıdır ?Varsa miktarı nedir ve emsallerine göre yüksek mi ?

2 Mart 2004 tarihinde Oyak hisselerinin muhtemel satınalınması ile ilgili olarak Goodyear’ın Ortadoğudan sorumlu Başkanı tarafından Dünya Gazetesine yapılan açıklamada, Türkiye’ye inançlarının devamettiği sürece, yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade etmiştir. Gerçekten Şirkette bir satış sorunu veya değişik problemler dolayısıyla, kar edememe sorunu var ise, niçin yatırım yapmayı düşünüyorlar ? Görünürde böyle bir sorunun olmadığı açıkça ortadadır. Yatırım kar sağlanabilecek yerlere yapılır. Hiç kimse spor olsun diye yatırım yapmaz.

Şirketin % 74,60’nı kontrol eden Goodyear Tire & Rubber Company’nin küçük ortaklarının haklarını korumasını, sadece kendi çıkarlarına hizmet etmemesini beklemek hakkımızdır. Aksinin yapılmasını, uluslararası böyle bir şirkete yakıştırmadığımızı ifade etmek isteriz. Ana Goodyear’ın bir sorunu var ise, onun Goodyear TAŞ’ne yansıtılmaması gerekir. Bizler, Goodyear TAŞ’nin ortaklarıyız. Bu konjonktürde görünen objektif koşullar, Goodyear TAŞ’nin çok daha fazla kar etmesini gerekli kılmaktadır. Hiç kimse kimseyi kandırmasın, örnek ortadadır !

Yeri gelmişken, duyduğum bir olayı da sizlerle paylaşmak isterim. ABD Başkan yardımcılarından birinin, Türkiye Başbakanlarından birine, UTAH’da bulunan emekli bir bayan Amerikalı vatandaşın almış olduğu Türkiye Fonunun içinde bulunan, Çukurova Elektrik hisselerinden dolayı zarar ettiğini, lutfen ilgilenilmesini istemiştir. Bizim durumumuzun da bundan farklı olmadığı kanısındayım.

Biz küçük ortakların amacı üzüm yemektir. Bağcı dövmek değildir. İzlediğim kadar ile, Goodyear TAŞ’nin son yatırımlarla ikame değerinin, asgari 300 milyon dolar olması lazımdır. Oysa, Goodyear TAŞ, bugün piyasa değeri 129 milyon dolar civarındadır. IMKB’nin en kötü performanslı birkaç şirketinden biri durumundadır.

Ana Goodyear küçük ortaklardan kurtulmak istiyor ise, kendilerine bir önerim olacaktır. Bilanço dip notlarında açıklanan, sigorta tutarı olan 371,5 trilyon TL (yaklaşık 260 milyon dolar) değer üzerinden hisseleri çağırarak, geri satınalsın. Hem kendilerini hem de bizleri bu sıkıntıdan kurtarsın.

28 Şubat 2004 tarihinde yayımlanmış bulunan performans derecelenmesi ile ilgili 329 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, aynı sektördeki şirketlerin artık birbirleri ile mukayesesinin rahatça yapılmasını sağlayacaktır. Bundan böyle Yönetimin aynı rahatlık içinde olmayacağı bilinmelidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu’nun ibra edilecek olması, Türk Ticaret Kanunu’nun 380.ci maddesi hükmü uyarınca sorumluluktan kurtulamayacağını hatırlatmak isteriz.

Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : 10, No: 16 Tebliği ile Şirketlerde Denetimden Sorumlu Komiteler kurulması öngörülmüştür. Şirkette bu Komite kurulmuşmudur ? Bu Komiteye kaç şikayet olmuştur ?

Dış Denetimin amacı, Şirketlerin finansal raporlamalarında ve şirket yönetimlerinde şeffaflaşmaya karşılaştırılabilir olmayı sağlamaktır. Dış Denetim Firmasının daha titiz davranmasını istemek hakkımızdır. Örneğin, Genel Üretim giderlerinin ayrıntısının ve kullanılan hammaddelerinin miktarına yer verilmemesi gibi.

Şirketin yeminli mali müşaviri var mıdır ? Varsa ve beyannameleri onaylamış ise, cesaretinden dolayı kutlamak isterim.

Yukarıda açıkladığım olumsuz nedenlerden dolayı Şirketin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmemesini rica ediyorum.

Mecit Babat

Ortaklığın 2003 yılında gerektiği gibi yönetilmediği için dönem karı hakikatten daha az tecelli etmiştir. Bu nedenle, hesapların ibrası maddesine karşıyım.

Hüsnü Öngen

 1. Başkan, “Yönetim Kurulu’nun Şirketin 2002 ve 2003 yılı kârlarının 1999 yılından başlamak üzere, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi” konusundaki önerisini oylamaya sundu, asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy birliği ile kabul edildi.
 1. Gündem’in 7.ci maddesine geçildi. Başkan’ın daveti üzerine, Mali Müşavirimiz Sayın Adil Öztoprak, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Elektrik Piyasası mevzuatına uygun olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi ile hazırlanarak, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan Şirketimizin Ana Sözleşmesinin “Maksat ve Mevzu” ile ilgili 3 No.lu maddesinde değişiklik yapan tadil tasarısının değişen kısmını okudu ve bilgi verdi. Tadil tasarısı Genel Kurul’un onayına sunuldu. Asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy birliği ile kabul edildi.
 1. Gündemin 8.ci maddesine geçildi. Başkan Gündemin’in 8.ci maddesinin 2003 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden ayrılanların yerine ilk Genel Kurul’da onaylanmak üzere yapılan atanmaların maddesi olduğunu belirttikten sonra, 14 Temmuz 2003 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Bay Christopher Aked’in yerine 15 Temmuz 2003 tarihi itibariyle atanan Bay Atok İlhan ve başka bir ülkeye tayin olması dolayısıyla 31 Ağustos 2003 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü Bay Ramesh C Kapoor’un istifa etmesi ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Direktörlüğü görevlerine atanan Bay Charlie Don Jarreau’nun takdimi yapıldı ve atanmaları oylamaya sunuldu. Asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy çokluğu ile onaylandı.
 1. Gündemin 9.cu maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması oy’a sunuldu. Sayın Hamza İl 2000 asaleten ve Özdemir Bayur’u temsilen 2000 vekaleten oyu, Sayın Hüsnü Öngen 3,258,181 ve Sayın Mecit Babat 4,942,000 asaleten oyları ile muhalefet şerhini kullandılar. Gündemin 9.cu maddesi yukarıda belirtilen toplam 8,204,181 red ve geriye kalan 20,620,776,186 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim Kurulu üyeleri de asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy çokluğu ile ibra edildiler.


10. Gündem'in 10.cu maddesine göre süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'lerin yerine yenilerinin seçimine geçildi. Müteakip Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere, Bay Firuz Gülşen’in önergesi ile,
YÖNETİM KURULU ÜYELİK'lerine
HARIS KHOSLA

CHARLIE D JARREAU
CAN KURTULUŞ

ERSİN ÖZKAN

PHILLIPS M REGNAULT

A EREN ERBABACAN

ATOK İLHAN

DİNÇ KIZILDEMİR

FEHİM GÜLER
DENETÇİ'liklere
MEHMET ATSAN

AHMET T ANAYURT
asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy birliği ile seçildiler.
11. Gündem'in 11ci maddesine geçildi. Şirkette görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak, Denetçi'lere de ücret olarak, aylık/brüt 575.000.000.-TL'nın ödenmesi hakkındaki Bay Müjdat Tokatlıoğlu’nun önergesi oy'a sunuldu, asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündem’in 12.ci maddesine göre Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin iki hesap dönemi için (2004-2005) bağımsız denetleme kuruluşu olarak tayininin onaylanması oy’a sunuldu. Asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy birliği ile onaylandı.


 1. Gündem'in 13.ci maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334.cü ve 335. ci maddelerindeki müsaadenin verilmesi oylandı, asaleten ve vekaleten oy verenlerin oy birliği ile kabul edildi.


14. Dilek ve temennilerden sonra, Başkan toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

Başkan T.C. Sanayi ve Ticaret Kamil Kes Bakanlığı Komiseri

Bahattin Musul
Oy Toplamaya Memur Oy Toplamaya Memur

Korhan Ul Firuz Gülşen

SekreterFüsun Güven
Hissedar Hissedar Hissedar

Mecit Babat Hamza İl İsmail Hakkı YalçınkayaHissedar

Hüsnü Öngen

Yüklə 73,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə