Gospodarka I polityka przestrzennaYüklə 447,05 Kb.
səhifə8/8
tarix22.01.2018
ölçüsü447,05 Kb.
#39693
1   2   3   4   5   6   7   8

Pojęcie przestrzeni


 • Jakie jest znaczenie terminu „przestrzeń” w gospodarce przestrzennej oraz jakie są różnice pomiędzy pojęciami „środowiska geograficznego” a „środowiska człowieka”?

 • Z czego wynikają zasadnicze konflikty występujące w procesie wykorzystania przestrzeni?


Gospodarka przestrzenna jako działalność praktyczna:

Rys historyczny


 • Z czego wynika potrzeba świadomego gospodarowania przestrzenią?

 • Na jakich szczeblach gospodarowania istnieje konieczność świadomego kształtowania przestrzeni?

Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej


 • Jakie gałęzie nauki wniosły istotny wkład do dyscypliny gospodarki przestrzennej?

 • Czym zajmuje się ekologia?

Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej


 • Co należy rozumieć pod pojęciem elementów biernych systemu gospodarki przestrzennej, a co pod pojęciem elementów czynnych?

 • Co oznacza gospodarka przestrzenna w wymiarze praktycznym oraz jakie rodzaje działalności się na nią składają?


Gospodarka przestrzenna jako dyscyplina naukowa:

Przestrzeń w teorii ekonomii


 • Na czym polega „jednopunktowy” charakter przestrzeni w teoriach niektórych szkół ekonomicznych?

 • Z czego wynika konieczność uwzględniania w ekonomii czynnika przestrzeni?

Rozwój teorii gospodarki przestrzennej


 • O czym mówi koncepcja systemu osadniczego W. Christallera?

 • Jakie pojęcie stanowi sedno ogólnej teorii gospodarki prze­strzennej A. Löscha?

Regionalistyka


 • Kiedy pojawiła się nowa dziedzina badań zwana „regionalistyką” i na czym polegało jej znaczenie?

 • Czym zajmuje się i jakie cechy posiada współczesna regionalistyka?

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe:

Środowisko przyrodnicze


 • Co oznacza pojęcie „ekosystem” i jakie są jego części składowe?

 • Co oznacza termin „antropopresja”?

 • Co oznacza termin „ochrona środowiska” i czym różni się on od „ochrony przyrody”?

 • Z jakich elementów składa się krajowy system obszarów chronionych?

 • Co oznacza termin „rekultywacja”?

Dziedzictwo kulturowe


 • Co określa się mianem dziedzictwa kulturowego?

 • Jakie są stosowane formy ochrony zabytków?

 • W jaki sposób objęcie ochroną konserwatorską ogranicza prawa właściciela obiektu?

 • Na czym polega ochrona czynna obiektu zabytkowego?

Krajobraz


 • Jakie są typy krajobrazu i czym się one charakteryzują?

 • Na czym polega „kształtowanie krajobrazu”?

 • Co to jest „wnętrze krajobrazowe” i z czego się ono składa?


Procesy rozwoju przestrzennego:

Cechy przestrzeni


 • Jakie cechy przestrzeni mają podstawowe znaczenie w gospodarce przestrzennej?

 • Na czym polega „opór przestrzeni”?

 • Z czego wynikają główne konflikty w gospodarowaniu przestrzenią?

Struktura przestrzeni


 • Co oznacza pojęcie „struktura przestrzenna” i jakie elementy składają się na nią?

 • Czym różni się znaczenie terminów „struktura osadnicza” i „układ osadniczy”?

 • Co nazywamy „funkcjami miastotwórczymi”?

Mechanizmy rozwoju przestrzennego


 • Czym różni się „aglomeracja” od „konurbacji”?

 • Na czym polega „zjawisko koncentracji” i są przyczyny jego występowania?

 • Na czym polega zjawisko „progów rozwoju”?

 • Na czym polega „falowy rozwój” przestrzenny miast?


Cywilizacja informacyjna:

Globalizacja


 • Co jest głównym źródłem wzrostu efektywności we współczesnej globalnej gospodarce?

 • Co oznacza pojęcie „potencjał ludzki”?

Polaryzacja


 • Na czym polega „polaryzacja rozwoju”?

 • Jakie jest znaczenie i skutki „metropolizacji” przestrzeni?

 • Jaka struktura przestrzenna sprzyja dyfuzji procesów rozwoju?

Decentralizacja


 • Na czym polega „endogeniczny” model rozwoju?

 • Na czym polega znaczenie policentrycznej struktury przestrzennej?


Rozwój zrównoważony:


 • Jakich terminów używa się zamiennie do określenia „rozwój zrównoważony”?

 • Kiedy można uznać, że rozwój ma charakter „zrównoważony” i „trwały”?

Geneza koncepcji


 • Jaka była konkluzja pierwszego raportu „Klubu Rzymskiego”?

 • Jakie były podstawowe dokumenty „Szczytu Ziemi”, zorganizowanego przez ONZ w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku?

Przesłanki wdrażania


 • W jakim zakresie zasady rozwo­ju zrównoważonego wprowadzone są do prawa Unii Europejskiej?

 • Co to jest „sieć Natura 2000”?

Wymiar praktyczny


 • Jaki odsetek powierzchni Polski objęty będzie siecią obszarów NATURA 2000?

 • Czym różni się siecią obszarów NATURA 2000 od krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska?


Teoria i praktyka polityki przestrzennej:


 • Kto jest podmiotem polityki przestrzennej jako sfery działania?

 • Jakie funkcje w „polityce przestrzennej” pełni „planowanie przestrzenne”?

 • Co powinno składać się na systemową instrumentację polityki przestrzennej?


Uwarunkowania polityki przestrzennej:

Przemiany społeczne


 • Jakie problemy stwarza dla polskiej wsi wysoki poziom zatrudnienia rolnictwie?

 • Jakie zagrożenia stwarza dla polskich miast wysoki poziom zatrudnienia rolnictwie?

Rozwój gospodarczy


 • Jakie można wyróżnić główne typy występujących w Polsce obszarów – ze względu na problemy strukturalne?

 • Na czym polega różnica między „zróżnicowaniami międzyregionalnymi” a „zróżnicowaniami wewnątrzregionalnymi” w Polsce?

 • Na czym polega wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich?

Rozwój struktur środowiskowo-terytorialnych


 • Co powoduje niedorozwój sieci miejskiej na niektórych obszarach Polski?

 • Na czym może polegać realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w Polsce?

 • Na czym polega i jakie ma znaczenie „spójność przestrzenna”?

System władzy publicznej


 • Na czym polegały reformy struktury władzy publicznej w Polsce po 1989 roku?

 • Który spośród niższych szczebli władzy publicznej w Polsce posiada najszersze zadania i największe możliwości ich realizacji?


Realizacja polityki przestrzennej:

Podmioty i instrumenty zarządzania przestrzenią


 • Co stanowi główną prawną podstawę systemu zagospodarowania przestrzennego w Polsce?

 • Jak wygląda w polskim systemie władzy publicznej podział kompetencji w zakresie polityki przestrzennej?

 • Jakie dokumenty z zakresu planowania przestrzennego sporządzane są na szczeblu rządu?

 • Jakie dokumenty z zakresu planowania przestrzennego sporządzane są na szczeblu województwa?

 • Jakie dokumenty z zakresu planowania przestrzennego sporządzane są na szczeblu powiatu?

 • Jakie dokumenty z zakresu planowania przestrzennego sporządzane są na szczeblu gminy?

 • Który z dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzeni stanowi akt prawa lokalnego?

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju


 • Jakie składniki mają tworzyć otwarty system przestrzenny kraju w pierwszych dziesięcioleciach XXI w?

Kierunki rozwoju przestrzennego Europy


 • Jakie są trzy podstawowe cele polityki Unii Europejskiej wyznaczone w ESDP?

 • Jakie dokumenty – będące rozwinięciem spojrzenia zaprezentowanego w ESDP – formułowały cele rozwoju przestrzennego wielkich ponadnarodowych regionów europejskich obejmujących obszar Polski?


Pojęcie ładu przestrzennego:


 • Co oznacza pojęcie „ładu przestrzennego”?

 • Co to jest „urbanistyka”?

 • Na podstawie jakich kryteriów dokonuje się najważniejszej kla­syfikacji elementów zagospodarowania przestrzennego?

 • Co to są „obiekty użyteczności publicznej”?


Metodologia programowania i planowania:


 • Jakie są różnice pomiędzy pojęciami „programowania” a „planowania przestrzennego”?

Struktura osadnicza


 • Jakie są elementy składowe „struktury osadniczej” i jaką funkcję pełni w niej „infrastruktura techniczna”?

 • Jak można podzielić poszczególne typy działalności gospodarczej pod względem czynnika surowcowego?

Infrastruktura społeczna


 • Co oznacza pojęcie „infrastruktura społeczna” i co ona obejmuje?

 • Na czym polegają miastotwórcze funkcje usług oświaty i nauki?

 • Co oznacza i w jakich jednostkach się określa „chłonność obszarów rekreacyjnych”?

Infrastruktura techniczna


 • Co oznacza pojęcie „ruch lokalny”?

 • Na czym polega optymalizacja układu sieci powiązań transportowych?


System planowania przestrzennego:

Podstawy prawne


 • Na czym polega zasada hierarchiczności w planowaniu przestrzennym i czy obowiązuje ona w Polsce?

 • Na czym polega problem zachowania równowagi pomiędzy interesem publicznym a interesem indywidualnym w planowaniu przestrzennym?

 • Jakie obligatoryjne dokumenty planistyczne wykonywane są na poszczególnych szczeblach polskiego systemu organizacyjno-prawnego planowania przestrzennego?

 • Czym różni się „planowanie miejscowe” od „planowania regionalnego”?

Planowanie regionalne


 • Co to są „obszary problemowe” i „obszary wsparcia”?

 • Co to są „obszary metropolitalne” i jakie opracowania planistyczne się dla nich wykonuje?

Planowanie miejscowe


 • W jakim dokumencie jest określana polityka przestrzenna gminy?

 • W jakim celu i dla jakiego obszaru (zasięgu) wykonuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 • Jakie stosuje się oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów na rysunku planu miejscowego?

Planowanie a proces inwestycyjny


 • Jaki dokument należy uzyskać, chcąc realizować inwestycję na obszarze gminy

 • Jakich dokumentów wymaga zmiana sposobu zagospodarowania terenu w przypadku, gdy na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Na czym polega „zasada dobrego sąsiedztwa”?1 ) wg [ 8 ]

2 ) zagadnienia polityki przestrzennej rozwinięto [ 8 ] i [ 14 ]

3 B. Suchodolski, cytat wg [ 8 ]

4 ) ew. przegląd uwarunkowań wg materiałów roboczych autora

* wg [11]

5 ) wg materiałów roboczych autora, na podstawie [ 7 ]

6 ) wg [ 3 ]

7 ) wg [ 2 ]


Yüklə 447,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə