Grilă inppa -drept procesual civilYüklə 44,85 Kb.
tarix16.04.2018
ölçüsü44,85 Kb.
#48327

Grilă INPPA

-Drept procesual civil-

Speța nr.1

Prin încheierea de ședință din data de 25 noiembrie 2007, pronunțată de Judecătoria Gherla, s-a dispus suspendarea judecării acțiunii civile cu obiect sistare indiviziune imobil-teren- formulată de reclamanții B.R. și B.I. împotriva pârâților M.G. și M.N. până la efectuarea expertizei tehnice topo ordonate în cauză.

În motivarea încheierii se arată de expertul desemnat în cauză, precum și de reclamantul B.R. a solicitat suspendarea judecății pe motiv că datorită condițiilor atmosferice nefavorabile, expertiza topo dispusă în cauză nu poate fi efectuată.

Recursul declarat de pârâți a fost admis de Tribunalul Cluj pe motiv că măsura suspendării cauzeia fost luată cu încălcarea disp. art. 242 C.pr. Civilă, text care reglementează expres și limitativ două situații în care instanța este obligată să suspende cauza.


PRECIZAȚI DACĂ SUSPENDAREA VOLUNTARĂ A JUDECĂȚII

a). intervine când amândouă/toate părțile o cer;

b). poate fi dispusă din oficiu de instanță;

c). intervine când niciuna din părți nu se înfățișează la strigarea cauzei, deși toate părțile au fost legal citate si nici nu s-a cerut de către cel puțin una din părți judecata în lipsă.


Răspuns corect: a). și c).
Speța nr.2
Prin acțiunea înregistrată sub nr. 5243/211/2009 la Judecătoria Cluj-Napoca, reclamantul B.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâții B.N. și B.R.

pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea tranzacției judiciare încheiate între el și pârâți și consemnată prin hotărârea de expedient nr. 5523 din 23 iunie 2008 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 7593/211/2008 invocând temeiul de drept disp. art. 975 C. Civil- susținând că tranzacția respectivă a fost încheiată cu viclenie din partea pârâților în prejudiciul său.

În motivarea acțiunii s-a arătat faptul că- prin tranzacția încheiată, părțile care sunt frați și coproprietari a mai multor imobile- terenuri- au înțeles prin buă învoială să facă partajarea acestora, însă după semnarea tranzacției și

soluționarea procesului care a făcut obiectul dosarului nr. 7593/211/2008 prin hotărârea de expedient și-a dat seama că pârâții prin viclenie l-au determinat să accepte lotizarea, lotizare care s-a

făcut în detrimental sau, deoarece în lotul care i-a revenit i-au fost incluse terenuri cu o valoare mult mai redusă decât cele incluse în loturile celor doi pârâți.

Acțiunea a fost respinsă de Judecătoria Cluj-Napoca prin Sentința civilă nr. 2345/2008 cu motivarea că in speță nu sunt incidente disp. art. 975 C. Civil privind acțiunea pauliană, hotarâre rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului și recursului formulat de reclamant.


Precizați- ÎN CAZUL TRANZACȚIEI JUDICIARE:

a). instanța ia act de invoială părților în considerentele hotărârii;

b). părțile nu au deschisă calea unei acțiuni/cereri în anulare întemeiate pe disp. art. 975 C. pr.civila;

c).învoiala părților va alcătui dispozitivul hotărârii

d).nici una din variantele de mai sus.
Răspuns corect: b). și c).

Speța nr. 3
Reclamanții L.L. Și T.I. Au formulat acțiunea contra pârâtului F.I. solicitând să se anuleze TP eliberat in2003 pe numele acestuia pentru terenul de 300- mp situat pe raza comunei G. Arătând că terenul a fost proprietatea antecesorului lor comun și s-a eliberat tuturor mostenitorilor, respectiv L.L., T.I. Și F.I.

Prin cererea reconvențională pârâtul F.I. a solicitat anularea TP eliberat în 2008 ca titlu comun, invocând faptul că nu se mai putea elibera în 2008 un titlu de proprietate dacă fusese eliberat în 2003 TP pentru același teren.

Deoarece pârâtul nu s-a conformat dispoziției instanței de a-și motiva în drept cererea reconvențională, instanța a dispus prin încheiere anularea acesteia.

Înainte de comunicarea raportului de expertiză administrată la cererea reclamanților L.L. și T.I., pârâtul a promovat, în fața aceleiași instanțe o acțiune prin care, chemându-i în judecată pe L.L. Și T.I. A solicitat anularea TP eliberat în 2008 ca titlu comun, arătând, de această dată, că terenul a fost proprietatea sa exclusivă, fiindu-i transmis de antecesorul comun în schimbul întreținerii pe care i-a acordat-o.


ÎN CAUZĂ EXCEPȚIA DE LITISPENDENȚĂ POATE FI INVOCATĂ:

a). numai de către părți

b). și din oficiu

c).numai în fața instanței de fond


Răspuns corect: b). și c).

Speța nr. 4
S.R. A chemat în judecată la Judecătoria Pitești soc. Comercială A cu sediul în București pentru ca aceasta să fie evacuată din spațiul pe care i l-a închiriat deoarece termenul închirierii a expirat și reclamantul a notificat intenția de anu mai prelungi contractul.

Judecătoria Pitești și-a declinat competența in favoarea Judecatoriei sectorului ... București, motivând că cererea trebuia introdusă la instanța sediului pârâtei.

Judecătoria sectorului ... București și-a declinat competența în favoarea Judecătoriei Pitești arătând că în cererile care privesc contractele de locațiune competența revine ...
I.C.C.J. A SOLUȚIONAT CONFLICTUL DE COMPETENȚĂ:

a). în ședință publică

b). în cameră de consiliu

c). cu citarea părților


Răspuns corect: b).

Speța nr. 5
Reclamantul M.L. A chemat în judecată Statul Român și pe pârâta N.V. Solicitând sa i se restabilească dreptul de proprietate asupra imobilului ce i-a fost preluat abuziv in 1984 după ce și-a stabilit domiciliul în străinătate și să se anuleze vânzarea consimțită de stat în favoarea pârâtei in baza L. 112/1995

Acțiunea sa a fost respinsă, de asemenea și apelul declarat contra hotărârii instanței de fond.

După înregistrarea recursului, reclamantul M.L. a aflat că pârâta N.V. murise încă în timpul desfășurării apelului. Deoarece termenule de soluționare a recursului a fost stabilit de ICCJ la un interval de 11 luni de la momentul înregistrării căii de atac, M.L. a înaintat o nouă acțiune pentru anularea contractului ce vânzare-cumpărare privitor la imobil, împotriva fiului lui N.V.

Acțiunea lui M.L. A fost admisă, iar fiul lui N.V. a declarat apel.

La termenul de judecată fixat pentru recurs, fiul lui N.V. s-a prezentat și după ce a arătat că mama sa a decedat a solicitat instanței de recurs să soluționeze excepția de litispendență pentru capătul de cerere privitor la anularea contractului de vânzare-cumpărare.
STABILIȚI DACĂ PENTRU EXCEPȚIA INVOCATĂ DOSARUL DIN RECURS:

a). se suspendă soluționarea acestuia până la soluționarea apelului

b). se trimite instanței de apel

c). se judecă în continuare, invocarea acestei excepții neavând nici o consecință pentru dosarul din recurs.


Răspuns corect: c).

Speța nr. 6
În fața instanței de recurs recalamanta A.E. și pârâții G.A., P.M. și P.A. au încheiat o tranzacție. Prin această tranzacție reclamanta A.E. a renunțat la dreptul dedus judecății în acțiunea promovată împotriva pârâților G.A., P.M., P.A. Dar și a pârâților B.I. și M.D.G., acțiune prin care ceruse să se constate nulitatea contractelor pe care le încheiase cu toți acești pârâți.

Instanța de recurs a constatat că tranzacția a fost încheiată și semnată doar cu o parte din pârâți, de aceea, având în vedere litisconsorțiul procesual, a solicitat să se precizeze dacă actul încheiat:


a). nu poate păgubi celorlați pârâți,

b). nu poate folosi celorlalți pârâți,

c). nu poate folosi celorlalți pârâți afară de cazul când prin natura răspunderii juridice sau în temeiul unei dispoziții a legii efectele hotărârii se întind asupra tuturor pârâților în proces
Răspuns corect: a). și c).

Speța nr. 7
C.E. l-a chenat în judecată pe C.A. la Judecătoria T. pentru a se partaja bunurile comune pe care le-au dobândit în timpul căsătoriei, respectiv:

-un imobil situat în Cluj-Napoca

-un imobil situat în Brașov, pentru care au încheiat însă numai un antecontract cu vînzătoarea M.M.

C.A. a solicitat declinarea competenței la Judecătoria C. pentru că aceastaeste instanța care a soluționat divorțul pârâților, în urmă cu un an. Judecătoria T. a respins excepția și a soluționat acțiunea.

Cu ocazia judecării apelului înaintat de C.A., numita M.M. a formulat o cerere de intervenție in ineres propriu solicitând să se desființeze antecontractul incheiat cu C.E. și C.A. pentru neplatan prețului și, totodată. A cerut declinarea competenței la Judecătoria B., unde este situat imobilul vândut.
STABILIȚI DACĂ CEREREA DE INTERVENȚIE PRINCIPALĂ SE JUDECĂ:

a). de instanța competentă material

b). de instanța sesizată cu cererea principală

c). de instanța de la domiciliul intervenientului


Răspuns corect: b).


Speța nr. 8
C.M. a chemat în judecată pe S.F. pentru a partaja bunurile rămase de pe urma defuncților C.M. și C.L. decedați succesiv. La rândul ei pârâta a solicitat obligarea reclamantului la plata pasivului succesoralși a cheltuielilor de înmormântare.

Cu ocazia soluționării apelului promovat de reclamantă, la al treilea termen, numita V.N. a formulat o cerere în interes propriu solicitând ca autoturismul să fie scos din masa succesorală deoarece i-a fost vândut ei de către C.L.

Instanța a respins apelul lui C.M. dar a admis cererea de intervenție a lui V.N. și a modificat în consecința sentința instanței de fond.

În recursul reclamantei cu privire la soluția asupra cererii de intervenție s-a discutat că o cerere de intervenție voluntară se poate face:


a). numai în fața primei instanțe până la începerea dezbaterilor

b). în fața primei instanțe până la terminarea dezbaterilor

c). în apel, cu învoirea părților
Răspuns corect: b). și c).

Speța nr. 9
A.B. formulat o cerere de chemare în judecată împotriva lui C.D. La primul termen de judecată fixat pentru data de 26 noiembrie 2008 reclamantei i s-a pus în vedere să-și completeze cererea și s-a fixat termen la 22 decembrie 2008.

La termenul din 22 decembrie pârâtul nu s-a prezentat, iar instanța, consultând cererea așa cum i s-a pus în vedere a suspendat cauza conform articolului 1551 C. pr. Civilă.

În 5 septembrie 2009 pârâtul C.D. a solicitat repunerea cauzei pe roldar, la termenul fixat 26 octombrie 2009, luând cunoștiință de faptul că reclamanta nu completase cererea, a arătat că nu înțelege să achite taxa de timbru pentru repunerea cauzei pe rol, astfel că cererea sa a fost anulată.

În 1 ianuarie 2010 F.G. moștenitorul lui A.B. a cerut repunerea cauzei pe rol, arătând că A.B. a decedat în 24 decembrie 2009, iar el este unicul moștenitor.

La termenul fixat pentru data de 11 februarie 2010, C.D. a solicitat să se constate că cererea de chemare în judecată nu a fost completată așa cum a solicitat instanța și a invocat excepția perimării acțiunii. F.G. a solicitat a se respinge excepția motivând că acestă sancțiune nu se poate aplica pentru situația reglementată de articolul 1551 C. pr. Civilă.

PRECIZAȚI DACĂ:


a).instanța va admite excepția perimării

b). instanța va respinge excepția, motivând că cererea făcută de C.D. a întrerupt cursul perimării

c). instanța va respinge excepția, dar va suspenda din nou cauza în condițiile articolului 1551 C. pr. Civilă.
Răspuns corect: a).

Speța nr. 10
Reclamanta R.M. a chemat în judecată în anul 2007 pe pârâta M.I.P. solicitând instanței ca prin hotărârea sa:

-să constate că Decizia nr. ... emisă în 1984 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular Județean este un act fals, deoarece dupa 1990 în cuprinsul acestui act s-a adăugat mențiunea că terenul ei a fost preluat de stat potivit dispoziției nr. 223/1974

-să fie obligată pârâta să-i recunoască dreptul de proprietate și să îi predea în posesie terenul.

Pârâta a cerut să se respingă acțiunea întrucât Decizia nr. ... este un act valabil iar reclamanta nu a prezentat nicio dovadă că organele de cercetare penală ar fi verificat înscrisul și ar fi stabilit că este fals.

PENTRU SOLUȚIONAREA CAUZEI STABILIȚI DACĂ PROCEDURA ÎNSCRIERII ÎN FALS:
a). intervine în cazul înscrisurilor autentice

b). atrage de drept suspendarea cauzei și timiterea înscrisului la procuror

c). poate fi îndeplinită și de instanța civilă dacă acțiunea penală s-a prescris
Răspuns corect: a). și c).

Speța nr. 11
Prin cererea de chemare în judecată B.A.R. a chemat în judecată pe pârâții C.M., C.A. și C.G. Solicitând ca aceștia să fie obligați să se prezinte la notar pentru a încheia contractul de vanzare cumpărare în formă autentică, pe baza antecontractului pe care l-a încheiat în 2007 cu pârâta C.M. Acțiunea lui B.A.R. a fost înregistrată în 20 martie 2008.

Pârâta C.M. a comunicat prin întâmpinare că este de acord cu acțiunea. C.A. și C.G. nu s-au prezentat.

La al treilea termen de judecată s-a prezentat soția lui C.A. care a comunicat instanței că soțul ei este bolnav netransportabil iar C.G. este decedat încă din 23 octombrie 2000.
STABILIȚI DACĂ INSTANȚA:
a). poate acorda un termen pentru introducerea în cauză a moștenitorilor

b). va consulta nulitatea cererii de chemare în judecatăc). va suspenda cauza pe temeiul articolului 243 C. pr. Civilă

Răspuns corect: b).

Yüklə 44,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə