Gsc “Azərbaycan Hava Yolları”Yüklə 294,97 Kb.
səhifə1/2
tarix11.02.2020
ölçüsü294,97 Kb.
#102059
  1   2

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar CəmiyyətiMilli Aviasiya Akademiyası


Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən bəyənilmişdir

Direktor__________________F.H.Quliyev

____” _______________ 2014-cü ilAzərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin

­­­____ saylı “____” __________ 2014-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol № _____ )

Siqnallar və sistemlər


fənnİnİn PROQRAMI
(Bakalavriat səviyyəsi üçün)Fakültə:

Hava nəqliyyatının uçuş-texniki istismarı

İxtisas:

050627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

İxtisas kafedrası:

Radioelektronika

Fənni tədris edən kafedra:

RadioelektronikaKurs:

2

Semestr:

4

Kreditlərin sayı:

4

Fənnə ayrılan ümumi saatlar:

150

Auditoriya saatlarının cəmi:

60

o cümlədən:
Mühazirələr:

30 saat

Laboratoriya:

15 saat

Seminar, praktiki məşgələ:

15 saat

Tələbənin auditoriyadankənar işi:

90 saat

Kurs işi

-BAKI -2014

Siqnallar və sistemlər” fənn proqramı


Azərbaycan Respublikasısının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
«______» ___________2013-cü ildə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Pilləsinin Dövlət Standartı və
«______» ___________2013-cü ildə MAA-nın Elmi Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş

050627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi ixtisasının tədris planı əsasında tərtib olunmuşdur (ixtisaslaşma - “Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı”).


Fənn proqramını tərtib edənlər:
“Radioelektronika” kafedrasının t.e.d., prof.______________________ A.R .Həsənov
Fənn proqramı “Radioelektronika” kafedrasının iclasında müzakirə olunmuşdur:
( “____”____________2013-cü il tarixli iclas “____” №-li protokol)
Kafedra müdiri, t.e.d., prof.______________________ A.R .Həsənov
Fənn proqramı MAA-nın “Hava nəqliyyatının uçuş-texniki istismarı” fakültəsinin Elmi Şurasının iclasında müzakirə olunmuşdur və bəyənilmişdir

( “____”____________2013-cü il tarixli iclas “_____” №-li protokol)


Dekan, t.e.n., dos.______________________________ T.İ.Kərimli
Fənn proqramı MAA-nın Elmi-Metodiki Şurasında bəyənilmişdir
( “____”____________2013-cü il tarixli iclas “____” №-li protokol)

Sədr, tədris işləri üzrə prorektor, prof._______________Ə.S.SəmədovMündəricat

Giriş


1.1. Fənnin tədrisinin məqsədi....................................................................................................................... 4

1.2. Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi................................................................................................................ 4

1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər............................................................................................ 4

1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi................................................................................................................... 5

2. Fənnin məzmunu........................................................................................................................................ 5

2.1. Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi....................................................................................................... 5

2.2. Fənnin mövzular üzrə planı.................................................................................................................. 6

2.3. Fənnin dərs növləri üzrə paylanması..................................................................................................... 7

2.3.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi.......................................................................................... 7

2.3.2. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi............................................................................................ 9

2.3.3. Laboraroriya dərslərinin mövzuları və həcmi..................................................................................... 9

2.3.3. Tələbənin sərbəst işlərinin mövzuları və həcmi....................................................................... ..........10

2.3.4. Tələbənin sərbəst işləri (TSİ və Sİ) və nəzarət növləri............................................................ ..... ....10

3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar və ədəbiyyat................................................................................... 9

3.1. Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı.........................................11

3.2. Tövsiyə olunan ədəbiyyat.....................................................................................................................12

Əsas ədəbiyyat.............................................................................................................................................12

Əlavə ədəbiyyat......................................................................................................................................... 12Giriş.
Fənn proqramı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24.12.2013-cü il tarixli 348 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları” əsasında işlənib hazırlanmışdır. Fənn proqramı Milli Aviasiya Akademiyasının 050627 – Elektronika,telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi ixtisasının “Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı” ixtisaslaşması üzrə bakalavr hazırlığı üçün tərtib olunmuşdur. Proqrama fənnin tədrisinin mərhələlər üzrə məzmunu və həcmi daxildir.

Fənn proqramı əsasında işçi proqram (sillabus) hazırlanır.Fənn proqramı müəllim və tələbələrin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


 1. Ümumi qaydalar.

  1. 1.1. Fənnin tədrisinin məqsədi.Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndislərinin baza hazırlığını təmin edən “Siqnallar və sistemlər” tədris kursu fundamental ümumimühəndis fənni olub, tələbələrə, sonrakı ixtisas fənlərinin öyrənilməsi və mənimsənilməsi üçün kifayət olan, bilik verilməsi məqsədini daşıyır. Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndislərinin ümumi elmi səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən edən bu kurs mülki aviasiyada istifadə olunan radiotexniki qurğuların iş prinsipinin öyrənilməsi üçün əsasdır.  1. 1.2. Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi.Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi radiotexniki siqnalların əsas analizi üsullarının, xətti, qeyri-xətti və parametrik dövrələrdəki fiziki proseslərin mahiyyətinin və bu dövrələrdə siqnalların əsas çevrilmə və işlənmə üsullarının, həmçinin radiotexniki dövrələrin əsas sintezi üsullarının tələbələrə çatdırılmasıdır.
1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər.
Fənnin öyrənilməsi nəticəsində tələbələr aşağıdakıları

bilməlidirlər:

 • xətti, qeyri-xətti və parametrik dövrələrdəki fiziki proseslərin mahiyyəti;

 • tipik determinli staxostik siqnalların əsas analizi üsulları;

 • xətti, qeyri-xətti və parametrik dövrələrdə siqnalların əsas çevrilmə üsulları;

 • radiotexniki dövrələrdə siqnalların əsas işlənmə prinsipləri;

 • radiotexniki dövrələrin əsas sintezi üsulları.


bacarmalıdırlar:

 • diskret və fasiləsiz siqnalların spektrlərini analiz etməyi;

 • analiz üsullarını radiotexniki dövrələrin və proseslərin tədqiqi üçün istifadə etməyi;

 • dövrələrin, siqnalların və proseslərin parametr və xarakteristikalarının öyrənilməsi və tədqiqi üçün eksperimentlər aparmağı;

 • verilən xarakteristikalara malik radiotexniki dövrələri sintez etməyi;

 • radiotexniki dövrələr və siqnallara aid tədris və elmi-texniki ədəbiyyatla sərbəst işləməyi.


1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi


Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar daha sonra tədris olunan texniki fənnlərin öyrənilməsində və bakalavr və maqistr buraxılış işlərinin hazırlanmasında zəruridir.


 1. Fənnin məzmunu.


2.1 Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi.

050627- “Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” ixtisasının tədris planı­na uyğun olaraq “Siqnallar və sistemlər” fənni üzrə tədris yükü 150 saat həcmində nəzərdə tutulmuşdur ki, onlardan 30 saat mühazirəyə, 15 saat laboratoriya, 15 saat məşğələ dərslərinə ayrılmışdır.Tələbələrin sərbəst işi (TSİ) 90 saat təşkil edir. Buraya daxildir: Sİ – sərbəst işin yerinə yetirilməsi və təhvil verilməsi; mühazirələrə, seminarlara və kollokviumlara hazırlıq. Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir və semestr üzrə cəmi 10 bal təşkil edir. Semestrin sonunda tələbənin fənn üzrə dərsə davamiyyəti maksimum 10 balla, məşğələ dərsləri və kollokviumlar isə 20 balla qiymətləndirilir.

Tədris planına uyğun olaraq fənn üzrə qalan 50 bal imtahana ayrılır.Tədris yükünün 4-cü semestrdə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fənnin tədrisi imtahan ilə yekunlaşır. Fənn üzrə kreditlərin sayı – 5.


  1. Fənnin mövzular üzrə planı.Mövzunun adı

Dərs yükünün həcmi (saat)

Cəmi

Müha-

zirə

Məş­ğələ

Labo­rato­riya


TSİ*

Sİ**

yerinə

yetiril-

məsi

Kurs işi

1.

Radiotexniki siqnallar və onla­rın spektrləri. Radiotex­niki siq­nalla­rın ümumi nəzəriyyəsinin elementləri

4

242.

Dövri siqnalların spektral analizi

12

2

1

3

7

1

3.

Qeyri-dövri siqnalların spektral analizi

6

2

1
4

1
4 .

Məhdud spektrli siqnallar

8

23

1
5.

Siqnalların enerji spektrləri və korrelyasiya analizi prin­sipləri

6

2

1
4

1
Kollokvium1

4
2
26.

Modulyasiyalı siqnalların spektral analizi

10

2

1

2

6

1
7.

Xətti analoq radiodövrələrin sintezi elementləri

4

24

1
8.

Radiotexniki dövrələr, qurğular və sistemlər.

4

24

1

9.

Sabit parametrli dövrələr və sistem­lər və onların analizi üsulları

6

2

1
4

1
10.

Qeyri-xətti dövrələr və onların analizi üsulları

6

2

1
4

1
Kollokvium №2

4
2
211.

Qeyri-xətti sistemlərdə siqnal­ların işlənməsi

18

2

1

6

912.

Harmonik rəqslərin generasiyası

8

2
2

5

1
13.

Dəyişən parametrli dövrələr

6

2

1
514.

Optimal radiotexniki qurğuların sta­tistik sintezi. Radio­qəbu­lun maneə­yədavamlıq nəzəriyyəsi­nin bəzi sualları

4

24


Kollokvium3

4
2
215.

Diskret siqnalların spektral analizi

10

2

1

2

7


Cəmi

150

30

15

15

80

10

Yüklə 294,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə