Gsc “Azərbaycan Hava Yolları”Yüklə 294,97 Kb.
səhifə2/2
tarix11.02.2020
ölçüsü294,97 Kb.
1   2

TSİ* - tələbənin sərbəst işləməsi üçün tövsiyə olunan saatlar

Sİ** - sərbəst işlər

2.3 Fənnin dərs növləri üzrə paylanması.

2.3.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi.
Mövzu və ədəbiyyatın şifri

Auditor saatlar

TSİ

(mühazi­rələrə

hazırlıq)

1

2

3

4

1

Radiotexniki siqnallar və onların spektrləri. Radiotex­niki siqnalların ümumi nəzəriyyəsinin elementləri [1,4]

Radiotexniki siqnalların təsnifatı. Siqnalların dinamik təsvi­ri. Siqnalların skalyar hasili və onların normaları. Koordinat bazisi anlayışı və ümumiləşdirilmiş Furye sıraları. Ortonor­malaşdırılmış triqonometrik funksiyalar sistemi.2

2

2

Dövri siqnalların spektral analizi [1,2,4]

Dövri siqnallar və Furye sıraları. Spektral analizin əsas düs­tu­ru. Furye sırası­nın triqonometrik forması. Amplitud və fa­za spektr­ləri. Dövri düzbucaqlı impulslar ardıcıllığının spek­tri. İmpulsun davametmə müddəti ilə onun spektrinin eni arasın­da­kı əlaqə. Har­monik siqnalın səviyyəcə məhdudlan­ması nəti­cəsində alınmış dövri impulslar ardıcıllığının spek­tri. Berq əm­salı. Furye sırasının eksponensial forması. Mənfi tezlik anlayışı.2

1

3

Qeyri-dövri siqnalların spektral analizi [1,3,4]

Analoq siqnallarının spektral sıxlığı və inteqral Furye çevir­məsi cütü. Furye çevirməsinin əsas xassələri. Tipik radiotex­niki siqnalların spektral sıxlıqları və am­plitud-faza xarakte­ristikaları. İnteqrallanmayan siqnalların spektral sıxlıqları. Laplas çevirməsi və onun əsas xassələri. Qeyri-dövri siqnal­ların spektrlərinin Laplas çevirməsi vasitəsi ilə hesablan­ması.
2

1

4

Məhdud spektrli siqnallar [1,4]

Məhdud spektrli siqnalların riyazi modelləri. Seçmələr teoremi. Darzolaqlı siqnalların riyazi modelləri. Analitik siqnal və Hilbert çevirməsi.
2

1

5

Siqnalların enerji spektrləri və korrelyasiya analizi prin­sipləri [1,2,4]

Həqiqi və kompleks siqnalların enerji xarakteristikaları. Ümumiləşdirilmiş Reley düsturu. Siqnalların enerji spektr­ləri. Düzbucaqlı videoimpulsun spektrində enerjinin paylan­ması. Siqnalların korrelyasiya analizi. Siqnalın avtokorel­yasiya funksiyası (AKF). Tipik radiotexniki siqnalların АKF. Radiolokasiya siqnalları üçün korrelyasiya qəbuledici­lərinin iş prinsipi. Enerji spektri və AKF arasındakı əlaqə. Siqnalın AKF-nın görünüşünə qoyulan məhdudiyyətlər. Diskret strukturalı mürəkkəb siqnalların yazılışı. Diskret siqnalların AKF. Barker siqnalları və onların tətbiqi.
2

1

6

Modulyasiyalı siqnalların spektral analizi [1,3,4]

Siqnalların modulyasiya növlərinin təsnifatı. Amplitud mo­dulyasi­yası (AM) prinsipi. Birtonlu AM. AM siqnalın enerji xarakte­ristikaları. Mürəkkəb modulyasiya­edici siqnal halın­da АМ. AM siqnalın spektrinin eni. AM siqnalın vektor diaqramı. Balans AM. Birzolaqlı АМ. Bucaq modulyasiyalı siqnallar. Birtonlu bucaq modulya­siyalı siqnalların spektr­ləri. Qeyri-harmonik modulya­siyaedici siqnal halında bucaq modulyasiyalı siqnalların spektrləri. Xətti tezlik modulya­siyası (XTM) prinsipi. Düzbucaqlı XTM impulsun spektri.2

1

1

2

3

4

7

Xətti analoq radiodövrələrin sintezi elementləri [1,2,3]

Dövrənin reallaşdırılma kriteriyaları. Passiv ikiqütblülərin sintezi. Tezlik-seçi­cilikli süzgəclərin sintezi. Aşağı tezlikli Battervort və Çebışev süzgəclərinin sintezi. Yuxarı tezlikli və zolaq süzgəclərinin reallaşdırılması.2

1

8

Radiotexniki dövrələr, qurğular və sistemlər [1,2,4]

Radiotexniki dövrələrin təsnifatı. Fiziki sistemlər və onların riyazi modelləri. Sistem operatorları. Stasionar və qeyri-stasionar sistemlər. Xətti və qeyri-xətti sis­temlər. Toplu və paylanmış parametrli sistemlər.2

1

9

Sabit parametrli dövrələr və sistemlər və onların analizi üsulları [1,2,3]

Xətti stasionar sistemlərin impuls, keçid və tezlik xarakteris­tikaları. Xətti dinamik sistemlər. Dinamik sistemlərin xüsusi rəqsləri. Dinamik sistemlərin tezlik ötürmə əmsalı və daya­nıqlığı. Determinli siqnalların xətti dövrələrdən keçmə­sinin analizi üsulları. Spektral analiz üsulu. Əsas düs­tur. İmpuls xarakteris­tikalarının hesabatı. Xətti dövrənin çı­xışında siqna­lın təyini. Çoxpilləli sistemlərin ötürmə əm­salı. Diferensi­allayıcı və inteqrallayıcı dövrələr. Radioim­pulsun rezonans gücləndiricidən keçməsi. Rezonans güclən­diricidə amplitud modulyasiyalı rəqsin xətti təhrifləri. Faza ­manipul­yasiyalı rəqsin rezonans dövrədən keçməsi. Tezlik mani­pul­yasiyalı və tezlik modulyasiyalı rəqsin seçici dövrələrdən keçməsi.2

1

10

Qeyri-xətti dövrələr və onların analizi üsulları [1,2,4]

Qeyri-xətti ətalətsiz elementlər. Qeyri-xətti elementlərin xa­rakteristikalarının ifadə olunma üsulları. Qeyri-xətti xarakte­ristikaların xətt kəsikləri ilə, üstlü polinomla və eksponensial aproksimasiyası. Harmonik xarici təsir zamanı əta­lətsiz qey­ri-xətti elementdə yaranan cərəyanın spektral tərki­bi.2

1

11

Qeyri-xətti sistemlərdə siqnalların işlənməsi [1,2,4]

Qeyri-xətti rezonans gücləndiricilər və tezlik vurucuları. Har­monik siqnallar toplusunun ətalətsiz qeyri-xətti çevrilmə­ləri. AM siqnalların detektorlanması. Tezlik və faza detek­tor­lamaları.
2

2

12

Harmonik rəqslərin generasiyası [1,2,4]

Avtorəqs sistemləri. Faza və amplitud balansı şərtləri. Avtogeneratorda rəqsin yaranması. Avtogeneratorun stasionar iş rejimi. Yumşaq və sərt öz-özünə oyanma rejimləri. Avtogeneratorların tipik sxemləri. Aşağıtezlikli avtogeneratorlar. Avtoge­neratorda bucaq modulyasiyası.
2

1

13

Dəyişən parametrli dövrələr [1,2,4]

Dəyişən parametrli dövrələrin ümumi xarakteristikası. Siq­nalların rezistiv parametrik dövrədən keçməsi. Parametrik rezistiv ikiqütblüdəki cərəyanın spektri. Tezliyin çevrilməsi. Sinxron detektorlama prinsipi. Dövrənin parametrk reaktiv ele­mentlərindəki enerji münasibətləri. Kondesatorda toplan­mış enerji ilə onun tutumu arasındakı əlaqə. Rəqslərin para­metrik oyadılmas. Siqnalların parametrik güclənmə prinsip­ləri. Siqnalların parametrik və qeyri-xətti çevirilməsinin müqayisəsi.2

2

14

Optimal radiotexniki qurğuların statistik sintezi. Radio­qəbu­lun maneəyədavamlıq nəzəriyyəsinin bəzi sualları [1,2,3]

Xətti tezlik süzgəcinin köməyi ilə faydalı siqnalın ayrılması. Siqnalın siqnal-küy toplusundan optimal xətti süzgəclən­məsi. Məlum formalı siqnalın optimal xətti süzgəclənməsi. Razılaşdırılmış xətti süzgəc. Razılaşdırılmış süzgəcin tezlik ötürmə əmsalı. Amplitud və tezlik modulyasiyalı radio­sistemlərin maneəyədavamlığının müqa­yisəsi. Güclü siqnal rejimində işləyən tezlik detektoru.2

2

1

2

3

4

15

Diskret siqnalların spektral analizi [1,3,4]

Diskret Z-çevirməsi və onun əsas xassələri. Diskretlənmiş siqnalların spektral analizi. Siqnalların diskretlənməsi zama­nı spektrlərin üst-üstə düşmə effekti və onun aradan qaldırıl­ma üsulları. Diskret Furye çevirməsi (DFÇ). DFÇ proses­sorun süzgəc­ləmə xassəsi. Əks DFÇ. DFÇ prosessoru ilə əks DFÇ alqoritminin reallaşdırılması. Cəld Furye çevirməsi alqoritmləri. DFÇ prosessorunun tezlik kanallarının ampli­tud-faza xarakteristikaları. Üçbucaq-simmetrik funksiyalar bazisində CFÇ alqoritmi. CFÇ-nin rekurrent alqoritmi.2

2
Cəmi

30

202.3.2. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi.
Mövzu və ədəbiyyatın şifri

Auditor saatlar

1

Dövri və qeyri-dövri siqnalların spektral analizi

2

2

Modulyasiyalı siqnalların spektral analizi

2

3

Kollokvium №1

2

4

Qeri-xətti dövrələrin analizi üsulları

2

5

Kollokvium №2

2

6

Qeyri-xətti sistemlərdə siqnalların işlənməsi

2

7

Kollokvium №3

2

8

Diskret siqnalların spektral analizi

1

Cəmi

152.3.3. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və həcmi.
Laboratoriya işinin adı

Laboratoriya qurğusunun adı

(№-si)

TSİ

(saat)


1

Modulyasiyalı və idarəedici siqnalların spektrlərinin analizi

Darzolaqlı gücləndirici

3

2

Amplitud modulyasiyası sxeminin tədqiqi

Amplitud modulyatoru

2

3

Varikap üzərində yığılmış tezlik modulyatorunun tədqiqi

Tezlik modulyatoru

2

4

AM siqnalın detektorlanması

Amplitud detektoru

2

5

Qeyri-xətti rezonans güclən­mə və tezliyin vurulması

Rezonans gücləndiricisi

2

6

AM rəqslərin seçici dövrə­dən keçməsi

Seçici dövrələr

2

7

Diskret siqnalların aperiodik dövrələrdən keçməsinin tədqiqi

Aperiodik dövrələr

2

Cəmi

15


2.3.4. Tələbənin sərbəst işlərinin (Sİ) mövzuları və həcmi.
Fənn programında nəzərdə tutulmuş mövzuların mənimsənilməsini möhkəmləndirmək məqsədi ilə sərbəst iş (Sİ) yerinə yetirilməlidir. Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar Sİ-in hazırlanmasında öz əksini tapmalıdır.

Sərbəst işin həcmi, tərtibatı və qiymətləndirilməsinin kriteriyaları sillabusda izah olunur.

Tələbəyə fənn üzrə semestr ərzində 10 sərbəst işin yerinə yetirilməsi tapşırığı verilir. Sərbəst işlərin tapşırıqları müxtəlif formada (referat, mühazirə mövzuları üzrə problem və praktiki xarakterli tapşırıqlar, məsələ, misallar, sxemlərin və ya modellərin işlənilməsi, fənn üzrə hesablama cədvəlləri, qrafiki işlər və s.) ola bilər. Həmin tapşırıqlar fənni tədris edən müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir, kafedra iclasında müzakirə edilir və fakültə dekanı tərəfindən təsdiq edilir.

Sərbəst işlər üzrə məqbullar fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar saatlarda keçirilir.Sərbəst işlərin nümunəvi mövzuları.
Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri

TSİ

(saat)

1.

Dövri siqnalların spektral analizi [1,2,4]

1

2.

Qeyri-dövri siqnalların spektral analizi [1,2,4]

1

3.

Məhdud spektrli siqnallar [1,2,4]

1

4.

Siqnalların enerji spektrləri və korrelyasiya analizi [1,2,4]

1

5.

Modulyasiyalı siqnalların spektral analizi [1,2,4]

1

6.

Xətti analoq radiodövrələrin sintezi elementləri [1,2,4]

1

7.

Sabit parametrli dövrələr və sistemlər [1,2,4]

1

8.

Diferensi­allayıcı və inteqrallayıcı dövrələr [1,2,4]

1

9.

Qeyri-xətti elementlərin xarakteristikalarının aproksimasiyası [1,2,4]

1

10.

Harmonik rəqslərin generasiyası [1,2,4]

1
Cəmi

102.3.5. Tələbənin sərbəst işlərinə nəzarət növləri.


Həftə

nin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)

Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin -si

1

2

3

4

5

1

1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN
1

1 №-li laboratoriya işi

2

CN
2

2№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN
2

1 №-li Məşğələ dərsi

2

CN
2

1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul
3

3№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN
3

1 №-li laboratoriya işi

2

CN
3

2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul
4

4№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN
4

2 №-li Məşğələ dərsi

2

CN
4

3 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul
1

2

3

4

5

5

5№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

5

5

4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

5

5

2 №-li laboratoriya işi

2

CN

5

6

6№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

6

6

Kollokvium №1

2

CN

6

6

5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

6

7

7№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

7

7

3 №-li laboratoriya işi

2

CN

7

8

8№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

8

8

3 №-li Məşğələ dərsi

2

CN

8

8

6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

8

9

9 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

9

9

4 №-li laboratoriya işi

2

CN

9

9

7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

9

10

10№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

10

10

Kollokvium №2

2

CN

10

11

11№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

11

11

8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

11

11

5 №-li laboratoriya işi

2

CN

11

12

12 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

12

12

9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

12

12

4 №-li Məşğələ dərsi

2

CN

12

13

13 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

13

13

6 №-li laboratoriya işi

2

CN

13

13

10 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

13

14

14 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

14

14

Kollokvium №3

2

CN

14

15

15 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

15

15

6 №-li laboratoriya işi

1

CN

15

15

5 №-li Məşğələ dərsi

1

CN

15
Fənn üzrə cəmi

60*CN – cari nəzarət (laboratoriya dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)3.Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar və ədəbiyyat

3.1Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı
Adı

Mövzu planı üzrə mövzunun şifri

Miqdarı

1

Slaydlar
Elektron

2

Laboratoriya stendləri
7

3

Fənnin öyrənilməsinə dair metodiki göstərişlər
Elektron və çap nüsxəsi

4

Fənn üzrə kurs işlərinin yazılmasına dair metodiki göstərişlər
Elektron və çap nüsxəsi


3.2.Tövsiyə olunan ədəbiyyat.

Əsas ədəbiyyat.

  1. Пашайев А.М., Щясянов А.Р. Радиотехники сигналлар вя дювряляр. Бakı, МАА, 2005, 274s.

  2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 1988.

  3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач. –М.: Выс­шая школа, 1987.

  4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М. :Радио и связь, 1988.

  5. Гоноровский И.С., Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб­ник для вузов. – М.: Радио и связь, 1994.

  6. Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи: Учебное пособие для вузов; Под ред. И.С. Гоноровского.– М.: Радио и связь, 1989. - 248с.:ил.


Əlavə ədəbiyyat.

  1. Paşayev A.M., Həsənov A.R. Harmonik siqnalların qeyri-xətti və parametrik çevrilmələri. Bakı, MAA, 2008, 206s.


Yüklə 294,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə