Guvernul republicii moldovaYüklə 0,61 Mb.
səhifə4/4
tarix31.10.2017
ölçüsü0,61 Mb.
#23815
1   2   3   4

Sinteza obiecțiilor

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor

ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului


Ministerul/

Departamentul

Obiecţii şi propuneri

Decizia/

argumentarea

1. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,

(nr.01/2506 din 29.08.2014)
La Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative”:  1. punctul 10 se suplimentează cu textul „ iar cele menţionate la Anexa nr. 3 la prezentul Regulament, numai după controlul efectuat de către inspectorul din cadrul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor.”

Se acceptă

2. propunem la punctul 22 al variantei propuse pentru aprobarea cuvintele „prezentat de către agentul economic şi urmare a controlului efectuat de către inspectorul fitosanitar” de înlocuit cu „ la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor de către inspectorul din cadrul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.”

Se acceptă

3. Se suplimentează cu o anexă nouă, precum urmează:

Anexă nr. 3Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii

supuse controlului

Poziţia tarifară

Denumirea poziţiei de marfă

Unitatea de măsură
3102

Îngrăşăminte minerale sau chimice azotate

kg N
3103

Îngrăşăminte minerale sau chimice, fosfatice

kg P2O5
3104

Îngrăşăminte minerale sau chimice, potasice

kg K2O
3105

Îngrăşăminte minerale sau chimice conținând două sau trei din următoarele elemente fertilizante: azot, fosfor şi potasiu; alte îngrăşăminte; produse de la prezentul Capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg

-
3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare şi regulatori de creştere pentru plante, dezinfectanţi şi produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, meşe şi lumînări cu sulf şi hîrtie specială contra muştelor)

-


Se acceptă


2. Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli,

(nr. 27/2014 din 15.09.2014)Comunică lipsa obiecțiilor
3. Ministerul Mediului

(nr. 04-07/1834 din 19.09.2014)Comunică lipsa propunerilor şi obiecţiilor
4. Academia de Ştiinţe a Moldovei

(nr.1644-17/7 din 02.10.2014)Comunică lipsa propunerilor şi obiecţiilor
5. Ministerul Economiei

(nr. 11-5778 din 06.10.14

În scopul respectării prevederilor stabilite la alin. (1), art. 52 al Legii nr. 317 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice locale, considerăm binevenit includerea temeiului legal de elaborare al proiectului.

Concomitent, menţionăm, despre necesitatea elaborării unei note de argumentare pe marginea proiectului în cauză, conform art.37 al Legii nr.317 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care ar conţine condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-economice şi consecinţele realizării lor, argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu reglementările legislaţiei comunitare, fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul proiectelor de acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător.Se acceptă.

Au fost specificate actele legislative care constituie temei legal la elaborarea actului normativ propus. Nota informativă este definitivată conform obiecțiilor


Cu referire la pct. I din proiect – Hotărîrea Guvernului nr.1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative.

La pct.16, lit. c) - norma necesită a fi completată, fiind indicată legea, conform căreia se efectuează acreditarea. Totodată, în vederea expunerii corecte a conţinutului propus la lit.c) sintagma „efectuarea investigaţiilor de laborator într-un laborator acreditat” se va expune în redacţia „efectuarea investigaţiilor într-un laborator acreditat”.


Se acceptă.

S-au făcut modificări cu referință la Legea nr. 235 din 01.12.2011.

Este de menţionat, că proiectul prevede completarea Regulamentului cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor cu o nouă Anexă nr.3, care prevede Nomenclatorul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor supuse controlului la import.

Prin completarea pct.10 al Regulamentului vor fi supuse controlului produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii conform anexei nr.3. Menţionăm că, prevederile art.12 din Legea nr.119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi reglementează detaliat importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. În acest context, evidenţiem că normele respective nu prevăd un astfel de control, care se propune a fi instituit. Mecanismul şi condiţiile de import, stabilite conform art.12 din legea menţionată, sunt suficiente pentru a asigura controlul asupra produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor importaţi. Mai mult ca atît, în contextul propunerii în cauză şi din analiza prevederilor în vigoare a punctelor 3, 4, 6, 9, 16, etc. din Regulament, acestea vor genera proceduri şi costuri adiţionale pentru întreprinzători, fiind create situaţii de dublări în activitatea de întreprinzător. În cazul în care autorii vor argumenta astfel de propuneri în AIR asupra proiectului, considerăm că procedurile şi condiţiile de control trebuie să fie prevăzute de Legea nr.119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.

În contextul celor expuse, considerăm inoportună completarea pct.10 din Regulamentul menţionat, cît şi completarea cu Anexa nr.3. La fel această obiecţie este valabilă şi pentru propunerea de modificare a pct.22 referitor la controlul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor efectuat de către inspectorul fitosanitar din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor.


Nu se acceptă.

Prevederea privind ”controlul produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților importate, la punctele de descărcare-vămuire” ca normă primară este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (art. în proiectul de Lege de modificare și comletare a Legii nr. 119/2004 (art.12, alin. 4) proiect aprobat prin HG nr. 514 din 2 iulie 2014.

Produsele cu poziția tarifară -3808 au fost doar transferate din Anexa nr. 1 la HG 1073/2008 în anexa nr.3 la proiect.

Prevederea data vine întru executarea art. 12, alin (1), lit. e) și art. 22, alin. (1), lit.c) ale Legii nr. 119/2004 și pct. 12 din anexa la Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Exercitarea controlului identității lotului importat de facto, cu cel indicat în autorizația de import, se efectuează de inspectorii posturilor sanitar-veterinare și fitosanitare la frontieră șau la punctele interne în limita atribuțiilor funcționale și nu va genera costuri suplimentare nici pentru Agenție nici pentru întreprinzători.

Cu referire la pct.II din proiect - Hotărîrea Guvernului nr.558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspunderea în Republica Moldova a unor organisme de carantină.La pct.2 din Anexa nr.16 Măsurilor privind combaterea tortricidelorla la frunzele garoafelor de grădină în Republica Moldova – normele stabilesc condiţii de introducere şi punere pe piaţă a garoafelor de grădină (Dianthus L.). Astfel de prevederi pot fi calificate ca reglementare a activităţii de întreprinzător şi proiectul trebuie să conţină norme de trimitere la prevederi legale concrete, care stipulează astfel de condiţii sau interdicţii. Prin urmare, este necesar de a completa proiectul de hotărîre cu un subpunct care ar prevedea norme concrete din Legea nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară cu scopul de a stabili temeiul legal pentru aprobarea proiectului dat.

Se acceptă

S-au făcut modificări la pct. 2 și 7 ale anexei nr. 16.
La pct.6 din Anexa nr.16 – potrivit normelor propuse se admite introducerea şi punerea în circulaţie a culturii garoafelor de grădină, în condiţiile prevăzute în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.356 din 31.05.2012. În acest context, evidenţiem că în conformitate cu pct.8 al Anexei nr.3, organul de control fitosanitar eliberează o ”scrisoare de permisiune”, care este un act permisiv. În conformitate cu Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător ”(3) Un act permisiv poate fi invocat şi/sau aplicat doar după includerea sa în Nomenclatorul actelor permisive”


Nu se acceptă. Activitățile prevăzute la pct.6 vor fi executate de instituțiile publice de cercetări în domeniu, activități ce nu cad sub incidența Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
La pct.7 din Anexa nr.16, normele expuse nu pot fi acceptate, deoarece sunt expuse incert (spre exemplu, cuvintele controale corespunzătoare) şi pot crea situaţii de conflict.

Se acceptă. Punctul 7 a fost reformulat și completat cu prevederi care reglementează activitățile cu material contaminat destinat experimentării sau în scopuri științifice și pentru lucrări de selecție varietală.
Concomitent, reieşind din faptul, că în textul proiectului se face referire la actele Uniunii Europene: Directiva 78/647/CEE a Consiliului din 09.12.1974, măsurile privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină, conform lit.(c) al art.37 din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, urmează în mod obligatoriu de coordonat acest proiect cu Centrul de armonizare a legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei.

Se acceptă.

Proiectul a fost avizat la Centrul de armonizare a legislației (a se vedea nr. d/o 7).6. Ministerul Finanţelor

nr. 11/1-2-09/1755 din 24.10.141. Dat fiind faptul, că codurile mărfurilor la nivel de patru cifre utilizate în Nomenclatorul mărfurilor se ramifică în coduri de 6, 8 și 9 cifre, se propune excluderea dublărilor acestora din anexele 1 și 2 la Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1073 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative„, care conduc la interpretări ambigue ale actului normativ.

Se acceptă.

Anexele nr. 1 și 2 au fost modificate prin excluderea unor poziții tarifare întru evitarea dublărilor și conformării cu Legea nr. 172/2014.
2. La Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilo – propunem după rîndul cu codul mărfii 1521 90 100 includerea codurilor pentru ceara de albine sau alte insecte -1521 90 910 și 1521 90 990.

Se acceptă.

3. Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul și tranzitul mărfurilor se propune în următoarea redacție:

” Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la modul de colaborare

între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

și Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul,

exportul și tranzitul mărfurilor”

NOMENCLATORUL

produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

supuse controlului la import


Codul poziției

tarifare


Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

3102

Îngrășăminte minerale sau chimice azotate

kg, N

3103

Îngrășăminte minerale sau chimice, fosfatice

kg, P2O5

3104

Îngrășăminte minerale sau chimice, potasice

kg, K2O

3105

Îngrășăminte minerale sau chimice conținînd două sau trei din următoarele elemente ferttilizante: azot, fosfor și potasiu; alte îngrășămonte; produse de la prezentul Capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg
3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vînzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, mmeșe și lumînări cu sulf și hărtie specială contra muștelor).

-Se acceptă.

În același timp, se propune examinarea Capitolelor 28 și 29 ale Nomenclatorului mărfurilor pentru includerea în anexa nr.3 (menționată supra) a produselor cu formula chimică definită, care sunt exceptate de la Capitolele 31 și 38 și care se utilizează în calitate de îngrășăminte minerale, astfel ca nitratul de potasiu, codul 2834 21 000 sau pesticide, cum ar fi sulfatul de cupru, codul mărfii 2833 25 000.


Nu se acceptă.

Produsele prevăzute la Capitolele 28 și 29 ale Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25.07.2014 se utilizează în economia națională, însă, nu sunt produse de uz fitosanitar și fertilizanți, nu se utilizează în sectorul agrar al republicii și, deci, nu se importă în baza autorizației eliberate de ANSA.Suplimentar solicităm examinarea oportunității includerii în anexele Hotîrării 1073 a coloanei „Unitatea de măsură suplimentară„ care se folosește în scopuri statistice.


Se acceptă parțial.

Controlul identității și conformității produselor importate (anexele nr. 2 și 3) se efectuează în conformitate cu standardele internaționale în funcție de cantitatea mărfii.

Unitatea de măsură este necesară pentru asigurarea corectitudinii prelevării probelor și veridicității rezultatelor testelor de laborator.

Concomitent, Vă aducem la cunoștință că prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr 231-237/529 din 8 august 2014), a fost aprobată Nomenclatura combinată a mărfurilor care va intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2015. În acest context anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative”, urmează a fi revizuite pentru a fi în concordanță cu legea vizată

Se acceptă.

Anexele 1 și 2 au fost aduse în concordanță cu Legea nr. 172 din 25.06.2014.7. Centrul de Armonizare a Legislației (scrisoarea nr. 168/14 din 18.11.2014)

Declarație de compatibilitate

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului transpune Directiva Consiliului 74/647 CEE din 9 decembrie 1974 privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină, publicată în Jurnalul Oficial al Ununii Europene L352/41 din 28 decembrie 1974Scopul.

Scopul Directivei Consiliului 74/647/CEE constă în stabilirea măsurilor minime care urmează să fie luate în statele membre pentru combaterea tortricidelor frunzei la garoafele de grădină și pentru prevenirea răspândirii acestora.

Proiectul național prezentat pentru expertiza de compatibilitate vine să instituie norme de implementare a prevederilor Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, în speță referitor la optimizarea funcțiilor inspectorilor posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră, eficientizarea atribuțiilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în domeniul fitosanitar, reactualizarea și optimizarea pozițiilor tarifare ale nomenclatorului mărfurilor supuse controlului fitosanitar, precum și stabilirea măsurilor pentru neadmiterea introducerii în Republica Moldova a garoafelor de grădină contaminate cu tortricide.

Relevanță pentru procesul de armonizare legislativă prezintă modificările operate la Hotărârea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, în pct. II din proiectul național se asigură transpunerea Directivei 74/647 CEE, stabilindu-se norme detaliate referitoare la asigurarea controlului fitosanitar la frontiera de stat și la punctele interne de control întru prevenirea introducerii și punerii în circulație a garoafelor de grădină contaminate cu tortricide.

8. Centrul Național Anticorupție (scrisoarea nr. 06/4578 din 05.12. 2014)

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilității proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (H.G. nr.1073/2008, H.G. nr.558/2011)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI
1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului
a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

b. Categoria actului normativ propus este hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din Constituţie, art.10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul este elaborat în scopul:

- eficientizării atribuţiilor şi responsabilităţilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor privind protecţia teritoriului Republicii Moldova în vederea prevenirii introducerii şi diseminării organismelor dăunătoare, inclusiv a celor supuse regimului de carantină fitosanitară, care pot cauza prejudicii considerabile sectorului agrar şi economiei naţionale;

- facilitării exportului/importului prin eliminarea unor bariere în calea comerţului prin reactualizarea şi optimizarea poziţiilor tarifare ale nomenclatorului mărfurilor supuse controlului fitosanitar şi aducerea în concordanţă cu cerinţele Legii nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului. Autorul a specificat condiţiile care au determinat elaborarea acestuia, principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei în vigoare şi referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare. Promovarea proiectului este binevenită şi necesară.1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public naţional.Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235/20.07.2006.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau individuale şi nu sunt în detrimentul interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sunt în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Potrivit prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, la iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică plasează pe pagina web oficială, cu cel puţin 15 zile lucrătoare până la examinarea deciziei, anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei care trebuie să conţină: argumentarea necesităţii de a adopta decizia, termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de decizie şi pot prezenta sau expedia recomandări, datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor. La momentul efectuării expertizei anticorupție proiectul este plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei juridice.2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sunt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
Nu sunt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze coruptibilitate.4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sunt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze coruptibilitate.5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sunt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control
Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme suplimentare de control.
8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referințe exprese la responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.977 din 23 august 2006, în condițiile Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr.62 din 19 aprilie 2013.

9. Comisia de stat pentru Reglementarea activității de întreprinzător
Grpul de lucru
(scrisoarea nr. 04/1-GL-121 din 29.12.2014)

I. Introducere

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului a fost prezentat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

AIR asupra proiectului a fost modificat şi completat, în baza deciziei Grupului de lucru din 03.09.2014, fiind luate în consideraţie unele recomandări.
II. Analiza actului din punct de vedere a corespunderii principiilor şi criteriilor Legii nr.424-XV si Legii nr.235-XVI
În rezultatul examinării documentului expunem următoarele:
La p. I, se propune completarea p. 10 al Regulamentului cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19.09.2008. Conform propunerii, vor fi supuse controlului la import produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii, conform anexei nr. 3, cu care, de asemenea, se propune de a fi completat Regulamentul în cauză. Menţionăm, că prevederile Legii nr. 119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi reglementează detaliat importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (art. 12) şi prevederile respective nu prevăd un astfel de control, care se propune a fi instituit. Mecanismul şi condiţiile de import, stabilite conform art. 12 din legea menţionată sunt suficiente pentru a asigura controlul asupra produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților importați. În opinia noastră, propunerile în cauză, din analiza prevederilor pp. 4, 6, 9, 16, etc. din Regulament, vor genera proceduri şi costuri adiționale pentru întreprinzători, fiind create situaţii de dublări în activitatea de întreprinzător. De asemenea, menţionăm, că AIR nu argumentează sub nici o formă propunerile de modificare a Hotărîrii de Guvern nr. 1073 din 19.09.2008. În special, completarea AIR cu procesul – verbal, anexă la AIR modificat, prevede doar modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 558 din 22.07.2011. Din cele expuse, solicităm excluderea din proiect a propunerilor de completare a p. 10 din Regulamentul menţionat, cît şi a Anexei nr. 3. Obiecţia este valabilă şi pentru propunerea de modificare a p. 22 referitor la controlul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor efectuat de către inspectorul fitosanitar din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor. Proiectul poate să conţină doar prevederi de modificare şi completare de ordin tehnic, fiind substituite denumirile autorităților pentru a se conforma cadrului legal, în special instituirii ANSA.

Nu se acceptă.

Prevederea privind ”controlul produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților importate, la punctele de descărcare-vămuire” ca normă primară este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (art. 12, alin. 4 la Legea 119/2004), aprobat prin HG nr. 514 din 2 iulie 2014. Prevederea actului normativ vine întru executarea art. 12, alin (1), lit. e) și art. 22, alin (1), lit. c) al Legii nr. 119/2004 și pct. 12 din anexa la Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

La p. II, prevederile p. 7 din proiectul Măsurilor privind combaterea tortricidelor la frunzele garoafelor de grădină în Republica Moldova stabilesc, că cu derogare de la măsurile prevăzute la pct. 2 ale prezentelor măsuri, în temeiul art.23, alin. (2), al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, se admite introducerea în țară a culturii garoafelor de grădină, contaminate cu tortricide în scopuri experimentale şi ştiinţifice sau în scop de selecţie varietală, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară. Menționăm că anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 ridică semne de întrebare referitor la legalitatea acesteia, deoarece instituie un act permisiv sub formă de Scrisoare de permisiune, cît şi condițiile şi procedurile de eliberare a cesteia. În opinia noastră, clauza de emitere a Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012, prin care se face referire la art. 3, 22 şi 23 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, nu poate fi relevantă pentru aprobarea anexei nr. 3 menționate. În perspectivă, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare trebuie să elaboreze un proiect de modificare a Legii nr. nr.228 din 23 septembrie 2010 pentru a stabili limitele de reglementare pentru domeniul respectiv.

Se acceptă.

Propunerea dată va fi luată în considerație la elaborarea proiectului de lege de modificare și completare a Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010.

Referitor la ”Scrisoarea de permisiune” relatăm că activitățile cu material contaminat în scopuri experimentale, ştiinţifice sau în scop de selecţie varietală vor fi executate de instituțiile publice de cercetări științifice în domeniu, activități ce nu cad sub incidența Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, activități monitorizate de ANSA.

Concluzii şi recomandări:

Proiectul necesită a fi modificat, fiind luate în considerație recomandările din opinie.


Ministerul Justiției

(scrisoarea nr. 03/12045 din 18.12. 2014)


I. La proiectul hotărârii Guvernului, remarcam, că potrivit normelor tehnicii legislative, în cazul în care proiectul actului normativ este alcătuit dint-un singur punct, acesta nu se numerotează. Respectiv, cifra ”1” va fi exclusă de la începutul părții dispozitive.

Se acceptă.

II. La proiectul anexei:

  1. La Hotărârea Guvernului nr. 1073:

  1. Subpunctele 1) și 2) se vor expune în cîte un alineat separat.

  2. La pct. 2 din Anexa nr. 2, deoarece se modifică în mod substanțial și pentru evitarea dificultăților ce țin de operarea modificărilor, expunem necesitatea prezentării în redacție nouă a acestuia.

  3. Dat fiind faptul, că se introduce noțiunea de autoritate competentă pentru siguranța alimentelor, în cuprinsul Anexei nr. 2 se va utiliza noțiunea dată și nu ”Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Se acceptă.

Pct. 2 se expune în redacție nouă.


d) Propunerile de modificare a pct. 11-13 se vor comasa sub un numitor.

Se acceptă
e) Potrivit art. 60, alin. (1) al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003, pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a actului normativ se nominalizează expres testul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma ”se modifică și va avea următorul cuprins”, urmată de redarea noului text. Prin urmare, sintagma ”se expune în redacție nouă, după cum urmează:” se va substitui cu sintagma ”se modifică și va avea următorul cuprins:”.

Se acceptă.

S-au produs modificări în conformitate cu obiecția.


f) Deoarece se propune completarea Regulamentului cu privire la modul de colaborare între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul și tranzitul mărfurilor, cu anexa nr. 3, în textul Regulamentului respectiv se va face referință la anexa dată.

Se acceptă.
g) În titlul Anexei nr. 3 se va specifica cărui control vor fi supuse produsele de uz fitosanitar și fertilizanți din Nomenclator.

Se acceptă.
  1. La Hotărârea Guvernului nr. 558:

  1. Atragem atenția, că conform regulilor tehnicii legislative, luna adoptării actelor normative se scrie cu litere.

Se acceptă.
La Anexa nr. 16 se va revedea pct. 2 prin prisma art. 23, alin. (1) din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, care stabilește , că se interzice introducerea și răspîndirea în țară a unor anumite organisme dăunătoare incluse în lista organismelor dăunătoare a căror introducere și răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova sunt interzise în cazul în care acestea sunt presente la anumite plante sau produce vegetale, aprobate de Guvern.

Din redacția propusă la pct. 2 rezultă, că se permite introducerea în țară a culturilor de garoafe de grădină contaminate cu tortricide, doar că respectivele, pănă la momentul plasării pe piață, vor fi supuse măsurilor fitosanitare astfel, încît garoafele de grădină obținute din acestea să fie libere de tortricide.

Suplimentar, remarcăm, că Lista organismelor dăunătoare plantelor, produselor vegetale și altor obiecte a căror introducere și răspîndire în Republica Moldova este interzisă, Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară un conține organismul dăunător-Tortricidele frunzei la garoafa de grădină.

În paralel, menționăm, că potrivit art. 48, alin. (4) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003, în actul normativ se pot reproduce, pentru expuneri mai detaliate, reglementări din acte normative de nivel superior. În cazul în care, pentru înțelegera corectă și completă a actului normativ, este necesară reproducerea unor prevederi din actul normativ de nivel superior, acestea se reproduc întocmai (fără a face referiré la actul din care s-a reprodus norma).Se acceptă.

Pct. 2 a fost reformulat.Anexa nr. 1 la Hotărărea Guvernului nr. 356/2012 transpune Directiva 2000/29 CE a Consiliului din 8 mai 2000 și nu conține Tortricdele la frunza garoafei de grădină dat fiind faptul că dăunătorul are un statut special și este reglementat separat prin Directiva Consiliului nr. 647 din 9 decembrie 1994.
  1. La Hotărîrea Guvernului nr. 838 propunerea de modoficare se va expune într-un singur alineat, iar numerotarea ”1)” și”-” se va exclude ca nefiind necesaară.

Se acceptă.
  1. Proiectul actului normativ prezentat spre avizare, necesită a fi expus conform art. 56 și 58 din Legea nr. 31-XV din 18 iulie 2003, iar semnele grafice se vor exclude, deoarece nu constituie element de structură al unui act normativ. Astfel, punctele se numerotează în continuare de la începutul și pînă la sfîrșitul actului normativ, punîndu-se punct după cifra de numerotare cu litere latine și o paranteză.

Se acceptă.
  1. Nota informativă necesită a fi semnată de persoana responsabilă.

Se acceptă.Viceministru Vlad LOGHIN


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə