Hacettepe üNİversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama MerkeziYüklə 43,85 Kb.
tarix05.03.2018
ölçüsü43,85 Kb.
#43996
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2. Ar-Ge Binası

06800 Beytepe/ Ankara

Tel: 0 (312) 297 73 53, Fax: 0 (312) 297 73 54

www. hunitek.hacettepe.edu.tr


UV-VİSİBLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI DENEY İSTEK FORMU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Başvuranın Adı, Soyadı :

Kurum/Üniversite-Bölüm:

Adres:


Tel :

e-Posta :

Deney sonuçlarının kullanım amacı:

☐ Y. Lisans ☐ Doktora ☐ Proje ☐ Danışmanlık ☐ DiğerÖdemenin Yapılacağı Kaynak:

☐ Üniversite ☐ Bireysel ☐ Özel Sektör ☐ Kamu ☐ ProtokolÖdeme Belgesi Bilgileri

Fatura ve/veya Belge No:SÖZLEŞME

Hacettepe Üniversitesi İler Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜNİTEK) Müdürlüğü’ne,

......... adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma

☐ Elden ☐ E-Posta ☐ Kargo ile iletilmesini arz ederim.

Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza zararlı etkisi

☐ Vardır ☐ Yoktur

Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.

☐ Solunum: ____________ ☐ Deri: ____________ ☐ Göz: ____________
HÜNİTEK Deney Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜNİTEK) ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. HÜNİTEK Laboratuvarlarından hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, HÜNİTEK Laboratuvarları ise “HÜNİTEK” olarak adlandırılmıştır.  1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.

  2. Numunenin HÜNİTEK tarafından kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan HÜNİTEK sorumlu tutulamaz.

  3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu HÜNİTEK tarafından kabul edilmez.

  4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

  5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Deney İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

  6. Deney İstek Formunun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

  7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriter ve ödeme şartları web sitesinde (hunitek.hacettepe.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

  8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden HÜNİTEK sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

  9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

  10. Müşteri tarafından test/deney sonrası kalan ve iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on iş günü içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.

  11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.

  12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge HÜNİTEK’e ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez.

  13. Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda Hacettepe Üniversitesi’nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün Hacettepe Üniversitesi tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

  14. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir.

  15. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

  16. HÜNİTEK deney talebinde bulunulan KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri HÜNİTEK tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. HÜNİTEK Laboratuvarlarında yapılması talep edilen deneylerin ilgili Deney İstek Formu’nda ve/veya Para Aktarma Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar HÜNİTEK tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

  17. Anlaşmazlık durumlarında Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE HÜNİTEK DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZADENEY SORUMLUSU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Evrak Kayıt No:

Deney Başlama-Bitiş Tarihi:

Başvuru Tarihi:

Deney Ücreti:

Deney Onayı:

Dekont Tarih/No:

DENEY BİLGİLERİ

Spektrum Çıktıları

☐ Tek Dalga Boyunda Ölçüm λ :

☐ İki Dalgaboyu Arasında Tarama λMak: λMin:

☐ Tek Dalgaboyunda Niceliksel Analiz λ:


İstenilen ölçüm

☐ Absorbsiyon ☐ % Transmisyon


Numunenin Çözündüğü Solventler (Sıvı Numuneler için):
Standart madde

☐ Var ☐ YokNUMUNE BİLGİLERİ

Etiket No

Numune Adı

Numune Yapısı

01
☐ Katı ☐ Sıvı

02
☐ Katı ☐ Sıvı

03
☐ Katı ☐ Sıvı

04
☐ Katı ☐ Sıvı

05
☐ Katı ☐ Sıvı

Analizi İstenen Numunenin insan sağlığına veya cihaza zararlı etkisi :

☐ Var ☐ YokNumunenin (varsa) özel saklama koşulları:

☐ Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐Artan Numunenin İadesini İstemiyorum

UV-VİSİBLE SPEKTROFOTOMETRE NUMUNE KABUL KRİTERLERİ


 1. Kanserojen ve patojen özellik taşıyan numuneler (bakteri, virüs vb.) kabul edilmez.

 2. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler var ise ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 3. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.

 4. Analizi yapılacak örneklerde ön işlemlerin gerekli olması halinde analiz talep formlarında mutlaka belirtilmelidir. Yapılacak ön işlemler için ek ücret alınır.

 5. Numunenin analizinde kullanılacak olan küvetler 1 ml hacmindedir.

 6. Çatlak, kırık yada temiz bir görünüme sahip olmayan numune taşıyıcılar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir Deney şartlarına uygun şekilde numune verme müşteriye aittir. (Numuneler akma, dökülme ve kırılma tehlikesi olmayan kaplarda getirilmeli veya gönderilmelidir.. Numuneye özgü kaplarda gönderilemeyen numuneler analiz edilmeyecektir ve bu durumda ortaya çıkan sorumluluklar analizi isteyen kişi/kuruluşa aittir)

 7. Numunelerin HUNİTEK’e’ kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır.

 8. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.

 9. Müşteri numuneleri numaralandırmalı ve sıralamalıdır. Her 5 numuneden sonra ikinci formun doldurulması zorunludur.

 10. Deney sonrasında artan örnekler geri isteniyorsa sonuç raporu ile birlikte iade edilecektir

 11. Yapılan deney sonuçlarına itiraz edildiğinde çıkan sonuçlar, ilk sonuçları doğrularsa tekrar deney ücreti alınır.

 12. Deney sonuçları yalnızca laboratuara teslim edilen numuneye aittir.

 13. Deney süresi numune kabul tarihinden itibaren en fazla 10 iş günüdür. İş yoğunluğuna göre deney süresi uzayabilir. Cihaz arızası ve iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

 14. Başvuruların kabul edilebilmesi için Deney Talep Formu eksiksiz doldurulmalı ve yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır.

 15. Deney ücretlerinin listesi HÜNİTEK web sayfasında yayınlanmaktadır.

 16. Ödeme belgeleri laboratuvara ulaşmayan örneklerin analizine başlanmaz.

 17. İletişim için hunitek@hacettepe.edu.tr adresi kullanılabilir.

 18. Aynı numune için farklı deney talepleri olduğunda her deney için numuneler ayrı ayrı teslim edilmelidir.

 19. Deney ücretlerinin listesi HÜNİTEK web sayfasında yayınlanmaktadır.

 20. Ödeme belgeleri (dekontlar) laboratuvara ulaşmayan örneklerin deneyine başlanmaz. Deney bedelleri aşağıdaki hesap numarasına yatırılmalıdır. Dekontun açıklama kısmına “HÜNİTEK deney bedeli; Proje kodu R.İT.P01” yazılmalıdır.


Banka Bilgileri

Halkbank Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şube kodu: 1541

Hesap No: 06 00 00 39

IBAN: TR89 0001 2001 5410 0006 0000 39

SWIFT:TRHBTR2A

€IBAN: TR35 0001 2001 5410 0058 1000 02

$IBAN: TR62 0001 2001 5410 0058 1000 01

/


Yüklə 43,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə