Hekim tek başına pe tanısı koyup tedavi edemez !Yüklə 446 b.
tarix07.08.2018
ölçüsü446 b.Hekim tek başına PE tanısı koyup tedavi edemez !

 • Hekim tek başına PE tanısı koyup tedavi edemez !

 • Multidisipliner yaklaşım gerekir.

 • - Göğüs Hastalıkları

 • - Radyoloji

 • - Nükleer Tıp

 • - Kardiyoloji

 • - Göğüs Cerrahisiİmmobilizasyon

 • İmmobilizasyon

 • Yakın geçmişte cerrahi girişim

 • Malignensi

 • Daha önce geçirilmiş VTE

 • Bir veya daha fazla predispozan faktör PE’li olguların %96’ sında

 • Ancak;çoğu kez sorgulanmamakta !Semptomlar

 • Semptomlar

 • Bulgular

 • Risk faktörleri

 • EKG

 • Kan gazları

 • Rutin laboratuvar testleri

 • Akciğer grafisiGöğüs ağrısı (pleuritik) Sensitivite: % 97

 • Göğüs ağrısı (pleuritik) Sensitivite: % 97

 • Dispne / Takipne Spesifisite: % 10 !

 • Hemoptizi

 • Ateş

 • TaşikardiMasif PE

 • Masif PE

 • Masif olmayan PE

   • İzole dispne tablosu
   • Pulmoner hemoraji ve infarktüs tablosu
   • Submasif PE
Düşük olasılık : <2,0

 • Düşük olasılık : <2,0

 • Orta olasılık : 2,0-6,0

 • Yüksek olasılık : >6,0 • D-dimer tayini

 • V/Q sintigrafisi

 • Spiral BT anjiografi

 • Derin ven trombozu araştırılması1. ELISA (60-90 dk’da sonuç)

 • 1. ELISA (60-90 dk’da sonuç)

 • 2. SimpliRED (kan aglutinasyon testi)

 • 3. Latex aglutinasyon testi

 • 2 ve 3, 1’e göre daha az sensitif olup daha çok spesifiktir.

  • Sensitivite : %85
  • Spesifisite : %68
  • Negatif beklenen değer : %96


PE kuşkusu

 • PE kuşkusu931 olguyu kapsayan PIOPED çalışması

 • 931 olguyu kapsayan PIOPED çalışması

 • Yüksek olasılık : %13

 • Orta olasılık : %39

 • Düşük olasılık : %34

 • Normal-normale yakın : %14

 • %100

 • Yorumcular arası uyum (interobserver agreement)

 • Yüksek olasılık : %95

 • Normal : %94

 • Orta ve düşük olasılık : % 25-75 !

 • Anjiografi ile PE tanısı: 755 olgu

 • Yüksek olasılık : %88

 • Orta olasılık : %33

 • Düşük olasılık : %16

 • Normal-normale yakın : %9

Yeni jenerasyon BT cihazları

 • Yeni jenerasyon BT cihazları

 • Multipl detector (4, 8, 16 rows)

 • Çok kısa süre nefes tutma

 • 5 mm’nin altında kesit aralığı

 • 1,25 mm’nin altında kesit aralığında periferik pulmoner arterlerin (5. dallanma) incelenebilme olanağı

 • Yüksek sensitivite : %90

 • Yüksek spesifisite : %90

 • Pozitif beklenen değer %93

 • Negatif beklenen değer %94

 • Solunumdan ve kalp atımlarından doğan artefaktlar minimale inmekteBir eğitim hastanesine spiral BT geldikten sonra

 • Bir eğitim hastanesine spiral BT geldikten sonra

 • BT incelemesi % 9’ dan % 83’ e

 • V/Q sintigrafisi % 79’ dan % 17’ ye

 • Pulmoner anjiografi % 12’ den % 1’ e

 • PE ön tanısı ile incelenen hasta sayısı 3,5 katına

 • PE saptanan hasta oranı ise %14’ten %32’ye çıkmıştır.Daha hızlı

 • Daha hızlı

 • Daha az maliyetli

 • Daha az invaziv yöntemlerin kullanımıdır.Klinik değerlendirme

 • Klinik değerlendirme

 • +

 • D-Dimer ölçümü

 • +

 • Venöz ultrasound

 • +

 • Helikal BT

tedavi edilmezse !

 • tedavi edilmezse !

   • ölüm oranı : % 30
 • tedavi edilirse !

 • ölüm oranı : % 8-10 • Aşırı doz TEDAVİ Yetersiz dozMEDİKAL TEDAVİ

   • MEDİKAL TEDAVİ
    • Antikoagulasyon
    • Trombolizis
   • CERRAHİ TEDAVİ
    • Embolektomi
    • VCI Filtresi


Antikoagulanlar

 • Antikoagulanlar

   • Standard heparin (UFH)
   • Düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH)
   • Vit. K antagonistleri (Coumarin derivesi )
 • Trombolitikler

   • Streptokinaz
   • Urokinaz
   • Rekombinan doku plazminojen aktivatörü (rt-PA)
 • Yeni antikoagulanlar

   • Uzun etkili pentasakkaridler (Fondaparinux, idraparinux)
   • Oral direkt trombin inhibitörleri (ximelagatran)


 • Uygulama şekli

 • Standard

 • Ağırlık bazlıKlinik direnç :(<%5)

 • Klinik direnç :(<%5)

 • APTT terapötik düzeyde

 • iken rekürren PTE

 • Malignite (Adeno CA)

 • Lupus antikoagulanlarıKanama

 • Kanama

 • Majör kanama :% 5

  • Risk düşük ise : % 1,
  • Yüksek ise : % 11
 • Risk faktörleri;

    • Yaş
    • Kanama bölgesi varlığı
    • İnvazif girişimler
    • Geçirilmiş operasyon
    • Karaciğer hastalığı
    • Ciddi trombositopeni
    • Eş zamanlı antiplatelet ta da trombolitik ilaç


Heparine bağlı trombositopeni (HIT)

 • Heparine bağlı trombositopeni (HIT)

  • Benign HIT
  • İmmün HIT
 • Osteoporoz

 • Serum aminotransferazlarında yükselme

 • Hiperkalemi

 • Hipokalsemi

 • Eozinofili

 • Deri reaksiyonları

 • Allerjik reaksiyonlar

 • AlopesiBenign HIT

 • Benign HIT

  • Erken dönemde ve nonimmün mekanizma ile oluşur. Reverzibldir.
 • İmmün HIT (%01-02)

  • Paradoksik olarak arteriyel- venöz trombotik komplikasyonlarla birliktedir.
  • Platelet faktör 4 + heparine karşı IgG antikorları gelişir.
  • Tedavinin 5-15. günü trombosit sayısı, 100.000/mm3 altında ya da başlangıç değerinin >%30 - 50 düşer. Heparin kesildiğinde trombosit sayısı 10 günde normale döner.
  • UFH ile tedavide LMWH’lere göre daha sıktır.


Plazma yarı ömrü uzundur. Günde tek ya da iki doz

 • Plazma yarı ömrü uzundur. Günde tek ya da iki doz

 • Renal yolla atılır, plasentayı geçmez

 • Subkutan yola uygulanır

 • Hospitalizasyon süresi çok daha kısadır

 • Monitorizasyon gereksizdir

 • Hemoraji riski daha az (UFH: % 10, DMAH: % 3)

 • Uzun süreli kullanımda osteoporoz riski daha azdır

 • HIT’e daha az yol açarEVET !

 • EVET !

 • - Submassif PE tedavisinde (101 hastada) nadroparin etkin ve

 • güvenilir

 • Circulation 1992;85:1380

 • - Akut PE tedavisinde (612 hastada) DMAH, UFH kadar etkin ve

 • güvenilir

 • N Engl J Med 1997;337:663

 • - Akut PE tedavisinde (13 meta analiz çalışması) PE nüksünü

 • önlemede, mortaliteyi azaltmada DMAH, en az UFH kadar

 • etkin, majör kanama oranı daha az

 • Am J Med 1996;100:269

 • - Akut PE tedavisinde (54 hasta) DMAH, en az UFH kadar etkin

 • Oğuzülgen K, Ekim N. et al. Toraks Dergisi 2001;2: 31-34Faktör II, VII, IX, X inhibisyonu

 • Faktör II, VII, IX, X inhibisyonu

 • Antikoagülan etki

 • Protein C ve S inhibisyonu

 • Erken dönemde hiperkoagülan etkiMonitorizasyon

 • Monitorizasyon

 • Protrombin zamanı

 • Terapötik aralık kontrolün 1.25 - 2 katı

 • INR (International Normalized Ratio)

 • Terapötik aralık 2.0 – 3.0, ideali 2.5

 • Uygulama

 • Heparin tedavisinin 1. günü 5 mg/gün

 • En az 5-7 gün heparinle birlikte

 • Daha sonra INR kontrolü ile doz ayarlaması

 • Başlangıçta sık, takiben haftalık INR kontrolü65 yaş üzerinde olmak

 • 65 yaş üzerinde olmak

 • Geçirilmiş stroke ya da gastrointestinal kanama

 • Böbrek ya da karaciğer yetmezliği

 • Eş zamanlı antiplatelet tedavilerINR 3.0-5.0

 • INR 3.0-5.0

 • INR 5.0-9.0 ; Ek kanama riski yok

 • INR 5.0-9.0 ; Ek kanama riski var

 • Acil cerrahi girişim gereği var

 • INR>9.0

 • Ciddi kanama ya da aşırı doz (INR>20.0)

 • Warfarin tedavisi sürdürülecekseUyumsuz hastalar

 • Uyumsuz hastalar

 • Belirgin karaciğer hastalığı

 • SSS ve göz operasyonu geçirenler

 • Gebelik3 - 6 ay

 • 3 - 6 ay

 • ≥ 6 ay

 • 12 ay - yaşam boyu • Trombolitik tedaviHangi klinik tabloda uygulanır ?

 • Hangi klinik tabloda uygulanır ?

 • -Masif pulmoner embolizmde

 • -Submasif PE’ de ???

 • Ne zaman uygulanır?

 • -Tanı konduğunda derhal !Streptokinaz (SK): C grubu  hemolitik streptokok

 • Streptokinaz (SK): C grubu  hemolitik streptokok

 • Urokinaz (UK): İnsan idrarı, insan embriyonu

 • böbrek hücre kültürü

 • Rekombinan doku plazminogen aktivatörü (rt-PA):

 • rekombinan DNA teknolojisi

Mümkünse tanı konduğunda uygulanmalı

 • Mümkünse tanı konduğunda uygulanmalı

 • 2. Semptomların başlangıcından itibaren 14 günEVET !

 • EVET !

 • Çünkü ;

 • hemodinamik olarak bu hastalar stabil olsa da,

 • Sintigrafi: Nonperfüze alanlar > % 30

 • ECHO: Sağ ventrikül hipokinezisi var.

 • O nedenle ;

  • ölüm riskini azaltmada
  • PE nüksünü önlemede
  • trombolitik tedavi antikoagulan tedaviye göre çok daha yararlıdır


Submasif PE’li olgularda trombolitik tedavinin etkinliği

 • Submasif PE’li olgularda trombolitik tedavinin etkinliği

 • Hemodinamik olarak stabil ve başlangıç ECHO’larında sağ ventrikül fonksiyon bozukluğu (hipokinezi) olan 36 hastaHAYIR !

 • HAYIR !

 • Çünkü,

 • Trombolizisle sağ ventrikül disfonksiyonu hızla giderilse de,

 • PE nüks oranının azaltıldığı gösterilememiştir.

 • Kanama insidansı antikoagulanlara göre belirgin şekilde artmaktadır.

 • Hemodinami yerinde ise ,

 • Sağ ventrikül disfonksiyonu olsa bile bu hastalar sadece antikoagulan aldıklarında prognoz ve survi iyidir .Kanama

 • Kanama

   • Damara giriş yerinden
   • Spontan; GI, retroperitoneal, intrakranial
  • Majör kanama (fatal, intrakranial, cerrahi / transfüzyon gerektiren)
   • Trombolitik tedavi : % 6.3
   • (rt-PA : % 13.7, UK : % 10.2, SK : % 8.8)
   • Heparin tedavisi: % 1.8
  • - İntrakranial kanama 896 hastalık seride % 1.2 (yarısında ölüm)
   • Serebral anevrizma, tümör, infarktüs, travma, cerrahi, diastolik kan
   • basıncı fazla ise risk artar.
 • Diğer

   • Ateş, allerjik reaksiyon, bulantı, kusma, myalji, baş ağrısı


Son 6 aydaki büyük kanama

 • Son 6 aydaki büyük kanama

 • İntrakranial veya intraspinal patolojiler

 • Son 10 günde yapılan operasyon veya biyopsi

 • Hipertansiyon (> 200 / 110 mmHg)

 • Aktif veya infektif endokardit

 • Perikardit

 • Anevrizma

 • Kanama diatezinin varlığı

 • Açıklanamayan derin anemi (Hct < % 30) • EmbolektomiTrombolitik tedavinin kontrendike olduğu olgular

 • Trombolitik tedavinin kontrendike olduğu olgular

 • Yoğun medikal tedavi + trombolizise yanıt vermeyen olgular

 • Ana pulmoner arter ya da büyük dallarının obstrüksiyonunda uygulanır.

 • Gerekli Koşullar

 • Normotermik kardiopulmoner bypass ve

 • Deneyimli ve donanımlı bir merkez gereklidir.Antikoagulasyon yapılamayan PE veya DVT’li olgular

 • Antikoagulasyon yapılamayan PE veya DVT’li olgular

 • Antikoagulasyona karşın yineleyen PE veya DVT’si olan hastalar

 • Cerrahi embolektomi yapılan hastalar

 • VTE öyküsü olan ve ortopedik cerrahi geçirecek yaşlı hastalar

 • Kardiopulmoner rezervi çok sınırlı olan proksimal DVT’li veya masif PE’li olgulara trombolizis öncesi

 • Spinal ya da kafa travması olan hastalarEVET !

 • EVET !

 • PE insidansı Greenfield filtresinde; % 2.4 (26/1094), diğerlerinde % 2.9 (42/1428)

 • PREPIC: 400 hastalık randomize çalışma;

 • I. grup: UF veya DMAH + oral antikoagulanlar

 • II. grup: Antikoagulan + filtre

 • - İlk 12 günde PE; I. grupta: %4.8, II. grupta: % 1.1 (p=0.03)

 • - İki yıllık izlemde PE; I. grupta: %6.3, II. grupta: % 3.4 (p=0.16)

 • - İlk 12 günde mortalite her iki grupta %2.5Tıkanma;

 • Tıkanma;

 • Greenfield filtresi: % 6.2 (5/81)

 • LGM/Venatech filtresi: % 30 (6 yıllık izlem sonrası)

 • PREPIC çalışması; 2 yılda DVT nüksü; filtreli grupta: % 21 filtresiz grupta: % 12 Olguların %59’ unda venöz yetmezliğin

 • klinik bulguları (6 yıllık izlem sonucu)

IK, 63 y, erkek, emekli memur

 • IK, 63 y, erkek, emekli memur

 • Göğüs ağrısı , nefes darlığı

 • Yatışından 3 gün önce ani gelişen plövritik tipte sağ yan ağrısı, dispne, öksürük ve bulantı

 • Acil servise başvuru

 • Öz geçmiş: ASKH, HT Soy geçmiş :Normal

 • Alışkanlıkları: Sigara 48 paket / yıl

 • FM: Genel durum orta, bilinç açık, koopere

 • Ateş: 36.5°C N: 70/dk SS:22/dk. KB: 120/80 mmHg

 • Sol. Sist.: solda arka aksiller hatta lokalize orta raller, sağ tabanda solunum seslerinde belirgin azalma

 • KVS, GİS ve ekstremite muayenesi : NormalLaboratuvar bulguları

 • Laboratuvar bulguları

 • Hb:14.8 KK:4.7milyon BK:12300 PLt:152000

 • BUN:29 AKŞ:103 AST:42 ALT:43 Ürik asit:8.2 Kreatinin:1.7

 • AKG: pH:7.38 PO2:60.8 PCO2:32.8 HCO3:19.3 SO2: % 92

 • EKG: Normal

 • TİT: Dansite:1020 Protein:+ 2-3 lök., 4-5 eritr.1) Akciğer malignitesi

 • 1) Akciğer malignitesi

 • 2) PNX

 • 3) Pulmoner emboli

 • 4) Pnomoni

 • 5) Nefropati1) PA akciğer grafisi

 • 1) PA akciğer grafisi

 • 2) Toraks BT

 • 3) V/Q sintigrafisi

 • 4) Bronkoskopi

 • 5) IVP

 • 6) Batın USG

1) Pnomoni

 • 1) Pnomoni

 • 2) Pulmoner emboli1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) HayırHastanemizde ; 62 (50 - 300)

 • Hastanemizde ; 62 (50 - 300)

 • sonucu alındı1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) HayırBaşka bir merkezde ;

 • Başka bir merkezde ;

 • 2300 ölçüldü

1) Bacakta DVT incelemesi (Doppler USG,

 • 1) Bacakta DVT incelemesi (Doppler USG,

 • kontrast venografi )

 • 2) EKOkardiografi

 • 3) V/Q sintigrafi

 • 4) Toraks spiral BT anjiografi

 • 5) Pulmoner anjiografi

Sağ akciğer

 • Sağ akciğer

   • Üst lob apikal ve posterior
   • Orta lob lateral
   • Alt lob posterior ve anterior’da subsegmenter,
   • lateralde kama şeklinde segmenter
 • Sol akciğer

 • Alt lob anteromedial’de subsegmenter

 • HİPOPERFÜZYON saptandı1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) Hayır

1) Standard (UF) heparin

 • 1) Standard (UF) heparin

 • 2) UF heparin + Warfarin aynı anda

 • 3) Düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH)

 • 4) LMWH + Warfarin aynı anda

 • 5) Streptokinaz5 gün süreyle ;

 • 5 gün süreyle ;

  • 35000 Ü/ 24 saat UFH ve 5mg/gün Warfarin aynı anda verildi.
  • Hastanın yakınmaları (göğüs ağrısı ve dispne) tama yakın azaldı


1) İdame tedavisine gerek yoktur

 • 1) İdame tedavisine gerek yoktur

 • 2) 3 ay

 • 3) 6 ay

 • 4) 12 ay

 • 5) Ömür boyu • İdame tedavi olarak:

 • 6 ay Warfarin uygun görüldüCK, 90 y, kadın, emekli paleontolog

 • CK, 90 y, kadın, emekli paleontolog

 • Bulantı, kusma, nefes darlığı

 • Kliniğimize yatışından ;

 • 20 gün öce sol femur boynu kırığı nedeniyle operasyon. Bir hafta hastanede tedavi. Çıkışta antikoagulan tedavi (-)

 • 10 gün önce ; hırıltılı solunum , dispne, bulantı, kusma ve yüksek ateş (38.8°C) nedeniyle acil servise başvuru

 • FM; Genel durum kötü, bilinç bulanık

 • Ateş: 37.9°C KB:100/60mmHg N: 93/dk SS: 26/dk

 • KVS, GİS ve ekstremite muayenesi normal

 • Öz geçmişi: Pnomoni 5 yıl önce, TAH 8 yıl önce

 • Soy geçmişi : N,

 • Sigara ve alkol kullanımı : ( - )Laboratuvar bulguları

 • Laboratuvar bulguları

 • Hb: 10.5 KK: 3.4 milyon BK: 16200 Plt: 262000 Hct:31.5 Sedim : 85mm/st BUN:24 AKŞ: 145 mg

 • AKG: pH: 7.48 pO2: 51 mmHg pCO2: 26.3 mmHg

 • HCO3 :18.4 sO2: % 87.5 A-a O2 gradienti :65.71) Pnomoni

 • 1) Pnomoni

 • 2) Pulmoner emboli

 • 3) Pnomoni + pulmoner emboli1) Balgam yayma ve kültürü

 • 1) Balgam yayma ve kültürü

 • 2) PA akciğer grafisi

 • 3) V/Q sintigrafisi

 • 4)Toraks spiral BT anjiyografisi

 • 5) Pulmoner anjiyografi

1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) Hayır • D- dimer : 2748 µg /dL

1) V/Q sintigrafisi

 • 1) V/Q sintigrafisi

 • 2) Toraks spiral BT anjiyografi

 • 3) Pulmoner anjiyografi

1) Uygun gördüğüm tedaviyi veririm

 • 1) Uygun gördüğüm tedaviyi veririm

 • 2)V/Q sintigrafisini de isterim

Sağ akciğer

 • Sağ akciğer

   • Orta lob: lateral, medial
   • Alt lob: superior, posterior ve anterior segmentlerde subsegmenter perfüzyon kaybı
 • Sol akciğer

 • Lingula: inferior

 • Alt lob: anteromedial segmentlerde perfüzyon kaybı

 • Yorum: Yüksek olasılıklı PE

1) Sadece antibiyotik tedavisi

 • 1) Sadece antibiyotik tedavisi

 • 2) Sadece antikoagulan tedavi

 • Antikoagulan + antibiyotik tedavisi

1) Seftriakson 2x1 gr + Klaritromisin 2x 500 mg parenteral 7 gün süreyle;

 • 1) Seftriakson 2x1 gr + Klaritromisin 2x 500 mg parenteral 7 gün süreyle;

 • daha sonra

 • Sefuroksim aksetil 2x500 mg + Klaritromisin 2x500 mg oral

 • 2) Standard (UF) heparin 21000 Ü /24 st + Warfarin 5mg/gün

 • tedavisi uygulandı1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) HayırYatışının 3. gününde ;

 • Yatışının 3. gününde ;

 • Genel durum düzeldi,

 • nefes darlığı ileri derecede azaldı,

 • bilinç tamamen açıldı

 • 5. Günde ateşi tamamen düştü

1) İdame tedavisi gereksiz

 • 1) İdame tedavisi gereksiz

 • 2) 3 ay

 • 3) 6 ay

 • 4) 12 ay

 • 5) Ömür boyu1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) Hayır1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) Hayır • 1) Evet

 • 2) Hayır1) Evet

 • 1) Evet

 • 2) Hayır
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə