Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar 4125a1, 4125aYüklə 0,56 Mb.
səhifə2/6
tarix17.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4   5   6

89.Yanma qabiliyyətinə malik olan maddələrin havadaki oksigen və ya başqa oksidləşdiricilərlə qarşılıqlı təsiri zamanı istilik ayrılması və işıq sualanması ilə müşaiyət olunan fiziki- kimyəvi prosesə nə deyilir.

 1. Yanma

 2. Alışma

 3. Partlayış

 4. Temperatur hədləri

 5. Yanma temperaturu

90.Yanmanın alınması üçün hansı amil lazım deyil.

 1. Karbon qazı

 2. Oksigen

 3. Oksidləşdirici maddə

 4. Lazımi temperatur

 5. Yanar maddə

91.Ani vaxtda, yəni böyük sürətlə gedən yanma prosesinə nə deyilir.

 1. Partlayış

 2. Öz- özünə yanma

 3. Alışma

 4. Yanma

 5. Alovlanma

92.Meteoroloji şəraitə hansı amil daxil deyil.

 1. İşıqlanma

 2. Nisbi nəmlik

 3. Havanın hərəkət sürəti

 4. Havanın temperaturu

 5. İstilik şualanması

93.Havanın axın sürətini ölçən cihazın adını təyin et.

 1. Anemometr

 2. Lüksmetr

 3. Ventilyator

 4. Saniyəölçən

 5. Aspirator

94.Hava axınını hansı düsturla hesablayırlar.

95.Hava axınının sürətinin nəyə görə normalaşdırıldığını qeyd et.

 1. Görülən işin ağırlıq dərəcəsinə görə

 2. Görülən işin müxtəlifliyinə görə

 3. İşin gündüz görülməsinə görə

 4. İşin gecə görülməsinə görə

 5. Görülən işin keyfiyyətinə görə

96.Nisbi nəmliyin normasını qeyd et.

 1. ( 40 – 60 )%

 2. ( 20- 30 )%

 3. ( 30- 40 )%

 4. ( 40- 50 )%

 5. ( 40 – 80 )%

97.Əmək məcəlləsi hansı ildə qüvvəyə minmişdir.

 1. 1999

 2. 1993

 3. 1996

 4. 2003

 5. 2006

98.İşçilər əmək hüququnu iş yerində işləmək haqqında nə bağlamaq yolu ilə həyata keçirir.

 1. Əmək müqaviləsi

 2. Əmək sığortası

 3. Əmək intizamı

 4. Əmək mühafizəsi

 5. Əmək haqqı

99.Bu zədələnmələrdən hansı istehsalatla əlaqədar olmayandır.

 1. Qanunsuz idman yarışlarında aldığı zədə

 2. Müəssisədə ictimai vəzifələri yerinə yetirdikdə aldığı zədə

 3. Həmkərlar ittifaqı təşkilatlarının istesalatla əlaqədar tapşırıqlarını yerinə yetirdikdə

 4. Rəhbərliyin tapşırığı olmadan müəssisənin xeyrinə hər hansı işi yerinə yetirdikdə

 5. Müəssisədə bədbəxt hadisədən zərər çəkənlərə yardım göstərdikdə

100.İstehsalatla əlaqədar olmayan bədbəxt hadisə hansıdır.

 1. İşdə sərxoş halda aldığı zədə

 2. İstehsalat tapşırığını yerinə yetirərkən baş vermiş zərərlənmə

 3. Rəhbərliyin tapşırığını yerinə yetirərkən aldığı zədə

 4. Rəhbərliyin tapşırığını yerinə yetirərkən istiyə düşmə

 5. Rəhbərliyin tapşırığını yerinə yetirərkən domna

101.Məişətlə əlaqədar bədbəxt hadisə olmayan hansıdır.

 1. İşvaxtı digər şəxsin vurduğu bədən xəsarəti

 2. Evdə aldığı zədə

 3. Qanunsuz idman yarışında aldığı zədə

 4. Öz şəxsi maşınında işə gəlib- getməsi zamanı aldığı zədə

 5. Küçədə gəzərkən aldığı zədə

102.Bədbəxt hadisə hansı səbəbdən baş verməz.

 1. Ay işığının olmamasından

 2. Təşkilatı səbəbdən

 3. Texniki səbəbdən

 4. Sanitariya – gigiyena səbəbindən

 5. Psixofizioloji

103.Hansı səbəbdən alınan peşə xəstəliyi sanitariya- gigiyena səbəbinə aid deyil.

 1. İşıqlanmanın normal olması

 2. İş yerində hava axınının sürətinin normal olmaması

 3. Nəmliyin normal olmaması

 4. Havada zərərli tozların, qazların olması

 5. Zərərli şualanmanın ( radioaktiv, zentgen, ultra bənövşəyi) olması

104.Hansı səbəbdən alınan peşə xəstəliyi sanitariya- gigiyena səbəbinə aid deyil.

 1. Zərərli şualanmanın olmaması

 2. Qeyri səmərəli işıqlanma

 3. Səs- küy və titrəyiş

 4. Sanitariya və gigiyena qaydalarının pozulması

 5. Qeyri normal meteoroloji şərait

105.İstehsalat sanitariyası bölməsinə hansılar aid deyil.

 1. Məhsulun miqdarının azaldılması

 2. İstehsalat müəssisəsə ərazisinin sanitariya cəhətdən abadlaşdırılması

 3. Ventilyasiya qurğulqrının tətbiqi

 4. İşıqlanma

 5. Tullantı sularının təmizlənməsi

106.Bu zədələnmələrdən hansı istehsalatla əlaqədar olmayandır.

 1. Öz maşınında işdən evə gələrkən aldığı zədə

 2. Müəssisə daxilində istehsalat tapşırığını yerinə yetirərkən aldığı zədə

 3. Müəssisə xaricində istehsalat tapşırığını yerinə yetirərkən aldığı zədə

 4. Müəssisənin nəqliyyatı vasitəsilə işə gəlməsində aldığı zədə

 5. Müəssisənən nəqliyyatı vasitəsilə işdən evə gəlməsi zamanı

107.İstehsalat sanitariyasının bölməsinə hansılar aid deyil.

 1. Şəhər parkının abadlaşdırılması

 2. İstehsalat binalarının gigiyenik məsələləri

 3. Sanitariya- məişət qurğuları

 4. Ventilyasiya

 5. İstehsalatda işıqlanmanın normal olması

108.Əməyin gigiyenası bunlardan hansını öyrənmir.

Əmək haqqını

Əməyin təşkilini

İşçilərin istirahətini

Əmək fəaliyyəti prosesində orqanizmin vəziyyətini

İşçinin hərəkətinin xarakterini və xüsusiyyətini109.Əməyin gigiyenası bunlardan hansı ilə məşğul olmur.

 1. İdman yarışında idmançının yaxşı yer tutmasını

 2. İş vaxtı insan bədəninin vəziyyətini

 3. Əmək alətləri və vasitələrinin işçiyə fizioloji təsiri

 4. Əmək proseslərinin və mühitin müxtəlif şərsitdə işçiyə fizioloji təsiri

 5. Əməyin forma və üsulları

110.Əməyin gigiyenası hansıları üyrənmir.

 1. İşçinin çəkisinin boyuna gürə uyğunluğunu

 2. Əməyin düzgün təşkili

 3. İstirahəti

 4. Əmək prosesində orqamizmin vəziyyəti

 5. İşçilərin hərəkətinin xarakterini

111.Bunlardan hansılar erqonomik məsələlərə aid deyil.

 1. Təbii hadisələrin baş verməsinin qarşısının alınması

 2. İşçinin rahatlığı

 3. İşçilərin təhlükəsizliyinin alınması təmini

 4. İşçinin sağlamlığını mühafizə etmək

 5. İşgörmə qabiliyyətini mühafizə etmək

112.İşçinin rahatlığını, təhlükəsizliyini, sağlamlığını və iş qabiliyyətini mühafizə etmək məqsədilə Qarşılıqlı İqdisadi Yardım Şurası olan ölkələrin erqonomik məsələlərə dair I Beynalxalq konfransı hansı ildə çağrılıb.

 1. 1972

 2. 1968

 3. 1970

 4. 1975

 5. 1977

113.Sanitar normasına əsasən hər bir işçiyə qapalı bina daxilində ən azı nə qədər sahə lazımdır.

 1. 4,5m2

 2. 2,5m2

 3. 3,5m2

 4. 5,5m2

 5. 10m2

114.Zədələnmələrə hansılar aid deyil.

 1. Çox yemək

 2. Kimyəvi yanma

 3. Termiki yanma

 4. İstilikvurma

 5. Kəskin zəhərlənmə

115.Zədələnmələrə hansılar aid deyil.

 1. Əyilməa

 2. Əzilmə

 3. Yaralanma

 4. Sümüklərin sınması

 5. Domna

116.Zədələnmələrə hansılar aid deyil.

İstirahət vaxtında alınan zədələnmələr

İstehsalatla əlaqədar olan zədələnmələr.

İstehsalatla əlaqədar olmayan zədələnmələr

Rəhbərliyin tapşırığını yerinə yetirərkən alınan zədələnmələr

Məişət zədələnmələri117.CH- 245 – 71-ə əsasən hər bir işçiyə qapalı bina daxilində ən azı nə qədər həcm lazımdır.

 1. 15m3

 2. 12m3

 3. 18m3

 4. 20m3

 5. 30m3

118.I sinif müəssisələrin qoruyucu sanitariya zonasının ölçüsünü təyin et.

 1. 1000m

 2. 50m

 3. 100m

 4. 500m

 5. 300m

119.II sinif müəssisələrinin qoruyucu sanitariya zonasının enini müəyyən et.

 1. 500m

 2. 300m

 3. 1000m

 4. 50m

 5. 100m

120.III sinif müəssisələrinin qoruyucu sanitariya zonasının enini müəyyən et.

 1. 300m

 2. 100m

 3. 500m

 4. 1000m

 5. 50m

121.IV sinif müəssisələrin qoruyucu sanitariya zonasının enini təyin et.

 1. 100m

 2. 500m

 3. 1000m

 4. 50m

 5. 300m

122.V sinif müəssisələrin qoruyucu sanitariya zonasının enini təyin et.

 1. 50m

 2. 1000m

 3. 500m

 4. 100m

 5. 300m

123.Ağır fiziki iş zamanı insan orqanizmidən çoxlu nə sərf olunur.

 1. Enerji

 2. Paltar

 3. Daş

 4. Sement

 5. Pul

124.Ağır fiziki iş zamanı bədənə ən çox lazım olan qaz.

 1. O2

 2. CO2

 3. N

 4. O3

 5. CO

125.Yorulma halında damarlar hansı vəziyyət alır.

 1. Sıxılır

 2. Uzanır

 3. Qısalır

 4. Dartılır

 5. Sabit qalır

126.Gərgin iş zamanı qan dövranının vəziyyəti

 1. Pozulur

 2. İşdən əvvəlki kimi

 3. Normal vəziyyət alır

 4. Oksigeni bədənə normal çatdırır

 5. Damarlarda qanın hərəkəti dayanır

127.Ağır fiziki və əqli əməyin gərginliyinin artması zamanı hipoksiya yaranır, bu halda nə baş vernəyə bilər.

 1. Maddi qazanc çoxalar

 2. İşləmə qabiliyyəti azalar

 3. Yorğumluq inkişaf edər

 4. Əsəb fəaliyyəti pozular

 5. Ürək-damar fəaliyyəti pozular

128.Əgər işləmə qabiliyyəti növbəti iş gününün başlanğıcına qədər bərpa olmasa nə baş verər.

 1. Xroniki hipoksiya

 2. Azot azlığı

 3. Karbon azlığı

 4. Böyrək çatışmamazlığı

 5. Qanın böyük sürətlə hərəkəti

129.Əqli yorğunluq vaxtı nə əmələ qəlmir.

 1. Qarabasmalar çoxalır

 2. Səhv etmələr çoxalır

 3. Diqqət pozulur

 4. Düşüncə zəifləyir

 5. Yuxu pozulur

130.Yorxunluğu aradan qaldırmaq üçün nə etməli

 1. Meşədə yaşıllıqa tamaşa etmək

 2. Kompyuterdə nə isə axtarmaq

 3. İdmanla məşğul olmaq

 4. Kros yarışında iştirak etmək

 5. Meşədə ağaclara dırmanmaq

131.Ətraf mühit amillərindən hansı olmasa həyat fəalliyəti dayanmaz.

 1. Qızıl

 2. Su

 3. Torpaq

 4. Günəş işığı

 5. Hava

132.Günəş fəallığının artması zamanı bəzi insanlarda qan laxtalanmasını neçə dəfə artırır.

 1. 2

 2. 1

 3. 1,5

 4. 2,5

 5. 3

133.Günəş fəallığının və partlayışlarının nəticəsində Yer kürəsində hansı hadisələr baş verməz.

 1. Yerin sürətinin artması

 2. Zəlzələ

 3. Təzyiqin dəyişməsi

 4. Vulkan püskürməsi

 5. Temperaturun dəyişməsi

134.Əlləri qorumayan fərdi mühafizə vasitələrini göstər

 1. Qalxanlar

 2. Əlcəklər

 3. Əlliklər

 4. Barmaqlıqlar

 5. Qolluqlar

135.Bunlardan hansı başı mühafizə etməyən vasitədir.

 1. Eynəklər

 2. Dəbilqələr

 3. Şlemlər

 4. Qulaqlı papaqlar

 5. Baş yaylıqları

136.Bunlardan hansı üzü mühafizə etməyən vasitədir

 1. Dəbilqələr

 2. Maskalar

 3. Günlüklər

 4. İşıq süzgəcli sipərlər

 5. Hüsusi pastalar

137.Gözləri qorumayan vasitəni göstər

 1. Şüşəsiz-torsuz eynəklər

 2. Yanları bağlı eynəkler

 3. Şüşəsiz metal torlu eynəkler

 4. Yanları açılıb-bağlanan kapron çərçivəli eynəklər

 5. Rezin çərçivəli hermetik eynəklər

138.Görmə üzvləri bunların hansından mühafizə olunmur.

 1. Qaranlıqdan

 2. Şüa enerjisindən

 3. Qamaşdırıçı işıqdan

 4. Parlaq günəş işığından

 5. Ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalamalardan

139.Nəfəs orqanlarını mühafizə etməyəni göstər

 1. Antifonlar

 2. Əleyhi qazlar

 3. İzoləedici respiratorlar

 4. Pnevmatik maska

 5. Şlemlər

140.Eşitmə orqanlarını mühafizə etməyəni göstər.

 1. Pnevmatik maska

 2. Qulaqlıq

 3. Xarici antifonlar

 4. Daxili antifonlar

 5. Tıxaclar

141.Hündürlükdən yıxılmağa qarşı olmayan qoruyucunu göstər.

 1. Qalın paltarlar

 2. Ehtiyat kanatlar

 3. Zəncirlər

 4. Pəncələr

 5. İplər

142.Titrəyişdən mühafizə etməyən vasitəni göstər.

 1. Agac nərdivanlar.

 2. Rezindən hazırlanmış əlcəklər.

 3. Qalın altlıqlı ayaqqabılar.

 4. Amortizasiyalı xalçalar.

 5. Titrəyişə qarşı meydançalar.

143.Elektrik cərəyanından mühafizə etməyən vasitələr

 1. Altı mismarlı ayaqqabı

 2. Kəlpətinlər

 3. Dielektrik əlcəklər

 4. İzoləedirici ayaqaltılar

 5. İzolə dəstəkli montyor alətləri

144.Fövqaladə vəziyyətlər nələrə təsir etmir.

 1. Antarktidada buzun ərinməsinə

 2. İnsanların həyat fəaliyyətinə

 3. İqtisadiyyatın inkişafına

 4. Sosial sahələrə

 5. Təbii mühitə

145.Meteoroloji təhlükəli hadisələrə aid olmayanı qeyd et.

 1. Küçədən qarın təmizlənməsi

 2. Fırtına

 3. Güclü qar

 4. Qasırğa

 5. Leysan yağışı

146.Təhlükəli geoloji hadisələrə aid olmayanı göstər.

 1. Qatı duman

 2. Sürüşmə

 3. Qar uçqunu

 4. Yer səthinin çökməsi

 5. Torpaq sürüşməsi

147.İnsan sağlamlığına mənfi təsir etməyən təbiətdə baş verən hadisəni göstər.

 1. Qarın və yağışın yağması

 2. Günəş fəallığının artması

 3. Rütübətin artması

 4. Ultra bənövşəyi şüaların artması

 5. Hərarətin kəskin dəyişməsi

148.Xüsusi təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

 1. 12 V

 2. 22 V

 3. 32 V

 4. 42 V

 5. 52 V

149.Giriş təlimatı harada keçirilir.

 1. Əmək mühafizəsi kabinetində

 2. Mühasibat otağında

 3. Baş mühəndisin kabinetində

 4. Mexanik otağında

 5. Gözətçinin otağında

150.İş yerində təlimatı kimlər keçə bilməz.

 1. Mühasib

 2. Sahə rəisi

 3. Usta

 4. Usta köməkçisi

 5. Yüksək ixtisaslı işçi

151.İş yerində təlimat kimlərə keçilmir.

 1. Təhlükəsizlik üzrə mühəndisə

 2. İşə yeni qəbul edilənə

 3. Bölmədən digərinə keçirilənə

 4. Ezamiyyətə gələnə

 5. İstehsalat praktikasına gələnə

152.Giriş təlimatı müəssisəyə yeni qəbul edilən kimlərə keçilmir.

 1. Yoldan keçənlərə

 2. Ali təhsillilərə

 3. Orta təhsillilərə

 4. Savadı olmayanlara

 5. Həmin sahə üzrə uzun müddət işləmişlərə

153.Təkrar təlimat ən azı neçə aydan bir keçirilməlidir.

 1. 3 ay

 2. 1 ay

 3. 2 ay

 4. 4 ay

 5. 6 ay

154.Təkrar təlimatı hansı şəxs keçir.

 1. İş sahəsinin rəhbəri

 2. Müəssisənin rəhbəri

 3. Baş mühəndisi

 4. Təhlükəsizlik üzrə mühəndis

 5. Həmkərlar ittifaqının sədri

155.Növbədənkənar təlimat hansı halda keçilmir.

A) Müəssisədə texnoloji proses dəyişdirildikdə

B) Avadanlıq dəyişdirildikdə

C) Alət dəyişdirildikdə

D)) Rəhbərlik dəyişdirildikdə

E) Əmək mühafizəsi qaydaları dəyişdirildikdə156.Növbədənkənar təlimat işçiyə neçə təqvim gündən çox işdə olmadıqda keçilir.

 1. 60

 2. 20

 3. 30

 4. 40

 5. 50

157.Zədələnmələrin tezlik əmsalı “ X “ nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin sayı ilə müəyyənləşdirilir.Bunların hansı daha düzdür.

158.Zədələnmələrin tezlik əmsalı neçə nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin sayı ilə müəyyənləşdirilir.

 1. 1000

 2. 600

 3. 400

 4. 800

 5. 200

159.Təhlükəli amillərin təsirindən qorumayan mühafizə vasitəsini göstər.

 1. Maşının idarəetmə sistemi

 2. Məsafədən idarəetmə sistemi

 3. Çəpərləyici quruluşlar

 4. Qoruyucu quruluşlar

 5. Siqnalverici quruluşlar

160.Siqnalverici quruluşun hansı növü yoxdur.

 1. Yağverici

 2. İşarəverici

 3. İşıq siqnalı

 4. Səs siqnalı verici

 5. Kombinə olunmuş

161.Partlayışın neçə həddi var.

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 6

162.Partlayışın əvvəlki həddi necə adlanır.

 1. Aşağı

 2. İlk

 3. Əvvəlki

 4. Başlanğıc

 5. Qabaqkı

163.Partlayışın sonuncu həddi necə adlanır.

 1. Yuxarı

 2. Sonuncu

 3. Böyük

 4. Hündür

 5. Axırıncı

164.Yanğın və partlayış təhlükəli olmasıma görə bütün istehsalatlar neçə kategoriyaya bölünür.

 1. 6

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 2

165.Müəssisələrin yanğın təhlükəsi istifadə və istehsal olunan məhsulların xassələri və miqdarı ilə ölçülür.Partlayış- yanma təhlükəli müəssisələri müəyyən et.

 1. A, B

 2. V, Q, D

 3. E

 4. D, E

 5. B, V

166.Yanğın təhlükəli istehsalatları müəyyən et.

 1. V, Q, D

 2. A, B

 3. E

 4. D, E

 5. B, V

167.Partlayış təhlükəli müəssisələri qeyd et.

 1. E

 2. V, Q, D

 3. D, E

 4. B, V

 5. A, B

168.Maşınlarda təhlükəli zona yaratmayanı qeyd et.

 1. Maşının gövdəsi

 2. Dişli çarx

 3. Qayış

 4. Fırlanan vallar

 5. Fırlanan barabanlar

169.Təhlükəli olmayan zonanın adını qeyd et.

 1. Dişli çarx ötürməsində qapaqla qasnaq

 2. Qayış ötürməsində qayışla qasnaq

 3. Lentlə istiqamətləndici diyircəklər arasındakı zonalar.

 4. Dişli çarxların görüşdüyü zona

 5. Zəncir ötürməsində zəncirlə ulduzcuq arasındakı zona

170.Oktava zolaqları üçün orta həndəsi tezliklər 8 yerə bölünür. Orta tezlik olmayanı müəyyən et.

 1. 6000

 2. -63

 3. -250

 4. -1000

 5. -4000

171.Daimi iş yerlərində səs səviyyəsinin ümumi tezliklər üzrə buraxılabilən həddi neçədir; (dBA) ilə.

 1. -85

 2. -45

 3. -65

 4. -75

 5. -95

172.Səslər tezliyə görə 3 sinifə bölünür: alçaq tezlikli, orta və yüksək tezlikli. Alçaq tezliyin həddini göstər;( hs).

 1. -300

 2. -100

 3. -200

 4. -250

 5. -500

173.Əgər binada eyni növ avadanlıqlar yerləşərsə, onda həmin avadanlıqlardan bərabər məsafədə yerləşən nöqtədə səsin ümumi səviyyəsi hansı düsturla hesablanır; (dB).

 1. Lüm=L1+10lgn

 2. Lüm=(L1+L2)+10lgn

 3. Lüm=L+10lg ( n+n1)

 4. Lüm=Lmax+L

 5. Lüm=Lmax+10lgn

174.Müxtəlif növ avadanlıqlardan alınan səsin ümumi səviyyəsini qeyd et.

 1. Lüm=Lmax+L

 2. Lüm=L1+10lgn

 3. Lüm=Lmax+10lgn

 4. Lüm=Lmin+L

 5. Lüm=(Lmax+Lmin)/2


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə