Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar 4125a1, 4125a


Elektrik cərəyanı ilə zədələnmənin texniki səbəbə aid olmayanı göstərinYüklə 0,56 Mb.
səhifə5/6
tarix17.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4   5   6

337. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmənin texniki səbəbə aid olmayanı göstərin:

 1. işçilərə təlimatların vaxtında keçilməməsindən

 2. gərginlik altında olan hissələrə təsadüfən toxunma

 3. insanın addım gərginliyinin təsir sahəsinə düşməsi

 4. təhlükəsizlik vasitələrinin (qoruyucunun) olmaması

 5. cərəyandaşıyan hissələri elektrik şəbəkəsindən ayıraraq işləyən zaman cərəyanın verilməsi

338. Buxar qazanlarında təzyiq neçə faiz artıq olduqda klapan açılaraq artıq təzyiqi xaric edir?

 1. 3 – 8

 2. 3 – 7

 3. 5 – 12

 4. 5 – 10

 5. 2 – 5

339. Buxar qazanlarındakı klapanın məhsuldarlığı kq/saat düsturu ilə hesablanır. Burada F – nəyi ifadə edir?

 1. klapanın işçi en kəsik sahəsini

 2. klapanın qalxma hündürlüyünü

 3. mühiti nəzərə alan əmsalı

 4. sərfiyyatı nəzərə alan əmsalı

 5. mühitin sıxlığını

340. Alçaq təzyiqli qaz balonlarında təzyiq neçə paskala qədər ola bilər:

 1. 68670

 2. 26800

 3. 45650

 4. 50670

 5. 22000

341. İstehsalat binalarının ümumi məişət avadanlıqlarındakı çatışmazlıqlardan nə baş verməz?

 1. məişət zədələnmələrinin artması

 2. travmatizmin çoxalması

 3. peşə xəstəliklərinin yaranması faizinin artması

 4. əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsi

 5. səhvlərin miqdarının artması

342. İstehsalat binalarının ümumi məişət avadanlıqlarından çatışmazlıqlardan sanitariya normasına təsir etməyəni qeyd et:

 1. avadanlığın emal ediləcək məmulatla az təmin edilməsi

 2. işıqlanma sisteminin az olması

 3. otaq həcminin və sahəsinin az olması

 4. istiliyin iş yerinə normadan az verilməsi

 5. ventilyasiya sisteminin məhsuldar işləməməsi

343. Qanadlı anemometr hava axınının hansı sürət hədlərini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, m/san:

 1. 0,5 – 10

 2. 1,0 – 5 ,0

 3. 0,3 – 0,5

 4. 1,0 – 15

 5. 1,0 – 20

344. Fincanlı anemometr hava axınının hansı sürət hədlərini ölçmək üçündür:

 1. 1,0 – 20

 2. 3,0 – 5,0

 3. 1,0 – 15

 4. 1,0 – 3

 5. 5,0 – 25

345.Cərəyan şiddətinin buraxıcı qiymətini müəyyən et; mA ilə

 1. 10-15

 2. 60-80

 3. 90-100

 4. 20-50

 5. 1,0-1,5

346.Nəfəs orqanlarını mühafizə etməyən fərdi mühafizə vasitəsi hansıdır

 1. Dielektrik əlcəklər

 2. İzoləedici respirator

 3. Şlemlər

 4. Pnevmatik maska

 5. əleyhiqazlar

347.Cərəyan şiddətinin 90-100 mA-dən yuxarı qiymətinin təsir müddəti neçə saniyəyə qədər olduqda ürəyə təsir etmir

 1. 3

 2. 1

 3. 5

 4. 4

 5. 2

348.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil

 1. Məftil qarmaqlar

 2. Dəstəyi izoləedici alətlər

 3. Yoxlama öıçü cihazları

 4. Ştanqlar

 5. Izoləedici kəlbətinlər

349.Səsin hiss olunması üçün səs dalğaları müəyyən qədər nəyə malik olmalıdır

 1. Qüvvəyə

 2. Qiymətə

 3. Kütləyə

 4. Işığa

 5. Sahəyə

350.Elektrik zədələnməsinə aid olmayanı qeyd et

 1. Elektrik xətti

 2. Elektrik yandırması

 3. Elektrooftalmiya

 4. Elektrik işarəıəri

 5. Elektrik zərbəsi

351.Əmək məcəlləsi hansı ildə qüvvəyə minmişdir

 1. 1999

 2. 2006

 3. 2003

 4. 1996

 5. 1993

352.İstehsalat sanitariyası bölməsinə hansılar aid deyil

 1. Məhsulun miqdarının artırılması

 2. Ventilyasiya qurğularının tətbiqi

 3. Tullantı sularının təmizlənməsi

 4. Işıqlanma

 5. Istehsalat müəssisə ərazisinin sanitariya cəhətdən abadlaşdırılması

353.Bədəndən elektrik cərəyanı keçərkən elektrolitik təsir zamanı hansı hal olur

 1. Qanın parçalanması

 2. Qan damarlarının parçalanması

 3. Qanın dayanması

 4. Qanın tam laxtalanması

 5. Qanda oksigen artması

354.Təhlükəli olmayan zonanın adını qeyd et

 1. Dişli çarx ötürməsində qapaqla şkiv

 2. Qayış ötürməsində qayışla qasnaq(şkiv)

 3. Zəncir ötürməsində zəncirlə ulduzcuq arasındakı zona

 4. Lentlə istiqamətləndirici diyircəklər arasındakı zonalar

 5. Dişli çarxların görüşdüyü zona

355.Əmək fiziologiyası bunlardan hansını öyrənmir?

 1. Orqanlar arası enerji itkisini

 2. İnsan orqanizmi ilə xarici mühitin qarşılıqlı əlaqəsini

 3. Bədənin üzv və sistemlərinin həyatfəaliyyəti prosesləri

 4. Bədənin üzv və sistemlərinin funksiyalarını

 5. İdarə və tənzim mexanizmini

356.İnsan orqanizmində hüceyrələrin təxmini sayını qeyd et

 1. 200

 2. 150

 3. 250

 4. 50

 5. 400

357.Psixi fəaliyyətin xassəsi olmayanı qeyd et:

 1. görmə

 2. Yaddaş

 3. təfəkkür

 4. nitq

 5. şüur358.Ağciyərin hava tutumu əmək və idmanın növündən asılı olaraq öz həcmini nə qədər artıra bilər: sm

 1. 4000-6000

 2. 1000-2000

 3. 500-800

 4. 2500-3500

 5. 7000-10000

359.Təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri təsirinə görə neçə yerə bölünür:

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. 6

360.Təhlükəli və zərərli istehsalat amili olmayanı qeyd et:

 1. Maqnitləşmə

 2. Fiziki

 3. Kimyəvi

 4. zehni – psixoyorğunluq

 5. bioloji

361.Günəş fəaliyyətinin artması zamanı qanın laxtalanması normaya nisbətən neçə dəfə artır?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 6

362.Təbiətdə karbon qazı indiki kimi artmaqda davam edərsə, nə baş verər?

 1. istiləşmə

 2. Soyuma

 3. sabitqalma

 4. mülayimləşmə

 5. normal olma

363.Ətraf mühitdə nəmlik çox olarsa, insan saçında hansı dəyişmələr baş verər?

 1. uzanma

 2. Inkişafdan qalma

 3. sabit qalma

 4. qısalma

 5. ikiqat uzanma

364.Ətraf mühitdə nisbi nəmlik normadan az olarsa, insan saşında hansı dəyişmələr olar:

 1. qısalma

 2. Uzanma

 3. sabit qalma

 4. inkişafdan qalma

 5. normal uzanma

365.Təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsində olan təlimatların sayını qeyd et:

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 6

366.Əməyin mühafizəsi üzrə bütün müəssisələrin və təşkilatların onların vəzifəli şəxsləri və işçiləri üçün məcburi olmayanı hansıdır?

 1. idarələr

 2. Standartlar

 3. qanunlar

 4. normalar

 5. qaydalar

367.Qadınların və yeniyetmələrin hansı işlərdə işləməsinə icazə verilir?

 1. yüngül

 2. Yeraltı

 3. ağır

 4. zərərli

 5. gecə növbəsi işləri

368.Əmək mühafizəsi qaydalarını pozanlar üçün intizam cəzası olmayan haalı qeyd et:

 1. daimi eyni işdə saxlama

 2. Töhmət

 3. xəbərdarlıq

 4. vəzifədən azad etmə

 5. aşağı vəzifəyə keçirmə

369.İnzibati cəzanı hansı nəzarət sistemi verə bilməz:

 1. Dövlət Yanğın Nəzarəti

 2. Texniki əmək müfəttişi

 3. həmkarlar ittifaqının texniki müfəttişi

 4. dövdaxtexnəzarət

 5. sanitariya nəzarəti

370.Bir intizam xətasına görə neçə intizam tənbehi verilə bilər?

 1. 1

 2. 2

 3. 4

 4. 3

 5. 5

371.İntizam tənbehi işçiyə hansı halda verilə bilər?

 1. Işdə olduğu iş günü ərzində

 2. Məzuniyyətdə olarkən

 3. Ezamiyyətdə olarkən

 4. Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi vaxtda

 5. Iş günü qurtardıqdan sonra

372.İntizam tənbehi neçə ay qüvvədə olur?

 1. 6

 2. 2

 3. 3

 4. 1

 5. 12

373.İntizam tənbehi hansı halda qüvvədən düşmüş hesab edilmir?

 1. Iş yeri dəyişdirilərsə

 2. Əlavə məzuniyyət verildikdə

 3. Əmək haqqına fərdi əlavə etdikdə

 4. Sanatoriya- kurort müalicəsinə göndərilirsə

 5. Turist səfərləri yollayışının haqqqı ödənilərsə

374.Bunlardan hansı intizam məsuliyyəti deyil?

 1. Xəbərdarlıq

 2. Töhmət

 3. Şiddətli töhmət

 4. Əmək haqqının ¼-i məbləğində cərimə etmək

 5. əmək müqaviləsini ləğv etmək

375.Hüququpozmaya görə məsuliyyət olmayanı göstər:

 1. mənəvi

 2. maddi

 3. intizam

 4. inzibati

 5. cinayət

376.Əmək müqaviləsinə hansı halda xitam verilə bilməz?

 1. Əmək müqaviləsində ona tapşırılan işi yerinə yetirərsə

 2. Tərəflərdən birinin təşəbbüsü

 3. Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarmqası

 4. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi

 5. Müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişərsə

377.Əmək məcəlləsinin şamil edildiyi şəxsləri qeyd et

 1. Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən səfirlik işçiləri

 2. Hərbi qulluqçular

 3. Məhkəmə hakimləri

 4. Milli Məclisin deputatları

 5. Bələdiyyələrə seçilmiş şəxslər

378.Elektrik qurğuları hansı halda mühafizə yerləbirləşdirilməsi ilə təchiz olunmur?

 1. Gərginliyi 36 v-a qədər təhlükəsiz hesab edilən binalarda

 2. Gərginliyi 36v-dan yüksək olan dəyişən cərəyanlı xarici qurğular

 3. Gərginliyi 110 v-dan yüksək olan sabit cərəyanlı xarici qurğular

 4. Xüsusi təhlükəli otaqlarda qoyulmuş elektrik qurğuları

 5. Gərginliyi 500 v-dan yüksək olan qurğular

379.Yerləbirləşdirmədə bir borunun müqaviməti R b= 0,336p/l( lg 4l/d + ½ lg 4t+l /4t-l ) Om hesablanır.Burada P nəyi ifadə edir?

 1. Süxurun müqavimətini

 2. Borunun müqavimətini

 3. Birləşdirici zolağın müqavimətini

 4. Borunun diametrini

 5. Metalın istidən genişlənməsini

380.Yerləbirləşdirmədəbir borunun müqaviməti R 6=0,336 P/ l ( l g 2l/d+ 1 /2 lg 4t+l/ 4t-l) om kimi hesablanır.Burada l – nəyi ifadə edir?

 1. Borunun uzunluğunu

 2. Borular arası məsafəni

 3. Borunun diametrini

 4. Borunun sayını

 5. Yerlə sistemarası məsafəni

381.Ayaqları qorumayan vasitəni qeyd et:

 1. yuxugəlmədən

 2. Sudan

 3. turşudan

 4. qələvidən

 5. zəhərli maddələrdən

382.Elektrik cərəyanından mühafizə vasitələrineçə qrupa bölünür?

 1. 4

 2. 3

 3. 6

 4. 5

 5. 2

383.İş ayaqqabısının vəzifəsi işçiləri müəyyən təsirlərdən qorunaqdan ibarətdir.Ayaqları qorumayanı qeyd et:

 1. zərərli maddələrin beyinə ötürülməsindən

 2. Mexaniki təsirdən

 3. sürüşməkdən

 4. yüksək və alçaq temperaturdan

 5. tozdan

384.Titrəyişdən mühafizə etməyən vasitəni qeyd et:

 1. Dillektrik materiallar

 2. Demterləyici quruluşlar

 3. Titrəyişə qarşı meydançalar

 4. Keçə altlıqlar

 5. Rezin altlıqlar

385.Gərginlik altında olan hissələrdən qorunmayan vasitəni qeyd et

 1. keçə xalçalar

 2. Botlar

 3. rezin xalçalar

 4. izoləedici altlıqlar

 5. ştanqlar

386.Elektrik cərəyanından mühafizə etməyən vasitəni qeyd et

 1. Çətirlər

 2. çəpərlər

 3. xəbərdaredici plakatlar

 4. xəbərdaredici yazılar

 5. mühafizə yerləbirləşdirməsi

387.İşıqlandırmanın təşkilində əsas gigiyenik tələblər olmayanı qeyd et

 1. Işçi səthlərin işıqlandırılma səviyyəsi zaman ərzində dəyişməlidir

 2. Iş obyektinin tez və asan seçilməsi üçün işıqlanma kifayət qədər olmalı

 3. Işıqlandırma müntəzəm olmalı

 4. Kəskin kölgələnməyə yol verməməli

 5. Baxılan obyektlə fon arasında müəyyən kontrast(ziddiyyət) olmalı

388.Günorta vaxtlarında təbii işıq (qışda) 4000 lk, yayda isə 3800 lk olur.Orta qiymət neçə qəbul olunur?( lk ilə)

 1. 5000

 2. 4000

 3. 10000

 4. 20000

 5. 21000

389.Orta işıqlanma minium işıqlanmadan neçə dəfə böyük olur?

 1. 3-4

 2. 2

 3. 1-2

 4. 5

 5. 5-6

390.Təbii işıqlandırma üçün pəncərələrin ümumi sahəsi belə hesablanır ( m 2 ilə). Burada K nəyi ifadə edir? 1. pıəncərənin işıq xarakteristkası

 2. pəncərənin ümumi işıqburaxma əmsalı

 3. işığın əksolunma əmsalı

 4. pəncərələrin kənardan kölgələnməsini nəzərə alan əmsalını

 5. təbii işıqlanma əmsalını

391.Təbii işıqlandırmada pəncərələrin ümumi sahəsi aşağıdakı kimi hesablanır.Burada – nəyi ifadə edir:
 1. pəncərənin işıq xarakteristikasını

 2. təbii işıqlanma əmsalı

 3. pəncərələrin kənardan kölgələnməsini nəzərə alan əmsal

 4. işığın əksolunma əmsalını

 5. pəncərənin ümumi işıqburaxma əmsalını392.İşıqlandırma norması hansı parametrə görə seçilir?

 1. Görülən işin sayına görə

 2. Görülən işin ölçüsünə görə

 3. Görülən işin həcminə görə

 4. Görülən işin rənginə görə

 5. Görülən işin keyfiyyətinə görə

393.Bunlardan hansı süni işıqlanmanın hesablanması üsulu deyil?

 1. düz xətt üsulu

 2. Nöqtəvi üsul

 3. xüsusi güc üsulu

 4. işıq selindən istifadə əmsalı üsulu

 5. qrafik üsul


394.İşıqlandırıcılar düzbucaqlı formada yerləşərsə lampalar arası məsafəni qeyd et ( burada H p- lampa ilə işçi səth arası ölçüdür)

 1. ( 1,4-1,8). Hp

 2. ( 1,1- 1,3) .Hp

 3. (1,8-2,0). Hp

 4. ( 2,0-2,2) . Hp

 5. ( 2,4- 2,6). Hp

395.İşıqlandırıcılar şahmat formalı düzülərsə, lampalar arası məsafəni qeyd et

 1. (1,8-2,4). Hp

 2. (1,1-1,3). Hp

 3. (1,3-1,5). Hp

 4. ( 1,6-2,0) . Hp

 5. (2,5- 3). Hp


396.Burada A nöqtəsinə bucağı altında düşən şüanın nəyidir?
 1. Işıq şiddəti

 2. cərəyan şiddəti

 3. maqnit sahəsi

 4. maqnit impulsu

 5. işığın həmin nöqtədə gərginliyi

397.Nöqtəvi üsulda ifadəsi nəyi ifadə edir? 1. A nöqtəsindəki gərginliyi

 2. A nöqtəsindəki işıq şiddətini

 3. A nöqtəsindəki işıqlanmanı

 4. A nöqtəsindəki cərəyan şiddətini

 5. işıqlandırıcıdan həmin nöqtəyə qədər olan məsafəni

398.İnsan qulağı eşitmədiyi, yəni infrasəslər hansı qiymətdən az olana deyilir?( h s-lə)

 1. 16

 2. 46

 3. 55

 4. 39

 5. 12

399.İnsan qulağı eşitmədiyi ( ultrasəslər) səs dalğaları tezliyi hansı qiymətdən yuxarı olarsa ultrasəs adlanır( hs-lə)?

 1. 20000

 2. 40000

 3. 50000

 4. 10000

 5. 30000

400.Zəit səs-küyün müxtəlif adamlara müxtəlif cür təsir göstərməyən amili qeyd et.

 1. yerin sürətinin çox alması

 2. insanın yaşı

 3. səhhəti

 4. işinin növü

 5. ruhi vəziyyəti

401.İstehsalat səs-küyü nəticəsində əmək məhsuldarlığı neçəfaizə qədər azala bilər?

 1. 60

 2. 10

 3. 35

 4. 20

 5. 50

402.Böyük intensivlikdə nə baş verməz?

 1. Mədənin tez həzm etməsi

 2. Ürək ritminin pozulması

 3. Arterial təzyiqin pozulması

 4. Görmə itiliyinin zəifləməsi

 5. Yaddaşın zəifləməsi

403.Səs intensivliyinin (J) ölçü vahidini göstər.

 1. Vt/m2

 2. Vt/sm2

 3. Vt/mm2

 4. Pa;

 5. N/m2

404.Səs təzyiqi səs intensivliyinə mutənasibdir,lakin səs intensivliyi n dəfə dəyişdikdə səs təzyiqi neçə dəfə dəyişir:

 1. 2n;

 2. 4n;

 3. 10n;

 4. 50n

 5. 8n

405.Sexdə eyni tip avadanlıq işlərsə səs-küyün səviyyəsi belə hesablanır(dб).Burada L,-nəyi ifadə edir?

L=L,+20lgn

 1. 1 avadanlığın yaratdıği səs-küyün səviyyəsini

 2. 10 avadanlığın yaratdığı səs küyün səviyyəsi

 3. 100 avadanlığın

 4. 2 avadanlığın yaratdığı səs küyün səviyyəsi

 5. V-n avadanlığının yaratdığı səs küyün səviyyəsi

406.Səs təzyiqinin hiss etmə və ağrı astanaları neçə hers tezlikdə müəyyən edilmişdir.

 1. 1000;

 2. 125;

 3. 500;

 4. 69;

 5. 8000

407.Hesablama işarələrində səs-küyün təsirindən səhvlər neçə faizə qədər ola bilər.

 1. 50;

 2. 100;

 3. 25;

 4. 60;

 5. 35.

408. 16 yaşadək yeniyetmələr üçün həftəlik iş saatını müəyyən et.

 1. 24;

 2. 25;

 3. 20;

 4. 30;

 5. 32;

409.16-18 yaşadək işçilər üçün həftəlik iş saatını müəyyən et.

 1. 36;

 2. 32;

 3. 34;

 4. 38;

 5. 30;

410.1,5yaşadək uşağı olan qadınlar üçün həftəlik iş saatını müəyyən et.

 1. 36

 2. 34

 3. 32

 4. 38

 5. 30

411.İşçilərə qısaldılmış iş vaxtı tətbiq edilməsi üçün uyğun olmayan halı qeyd et.

 1. dağlıq zonada yaşaması

 2. Yaşı

 3. əmək şəraiti

 4. səhhəti

 5. əmək funksiyası

412.1-ci və 2-ci qrup əlillər üçün həftəlik iş saatını qeyd et:

 1. 36

 2. 28

 3. 34

 4. 32

 5. 25

413.Gecə vaxtı işlərinə cəlb edilməsinə yol verilən işçiləri qeyd et:

 1. yaşı 65- dən çox olan qadınlar

 2. Hamilə qadınlar

 3. 3 yaşınadək uşağı olan qadınlar

 4. 1,5 yaşınadək uşağı olan qadınlar

 5. Yaşı 18-dən az olan işçilər

414.Təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri neçə qrupa bölünür?

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 6

415.Təhlükəli və zərərli istehsalat amili olmayanı müəyyən et

 1. geoloji

 2. Fiziki

 3. kimyəvi

 4. bioloji

 5. psixofizioloji

416.Peşə xəstəliyinə səbəb olmayan amili müəyyən et

 1. Normal işıqlanma

 2. Normadan artıq səs-küy

 3. 4 saatdan artıq titrəyişli zonadakı daimi iş yeri

 4. Buraxılabilən qatılıqdan çox tozlu iş yeri

 5. Elektromaqnitli iş yeri

417.Kollektiv mühafizə vasitəsində işçilərin sayı ən azı neçə nəfər olmalıdır?

 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 10

 5. 50

418.Fərdi mühafizə vasitələri vəzifələrinə görə neçə sinfə bölünür?

 1. 11

 2. 6

 3. 7

 4. 10

 5. 4

419.Kollektiv mühafizə vasitələri vəzifələrinə görə neçə sinfə bölünür?

 1. 17

 2. 5

 3. 10

 4. 4

 5. 24

420.İş yerlərinin işıqlanmasını normalaşdırmayan vasitələri göstər

 1. Işıq açarları

 2. Işıq mənbələri

 3. Işıqlandırıcı cihazlar

 4. Işıq oyuqları

 5. Işıqdan mühafizə quruluşları


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə