Hizmet alimlari tip sözleşmesiYüklə 322,71 Kb.
səhifə1/4
tarix03.01.2019
ölçüsü322,71 Kb.
#89467
növüYazı
  1   2   3   4


İNTERNET ÜZERİNDEN MEDYA TAKİP HİZMETİ ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
ONAY NO/TARİH : 30.04.2018 / 111

KARAR NO/TARİH :

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Bu sözleşme, bir tarafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………………. (………….. V.D. / 11111111111) bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER :

2.1. İdarenin adresi : DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI / 06100 BAKANLIKLAR / ANKARA olup,

Tel no : 403 37 90 – 403 22 90

Faks no : 403 35 90

Elektronik posta adresi (varsa) : ............dir.


  1. a) Yüklenicinin tebligat adresi :……………………………

Elektronik posta adresi (varsa): ………………………………… tir.

b) Çağrı Merkezi tebligat adresi :…………………..

Elektronik posta adresi (varsa): ………………………………… tir.


2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

3. SÖZLEŞMENİN DİLİ :

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.


4. TANIMLAR :


Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kanunda ve diğer alım mevzuatında yer alan tanımlar aynen geçerlidir.

Ayrıca;

İş : Yükleniciye alım edilen sözleşme kapsamında gerçekleştirilen;a) Sürekli (belli dönemler itibariyle tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki veya,

b) Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak (bir defada ) ortaya çıkarılan hizmetleri,

İşyeri: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): Kullanıcı birim personelinden müteşekkil minimum 3 kişiden oluşan heyeti temsil eder.

Yüklenicinin Ekipmanı: Hizmetlerin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri,

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri : Sözleşmede belirlenen veya kontrol teşkilatı ile yüklenici arasında kabul edilen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri,

Yüklenici Vekili : Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için idarenin kabulünden sonra yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi,

Üçüncü Kişi : İdare, kontrollük ve yüklenici dışındaki kişi ve/veya kişileri,

Uygulama Ayı : İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,

İş Bedeli : Sözleşmede belirtilen işlerle öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve eksiklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve yükleniciye ödenecek olan bedeli,

Alt Yüklenici; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına , yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiliktir. Alt yüklenici; sözleşme birim fiyat cetveli veya götürü bedel teklif mektubunda yer alan mal veya hizmetin birini veya bir kısmını yükleniciye sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Sözleşme konusu mal/hizmetin üretiminde kullanılan alt parçaları üreten veya nakliye gibi hizmet veren gerçek veya tüzel kişilikler alt yüklenici olarak değerlendirilmezler. Üretici olmayan yükleniciler için satışına yetkili olduğu ürünlerin üreticileri alt yüklenici sayılmazlar.

Teknik Doküman : Sözleşme uyarınca idare tarafından yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idari şartnamede belirtilen sürede işe başlanacağını,

Tamamlanma Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir bölümünün ya da kısmının bitirilmesi için varsa idarece uzatılan süre de dahil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığını,

Kabul Belgesi : İşlerin tamamlanıp kontrol teşkilatının incelemesi sonucu verilen belgeyi,

Bölüm : Sözleşmede açıkça bölüm veya kısım olarak belirtilmiş kısımları,

Teklif; Yüklenicinin 4734 Sayılı Kamu Alım Kanununun 22 nci maddesi kapsamında idareye sunduğu teklifi,

Teslim; Hizmetin, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,

KULLANICI: Deniz Kuvvetleri K.lığı Genel Sekreterliğini

İDARE: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar K.lığını,

5. İŞ TANIMI :

Sözleşme konusu iş; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı İnternet Üzerinden Medya Takip Hizmeti işidir. İşin genel ve teknik isterlerine ait özellikler aşağıdaki gibidir.5.1. Alınacak Hizmetin Kapsamı : Bu Teknik İsterler; ulusal, yerel ve firmanın takip ettiği yurt dışı yayınlar ile yazılı basın, görsel medya, işitsel medya (radyo), internet medyası (elektronik basın) takibi, derleme, aktarma, arşivleme ve analiz işlemlerini kapsamaktadır.

5.2. Alınacak Hizmetin Nitelikleri:

 1. Yazılı Basın Takip, Derleme, Aktarma ve Arşivi :

(1) Yayında olan ve sözleşme süresince yayına girecek olan bütün ulusal gazeteler ve bunların ekleri ile Türkiye’de yayımlanan güncel içerikli yerel yayınlar ve ulusal dergilerden;

(a) İdare tarafından tespit edilecek, güncellenebilecek ve %15 artırılabilecek EK-A ’da yer alan anahtar kelimelere ilişkin yayımlanan haberler ile ajans haberleri,

(b) Gündemdeki olaylara ilişkin haberler, Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve dünya gündemine ilişkin haberler ile idare tarafından daha sonra ihtiyaç duyulması halinde bildirilecek konu başlıkları takip edilip derlenecek, firmaya ait medya takip sisteminde internet üzerinden şifre ile ulaşılacak,

(c) Seçilen gazete haberlerine ilişkin kupürleri (metin ve resim olarak) ile gazete/dergilerin tam elektronik kopyaları, birinci sayfaları derlenecek ve firma tarafından sağlanan entegrasyon yazılımı ile Dz.K.K.lığı iç ağına çevrim dışı yöntemlerle aktarılması hizmetine teknik olarak destek verecek ve talep edilmesi durumunda entegrasyon yazılımının ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanacaktır,

(ç) Dz.K.K.lığı özel ağına aktarılan içeriğin kullanıcının ihtiyaçlarına hizmet verecek teknik desteği ile toplu olarak yüklenmesi/aktarılması ve kullanılması hizmetinin firma tarafından sağlanan web uygulaması ile görüntülenmesi sağlanacaktır.

(2) Yüklenici internet üzerinden vereceği hizmette aşağıdaki şartları sağlayacaktır:

(a) İdarenin internet üzerinden hizmete erişimi için gerekli kullanıcı adı ve şifre oluşturularak idareye bildirilecektir. Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri, İletişim Şube Müdürü, veya Medya İle İlişkiler Kısım Amirinin talep etmesi durumunda kullanıcı adı ve şifre değişikliği yapılacaktır.

(b) Resmi tatil günleri dâhil 365 gün, idare tarafından belirlenmiş anahtar kelimelere ait haberlerin tamamını sabah saat 05.50’ye kadar hizmete sunulan internet sitesinden yayımlayacaktır.

(c) Sistemin çalışmaması durumunda idare tarafından belirlenmiş anahtar kelimelere ait haberlerin tamamı CD/DVD ve çıktı ortamında Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterlik İletişim Şube Müdürlüğüne 06.30’a kadar elden teslim edilecektir.

(ç) İdare tarafından belirlenen anahtar kelimeler ve bu kelimelerle ilgili çıkan haber tasniflerine ait yayın, haber, reklam adedi görülecek ve tasnif içinden erişilecektir. Bu “Sabah Raporu” olarak sayfada yer alacaktır. Her gün saat 06.00’dan sonra çıkacak haberler “Gün İçi Haberler” bölümünde yer alacak ve ertesi güne kadar sürekli güncellenecektir. Bu işlem tüm medya dalları için aynı şekil ve standartta yapılacaktır. İdare, sözleşme süresi boyunca söz konusu anahtar kelimeleri yüklenicinin internet üzerinden vereceği hizmet platformundan güncelleme imkânına sahip olacaktır. İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra ihtiyaç duyduğu anahtar kelime güncellemelerini yükleniciye iletildiği aynı gün içerisinde yüklenici söz konusu güncellemeyi geciktirmeden aynı gün içerisinde yapacaktır.

(d) Yüklenici sözleşme süresince verdiği hizmete ait materyallerin tamamını online arşiv şeklinde kendi sunucuları üzerinde idarenin erişimine açık bir şekilde tutacaktır. İdare istediği zaman haberleşmesi gereken her tür .jpg, .pdf, .txt, ve diğer uygulamaları arama ve indirme yaparken yükleniciye ait online arşiv üzerinden yapabilecektir.

(e) Bilgisayar ortamına aktarılan haberler uluslararası standartlara uygun biçimde renkli olarak ve full-text (tam metin) olarak hazırlanarak içinde anahtar kelimeler ile arama yapılabilir halde sunulacaktır. Oluşturulacak yazılı basın arşivlerine tarih, yayın adı, reklam eşdeğeri, anahtar kelime kriterlerine uygun olarak erişim sağlanabilecektir.

(f) Yüklenici, internet üzerinden sunduğu yazılı basın kupürlerini A4 kâğıt formatına uygun ve en az 9 en fazla 17 punto ölçüsünde olacak şekilde sunacaktır. Kupür orijinalinin yanı sıra bu formatta hazırlanacak dosyalarda 1 adet A4 kâğıt ebatına sığmayacak büyük haberler, küçültme yapılmadan (haber resmi ve başlığı dışında), okumada kolaylık sağlanması amacına dönük olarak makul/optimum miktarda (olabilecek en az sayfa) olması koşulu ile birden fazla sayfada hazırlanacaktır. Kullanıcı, istemesi halinde bu dosyaları tek tek ya da topluca kaydedip çıktı alabilecektir. Söz konusu yazılı basın kupürleri mizanpaj yapılmış olarak .pdf formatında çıktı alındıktan sonra okunabilir ancak haber kupürünün makul/optimum miktardan daha fazla A4 kağıdına aktarılması ya da okunmayan (9 puntodan küçük) haber olması durumunda firmaya telefon veya e-mail ile bildirilecektir.(g) Yüklenici, web sitesi üzerinden sunacağı haberlerin içerisinde ilgili anahtar kelimeleri farklı renk ile işaretleyecek ve ilgili anahtar kelimenin haberin hangi sayfasında yer aldığını belirtecektir.

(ğ) Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterlik İletişim Şube Müdürlüğü tarafından gün içerisinde acilen kupür talep edilmesi halinde, temin edilerek 1 saat içinde ulaştırılacaktır.

(h) İdare isterse, gazetelerin elektronik kopyaları üzerinden haber ile ilgili kupürleri kendi seçip, kırpıp, düzenleyebilecektir.

(ı) Derleme kapsamında, seçilen haberler idare tarafından çevrimiçi olarak yönetilen kategoriler altında istenildiği gibi sıralanacak ve söz konusu kategori içerisindeki haberlerin konu bazında tasniflenmesini sağlayacak renk veya tag atanarak kodlama hizmeti (renklendirme etiketlemesi) verilecek ve kategori içindeki haber kupürlerinin sıralama bilgisi kaybolmayacaktır.

b. Görsel Medya (Televizyon) Takip, Derleme, Aktarma ve Arşivi:

(1) Yayında olan ve sözleşme süresince yayına girecek olan bölgesel, ulusal ve yerel televizyon kanallarının yayınları izlenerek;

(a) İdare tarafından tespit edilecek, güncellenebilecek ve %15 artırılabilecek EK-A'da belirtilen anahtar kelimelere ilişkin yayımlanan haberler,

(b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin haberler, gündeme ilişkin önemli haberler, yurt içi ve dünya gündemine ilişkin önemli haberler ve idare tarafından daha sonra ihtiyaç duyulması halinde bildirilecek konu başlıkları takip edilip derlenecek,

(c) yükleniciye ait medya takip sisteminde internet üzerinden şifre ile ulaşılacak şekilde yayımlanacak,

(ç) yüklenici tarafından sağlanan entegrasyon yazılımı ile çevrim dışı Dz.K.K.lığı özel iç ağına aktarılan içeriğin; kullanıcının ihtiyaçlarına hizmet verecek teknik destek ile derlenen görsel medya haberleri toplu olarak yüklenmesi/aktarılması ve kullanılması hizmetinin yüklenici tarafından sağlanan web uygulaması ile görüntülenmesi sağlanacak,

(2) Yüklenici internet üzerinden vereceği hizmette aşağıdaki şartları sağlayacaktır:

(a) İdarenin internet üzerinden hizmete erişimi için gerekli kullanıcı adı ve şifre oluşturularak idareye bildirilecektir.

(b) İdarenin talep etmesi halinde TV görüntü veya görüntülerini en geç 90 dakika içerisinde yüklenici, CD veya DVD ortamında Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterlik İletişim Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.

(c) Resmi tatil günleri dâhil 365 gün, televizyonda yer alan ve idare tarafından belirlenmiş anahtar kelimelere ait haberlerin tamamını sabah saat 07.00'ye kadar yayımlayacaktır. Ancak yüklenici yayını, yayının işleme ve montajının bitmesini müteakip söz konusu görsel medya ürünü yüklenici tarafından online web sitesinde en geç 2 saat içinde beklemeksizin yayımlayacaktır. Bu görüntülerin farklı formatta kaydını mümkün kılacak seçimler yer alacaktır.

(ç) İdare tarafından belirlenen anahtar kelimeler ve bu kelimelerle ilgili çıkan haberler ”Sabah Raporu” olarak sayfada yer alacaktır. Her gün saat 07.00’den sonra çıkacak haberler ”Gün İçi Haberler” bölümünde yer alacak ve ertesi güne kadar sürekli güncellenecektir.

(d) yüklenici sözleşme süresince verdiği hizmete ait materyallerin tamamını online arşiv şeklinde kendi sunucuları üzerinde idarenin erişimine açık bir şekilde tutacaktır.

(e) İdare istediği zaman her tür arama, indirme ve benzeri işlemleri firmaya ait online arşiv üzerinden yapabilecektir.

(f) Derleme kapsamında, seçilen haberler idare tarafından çevrimiçi olarak yönetilen kategoriler altında istenildiği gibi sıralanacak ve sıralama bilgisi kaybolmayacaktır.

c. İşitsel Medya (Radyo) Takip, Derleme, Aktarma ve Arşivi:

(1) Yayında olan ve sözleşme süresince yayına girecek olan bölgesel, ulusal ve yerel radyo yayınları takip edilerek;

(a) İdare tarafından tespit edilecek, güncellenebilecek ve %15 artırılabilecek EK-A’da belirtilen anahtar kelimelere ilişkin yayımlanan haberler,

(b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin haberler, gündeme ilişkin önemli haberler, yurt içi ve dünya gündemine ilişkin önemli haberler ve idare tarafından daha sonra ihtiyaç duyulması halinde bildirilecek konu başlıkları takip edilip derlenecek,

(c) yükleniciye ait medya takip sisteminde internet üzerinden şifre ile ulaşılacak şekilde yayımlanacak,

(ç) yüklenici tarafından sağlanan entegrasyon yazılımı ile çevrim dışı Dz.K.K.lığı özel iç ağına aktarılan içeriğin; kullanıcının ihtiyaçlarına hizmet verecek teknik alt yapı desteği ile derlenen işitsel medya haberleri toplu olarak yüklenmesi/aktarılması ve kullanılması hizmetinin yüklenici tarafından sağlanan web uygulaması ile görüntülenmesi sağlanacak,

(2) Firma internet üzerinden vereceği hizmette aşağıdaki şartları sağlayacaktır:

(a) İdarenin internet üzerinden hizmete erişimi için gerekli kullanıcı adı ve şifre oluşturularak idareye bildirilecektir.

(b) İdarenin talep etmesi halinde radyo ses kayıt/kayıtlarını en geç 90 dakika içerisinde yüklenici, CD veya DVD ortamında Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterlik İletişim Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.

(c) Resmi tatil günleri dâhil 365 gün, radyoda yer alan ve idare tarafından belirlenmiş anahtar kelimelere ait haberlerin tamamını sabah saat 07.00'ye kadar yayımlayacaktır. Ancak yüklenici yayını, yayının işleme ve montajının bitmesini müteakip söz konusu görsel medya ürünü yüklenici tarafından online web sitesinde en geç 2 saat içinde beklemeksizin yayımlayacaktır. Bu ses kayıtlarının farklı formatta kaydını mümkün kılacak seçimler yer alacaktır.

(ç) İdare tarafından belirlenen anahtar kelimeler ve bu kelimelerle ilgili çıkan haberler ”Sabah Raporu” olarak sayfada yer alacaktır. Her gün saat 07.00’den sonra çıkacak haberler ”Gün İçi Haberler” bölümünde yer alacak ve ertesi güne kadar sürekli güncellenecektir.

(d) Yüklenici sözleşme süresince verdiği hizmete ait materyallerin tamamını online arşiv şeklinde kendi sunucuları üzerinde idarenin erişimine açık bir şekilde tutacaktır.

(e) İdare istediği zaman her tür arama, indirme ve benzeri işlemleri firmaya ait online arşiv üzerinden yapabilecektir.

(f) Derleme kapsamında, seçilen haberler idare tarafından çevrimiçi olarak yönetilen kategoriler altında istenildiği gibi sıralanacak ve sıralama bilgisi kaybolmayacaktır.

ç. İnternet Medya Takibi:

(1) Türkiye kaynaklı yayın yapan internet basın/medyası siteleri ve söz konusu internet basın/medyasına ait kendi sosyal medya araçları üzerindeki içeriğin (blog vb. dahil) takip edilerek;

(a) İdare tarafından tespit edilecek, güncellenebilecek ve %15 artırılabilecek EK-A’da belirtilen anahtar kelimelere ilişkin yayımlanan haberler,

(b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin haberler, gündeme ilişkin önemli haberler, yurt içi ve dünya gündemine ilişkin önemli haberler derlenecek, yükleniciye ait medya takip sisteminde internet üzerinden şifre ile ulaşılacak şekilde yayımlanacak,

(c) Yüklenici tarafından sağlanan entegrasyon yazılımı ile çevrim dışı Dz.K.K.lığı özel iç ağına aktarılan içeriğin; kullanıcının ihtiyaçlarına hizmet verecek teknik destek ile derlenen internet medya haberleri toplu olarak yüklenmesi/aktarılması ve kullanılması hizmetinin yüklenici tarafından sağlanan web uygulaması ile görüntülenmesi sağlanacak,

(2) Firma internet üzerinden vereceği hizmette aşağıdaki şartları sağlayacaktır:

(a) İdarenin internet üzerinden hizmete erişimi için gerekli kullanıcı adı ve şifre oluşturularak idareye bildirilecektir.

(b) Resmi tatil günleri dâhil 365 gün, İnternet ve Sosyal Medyada yer alan ve idare tarafından belirlenmiş anahtar kelimelere ait haberlerin tamamını sabah saat 07.00'ye kadar yayımlayacaktır. Ancak yüklenici İnternet ve Sosyal Medyada yer alan ve idare tarafından belirlenmiş anahtar kelimelere ait takip hizmetini sabah 07.00’yi beklemeksizin yayımlayacaktır.

(c) İdare tarafından belirlenen anahtar kelimeler ve bu kelimelerle ilgili çıkan haber tasniflerine ait yayın, haber, reklam adedi görülecek ve tasnif içinden erişilecektir. Bu “Sabah Raporu” olarak sayfada yer alacaktır. Her gün saat 07.00’den sonra çıkacak haberler ”Gün İçi Haberler” bölümünde yer alacak ve ertesi güne kadar sürekli güncellenecektir. Bu işlem tüm medya dalları için aynı şekil ve standartta yapılacaktır.

(ç) Firma sözleşme süresince verdiği hizmete ait materyallerin tamamını online arşiv şeklinde kendi sunucuları üzerinde idarenin erişimine açık bir şekilde tutacaktır.

(d) İdare istediği zaman her tür arama, indirme ve benzeri işlemleri firmaya ait online arşiv üzerinden yapabilecektir.

(e) Derleme kapsamında, seçilen haberler idare tarafından çevrimiçi olarak yönetilen kategoriler altında istenildiği gibi sıralanacak ve sıralama bilgisi kaybolmayacaktır.

  1. Arşivleme ve Yedeklilik:

a. Arşivleme;

(1)Geriye dönük olarak anahtar kelimelere, TSK’ya, yurt içi ve dünya gündemine ilişkin önemli haberlere ait yazılı, görsel, işitsel, internet ve sosyal medya/basınında yer alan tüm haberler; online arşiv olarak firma sunucuları üzerinden firma tarafından sağlanan entegrasyon yazılımı ile çevrim dışı olarak Dz.K.K.lığı özel iç ağına aktarma desteği sunacaktır.

(2)Yüklenici tarafından aylık arşiv kayıtları taşınabilir ortamda idareye verilecektir. Teslim edilecek arşivler idare ile yüklenicinin ortak belirleyeceği standart bir formatta (xml, vb) olacaktır.

(3)Aranan anahtar kelimeler (keyword) hem kupürde, hem de metinde renklendirilerek gösterilmelidir.

(4)Kullanıcı, arama sonucu elde edeceği haber/yazıları aynı anda birden fazla kişiye e-posta olarak gönderebilmelidir.

(5)Arama sonucu elde edilen haberler PDF/JPG formatında kaydedilip arşivlenebilmeli ve tek tek ya da toplu olarak yazdırılabilmeli, Excel’e aktarılabilmeli veya idare tarafından talep edilecek diğer formatlarda da kaydedilebilmelidir.

(6)Yüklenici geçmişe dönük tüm arşivinde arama yapma imkânını idareye sağlayacaktır.

(7)Geriye dönük olarak anahtar kelimelere, TSK’ya, yurt içi ve dünya gündemine ilişkin önemli haberlere ait yazılı, görsel, işitsel, internet ve sosyal medya/basınında yer alan tüm haberler; online arşiv olarak firma sunucularında hizmet alındığı sürece tutulacaktır.

b. Yedeklilik;

İnternet bağlantısı nedeniyle hizmetin alınamaması durumunda (idarenin internet altyapısında yaşanan aksaklıklar nedeniyle dahi olsa) kullanıcının talep etmesiyle çevrim içi entegrasyon ile internet üzerinden akan veri harici hard-disk ile kullanıcıya en geç 06.30’a kadar teslim edilir. Söz konusu husus sadece o güne ait sabah raporunda yer alan yazılı basın için uygulanır.


  1. Analiz:

a. Sistem üzerinden idarenin anahtar kelimeleri kapsamında tespit edilen veya seçerek derlediği haberler hakkında konu özeti, zamana bağlı anahtar kelime toplamları, Reklam Eşdeğeri vb. analizler yapılacaktır.

b. Yüklenici, idareye ait en az dört adet marka için yılda en az iki adet detaylı karşılaştırılmalı yıllık medya (yazılı, görsel, işitsel, internet ve sosyal) analizi hazırlayarak sunacaktır.

c. Her ayın son iş gününde, sistem üzerinden idarenin marka etiketler kapsamında tespit edilen haberleri içeren önceki dönemle karşılaştırılmalı aylık medya (yazılı, görsel, işitsel, internet ve sosyal) analizi hazırlayarak sunacaktır.

ç. İdare tarafından talep edilmesi durumunda idarenin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetler (tören, gösteri, basın açıklaması vb.) ile ilgili medya analizleri yapılacak ve aynı gün içerisinde idareye ulaştırılacaktır.  1. Marka Etiketler ve Anahtar Kelimeleri:

a. Marka etiketler ve Anahtar Kelimeleri EK-A’da sunulmuştur.

b. Zaman içinde idare tarafından marka etiketler ve anahtar kelimeleri güncellenebilecek ve mevcut anahtar kelimelerin %15’ine kadar ilave Anahtar Kelime ekleyebilecektir.  1. Program Özellikleri ve İlave Değişiklik Talepleri:

a. Firma tarafından, çevrim dışı Dz.K.K.lığı özel iç ağına uygun entegrasyon yazılımı desteği verir. Ayrıca, mobil (akıllı telefon) kullanıma uygun çevrim içi hizmeti verir ve kullanıcı talebi doğrultusunda kullanıcının ihtiyaçlarına uygun ara yüzü (ekran görünümü) yapar.

b. İdare tarafından talep edildiğinde, yüklenici tarafından kullanıcı bilgisayar monitörlerine ve mobil (akıllı telefon) kullanıma uygun ara yüzünde ekran görünümüne ve seçeneklere ait program değişiklikleri talebin iletilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yapılacaktır.c. Yüklenici iş başlangıcından itibaren, internet üzerindeki derlenen haber içeriklerini İdarenin iç ağında çalışan mevcut web uygulamasına (uyumluluk sorunu yaşanması durumunda firma web ara yüzünü ayrıca temin edebilir) çevrim dışı toplu veri aktarımı fonksiyonunu aksaksız olarak gerçekleştirmeyi ve kısa eğitimini sağlamayı taahhüt eder.

ç. Yüklenici Web üzerinden online olarak kullanıcıya sunduğu medya takip sisteminin (ara yüz ve ona bağlı uygulamalar dahil) eğitimini verir ve hizmet sözleşmesi süresince sunduğu medya takip sisteminin kullanımının aktif/faal olduğunu taahhüt eder.

d. Derleme kapsamında, seçilen haberler idare tarafından çevrimiçi olarak yönetilen kategoriler altında istenildiği gibi sıralanacak ve sıralama bilgisi kaybolmayacaktır.

  1. Gizlilik:

  1. İdare tarafından belirlenen anahtar kelimeler ile ilgili olarak hazırlanmış her türlü çalışma ve indirilen her haber arşivi idarenin onayı olmaksızın sözleşme süresince ve/veya sözleşme süresinin dolmasından sonra da hiçbir özel ya da kamu nitelikteki tüzel kurum/kuruluş ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

  2. İdare tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen hiçbir işlemin (sisteme giriş ve çıkış bilgileri hariç) kaydı (log) tutulmayacaktır.

  1. Güvenlik:

  1. Firma internet üzerinden verdiği hizmette sistem ve bilgi güvenliği için gerekli tedbirleri alacaktır.

  2. Derleme kapsamında, seçilen haberler idare tarafından çevrimiçi olarak yönetilen kategoriler altında istenildiği gibi sıralanacak ve sıralama bilgisi kaybolmayacaktır.  1. Aksaklık, Müeyyideler ve Fesih Halleri:

  1. Aksaklık:

 1. Aksaklık: Taahhüt edilen iş bu Sözleşme ve muhteviyatına uygun olarak tamamlanmayan ve muayene/incelemede kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların olması halidir.

 2. Ciddi Aksaklık:

   1. Yüklenici tarafından teknik isterlerde belirtilen koşullar/gereksinimler yerine getirilmemesi hususu uzun süreli aksaklıkların yaşanmasına ya da uzun süre olmamakla beraber sunulan hizmette önemli sorunlar doğurması,

   2. Dz.K.K.lığı hakkında gündeme oturan haberlerin kaçması,

   3. Firma tarafından peş peşe 3 gün veya son bir ayda 5 defa medya takip sistemi hizmetini verememesi,

(ç) Gizlilik ilkesinin ihlali durumları ciddi aksaklık halidir.

  1. Müeyyideler;

 1. Yazılı basında 05.50’yi geçen her ulusal haber kupürü idare tarafından aksaklık olarak yansıtır. Bu kapsamda, ay içinde tespit edilen her aksaklık için o ayki hak edişin %1’i oranında ceza kesintisi uygulanarak yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

 2. Teknik İsterlerin 2.a.(2).(f) maddesi kapsamdaki ihtiyacın karşılanmaması durumu aksaklık olarak yansıtılacaktır. Bu kapsamda, ay içinde tespit edilen her aksaklık için o ayki hak edişin %1’i oranında ceza kesintisi uygulanarak yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

 3. Kullanıcı, marka/etiket kelimeler üzerinden kaçan her haberi (yazılı, görsel, işitsel) aksaklık olarak yansıtır. Bu kapsamda, ay içinde tespit edilen her aksaklık için o ayki hak edişin %1’i oranında ceza kesintisi uygulanarak yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

 4. Teknik İsterlerin 6’ncı maddesi kapsamında yaşanan her bir aksaklık için (İdarenin sebep olduğu aksaklıklar hariç) kullanıcı, o ayki hak edişin %3’ü oranında ceza kesintisi uygulanarak yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

 5. Yüklenici sistem üzerinde yapacağı değişiklikleri en az 15 gün önce kullanıcıya bildirecek ve kullanıcı eğitimlerini tamamlayacaktır. Aksi takdirde söz konusu maddenin uygulanmaması durumu aksaklık olarak tespit edilmiş sayılacak olup, kullanıcı (idare) tarafından, o ayki hak edişin %25’i oranında ceza kesintisi uygulanarak yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

 6. Teknik İsterlerin 10.a ve 10.b maddelerinde kapsamında gerekli desteğin gecikmesi ya da sunulmaması hallerinde aksaklık olarak kabul edilecektir. Söz konusu aksaklık neticesinde kullanıcı (idare) tarafından, o ayki hak edişin %10’u oranında ceza kesintisi uygulanarak yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

 7. Ay içinde tespit olunan aksaklıklar neticesinde yükleniciye uygulanacak ceza oranı; her hâlükârda o ayki hak edişin %75’ini geçemez.

  1. Fesih Halleri;

Teknik İsterlerin 9.a.(2) maddesi kapsamında tespit olunan ciddi aksaklıkların olması durumunda kullanıcı (kamu idaresi) sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edilebilecektir.

  1. Diğer :

 1. Yukarıda belirtilen Teknik İsterler kapsamında meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi hususunda; telefon veya e-posta yolu ile bildirilen aksaklığın giderilmesi talebine istinaden firma en kısa süre içinde aksaklığın giderilmesini sağlayacaktır.

 2. Yüklenici iş bu sözleşme süresince online canlı destek müşteri hizmetleri desteğini kesintisiz olarak sunacaktır.

 3. Yüklenici, iş bu sözleşme süresince kullanıcı tarafından talep edilmesi durumunda o ay içinde en fazla 3 adet kayıt çözümlemesi hizmetini sunacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ :
Bu sözleşme doğrudan temin yoluyla yapılacak işlere ait götürü bedel sözleşmedir. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli KDV. hariç …………. TL (…………………………….. TL.)’dır.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam götürü bedel esas alınır.


7. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER :

Sözleşme bedeline KDV hariç, diğer eğitim, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı dahildir.

8. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER :

Alım ve sözleşmeye, taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait bütün vergi (KDV Hariç), resim ve harçlar ile alım/sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Yurt içinden satın alınacak bu hizmet için ithalâtla ilgili her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar, fon, sigorta gibi masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.


9. SÖZLEŞMENİN EKLERİ :

9.1. Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. Alım dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:


 1. Sözleşme

9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.


10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
10.1 Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 yıl olup 31 Mayıs 2019 (dahil) tarihinde sona erecektir.
11. İŞİN YAPILMA YERİ, İŞYERİ TESLİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ :
11.1. İşin yapılma yeri : Dz.K.K.lığı Genel Sekreterliği

11.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar : Taraflar arasında sözleşmenin imzalanmasını müteakip Dz.K.K.lığı Genel Sekreterliği tarafından 01 Haziran 2018 tarihinde hizmetin başlamasına yönelik yer teslimi yapılacaktır.

11.3.İşyeri teslim ve işe başlama tarihi : 01 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır. Hizmetin başlangıç ve bitiş tarihleri hususunda kullanıcı kayıtları esas alınacaktır.

12. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER :


12.1. Kesin Teminat : Teminat alınmayacaktır.
13. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI :
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme; MSB Merkez Saymanlık Müdürlüğünce bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenecektir.
13.2 Ödeme Şartları : Ödeme, İnternet Üzerinden Medya Takip Hizmetinin kullanıcı tarafından alınmaya başlama tarihi olan 01 Haziran 2018'den itibaren teklif bedel üzerinden 3’er (üç’er) aylık dönemlerde hizmet bedeli olarak sözleşme bedeli / 4 şeklinde 4 defada, hizmet işleri kabul tutanağına istinaden hazırlanan fatura karşılığı hizmetin bitim tarihi olan 31 Mayıs 2019 (dahil) yapılacaktır.
Son döneme ait ödeme Maliye Bakanlığınca bütçe giderleri ve yılsonu işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi durumunda açıklanan hususlar ve/veya söz konusu Bakanlığın birimleri tarafından tatbik edilecek yöntemler doğrultusunda tespit edilen zamanda ödenecektir.
14. AVANS VERİLMESİ, ŞARTLARI VE MİKTARI :
Avans verilmeyecektir.
15. FİYAT FARKI :
15.1 Fiyat farkı ödenmeyecektir.
16. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR :
Alım konusu hizmette alt yüklenici kullanılmayacaktır.
17. CEZALAR VE KESİNTİLER :
17.1.

a. Ceza ile ilgili açıklamalar:

Ödeme Dönemleri : 3’er (üç'er) aylık

Dönem Hizmet Bedeli : Sözleşme Bedeli / 4

b. Cezalar, o döneme ait (3 (üç) aylık) ücretten mahsup edilecektir.

c. Cezai hususlar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Yazılı basında 05.50’yi geçen her ulusal haber kupürü idare tarafından aksaklık olarak yansıtır. Bu kapsamda, ay içinde tespit edilen her aksaklık için o ayki hak edişin %1’i oranı kadar firmaya ödeme yapılmayacaktır.

(2) Teknik İsterlerin 2.a.(2).(f) maddesi kapsamdaki ihtiyacın karşılanmaması durumu aksaklık olarak yansıtılacaktır. Bu kapsamda, ay içinde tespit edilen her aksaklık için o ayki hak edişin %1’i oranı kadar yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.

(3) Kullanıcı, marka/etiket kelimeler üzerinden kaçan her haberi (yazılı, görsel, işitsel) aksaklık olarak yansıtır. Bu kapsamda, ay içinde tespit edilen her aksaklık için o ayki hak edişin %1’i oranı kadar yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.

(4) Teknik İsterlerin 6’ncı maddesi kapsamında yaşanan her bir aksaklık için (İdarenin sebep olduğu aksaklıklar hariç) kullanıcı, o ayki hak edişin %3’ü kadar firmaya ödeme yapmayacaktır.

(5) Yüklenici sistem üzerinde yapacağı değişiklikleri en az 15 gün önce kullanıcıya bildirecek ve kullanıcı eğitimlerini tamamlayacaktır. Aksi takdirde söz konusu maddenin uygulanmaması durumu aksaklık olarak tespit edilmiş sayılacak olup, kullanıcı (kamu idaresi) tarafından, o ayki hak edişin %25’i kadar firmaya ödeme yapmayacaktır.

(6) Teknik İsterlerin 10.a ve 10.b maddelerinde kapsamında gerekli desteğin gecikmesi ya da sunulmaması hallerinde aksaklık olarak tespit olunur. Söz konusu aksaklık neticesinde kullanıcı (kamu idaresi) tarafından, o ayki hak edişin %10’u kadar firmaya ödeme yapmayacaktır.

(7) Ay içinde tespit olunan aksaklıklar neticesinde firmaya ödenmeyecek tutar; her hâlükârda o ayki hak edişin %75’ini geçemez.

18. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI :
Yüklə 322,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə