HotăRÂre nrYüklə 103,1 Kb.
tarix16.04.2018
ölçüsü103,1 Kb.
#48325


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ


Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire Ștei"


Secțiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ


1. Descrierea situației actuale

În vederea realizării lucrărilor de modernizare a drumurilor naționale, lucrări care privesc siguranța şi securitatea națională, în contextul îndeplinirii cerințelor organismelor internaționale, având ca scop integrarea României în structurile euroatlantice, au fost demarate măsuri şi programe de construcții de autostrăzi şi drumuri naționale.

Varianta de ocolire avută în vedere, respectiv "Varianta de ocolire Ștei", se va executa în primul rând pentru a facilita traficul de tranzit. Prin urmare, principalul obiectiv nu este acela de a permite călătorii mai rapide dintr-o parte a orașului în cealaltă parte. În acest sens, varianta de ocolire se va distinge de centuri care se adresează traficului local.

Prin realizarea acestei variante ocolitoare se preconizează:


  • scoaterea traficului greu din localități;

  • sporirea capacitații de circulație, prin mărirea fluentei traficului;

  • decongestionarea traficului din localități;

  • mărirea confortului participanților la trafic;

  • mărirea siguranței circulației;

  • reducerea numărului de accidente;

  • îmbunătățirea mediului înconjurător din localități prin reducerea noxelor si a poluării sonore.

Obiectivul de investiție străbate raza unităților administrativ-teritoriale ale localităților Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din județul Bihor.

Proiectul este amplasat în Depresiunea Beiuşului, încadrată de Munţii Bihorului, Pădurea Craiului şi Codru Moma.

Traseul acestei variante se desprinde din DN76 (E79) la kilometrul 101+100 și se desfășoară pe partea dreaptă a DN76 (E79) urmând ca la kilometrul 120+019 să traverseze DN76 (E79) și să-și continue traseu pe partea stângă a DN76 (E79) până la kilometrul 124+940 unde revine în DN76 (E79).

Între km 10 și km 19 alternativa se înscrie printre localitățile Tigăneștii de Beiuș, Belejeni, Sebis pe dreapta și Drăgăneşti pe stânga, realizând astfel o apropiere de traseul actual al DN76 și o scurtare cu aproximativ 900 m față de lungimea alternativei VOS1B.

Lungimea variantei este de 27,230 km.

Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului “Varianta de ocolire Stei”, județul Bihor, au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 311/29.05.2013, nu necesită completări sau modificări la data prezentei.11. In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitara sau creează cadrul pentru aplicarea directa a acesteia

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.


2.Schimbări preconizate

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, pentru acele imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.

În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul a întocmit o documentație tehnico – economică cuprinzând coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate în varniță finală sau a documentațiilor de urbanism, după caz, şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor sau ale unităților administrativ – teritoriale, care cuprinde și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici.

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară aprobarea sumei de 2.618 mii lei necesară despăgubirilor imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, respectiv pentru un număr de 1.338 de imobile, în suprafață totală de 1.218.245 mp, respectiv construcții și împrejmuiri, în conformitate cu anexa nr. 2 la proiectul de act normativ.

Suma de 2.618 mii lei aferentă imobilelor, respectiv construcțiilor și împrejmuirilor prevăzute în anexa nr. 2 la proiectul de Hotărâre a Guvernului, rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în luna aprilie 2017, de către expertul autorizat ANEVAR, dl. Belea Gheorghe, având legitimația nr. 10619, valabilă pe anul 2017, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator […] este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1) aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național "Varianta de ocolire Ștei", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*);

2) aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de interes național și care se află pe raza teritorială a localităților Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din județul Bihor;

3) aprobarea listei proprietarilor de imobile proprietate privata, care se propun a fi expropriate, precum și aprobarea sumei aferente justelor despăgubiri, în cuantum total de 2.618 mii lei, pentru despăgubirea unui nr. de 1.338 de imobile având o suprafață totală de 1.218.245 mp, respectiv construcții și împrejmuiri, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


3.Alte informații

Documentația tehnico-economică privind coridorul de expropriere al lucrării a fost avizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor.

Lista proprietarilor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, a fost compusă în baza evidențelor unităților administrativ - teritoriale ale localităţilor Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din județul Bihor şi confirmate de către acestea cu ștampilă şi semnătură.

Totodată, pentru o mai bună descriere a situației imobilelor ce urmează a se expropria prin prezentul proiect de act normativ, expunem următoarele:

- la poziția nr. 4, respectiv nr. 5, numele proprietarului a fost înscris conform informațiilor furnizate de către Primăria Lunca ;

- în conformitate cu datele confirmate de către unitățile administrativ teritoriale și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, la unele poziții din anexa nr. 2, sunt trecute la coloana "suprafața totală", atât suprafața fiecărui proprietar, cât și suprafața generală din care s-a împroprietărit, conform Decretului nr. 115/1938 în vigoare la data respectivă. Mai mult decât atât, suprafețele care se regăsesc la coloana "suprafața totală", sunt înscrise conform Titlului de proprietate emis de către Primărie. (ex: pozițiile nr. 18, nr. 19, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 34, nr. 35, etc);

- în unele cazuri, coridorului de expropriere datorită geometriei se intersectează de mai multe ori cu acelaşi imobil. În urma dezmembrării se vor obține atât imobilele care rămân în posesia proprietarului cât și cele care aparțin coridorului și vor trece în proprietatea statului. Această parcelare se realizează conform Ordinelor A.N.C.P.I. (ex: pozițiile nr. 131, nr. 132, nr. 174, nr. 175, nr. 202, nr. 203, etc);

- pentru anumite imobile ce se regăsesc în anexa nr. 2 și au același nr. topo, însă proprietari diferiți sau același proprietari, menționăm că în conformitate cu schițele și planurile parcelare care au stat la baza emiterii Cărților Funciare, există mai multe parcele cu aceleași nr. top. (ex: pozițiile189, nr. 190, nr. 191, nr. 192, nr. 193, etc);

- la poziția nr. 319 din cuprinsul anexei nr. 2, suprafața totală a imobilului nu este înscrisă în niciun act de proprietate;

- imobilul înscris la poziția nr. 344, se află în domeniul privat conform informațiilor furnizate de către Primăria Ștei;

- la poziția nr. 359 din anexa nr. 2 unde se regăsește imobilul " La dispoziția comisiei locale de fond funciar drept superficie 700 mp Europeanfood", menționăm faptul că, dreptul de superficie este notat în Cartea Funciară iar, Raportul de evaluare s-a realizat doar pe suprafața de teren ce urmează a se expropria. Construcția nu este edificată și nici nu este afectată de realizarea proiectului;

- la poziția nr. 480, respectiv nr. 483, numele proprietarului a fost înscris conform informațiilor primite de la Primăria Rieni ;

- la poziția nr. 689 din anexa nr. 2, la coloana "Nr. cad./Nr. Top." sunt inserate două numere top. în conformitate cu planurile parcelare de punere în posesie, deținute de către Primăria Dragănești.

În situația în care în cadrul coridorului de expropriere, cu ocazia întocmirii documentațiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor afectate, vor fi identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecție, se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.

În măsura în care unele dintre construcții au destinația de locuință se va proceda potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 şi ale Legii nr. 255/2010.
Secțiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ


1.Impactul macroeconomic

Prin asigurarea unei fluidizări optime a traficului rutier din zonă, se asigură o promovare a comerțului intern şi internațional.

11. Impactul asupra mediului concurențial si domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

2.Impactul asupra mediului de afaceri

Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătățirea condițiilor de transport rutier şi implicit a mediului de afaceri.

21.Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

22.Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

3.Impactul social

Construcția acestei lucrări prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale, având un impact pozitiv asupra așezărilor umane şi a altor obiective colaterale.

4.Impactul asupra mediului

Acest proiect de act normativ nu are impact în acest domeniu.

5.Alte informații

Nu au fost identificate.


Secțiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)


- mii lei -

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:a) buget de stat, din acesta :(i) impozit pe profit(ii) impozit pe venitb) bugete locale :(i) impozit pe profitc)bugetul asigurărilor sociale de stat:(i) contribuții de asigurări2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

 

 

 

 

 

 

a) buget de stat, din acesta:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:a) buget de stat

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare

 

 

 

 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

 

 

 

 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor

 

 

 

 

 

 

şi/sau cheltuielilor bugetare

 

 

 

 

 

 

7. Alte informații

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe teritoriul localităților Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din judeţul Bihor, sunt în cuantum total de 2.618 mii lei lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 ,,Transporturi”, subcapitolul 03 ,,Transport Rutier”, titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 – "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" - FEDR.Secțiunea 5.

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare


1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.


Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

2.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu


3.Decizii ale Curții Europene de Justiție şi alte documente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

4.Evaluarea conformității

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

5.Alte acte normative şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

6. Alte informații

Nu au fost identificate


Secțiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ


1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Prezentul act normativ a fost afișat pe site-ul Ministerului Transporturilor.


2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativeProiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

4.Consultările desfășurate în cadrul comisiilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu este supus consultărilor comisiilor interministeriale.

5.Informaţii privind avizarea de către

a)Consiliul Legislativ

b)Consiliul Suprem de Apărare a Tarii

c)Consiliul Economic şi Social

d)Consiliul Concurenței

e)Curtea de ConturiProiectul de act normativ nu necesita aceste avize.

6. Alte informații

Nu au fost identificate.Secțiunea 7.

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ


1.Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

2.Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății şi securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu produce nici un impact asupra mediului.

3. Alte informații


Nu au fost identificate


Secțiunea 8.

Măsuri de implementare


1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente


Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu

2. Alte informații


Nu au fost identificate.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Varianta de ocolire Ștei”, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.
MINISTRUL TRANSPORTURILOR

LUCIAN ȘOVA

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

MINISTRUL JUSTIŢIEI

TUDOREL TOADER


Kataloq: web14 -> documente -> acte-normative -> 2017 -> 10 08
2017 -> Expunere de motive
2017 -> Anexa la omt nr / condiţii speciale din 1 martie 2011 ale contractului pentru echipamente şi construcţII, inclusiv proiectare
acte-normative -> Anexa 1 strategia naţională de siguranţĂ rutieră pentru perioada 2016 – 2020 Cuprins
acte-normative -> Avănd în vedere că Legea 223/2007privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România a fost amendată prin Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr
acte-normative -> Ministerul Transporturilor
2017 -> Sunt taximetrist la plan și principalele mele propuneri sunt următoarele
10 08 -> HotăRÂre nr
2017 -> Organizaţia Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport – its romania, înfiinţată prin Sentinţa Civilă Nr. 103/16. 03. 1999 Propunere de completare Legea 38/2003

Yüklə 103,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə