HotăRÂre nr



Yüklə 105,96 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü105,96 Kb.
#81004


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ


Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Ștei"


Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale



În vederea realizării lucrărilor de modernizare a drumurilor naţionale, lucrări care privesc siguranţa şi securitatea naţională, în contextul îndeplinirii cerinţelor organismelor internaţionale, având ca scop integrarea României în structurile euroatlantice, au fost demarate măsuri şi programe de construcţii de autostrăzi şi drumuri naţionale.

Varianta de ocolire avută în vedere, respectiv "Varianta de ocolire Ștei", se va executa în primul rând pentru a facilita traficul de tranzit. Prin urmare, principalul obiectiv nu este acela de a permite călătorii mai rapide dintr-o parte a orasului în cealaltă parte. În acest sens, varianta de ocolire se va distinge de centuri care se adresează traficului local.

Prin realizarea acestei variante ocolitoare se preconizează:


  • scoaterea traficului greu din localităti;

  • sporirea capacitatii de circulatie, prin mărirea fluentei traficului;

  • decongestionarea traficului din localităti;

  • mărirea confortului participantilor la trafic;

  • mărirea sigurantei circulatiei;

  • reducerea numarului de accidente;

  • imbunătătirea mediului inconjurător din localităti prin reducerea noxelor si a poluării sonore.

Obiectivul de investiție străbate raza unităților administrativ-teritoriale ale localităților Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din judeţul Bihor.

Proiectul este amplasat în Depresiunea Beiuşului, încadrată de Munţii Bihorului, Pădurea Craiului şi Codru Moma.

Traseul acestei variante se desprinde din DN76 (E79) la kilometrul 101+100 și se desfășoară pe partea dreaptă a DN76 (E79) urmând ca la kilometrul 120+019 să traverseze DN76 (E79) și să-și continue traseu pe partea stângă a DN76 (E79) până la kilometrul 124+940 unde revine în DN76 (E79).

Între km 10 și km 19 alternativa se înscrie printre localitățile Tigăneștii de Beiuș, Belejeni, Sebis pe dreapta și Drăgăneşti pe stânga, realizând astfel o apropiere de traseul actual al DN76 și o scurtare cu aproximativ 900 m față de lungimea alternativei VOS1B.

Lungimea variantei este de 27,230 km.

Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului “Varianta de ocolire Stei”, au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 311/29.05.2013.



11.In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitara sau creează cadrul pentru aplicarea directa a acesteia,

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.


2.Schimbări preconizate

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, pentru acele imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.

În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul a întocmit o documentaţie tehnico – economică cuprinzând coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate în varintă finală sau a documentaţiilor de urbanism, după caz, şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor sau ale unitătilor administrativ – teritoriale, care cuprinde și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici.

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară aprobarea sumei de 2.618 mii lei necesară despăgubirilor imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, respectiv pentru un număr de 1.338 de imobile, în suprafață totală de 1.218.245 mp, respectiv construcții și împrejmuiri, în conformitate cu anexa nr. 2 la proiectul de act normativ.

Suma de 2.618 mii lei aferentă imobilelor, respectiv construcțiilor și împrejmuirilor prevăzute în anexa nr. 2 la proiectul de Hotărâre a Guvernului, rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în luna aprilie 2017, de către expertul autorizat ANEVAR, dl. Belea Gheorghe, având legitimația nr. 10619, valabilă pe anul 2017, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Astfel, în conformitate cu dipoziţiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare se întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator (…) este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1) aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Ștei", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*);

2) aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes național și care se află pe raza teritorială a localităților Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din judeţul Bihor;

3) aprobarea listei proprietarilor de imobile care se propun a fi expropriate, precum și aprobarea sumei aferente justelor despăgubiri, în cuantum total de 2.618 mii lei, pentru despăgubirea unui nr. de 1.338 de imobile având o suprafață totală de 1.218.245 mp, respectiv construcții și împrejmuiri, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


3.Alte informaţii

Documentaţia tehnico-economică privind coridorul de expropriere al lucrării a fost avizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor.

Lista proprietarilor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, a fost compusă în baza evidenţelor unităţilor administrativ - teritoriale ale localităţilor Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din judeţul Bihor şi confirmate de catre acestea cu ştampilă şi semnătură.

Totodată, pentru o mai bună descriere a situației imobilelor ce urmează a se expropria prin prezentul proiect de act normativ, expunem următoarele:

- la poziția nr. 4, respectiv nr. 5, numele proprietarului a fost înscris conform informațiilor furnizate de către Primăria Lunca ;

- în conformitate cu datele confirmate de către unitățile administrativ teritoriale și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, la unele poziții din anexa nr. 2, sunt trecute la coloana "suprafața totală", atât suprafața fiecărui proprietar, cât și suprafața generală din care s-a împroprietărit, conform Decretului nr. 115/1938 în vigoare la data respectivă. Mai mult decât atât, suprafețele care se regăsesc la coloana "suprafața totală", sunt înscrise conform Titlului de proprietate emis de către Primărie. (ex: pozițiile nr. 18, nr. 19, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 34, nr. 35, etc);

- în unele cazuri, coridorului de expropriere datorită geometriei se intersectează de mai multe ori cu un anumit imobil. În urma dezmembrării se vor obține atât imobilele care rămân în posesia proprietarului cât și cele care aparțin coridorului și vor trece în proprietatea statului. Această parcelare se realizează conform Ordinelor A.N.C.P.I. (ex: pozițiile nr. 131, nr. 132, nr. 174, nr. 175, nr. 202, nr. 203, etc);

- pentru anumite imobile ce se regăsesc în anexa nr. 2 și au același nr. topo, însă proprietari diferiți sau același proprietari, menționăm că în conformitate cu schițele și planurile parcelare care au stat la baza emiterii Cărților Funciare, există mai multe parcele cu aceleași nr. top. (ex: pozițiile189, nr. 190, nr. 191, nr. 192, nr. 193, etc);

- la poziția nr. 319 din cuprinsul anexei nr. 2, suprafața totală a imobilului nu este înscrisă în niciun act de proprietate;

- imobilul înscris la poziția nr. 344, se află în domeniul privat conform informațiilor furnizate de către Primăria Ștei;

- la poziția nr. 359 din anexa nr. 2 unde se regăsește imobilul " La dispoziția comisiei locale de fond funciar drept superficie 700 mp Europeanfood", menționăm faptul că, dreptul de superficie este notat în Cartea Funciară iar, Raportul de evaluare s-a realizat doar pe suprafața de teren ce urmează a se expropria. Construcția nu este edificată și nici nu este afectată de realizarea proiectului;

- la poziția nr. 480, respectiv nr. 483, numele proprietarului a fost înscris conform informațiilor primite de la Primăria Rieni ;

- la poziția nr. 689 din anexa nr. 2, la coloana "Nr. cad./Nr. Top." sunt inserate două numere top. în conformitate cu planurile parcelare de punere în posesie, deținute de către Primaria Dragănești.

În situaţia în care în cadrul coridorului de expropriere, cu ocazia întocmirii documentaţiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor afectate, vor fi identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecţie, se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.

În măsura în care unele dintre construcţii au destinaţia de locuinţă se va proceda potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 şi ale Legii nr. 255/2010.




Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ


1.Impactul macroeconomic

Prin asigurarea unei fluidizări optime a traficului rutier din zonă , se asigură o promovare a comerţului intern şi internaţional.

11. Impactul asupra mediului concurenţial si domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

2.Impactul asupra mediului de afaceri

Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi implicit a mediului de afaceri.

21.Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

22.Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

3.Impactul social

Construcţia acestei lucrări prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale, având un impact pozitiv asupra aşezărilor umane şi a altor obiective colaterale


4.Impactul asupra mediului

Acest proiect de act normativ nu are impact în acest domeniu

5.Alte informaţii

Nu au fost identificate


Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)


- mii lei -

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:



















a) buget de stat, din acesta :



















(i) impozit pe profit



















(ii) impozit pe venit



















b) bugete locale :



















(i) impozit pe profit



















c)bugetul asigurărilor sociale de stat:



















(i) contribuţii de asigurări



















2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

 

 

 

 

 

 

a) buget de stat, din acesta:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:



















a) buget de stat

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

 

 

 

 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

 

 

 

 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor

 

 

 

 

 

 

şi/sau cheltuielilor bugetare

 

 

 

 

 

 

7. Alte informaţii

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe teritoriul localităților Beiuş, Bunteşti, Drăgăneşti (cu satele Sebiş, Ţigăneşti de Beiuş, Mizieş, Grădinari), Finiş, Lunca (cu satele Şuştiu, Sîrbeşti, Seghişte), Rieni (cu satele Petrileni, Sudrigiu), Ștei, Tărcaia (cu satul Tărcăiţa) din judeţul Bihor, sunt în cuantum total de 2.618 mii lei lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 ,,Transporturi”, subcapitolul 03 ,,Transport Rutier”, titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 – "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" - FEDR.



Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare


  1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.



Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.

2.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu





3.Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

4.Evaluarea conformităţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

5.Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

6. Alte informaţii

Nu au fost identificate



Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ


1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate


Prezentul act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor.



2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.


Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect


3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative




Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu

4.Consultările desfăşurate în cadrul comisiilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente


Proiectul de act normativ nu este supus consultărilor comisiilor interministeriale.

5.Informaţii privind avizarea de către

a)Consiliul Legislativ

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c)Consiliul Economic şi Social

d)Consiliul Concurenţei

e)Curtea de Conturi




Proiectul de act normativ nu necesita aceste avize.

6. Alte informaţii

Nu au fost identificate.



Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ


1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice


Proiectul de act normativ nu produce nici un impact asupra mediului.

3. Alte informaţii


Nu au fost identificate


Secţiunea 8.

Măsuri de implementare


1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente


Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu

2. Alte informaţii


Nu au fost identificate.

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Ștei”, care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.



MINISTRUL TRANSPORTURILOR

ALEXANDRU RĂZVAN CUC

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

IONUȚ MIȘA


MINISTRUL JUSTIŢIEI

TUDOREL TOADER










Kataloq: web14 -> documente -> acte-normative -> 2017 -> 10 08
2017 -> Expunere de motive
2017 -> Anexa la omt nr / condiţii speciale din 1 martie 2011 ale contractului pentru echipamente şi construcţII, inclusiv proiectare
10 08 -> HotăRÂre nr
acte-normative -> Anexa 1 strategia naţională de siguranţĂ rutieră pentru perioada 2016 – 2020 Cuprins
acte-normative -> Avănd în vedere că Legea 223/2007privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România a fost amendată prin Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr
2017 -> Sunt taximetrist la plan și principalele mele propuneri sunt următoarele
2017 -> Organizaţia Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport – its romania, înfiinţată prin Sentinţa Civilă Nr. 103/16. 03. 1999 Propunere de completare Legea 38/2003

Yüklə 105,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə