Hukuk müŞAVİRLİĞİYüklə 0,51 Mb.
səhifə1/5
tarix21.08.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#73359
  1   2   3   4   5

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk MüşavirliğiHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2012 Yılı MütalaalarıBu kitapta yer alan görüş ve yazılar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince hazırlanmış olup yayın hakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine aittir. İzinsiz iktibas edilemez ve çoğaltılamaz. Bu kitapta yer alan görüş ve yazılar düzenlendiği tarihte geçerli olan mevzuata göre değerlendirilerek kaleme alınmıştır


HAZIRLAYANLAR
ALİ RAMAZAN ACAR

BİRİNCİ HUKUK MÜŞAVİRİİsmail Hakan UYSAL

Şube Müdür V.

Sevilay APAYDIN

Bilgisayar İşletmeni

İÇİNDEKİLER

1- İçindekiler 4

2 Strateji Dairesi Başkanlığına Hitaplı Yazılar 5

2.1 Kad. Müdürlerinin. İl Müd. Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği 6

2.2 666 Sayılı KHK Uygulaması 8

3-Tapu Dairesi Başkanlığına Hitaplı Yazılar 10

3.1 Parsellerin Kısmen İptali 11

3.2 İntifa Hakkı 14

3.3 Mahkeme Kararının İnfazı 18

3.4 Mahkeme Kararının Kesinleşme Şerhi 21

3.5 İşlem Yapma Yetkisi 28

3.6 Mahkeme Kararının Uygulanması 31

3.7 Önalım Hakkı 36

3.8 Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 39

4- Kadastro Dairesi Başkanlığına Hitaplı Yazılar 43

4.1 Tapulama Mahkemesinin Kararının Uygulanması 44

4.2 Alacağın Temliki 47

5-Arşiv Dairesi Başkanlığına Hitaplı Yazılar 49

5.1 Taşra Teşkilatı 506-Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına Hitaplı Yazılar 52

6.1 Tazminat Talebi 53

6.2 Suriye’de Kalan Taşınmazlar 55

7- İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına Hitaplı Yazılar 59

7.1 Maaş Farkı 60

7.2 Atama 63

7.3 Tazminat 65

7.4 Personelin İl İçi Ataması 68

7.5 Hükmün İncelenmesinin Geri Bırakılması 718- Döner Sermaye Müdürlüğüne Hitaplı Yazılar 77

8.1 Haciz Nedeni İle Ek Ödemesinin Tamamının Kesilmesi 789- Kavram Dizini 85

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sayı : B.09.1.TKG.061-045-02-12-409/ / /2012

Konu :

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ÖZETİ:Kadastro Müdürlerinin il müdürü olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk..

İlgi: 03/04/2012 tarihli ve 728 sayılı yazınız ve ekleri.


I-GÖRÜŞ SORULAN KONU: İlgi sayılı yazınızda, V.Ş.’na ait dilekçede, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kadastro Müdürlüklerinin il bazında yeniden yapılandırıldığı ve il müdürü yetkisi ile donatıldığı belirtilerek ek ödeme oranlarının 666 sayılı

kapsamında 1 sayılı cetvelin (f) sırasına göre, yani 170 olarak değil 180 olarak hesaplanması gerektiğinin belirtildiği, söz konusu taleple ilgili olarak Müşavirliğimiz görüşünün sorulduğu anlaşılmakla keyfiyet incelenmiştir..II- GÖRÜŞ İSTEYEN BİRİMİN İNCELEMESİ VE NETİCESİ: Başkanlıklarınca konuya ilişkin herhangi bir inceleme yapılmadığı ve görüş bildirilmediği tespit edilmiştir.

III-İLGİLİ ULUSLAR ARASI HUKUK, ANAYASA, KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE YARGI KARARLARI :
6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 5 inci bendi;”Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, bölge müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı kadastro müdürlükleri ve tapu müdürlüklerinden oluşur. Kadastro müdürlükleri illerde; tapu müdürlükleri,  merkez ilçe ve diğer ilçelerde kurulur….”,
2012/2 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında GenelgeninTeşkilat” başlıklı 24 üncü maddesi” (1) Kadastro Müdürlüğü; Müdür, Kontrol Mühendisi, Mühendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru, Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru, Şoför, Hizmetli, Geçici Personel (4/C), Sözleşmeli Personel ve İşçi unvanlı personelden oluşur….” hükmündedir.
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacı ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli ek ödeme oranlarının belirlendiği (1) sayılı cetvelde, müdür ve diğer belirlenen unvanlarda çalışanların ek ödeme oranlarının 170, bağlı ve ilgili kuruluş il müdürlerinin ve diğer belirlenen unvanlarda çalışanların ek ödeme oranlarının ise 180 olacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.
10/06/1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 4 üncü maddesi;” İl genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır….” hükmüne amirdir.

IV- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ildeki merkezi yönetim kuruluşlarının başında bulunan yüksek memurlara idare şube başkanları denilmektedir. İllerdeki belli başlı il idare şube başkanları: Hukuk İşleri Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürüdür. İdaremizde mevcut yöneticilerden Kadastro Müdürü de dâhil olmak üzere hiç biri il idare şube başkanı kapsamında bulunmamaktadır.
6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kadastro Müdürlüklerinin il bazında yapılandırılmış olması, 10/06/1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında Kadastro Müdürlerinin “il müdürü” olarak değerlendirilmesi anlamına gelmediği, bu nedenle Kadastro Müdürlerinin il müdürü kapsamında olduğunun kabulü ile 666 sayılı

kapsamında ek ödeme oranlarının 1 sayılı cetvelin (f) sırasına göre 180 olarak hesaplanmasının söz konusu olamayacağı Müşavirliğimizce değerlendirilmekle birlikte, 666 sayılı KHK’nın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu dikkate alınarak konunun Maliye Bakanlığından alınacak görüşe göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.
Ali Ramazan ACAR

Birinci Hukuk Müşaviri

Sayı : B.09.1.TKG.061-045-02-12-109/ / /2010Konu : 666 sayılı KHK uygulaması hk.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: 19/01/2012 tarihli ve 152 sayılı yazınız.
I- GÖRÜŞ SORULAN KONU: Başkanlığınızın ilgi sayılı yazısında, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde merkez birimlerimizin ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimleri şeklinde oluşturulduğu, Kanuna ekli kadro cetvelinde de bu birimlerin yöneticilerinin unvanları ile sayıldığı;
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacı ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelin 7 inci sırasından ücret ve tazminat alacaklar arasında “müstakil daire başkanı (Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde) unvanının mevcut olduğu belirtilerek İdaremizde mevcut diğer daire başkanlarının (danışma ve denetim birimleri yöneticileri olan Teftiş Kurulu Başkanı ve Birinci Hukuk Müşavirinin Kararnameye ekli II sayılı cetvelin 7 inci sırasından ücret ve tazminat alacak olan unvanlar arasında sayılmış olmaları nedeni ile bu unvanlar hariç olmak üzere) müstakil daire başkanı olarak değerlendirilerek II sayılı cetvelin 7 inci sırasında yazılı unvanlar için belirlenen ücret ve tazminat oranlarının maaş ödemeleri gerçekleştirilirken uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Müşavirliğimiz görüşünün sorulduğu anlaşılmakla keyfiyet incelenmiştir..
II- GÖRÜŞ İSTEYEN BİRİMİN İNCELEMESİ VE NETİCESİ: Başkanlılarınca konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmediği tespit edilmiştir.
III-KONUYLA İLGİLİ ANAYASA, KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE YARGI KARARLARI : Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacı ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelin 7 inci sırasından ücret ve tazminat alacaklar arasında “müstakil daire başkanı (Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde) ibaresi yer almıştır. Ayrıca Kararname maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu düzenlenmiştir.
Yine 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun “Teşkilat” başlıklı 5 inci maddesi “ (1) Genel Müdürlük, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşur. Merkez teşkilatı; ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir…” hükmüne amirdir.
V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde merkez birimlerimizin ana hizmet birimleri, danışma ve, denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimleri şeklinde oluşturulduğu, Kanuna ekli kadro cetvelinde de bu birimlerin yöneticilerinin unvanları ile sayıldığı;
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacı ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelin 7 inci sırasından ücret ve tazminat alacaklar arasında “müstakil daire başkanı (Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde) unvanının mevcut olduğu dikkate alındığında İdaremizde mevcut diğer daire başkanlarının (danışma ve denetim birimleri yöneticileri olan Teftiş Kurulu Başkanı ve Birinci Hukuk Müşavirinin Kararnameye ekli II sayılı cetvelin 7 inci sırasından ücret ve tazminat alacak olan unvanlar arasında sayılmış olmaları nedeni ile bu unvanlar hariç olmak üzere) müstakil daire başkanı olarak Müşavirliğimizce değerlendirilmekle birlikte, Kararname maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu dikkate alınarak konunun Maliye Bakanlığından alınacak görüşe göre neticelendirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini rica ederim.


Ali Ramazan ACAR

Birinci Hukuk Müşaviri

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ÖZETİ: İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11/11/2010 tarih ve 2005/206 Esas, 2010/350 Karar sayılı, düzenlemeye giren parsellerin kısmen iptalini içeren kararının infaz kabiliyetinin bulunup bulunmadığının incelenmesi
İlgi : 07/05/2012 tarihli ve B.09.1.TKG0120100-107.13/25-3312 sayılı yazınız.

I- GÖRÜŞ SORULAN KONU: İlgi yazınızdan; İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü' nün ilgi yazı ve eklerinin incelenmesi sonucu; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Boz yaka Mahallesi, 3471 ada 30 parsel numaralı taşınmazın tamamı A.K.G. adına kayıtlı iken, anılan taşınmazda Karabağlar Belediyesinin (eski Konak Belediyesinin) 671/1 nolu Parselasyon Planının uygulanması sonucu oluşan 7015/1, 7016/1, 7016/3, 7017/1 ada/parsellerin oluştuğu ve bunların 10/02/2004 tarih ve 1575 yevmiye numarası ile tescillerinin yapıldığı,
Diğer yandan, A.K.G. mirasçıları tarafından açılan dava sonucu İzmir 1. İdare Mahkemesinin, 15/11/2005 tarih ve 2004/1702 Esas 2005/1218 Karar sayılı kararı ile parselasyon planı ve bu plana dayanan Konak Belediye Encümen Kararının iptaline karar verildiği ve Danıştay 6. Hukuk Dairesinin 25/04/2008 tarih ve 2006/2752 Esas 2008/2580 Karar sayılı kararı ile söz konusu İdare Mahkemesi kararının onaylandığı ve iptal kararı kesinleştiği,
İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan "Tapu İptal ve Tescil" davası sonucunda ise, anılan mahkemenin 11/11/2010 tarih ve 2005/206 Esas 2010/350 Karar sayılı kararında; 671 nolu parselasyon planında uygulama öncesi kadastro parseli vasfında olan 3471 ada 30 nolu parselin yeniden ihyası ve imar parsellerinden; 7015 ada 1 parsel, 7016 ada 1 parsel ve 7016 ada 3 ve 7017 ada 1 nolu parsellerin tapu kayıtlarının iptal edilmesine karar verildiği; ancak, davalılar parsellerini de geriye döndüren (30342 ada 1 parsel, 30342 ada 8 parsel, 3471 ada 33 parsel) ve 7016 ada 2 parselin iptalini içermemesi sebebiyle İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü’nce tereddüde düşülerek soru konusu edildiği ve Başkanlığınızca hazırlanacak talimatta değerlendirilmek üzere Müşavirliğimizden görüş istenildiği anlaşılarak gerekli inceleme yapılmıştır.

II-GÖRÜŞ İSTEYEN BİRİMİN İNCELEMESİ VE NETİCESİ: Her ne kadar Anayasanın 138. maddesi, kesinleşmiş mahkeme kararlarının gecikmeksizin infaz edilmesini hüküm altına almış ise de, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin anılan kararının, düzenlemeye giren parsellerin kısmen iptalini içermesi nedeni ile uygulama kabiliyeti bulunmayacağından; kararın davacılar parselleri dışında, davalılar parsellerini de geriye döndüren (30342 ada 1 parsel, 30342 ada 8 parsel, 3471 ada 33 parsel) ve 7016 ada 2 parselin iptalini içeren; yani düzenlemeye giren parsellerin tamamını kapsayan Hukuk Mahkemesine ait yeni bir karar olması halinde, uygulanmasının mümkün olabileceği, aksi halde karar içeriğinde belirtilen parsellerin beyanlar hanesine, anılan kararın bulunduğuna dair belirtme yapılması ile yetinilmesi gerektiği yönündeki İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü Bölge İnceleme Kurulunun 14/06/2011 tarih ve 42 sayılı kararının uygun olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.II- İLGİLİ HUKUK, ANAYASA, KANUN TÜZÜK YÖNETMELİK VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE YARGI KARARLARI:

Bilindiği üzere, Anayasamızın 138 inci maddesi, “…Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmüne amirdir.

Hukuk devleti ilkesi gereğince, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını ‘aynen’ ve ‘geciktirmeksizin’ uygulamaktan başka seçeneği bulunmamaktadır. ( Danıştay 5. D. 28.05.1991 gün ve E. 1990/1559, K. 1991/972 sayılı kararı).

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 303. maddesinin 2. fıkrası "Bir hüküm, davada veya karşılık davada ileri sürülen taleplerden, sadece hükme bağlanmış olanlar hakkında kesin hüküm teşkil eder. " hükmündedir.
IV. DEĞERLENDİRME: İlgi yazınızın ve dosyanın tümüyle incelenmesinden; A.K.G. mirasçıları tarafından, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan "Tapu İptal ve Tescil" davası sonucunda, anılan mahkemenin 11/11/2010 tarih ve E.2005/206-K.2010/350 sayılı kararında; 671 nolu parselasyon planında uygulama öncesi kadastro parseli vasfında olan 3471 ada 30 nolu parselin yeniden ihyası ve imar parsellerinden; 7015 ada 1 parsel, 7016 ada 1 parsel ve 7016 ada 3 ve 7017 ada 1 nolu parsellerin tapu kayıtlarının iptal edilmesine karar verilmiş iken; kararda 7016 ada 2 nolu parselle ilgili hüküm bulunmadığı ve yine karar içeriğinde 3471 ada 30 nolu parselin yeniden ihyasından bahsedilmiş iken, bu imar parsellerinden geriye dönecek olan diğer kadastro parselleri olan 3471 ada 33 parsel ile 30342 ada 1 ve 8 nolu parsellerden bahsedilmediği,

Ancak, İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararı gereği, Karabağlar Belediyesi tarafından, 09/12/2010 tarih ve 2142 sayılı encümen kararı ile onaylanan 671/1 nolu geriye dönüş planının ise, imar planı öncesi 3471 ada 30 ve 33 parseller ile 30342 ada 1 ve 8 nolu parsellere dönüş sağladığı,


Bu parselasyon planında oluşan toplam 5 adet imar parselinin mevcut olduğu, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin, K:2010/350 sayılı ilamında, parselasyon planına giren bütün parsel maliklerinin davada taraf olması sebebiyle taraf teşkilinin sağlandığı, , geriye dönüş planının askıya çıktığı ve el değiştirmelerin olmadığı,
Görülmüştür.

V- SONUÇ :Bu göre, Başkanlığınızın, 07/04/2011 tarih ve 1573/2645 sayılı "… Bu itibarla, İdare Mahkemelerince verilen, uygulamaların iptaline ilişkin kararlar karşısında ilgili idarelerce bu iptal kararları uyarınca daha önce yapılan imar uygulamasının kısmen veya tamamen yeniden düzenlemeye konu edilmesi ilgili idarenin yetki ve sorumluluğunda bulunmakla birlikte, idare tarafından yalnızca uygulama öncesi duruma dönülmesine karar verilerek geri dönüş cetvellerinin tanzim edilip kadastro parsellerinin oluşturulması mümkün olmayıp, geri dönüş cetvellerinin ve bunlar üzerinden yapılacak yeni uygulamaya ilişkin dağıtım cetvellerinin ayrı ayrı düzenlenerek ( mevcut imar parsellerinde ayni ve şahsi hak iktisap edenleri de dikkate almak kaydıyla) yasal prosedür çerçevesinde gerekli ilan ve tebligatlar yapılarak kesinleştirilmesi halinde tescillerin yapılması mümkündür. Bu nedenle, sadece tescilli imar uygulamasının geri dönüşüne yönelik yapılan uygulamanın tesciline yönelik talebin karşılanması mümkün bulunmamaktadır..." şeklindeki talimatına gerekçe olan sakıncaların somut olayda bulunmadığı,
Her ne kadar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 303. maddesinin 2. fıkrası "Bir hüküm, davada veya karşılık davada ileri sürülen taleplerden, sadece hükme bağlanmış olanlar hakkında kesin hüküm teşkil eder. " hükmünde ise de; Anayasamızın 138 inci maddesindeki mahkeme kararlarının infazının zorunlu olması hükmünün birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararı gereği, Karabağlar Belediyesi tarafından, 09/12/2010 tarih ve 2142 sayılı encümen kararı ile onaylanan 671/1 nolu geriye dönüş planının, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11/11/2010 tarih ve E.2005/206-K.2010/350 sayılı kesinleşmiş kararı ile uyumlu görülmesi halinde söz konusu kararın maddi ve hukuki olarak uygulanılabilir nitelikte olacağı ve bu nedenle infazının yapılması gerektiği,

Düşünülmektedir.

Bilgilerini ve 6083 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi gereğince takdir Başkanlığınıza ait olmak üzere mahalline talimat verilmesini rica ederim.
Ali Ramazan ACAR

Birinci Hukuk MüşaviriYüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə