Hukukun temel kavramlari


) Danıştay’da kaç dava dairesi bulunmaktadır?Yüklə 1,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə324/324
tarix31.12.2021
ölçüsü1,73 Mb.
#112305
1   ...   316   317   318   319   320   321   322   323   324
huktemkavau211
MikroktisatTanitim, MikroktisatTanitim
8) Danıştay’da kaç dava dairesi bulunmaktadır? 
A) 10 
B) 8 
C) 9 
D) 7 
E) 6 


369 
 
9)  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesinin  bulunduğu  kent,  aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Paris 
B) Berlin 
C) Viyana 
D) Strazburg 
E) Roma 
10)  Aşağıdakilerden  hangisi  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesinin  resmi 
dillerinden biridir? 
A) Almanca 
B) Fransızca 
C) Rusça 
D) Türkçe 
E) İspanyolca 
Cevaplar 
1)D, 2)E, 3)B, 4)D, 5)C, 6)C, 7)B, 8)C, 9)D, 10)B 
 
 


370 
 
KAYNAKÇA 
ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI, Komisyon, Şen Matbaası, Ankara, 2013. 
AKKAYA,  Tolga,  “Yargı  Örgütü”,  Editörler:  Ufuk  Aydın,  Elvan  Sütken,  Hukukun  Temel 
Kavramları, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2015, s. 78-
101. 
AKINTÜRK, Turgut, Medeni Hukuk, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2015. 
AKINTÜRK, Turgut, Borçlar Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2013. 
AKTAY, Nizamettin, Toplu İş Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015. 
ANAYURT, Ömer, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
2005. 
ARSLAN, Ramazan, TANRIVER, Süha, Yargı Örgütü, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996. 
ARTUK,  M.  Emin,  GÖKÇEN,  Ahmet,  YENİDÜNYA,  A.  Caner,  Ceza  Hukuku  Genel 
Hükümler, Adalet Yayınları, Ankara, 2015. 
AYBAY, Aydın, AYBAY, Rona, PEHLİVAN, Ali, Hukuka Giriş, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 2016. 
AYBAY, Rona, İnsan Hakları Hukuku, Bilgi Üniversitesi Yayını, 1. Baskı, İstanbul, 2015. 
BAŞPINAR, Veysel, Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1998. 
BAHTİYAR,  Mehmet,  Ticari  İşletme  Hukuku:  Ders  Notları,  Soru  Örnekleri,  Beta  Basım, 
İstanbul, 2015. 
BATTAL, Ahmet, Hukukun Temel Kavramları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006. 
BİLGE, Necip, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007. 
BİLGİLİ,  Fatih,  DEMİRKAPI,  Ertan,  Hukukun  Temel  Kavramları,  Dora  Yayınları,  Bursa, 
2017. 
BİRTEK, Fatih, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınları, Ankara, 2016. 
BOZKURT, Enver, Hukukun Temel Kavramları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012. 
CAN, Halil, GÜNER, Semih, Hukukun Temel Kavramları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999. 
CANSEL,  Erol,  ÖZEL,  Çağlar,  YÜKSEL,  Mehmet,  BÜYÜKTANIR,  ÖZCAN,  Burcu, 
ERDOĞAN, Mehmet Ş., Hukuka Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015. 
DAĞI, İhsan/POLAT, Necati, Demokrasi ve İnsan Hakları El Kitabı, Türk Demokrasi Vakfı 
Yayınları, Ankara 1999. 


371 
 
DEMİRCİOĞLU, Murat, CENTEL, Tankut, İş Hukuku, Beta Yayıncılık, Ankara, 2016. 
DOĞAN, İlyas, İnsan Hakları Hukuku, Astana Yayınları, Ankara, 2015. 
DOĞAN, Vahit, Türk Vatandaşlık Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2016. 
DONNELY, Jack, İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 1995. 
ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. 
ERDOĞAN, Mustafa, İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku, Orion Kitabevi, 2007. 
EREN, Abdurrahman, Anayasa Hukuku Ders Notları, İstanbul, 2016. 
EREN, Abdurrahman, Anayasa Hukuku Ders Notları, 2014. 
ESENER, Turhan, Hukuka Giriş, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015. 
GÖLCÜKLÜ,  Feyyaz/GÖZÜBÜYÜK,  Şeref,  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi  ve 
Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007. 
GÖRGÜN, L. Şanal/KODAKOĞLU, Mehmet, Hukukun Temel Kavramları, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2008. 
GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa, 2018. 
GÖZLER, Kemal, Genel Hukuk Bilgisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018. 
GÖZLER, Kemal, Hukukun Genel Esasları, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016. 
GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukun Genel Esasları, Bursa, 2015.  
GÖZLER, Kemal, Kaplan, Gürsel, İdare Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012. 
GÖZLER, Kemal, Devletin Genel Teorisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011. 
GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa, 2010. 
GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016. 
GÜRİZ, Adnan, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011. 
GÜRKAN, Ülker, Hukuk Sosyolojisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2012. 
HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015. 
HİRŞ,  Ernest,  Hukuk  Felsefesi  ve  Sosyolojisi  Dersleri,  Ankara  Üniversitesi,  Bankacılık 
Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2001. 
KABOĞLU, İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, Afa Yayınları, İstanbul1999. 
KALABALIK, Halil, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, 2018, Ankara. 


372 
 
KALABALIK, Halil, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013. 
KALABALIK, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Sayram Yayınları, Konya, 2011. 
KAPANİ, Münci, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 1993. 
KAYIHAN, Şaban, Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2008. 
NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku II: Toplu İş İlişkileri, Beta Basım, İstanbul, 2013. 
NOMER, Halûk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul, 2015. 
ODER, Bertil, Emrah, Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta Basım, İstanbul, 2010. 
ÖNEN, Mesut, Hukukun Temel Kavramları, Beta Basım, İstanbul, 1999. 
ÖNER, Erdoğan, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015. 
ÖZBEK, Veli Özer, KANBUR, Mehmet Nihat, DOĞAN, Koray, BACAKSIZ, Pınar, TEPE, 
İlker, Ceza Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014. 
ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005. 
ÖZDEK,  Yasemin,  Avrupa  İnsan  Hakları  Hukuku  ve  Türkiye,  TODAİE  Yayınları,  Ankara, 
2004. 
ÖZKORKUT,  Korkut,  “Hakkın  Kazanılması,  Kaybedilmesi,  Kullanılması,  Korunması”, 
Editörler: Ufuk Aydın, Elvan Sütken, Hukukun Temel Kavramları, Anadolu Üniversitesi, Açık 
Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2015, s. 126-152. 
ÖZSUNAY, Ergun,  Medeni Hukuka Giriş,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 1986. 
ÖZTAN, Bilge, Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998. 
PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Turhan Kitabevi, Ankara, 1997. 
PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, Medenî Usul Hukuku, Yetkin 
Yayınları, Ankara, 2016. 
PULAŞLI, Hasan/KORKUT, Ömer, Temel Hukuk, Karahan Kitabevi, Adana, 2017. 
PULAŞLI, Hasan, Hukukun Temel Esasları, Nobel, Ankara, 2001.  
SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016. 
SÖZER, Ali Nazım, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2013. 
SÜMER,  Haluk  Hâdi,  Hukuka  Giriş:  Kavramlar  ve  Kurumlar,  Seçkin  Yayıncılık,  Ankara, 
2018. 
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Beta Basım, İstanbul, 2012. 


373 
 
ŞENEL, Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1995. 
TANİLLİ, Server, Devlet ve Demokrasi, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1996. 
TANÖR, Bülent, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, May Yayınları, İstanbul, 1978. 
TEZCAN,  Durmuş/ERDEM,  Mustafa  Ruhan/SANCAKDAR,  Oğuz/ÖNOK,  Rıfat  Murat, 
İnsan Hakları Hukuku El Kitabı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2011. 
TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012. 
UYGUN, Oktay, Hukuk Teorileri, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2017. 
UYGUN, Oktay, Kamu Hukuku İncelemeleri, XII Levha Yayınları, İstanbul 2011.  
VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku, C. 1, İstanbul, 1959. 
YÜCEL, Kıvılcım Turanlı, “Kamu Hukukunun Dalları”, Editörler: Ufuk Aydın, Elvan Sütken, 
Hukukun  Temel  Kavramları,  Anadolu  Üniversitesi,  Açık  Öğretim  Fakültesi  Yayınları, 
Eskişehir, 2015, s. 186-203. 
 

Yüklə 1,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   316   317   318   319   320   321   322   323   324
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə