İ Ç İ ndek I l e rYüklə 322,7 Kb.
səhifə1/5
tarix15.11.2017
ölçüsü322,7 Kb.
#31792
  1   2   3   4   5


İ Ç İ N D E K İ L E R

BİRİNCİ KISIM 2

Genel Kurallar 2

İKİNCİ KISIM 7

Korunmasý Gerekli Taþýnmaz Eski Eserler ve Doða Varlýklarý 7

İle Bunlarýn Bulunduðu Alanlarla İlgili Kurallar 7

ÜÇÜNCÜ KISIM 16

Korunmasý Gerekli Taþýnýr Eski Eserlerle 16

İlgili Kurallar 16

DÖRDÜNCÜ KISIM 21

Araþtýrma, Sondaj, Kazý ve Define Arama, 21

İzinler, Zarar Vermede Tazminat Yükümlülüðü ile 21

İlgili Kurallar 21

BEÞİNCİ KISIM 26

Taþýnmaz Eski Eserler ve Anýtlar Yüksek Kurulunun 26

Kuruluþu ve Görevleri 26

ALTINCI KISIM 28

Suç ve Cezalar 28

YEDİNCİ KISIM 30

Geçici Kurallar 30

SEKİZİNCİ KISIM 32

Son Kurallar 32

60/1994

ESKİ ESERLER YASASI


Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aþaðýdaki Yasayý yapar:


Kýsa İsim

1. Bu Yasa, “Eski Eserler Yasasý” olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar


Amaç

2. Bu Yasanýn amacý, tarih öncesi ve tarih devirleri ile yakýn geçmiþten günümüze kadar gelen taþýnýr ve taþýnmaz eski eserler ile doða varlýklarýnýn korunup yaþatýlmasý için yapýlmasý ve uyulmasý gerekli iþ ve iþlemlerle ilgili ilke ve uygulama esaslarýný belirleyip düzenlemektir.


Kapsam

3. Bu Yasa, korunmasý gerekli olan taþýnýr ve taþýnmaz eski eserler ile doða varlýklarýyla ilgili hususlarý ve bunlara iliþkin gerçek ve tüzel kiþilerin görev ve sorumluluklarýný kapsar.


Tefsir

4. Bu Yasa’da metin baþka türlü gerektirmedikçe:

“Anýt”, yapýldýklarý dönemin tarihi, mimari, sanatsal ve kültürel özelliklerini taþýyan tek ve/veya toplu haldeki taþýnmaz eski eserleri anlatýr.

“Anýtlar Yüksek Kurulu”, bu Yasa’nýn beþinci kýsým kurallarý uyarýnca oluþturulan ve görevleri belirlenen Taþýnmaz Eski eserler ve Anýtlar Yüksek Kurulu’nu anlatýr.

Arkeolojik Nitelikli Eski Eser”, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait jeoloji, botanik, zooloji, antropoloji, prehistorya, protohistorya, arkeoloji ve sanat tarihi bakýmýndan belge deðeri taþýyan veya ilgili bulunduklarý dönemin sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel özelliklerini ve düzeyini yansýtan yerüstünde, yeraltýnda ve sualtýndaki her türlü taþýnýr ve taþýnmaz maddi varlýklar ile bunlarýn kalýntýlarýný anlatýr.

Arkeolojik Sit”, saptanmýþ veya saptanmamýþ olduðuna bakýlmaksýzýn, tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait çeþitli uygarlýklarýn yeraltýnda, yerüstünde ve sualtýndaki ürünlerini; yaþadýklarý devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini gösteren her türlü kültür kalýntýlarýnýn yer aldýðý ve/veya yer aldýðý olasý alanlarý anlatýr.

Bakanlýk”, Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin baðlý olduðu Bakanlýðý anlatýr.

Bakým”, taþýnýr ve taþýnmaz eski eserleri korumak amacýyla, iyileþtirmek için yapýlan ve taþýnmaz eski eserlerde binanýn taþýyýcý sistemi ile ilgili olmayan inþaat iþlerini anlatýr.
Define”, özel olarak saklanmýþ veya gizlenmiþ antik deðeri olan veya olmayan çok miktardaki kýymetli eþya, evrak, taký, para ve benzerlerini anlatýr.

Deðerlendirme”, taþýnýr eski eserlerin incelenmesi, gruplandýrýlmasý, saptanmasý, belgelenmesi, sergilenmesi, düzenlenmesi, kullanýlmasý, tasarrufuna izin verilmesi ve bilimsel yöntemlerle tanýtýlmasýný anlatýr.

Derecelendirme”, bu Yasa amaçlarý bakýmýndan sit alanlarýnýn, uygun görülecek þekil ve kullaným biçimlerine baðlý olarak geliþme ve geliþtirme ilkelerinin belirlenmesini ve bu amaçla taþýnmaz mallar ile yerüstündeki ve/veya yeraltýndaki ve/veya sualtýndaki eski eserlerin sýnýflandýrmasýný anlatýr.

Doða Varlýklarý”, jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmalarý veya özellikleri ve güzellikleri bakýmýndan korunmalarý gerekli görülen yerüstündeki, yeraltýndaki ve sualtýndaki varlýklarý, doðal jeolojik olaylarýn meydana getirdiði güzel görünümleri, maðaralarý, daðlarý, asýrlýk ve/veya özellikli aðaçlarý, koruluklarý veya dünyada ender olan faunayý ve florayý ve benzerlerini anlatýr.

Doðal Sit”, doða varlýklarýnýn yoðun olarak bulunduðu ve sýnýrlarý tanýmlanabilen alanlarý anlatýr.

Eski Eser”, saptanmýþ ve/veya listelenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, tarih öncesinden günümüze kadar gelen süreçte üretilmiþ olup ilgili bulunduklarý dönemin tarihi, sosyal, kültürel, teknik, mimari, sanatsal, ekonomik ve bilimsel düzey ve özelliklerini yansýtan yerüstündeki, yeraltýndaki ve sualtýndaki her türlü taþýnýr ve taþýnmaz tarih ve kültür varlýklarýný ve/veya metin içinde geçen kültür varlýðý ifadesini anlatýr.

Etnoðrafik Nitelikli Eski Eser”, halk sanatlarý ile halkýn maddi ve manevi kültürünü (Folklor-Halkbilimi) yansýtan her türlü taþýnýr ve taþýnmaz duruma getirilmiþ maddi kültür varlýklarý ile, ilgili bulunduklarý dönemin sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel özellikleri ile düzeyini yansýtan her türlü taþýnýr kültür varlýklarýný anlatýr.

Faiz Farký”, bu Yasa kurallarý uyarýnca verilecek kredilere uygulanacak olan yürürlükteki faiz oranýnýn Eski Eserleri Koruma Fonu tarafýndan ödenecek olan kýsmýný anlatýr.55/1989

İnþai ve Fiziki Müdahale”, bu Yasa amaçlarý bakýmýndan İmar Yasasý’nýn 2’nci maddesinde belirtilen “Geliþme” tanýmýný ve ayrýca bakým, tesisat, kazý, sondaj ve benzeri iþ ve iþlemleri anlatýr.Kentsel Sit”, kentsel ve yöresel nitelikleri bakýmýndan tarihi, kültürel, mimari ve sanatsal açýdan gösterdikleri fiziksel özellikleri ile yapýldýklarý dönemin sosyal, ekonomik, kültürel yapýsýný ve yaþam biçimini yansýtan bina ve bina gruplarý ile bunlarýn bir arada bulunmasý itibarýyla doku bütünlüðü gösteren alanlarý anlatýr.Koruma Alaný”, bu Yasa ve/veya İmar Yasasý’nda belirtildiði þekilde ilan edilip, geliþme ilke, kural ve koþullarý düzenlenen sit alanlarýný anlatýr.Koruma-Korunma”, bu Yasa amaçlarý bakýmýndan taþýnmaz eski eserler ve doða varlýklarýnda, taþýnmaz eski eser ve doða varlýðýnýn özgün yapýsý ile özellik ve niteliklerini bozmadan yapýlan inþai ve fiziki müdahaleyi; taþýnýr eski eserlerde bakým, onarým, restorasyon, belgeleme, depolama ve benzeri iþ ve iþlemleri ve taþýnýr veya taþýnmaz olduðuna bakýlmaksýzýn tüm eski eserlerin ve doða varlýklarýnýn açýða çýkarýlmasýnýn engellenmesini önleyici iþ ve iþlemleri anlatýr.

Koruma Sýnýrý”, sit alanlarýnýn ve/veya koruma alanlarýnýn çevresindeki sýnýrý anlatýr.

Korunma Sýnýrý”, bu Yasa amaçlarý bakýmýndan tek veya toplu haldeki taþýnmaz eski eserlerin çevresindeki sýnýrý anlatýr.

Korunma Alaný”, bu Yasa amaçlarý bakýmýndan bu Yasa’nýn 8. maddesinde belirtildiði þekilde taþýnmaz eski eserlerin etrafýnda belirlenen alaný anlatýr.

Kültür Varlýklarý”, bu Yasa’da tanýmlanan eski eserleri anlatýr.

Müdürlük”, eski eserler ve müzelerden sorumlu olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüðünü anlatýr.Fasýl 96

14/1959

67/1963

16/1971

31/1976

18/1979

47/1984

48/1989

6/1992

Nihai Onay Belgesi”, Yollar ve Binalarý Düzenleme Yasasý’nýn 10. maddesinde belirtilen “Tasvip Belgesi”ni anlatýr.

Onarým”, taþýnýr ve taþýnmaz eski eserlerde korumak ve yaþatmak amacýyla, iyileþtirmek ve saðlamlaþtýrmak için yapýlan her türlü iþ ve/veya iþlemleri anlatýr ve özelliklerini bozmayacak þekilde yapýlacak eklemeyi de kapsar.

Ören Yeri”, kýsmen veya tamamen açýða çýkarýlmýþ olmasý nedeniyle ziyaret edilebilen arkeolojik, tarihi ve doða varlýklarý ile bunlarýn kalýntýlarýnýn bulunduðu yerüstündeki, yeraltýndaki ve sualtýndaki sit alanlarýný anlatýr.

Planlama Makamý”, Þehir Planlama Dairesini anlatýr.

Planlama Onayý”, İmar Yasasý’nýn 17. maddesindeki koþullu veya koþulsuz olarak verilen izni anlatýr.

Restorasyon”, taþýnmaz eski eserin tarihi ve kültürel özellikleri, yapý teknikleri gözönünde bulundurularak, röleve ve/veya restitusyon projeleri dikkate alýnarak, tümünün veya bir kýsmýnýn canlandýrýlarak yenilenmesi için, yapýlan her türlü onarým iþleri ile planlamaya uygun olarak günün koþullarýna göre kullaným getirilmesini anlatýr.

Sit”, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli uygarlýklarýn ürünü olup, ilgili bulunduklarý devirlerin tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel, mimari, yöresel, fiziksel, sanatsal ve benzeri özelliklerini yansýtan kentsel ve yöresel alanlarý ve/veya kent veya kente ait kalýntýlarýn bulunduðu alanlarý ve/veya önemli tarihi olaylarýn geçtiði ve/veya doða varlýklarýnýn bulunduðu alanlarý anlatýr.

Sondaj”, bu Yasa amaçlarý bakýmýndan sit alaný ve/veya koruma alaný ilan edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn, eski eser bulunan veya eski eser bulunma olasýlýðý olan alan, arazi, arsa ve/veya bina altýndaki olasý eski eserleri, eski eser kalýntýlarýný, taþýnmaz eski eserlerin özgün yapýsýna iliþkin izleri ve/veya kültür

katmanlarýný saptamak ve incelemek amacýyla dar bir alanda yapýlan derin kazýyý anlatýr.
Tarih ve Kültür Varlýðý”, bu Yasa’da tanýmlanan eski eserleri ve/veya metin içinde geçen kültür varlýðý ifadesini anlatýr.

Tarihi Sit”, eski eserlerden önemli tarihi olaylarýn geçtiði ve bu nedenle korunmasý gerekli görülen yerleri anlatýr.Fasýl 154

3/1962

43/1963

15/1972

20/1974

31/1975

6/1983

22/1989

64/1989


Tasarruf”, Ceza Yasasý’nda bu sözcüðe verilen anlamý anlatýr.Taþýnýr Eski Eser”, “Arkeolojik Nitelikli Eski Eserler”, “Etnoðrafik Nitelikli Eski Eserler”, “Eski Eser”, “Doða Varlýklarý” ve “Define” tefsirlerinde sözü edilen jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait jeolojik, botanik, zooloji, biyoloji, paleoantropoloji, antropoloji, prehistorya, protohistorya, arkeoloji, sanat tarihi, enoðrafya, halkbilimi ve benzeri bilim kollarý bakýmýndanbelge deðeri taþýyan veya zaman kavramý sözkonusu olmaksýzýn bulunduklarý dönemin sosyal, kültürel, teknik ve bilimsel özellikleri ile düzeyini yansýtan veya ender bulunur özelliklere sahip olan her türlü taþýnýr eski eserleri; her çeþit hayvan ve bitki fosillerini, insan ve hayvan iskeletlerini; her türlü iþlenmiþ taþ ve aletleri, çini, seramik, piþmiþ toprak, cam, maden ve benzeri malzemelerden yapýlmýþ eþyalar ile araç gereci, heykel ve figürinleri, kesici, koruyucu ve vurucu silahlarý, idol, ikon ve tapýnak ile kilise eþyalarýný, bilezik, taç, diadem, yüzük, küpe, kolye, iðne ve taký gibi süs eþyalarý ile taþlarý, aðýrlýk askýlarý, mühür ve maskeleri, deri, bez, papirüs, parþömen, piþmiþ toprak, ahþap, taþ veya maden üzerine yazýlý veya tasvirli tablet ve belgeleri, tartý ve aðýrlýk araç gereçlerini, sikke ve madalyonlarý, damgalý ve yazýlý diðer levhalarý, yazma veya tezhipli kitap ve/veya minyatürleri, sanat deðerine haiz gravür, yaðlýboya veya suluboya tablolarý, azizlere ait kalýntýlarýn korunduðu muhafazalarý (reliquerler), niþan ve madalyalarý, çini, piþmiþ toprak, cam, aðaç, kemik, kumaþ ve benzeri malzemelerden yapýlmýþ taþýnýr eþyalar ile bunlarýn parçalarýný, halkýn sosyal yaþamýný yansýtan el emeði ve/veyamekanik olarak yapýulmýþ araç ve gereçler ile bilim, din ve mekanik sanatlarla ilgili etnoðrafik nitelikli eski eserleri, taþýnmaz eski eserlerle ilgili veya bunlara ait olmakla birlikte yerlerinden kopmak suretiyle taþýnýr hale gelmiþ yazýtlý, tasvirli, bezemeli veya fonsiyonel parçalarý; tarihimize ýþýk tutan belgeleri ve diðer malzemeleri; zaman kavramý sözkonusu olmaksýzýn yerel sanatçýlar tarafýndan yapýlan sanat eserlerini anlatýr.Taþýnmaz Eski Eserler”, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar yapýlmýþ olan ve yapýldýklarý dönemin sosyal, kültürel, teknik, mimari, sanatsal ve bilimsel özellikleri ile düzeyini yansýtan tek ve/veya toplu haldeki tüm taþýnmaz kültür varlýklarýný, taþýnmaz doða varlýklarýný; tarihimizdeki önemleri nedeniyle zaman kavramý sözkonusu olmaksýzýn büyük tarihi olaylara sahne olmuþ binalarý ve/veya alanlarý; tek ve/veya toplu haldeki kaya mezarý, tarihi maðara, kaya sýðýnaðý ve resimli maðaralarý; yazýlý, resimli ve kabartmalý kayalarý; höyük, tümülüs, ören yeri, arkeolojik ve tarihi kent ve köy kalýntýlarýný ve/veya bunlarýn yayýldýklarý alanlarý, akropol, nekropol (mezarlýk), mezar ve harabeleri; kale, hisar, sur, hendek, tarihi kýþla, tabya, istihkam, arsenal ve bunlarda bulunan sabit silah ile diðer buluntu ve müþtemilatý; kervansaray, han, hamam ve medreseleri; kümbet, türbe ve kitabeleri; köprü, su kemeri, su yolu, sarnýç ve kuyularý; tarihi yolkalýntýsý, demiryolu binasý ve/veya kalýntýlarýný; mesafe taþý, eski sýnýr taþý ve dikili taþlarý; sumaklarý; tersane, rýhtým, deniz feneri, liman ve mendirekleri, kilise, cami, mescit, musalla ve namazgâhlarý, çeþme, sebil ve hayratlarý; lahit ve stelleri, sinagok, bazilika ve katedrallarý, kazýma ve kabartmalarý, fresk ve mozaikleri, imarethane, darphane, þimþekhane, þifahane, muvakkithane, tekke ve zaviyeleri, arasta, bedesten, kapalý çarþý ve külliyeleri, okul binasý, dükkan, köþk ve konaklarý; sivil mimarlýk örneði evler ile benzeri yapýlarý ve bunlarýn bir araya gelmesiyle oluþan özellikli eski mahalleleri anlatýr.

73/1991

51/1992

32/1993

Vakýflar İdaresi”, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ndeki “Temel Evkaf Kurallarý (Ahkâmül Evkaf)ile “Vakýflar Örgütü ve Din İþleri Dairesi” (Kuruluþ Görev ve Çalýþma Esaslarý) Yasasý’na baðlý olarak görev yapan Vakýflar İdaresi Genel müdürlüðünü anlatýr.

Yönetim Kurulu” , Eski Eserleri Koruma Fonu’nun Yönetim Kurulunu anlatýr.
Haber Verme Yükümlülüðü

5. (1) Nerde olursa olsun, Müdürlüðün bilgisi dýþýndaki taþýnýr eski eserleri bulanlar, bulunduklarý yerleri bilenler ve/veya yeni haber alanlar, bunlarý ve/veya bulunduklarý yerleri, Müdürlüðe ve/veya en yakýn Polis Karakoluna bildirmekle yükümlüdürler. Buna aykýrý hareket edenler, suç iþlemiþ sayýlýrlar.

(2) Taþýnýr eski eserleri bulanlar, bunlarý bulunduklarý yerlerden alamazlar, kendilerine veya baþkalarýna it baþka bir yere taþýyamazlar, tasarruf edemezler, saklayamazlar ve/veya eski eserlerin bulunduðu yerde araþtýrma, sondaj veya kazý yapamazlar. Buna aykýrý hareket edenler suç iþlemiþ sayýlýrlar.

(3) Böyle bir ihbarý alan veya bu gibi eski eserlerden doðrudan doðruya haberdar olan Müdürlük ve/veya Polis, bunlarý korumak ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almak ve/veya alýnmasýný saðlamakla yükümlüdürler. İhbar Polise yapýlmýþ ise bildirim ayný gün Müdürlüðe iletilir.

(4) Eski eserler yurtdýþýna çýkýþ limanlarýnda, gümrüklerde veya sýnýr bölgesi çýkýþlarýnda tesbit edilmiþ veya yoklama sýrasýnda bulunmuþ ise, bu Yasa kurallarýnýn uygulanmasý ve eski eserlerin deðerlendirilip belgelenmesi için ilgililerin durumu ayný anda amirlerine, bu amirlerin ise durumu ayný anda Müdürlüðe bildirmeleri esastýr.

(5) Kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan temin edilen ve/veya tasaruflarýnda bulunan etnoðrafik nitelikli taþýnýr eski eserlerin, eskimiþ ve kullanýlmýþ madeni eþyalar ile araç gerecin, antik giysi, sermaik, cam eþya ile benzerlerinin ve/veya bu gibi varlýklarýn parçalarýnýn yurtdýþýna çýkarýlmadan önce incelenmesi için Müdürlüðe haber verilmesi, göterilmesi ve Müdürlükten yurtdýþýna çýkýþ izni alýnmasý zorunludur. Bu gibi eþyalarýn ve/veya varlýklarýn Müdürlükçe incelenmeden veya bu inceleme Müdürlük izniyle teyid edilmeden yurtdýþýna çýkarýlmasý yasaktýr. Buna aykýrý hareket edenler suç iþlemiþ sayýlýrlar.


Tasarruf, Mülkiyet ve Uygulama

6. (1) Müdürlüðün yazýlý izni olmaksýzýn taþýnýr eski eserlerin tasarrufu yasaktýr. Buna aykýrý hareket edenler suç iþlemiþ sayýlýrlar.

Bu gibi eski eserlere el konur ve ilgililer hakkýnda yasal iþlemler baþlatýlýr. Eðer izinsiz tasarrufta bulunulan eski eserler bir yerden sirkat edilmiþ ise yürürlükteki ilgili diðer yasalarýn kurallarýna göre de iþlem yapýlýr.

Ancak bu Yasa’da tasarrufu Müdürlük iznine baðlý olmayan ve etnoðrafik nitelikli fresk, mozaik, ikon, kilise malzemesi ve benzerlerinin dýþýnda kalan halk sanatlarýyla ilgili yakýn geçmiþe ait etnoðrafik nitelikli taþýnýr eski eserler bu kapsamýn dýþýndadýr.

(2) Devlete ait arazi ve emlak ile gerçek ve tüzel kiþilerin mülkiyetinde bulunan emlak ve arazide varlýðý bilinen veya ileride meydana çýkacak olan her türlü taþýnýr ve taþýnmaz eski eserler, devletin malý olup devletin gözetim, denetim ve korumasý altýndadýr. Bu gibi taþýnýr ve taþýnmaz eski eserler üzerindeki her türlü tasarruf ve/veya tasarrufa izin vermek hakký Müdürlüðe aittir.(3) Bu Yasayla yasaklanan veya suç sayýlan fiilleri teþvik eden de, yabanýn iþlediði suçu iþlemiþ sayýlýr. Bu gibi kiþi veya kiþilere de bu Yasanýn ayný maddeleri uygulanýr.
İKİNCİ KISIM

Korunmasý Gerekli Taþýnmaz Eski Eserler ve Doða Varlýklarý

İle Bunlarýn Bulunduðu Alanlarla İlgili Kurallar


Taþýnmaz Eski Eserlerin ve Doða Varlýklarýnýn Saptanmasý ve Listelenmesi

55/1989

7. (1) Taþýnmaz eski eserlerin, doða varlýklarýnýn ve/veya bunlarýn içinde bulunduðu sit alanlarýnýn saptanmasý Müdürlük tarafýndan yapýlýr. Müdürlük saptama iþ ve iþlemlerini kendi uzmanlarýyla yapabileceði gibi, varlýklarýn niteliklerine göre Planlama Makamý veya diðer ilgili kurum, kuruluþ ve heyetlerle de iþbirliði yapabilir. Saptamalarda eski eserlerin veya tarih öncesi ve tarihi dönemler hakkýnda bilgi vermesi olasý yerlerin ve doða varlýklarýnýn arkeolojik, tarihsel, sanatsal, bölgesel, ekolojik ve benzeri özellikleri dikkate alýnýr.

(2) Yukarýdaki (1)’inci fýkra uyarýnca saptanmýþ olan taþýnmaz eski eserlerin, doða varlýklarýnýn ve/veya belirlenmiþ sit alanlarýnýn listesi, onaylanmak ve/veya ilan edilmek üzere Anýtlar Yüksek Kurulu’nun onayýna sunulur.

(3) Yukarýdaki (1)’inci ve (2)’nci fýkranýn genelliðini etkilemeksizin, kentsel sit olan veya kentsel sit olma özelliðine sahip alanlarda, yukarýdaki (1)’inci fýkrada belirtildiði þekilde yapýlacak saptamaya baðlý olarak, İmar Yasasý’nýn 26’ncý maddesi uyarýnca Planlama Makamý da Müdürlükle iþbirliði içinde tarihi ve kültürel deðere sahip bina veya binalarýn listesini hazýrlayarak Anýtlar Yüksek Kurulu’nun onayýna sunma yetkisine sahiptir.

(4) Anýtlar Yüksek Kurulu tarafýndan onaylanan taþýnmaz eski eserler, doða varlýklarý ve/veya bunlarýn içinde bulunduðu sit alanlarý, onaylandýðý tarihten baþlayarak listelenmil ve/veya ilan edilmiþ olurlar ve taþýnmaz eski eser veya doða varlýðý muamelesi görürler.

(5) (a) Yukarýdaki (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fýkralarýn kurallarýna bakýlmaksýzýn, inþai ve fiziki müdahalelerin çok hýzlý ve yaygýn olduðu sit alaný olma özelliðine sahip alanlar ve/veya bu alanlardaki tarihi ve kültürel deðere sahip bina ve/veya bina gruplarý ve/veya diðer kültür varlýklarý ve/veya doða varlýklarý, Müdürlük ve/veya Planlama Makamý tarafýndan saptanýr ve hazýrlanan liste Anýtlar Yüksek Kurulu’nun onayýna sunulur.

(b) Anýtlar Yüksek Kurulu’nun onayýna sunulan liste ve/veya sit alanlarý, Anýtlar Yüksek Kurulu tarafýndan onaylandýðý tarihten baþlayarak altý ay süre ile listelenmiþ sayýlýr.

(c) Yukarýdaký (b) bendinde belirtilen süre içinde, onaylanmýþ olan sit alaný ve/veya liste, aynen veya deðiþtirilerek ikinci kez Anýtlar Yüksek Kurulu’nun onayýna sunulur. Anýtlar Yüksek Kurulu tarafýndan ikincikez onaylanan sit alaný ve/veya liste listelenmiþ olur ve onaylandýðý tarihten baþlayarak eski eser veya doða varlýðý muamelesi görür.
(6) Yukarýdaký (4)’üncü ve (5)’inci fýkralar uyarýnca listelenmiþ taþýnmaz eski eserler, doða varlýklarý ve/veya bunlarýn içinde bulunduðu sit alanlarý, Resmi Gazete’de yayýmlanmak suretiyle ilan edilir(7) (a) Müdürlük, listeleme kararýnbý, Resmi Gazete’de yayýmlamak suretiyle ilan eder ve en geç beþ gün içinde maliklerin bilinen adreslerine yazýlý olarak bildirir. Adresi bilinmeyen maliklere ise, günlük iki yerel gazetede ilan yoluyla bildirim yapýlýr.

Ancak, yazýlý olarak veya ilan yoluyla yapýlan bildirimlerin maliklere ulaþmamasý, listeleme kararýnýn kesinleþmesini engellemez ve geçerliliðini etkilemez.

(b) Listelenen taþýnmaz eski eserler, doða varlýklarý ve/veya bunlarýn içinde bulunduðu sit alanlarýnýn tapu kütüðündeki ilgili hanelerine, korunmasý gerekli eski eser ve doða varlýðý olduðu hususunda kayýt konur.
(8) Her ne surette olursa olsun durumlarý itibarýyle saptanamadýlarýndan listelenmeyen veya listelenemeyen eski eserler ile doða varlýklarý ve/veya bunlarýn içinde bulunduðu alanlar, korunmasý gerekli olma özelliklerini yitirmezler. Zaman zaman saptanan bu varlýklar ayný yöntemle listelenirler.

(9) Sualtýndaki korunmasý gerekli eski eserlerin bulunduðu bölgeler ilgili uzmanlar ve/veya heyet, kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapýlark Müdürlükçe saptanýr ve yukarýdaki fýkralarda belirtildiði þekilde listelenir. Bu bölgelerin dýþýnda kalan alanlar, Bakanlar Kurulu kararý ile turistik ve sportif amaçlý dalýþ alaný olarak ilan edilebilir.
Taþýnmaz Eski Eserlerin Korunma Alaný ve Korunma Sýnýrý

55/1989

8. (1) İmar Yasasý uyarýnca bir Planýn ve/veya Emirnamenin olup olmadýðýna ve/veya bu Yasa ve/veya İmar Yasasý uyarýnca Koruma Alaný olarak ilan edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn, bir sit alanýnda veya sit alaný olma özelliðine sahip herhangi bir alanda veya bu tür alanlarýn dýþýnda kalan alanlarda, listelenen tek ve/veya toplu taþýnmaz eski eserlerin çevresinde, yapýlacak inþaatlarýn, eski eselerin görünümünü etkilemeyecek ve/veya doku bütünlüðüne olanak saðlayacak yeterli uzaklýkta bir alanýn etrafýna, Anýtlar Yüksek Kurulu’nun onayý ile Müdürlük tarafýndan korunma sýnýrý çizilerek, bu sýnýr içinde kalan alan Korunma Alaný olarak belirlenir.

(2) Yukarýdaki (1)’inci fýkranýn genelliðini etkilemeksizin korunma sýnýrýnýn çizilerek korunma alanýnýn belirlenmediði durumlarda taþýnmaz eski eserin korunma alaný, taþýnmaz eski eserin bulunduðu arsa veya arzinin dört yanýndaki, duruma göre, yol varsa yol ötesindeki ilk parselin koruma için yetersiz olmasý durumunda diðer komþu parselleri de kapsar.

Yüklə 322,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə