İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə1/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM 1

Genel Konular 1

İKİNCİ BÖLÜM 2

Din Hizmetleri 2

Dinî soruların cevaplandırılması 2

Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları 3

Mushaf-ı Şerifler 3

Vaaz ve irşat kurulları 4

Vaaz ve irşat ekipleri 4

Vaaz ve hutbeler 5

İl hutbe komisyonları 7

Stajyer vaizler 7

Cami dersleri 7

Camilerin ibadete açılış işlemleri 8

Camilerin yönetiminin devralınması 8

Camilerin yönetimi yetkisi 8

Camilerin yönetimi ile ilgili işler 9

Camilerin ibadete açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesi 12

Cami görevlileri ve vazifeleri 12

Ezân ve salâ ile ilgili hizmetler 12

Cami ve minare hoparlörlerinin kullanılması 13

Merkezî Ezân Sistemi 14

Merkezî Vaaz Sistemi 15

Merkezî sistemlerin işletmeye açılması 15

Cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınması 15

Cami ve mescitlerde itikaf 16

Âyet ve hadis meâllerinin yükleneceği elektronik cihazlar 16

Camilerde GSM karıştırıcı cihaz kullanılması 17

Kadınların cami hizmetlerinden yararlanmaları 17

Kurban hizmetleri 17

Başkanlıkça düzenlenecek konferans, sempozyum ve paneller 18

Müftülüklerce düzenlenecek konferans, sempozyum ve paneller 19

Cami hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi 20

Din görevlileriyle toplantılar 22

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 22

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri 22

Cami dışı din hizmetleri 24

Kadınlara yönelik irşat ve din hizmetleri 25

Engellilere yönelik din hizmetleri 28

Bid’at ve hurafelerle mücadele 28

Iskat ve devir 28

Şehitler ve Gaziler Günü 29

TRT ve diğer televizyonlarda düzenlenecek mevlit programları ile ilgili işlemler 29

İhtidâ işlemleri 29

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 30

Eğitim Hizmetleri 30

Eğitim hizmetlerinin önemi 30

Kur’ân kursu hizmetlerinin dayanağı 30

Otuz iki hafta süreli Kur’ân kursları 31

Yaz Kur’ân kursları 33

Kur’ân kursları ile yaz Kur’ân kursları ek ders ücretleri 33

Hizmet içi eğitim faaliyetleri 34

İl ve ilçelerde düzenlenecek hizmet içi eğitim kurslarında uyulacak genel esaslar 34

İl ve ilçelerde düzenlenecek ezânı güzel okuma kursları 35

İl ve ilçelerde düzenlenecek güzel ve etkili konuşma kursları 36

Uygulamalı eğitim (Staj eğitimi) 36

Komisyonlar ve sınavlar 36

Eğitim merkezlerinde düzenlenecek hizmet içi eğitim kurslarında uyulacak genel esaslar 37

Aday memurların eğitimi 37

Hizmet içi eğitim kursları 38

Görevde yükselme eğitimi kursları 38

Eğitim hizmetleri ile ilgili diğer hususlar 38

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 39

Yayın ve Kütüphane Hizmetleri 39

Yayın hizmetleri 39

El yazması ve taş baskı nadir eserler 41

Kütüphane hizmetleri 41

Yayın dağıtım ve satış işlemleri 42

Iskontoların müftülüklerce harcanması ve takibi 43

Kitap satışları, devir ve teslimi 44

Perakende satış fişi 44

Yayın bedelleri ve hesap mutabakatları 45

BEŞİNCİ BÖLÜM 45

Personel İşlemleri 45

Sınav işlemleri 45

Sınav kurulları 46

Yer değiştirme zamanı 47

Naklen atamalarda dikkat edilecek hususlar 47

Karşılıklı yer değiştirme (Becayiş) 49

Vekaleten atama ve görevlendirme işlemleri 49

Kadroların kayıt, kontrol ve vize işlemleri 50

Kadrosuz bucak ve köy camileri ile ilgili olarak yürütülecek iş ve işlemler 50

Kadroların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar 51

Dosyaları valiliklere devredilen personelin kadro işlemleri 52

Engelli personel 52

Cami ve mescitlerin bilgi girişi ve kayıt işlemleri 53

İzin işlemleri 53

Mazeret izinleri 54

Vekil imam-hatiplerin izinleri 55

Raporların izne çevrilmesi 56

Aylıksız izinler 57

İzin vermeye yetkili âmirler 59

İzinlerin yurt dışında kullanılması 59

Yurt dışında görev yapan personelin izinleri 60

Refakatçi olarak görevlendirilen personelin izinleri 61

İzinlerle ilgili diğer hususlar 61

Tedavi işlemleri 62

Sağlık karnesi 64

Personel kimlik kartları 65

Merkez memur kütük defteri 65

Taşra memur kütük defteri 66

Fahri imam-hatipler kütük defteri 67

Personel bulduru kartı 67

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum Sicil Numarası 67

İl arşiv numarası 67

Emekli Sandığı sicil numarası 68

Sosyal Sigorta sicil numarası 68

Özlük dosyaları 68

Sicil dosyaları 69

Özlük ve sicil dosyaları ile ilgili işlemler 70

Diğer kurumlara geçişte muvafakat verme işlemleri 70

Dosya devri ile ilgili işlemler 71

Sicil raporları ve tanziminde riayet edilecek usûl ve esaslar 71

Aday memurların sicil raporları 73

Sicil raporlarının doldurulamaması durumunda yapılacak iş ve işlemler 73

Sicil âmirlerinin sorumluluğu 74

Sicil âmirleri arasında ihtilaf olması durumunda yapılacak işlemler 75

Olumsuz sicil raporları ile ilgili yapılacak işlemler 75

Sicil raporlarının kontrol, muhafaza ve değerlendirilmesi 76

Personel sicil kartı 77

Mal bildirimi 78

Mal bildiriminde bulunacaklar ve bildirimin verileceği merciler 78

Mal bildirimine konu olan mallar 78

Mal bildiriminin zamanı 79

Mal bildirimlerinin kontrol ve muhafazası 79

Yabancı dil tazminatları 79

Hususi veya hizmet damgalı pasaport alma hakkı olanlar 80

Pasaport formlarını/belgelerini imzalamaya yetkili olanlar 81

Pasaportlarla ilgili iş ve işlemler 83

Terfi ve intibak işlemleri 85

Kademe ilerlemesinin durdurulması işlemleri 87

Tahsil değişikliği nedeniyle yapılacak intibak işlemleri 87

Hizmet birleştirme işlemleri 88

Emeklilik türleri 88

Emeklilik işlemleri 89

Vefat işlemleri 92

Borçlanma işlemleri 93

Müracaat ve şikayet işlemleri 95

İnceleme ve soruşturma işlemleri 96

Disiplin işlemleri 96

Disiplin cezalarına itiraz 98

Disiplin cezalarının sicilden silinmesi 99

Personelin ödüllendirilmesi 99

Sözleşmeli personel sayılarının belirlenmesi, dağıtımı ve istihdamı 99

Kısmî zamanlı sözleşmeli personelle yapılacak sözleşme süreleri 100

Örnek tip sözleşme 100

Sözleşmeli personelin ücret ve sigorta primleri 101

Sözleşmeli personelin sicil ve kayıt işlemleri 101

Sözleşmeli personelin özlük ve sicil dosyalarını tutacak birimler 102

Sözleşmeli personelin il müftülüklerince tutulacak özlük dosyalarına konulacak belgeler 102

Sözleşmeli personelin il müftülüklerince tutulacak sicil dosyalarına konulacak belgeler 103

Sözleşmeli personelin ilçe müftülükleri ve din hizmetleri müşavirliklerince tutulacak özlük dosyalarına konulacak belgeler 103

Sözleşmeli personelin ilçe müftülükleri ve din hizmetleri müşavirliklerince tutulacak sicil dosyalarına konulacak belgeler 104

Sözleşmeli personel ile ilgili sicil ve başarı değerlemesi raporları 104

Sözleşmeli personel ile ilgili disiplin işlemleri 106

Sözleşmeli personelin izin işlemleri 106

Sözleşmeli personelin sağlık işlemleri 108

Sendikal faaliyetlere karşı tarafsızlık 108

Sendika Üyeliği 108

Sendika yönetimlerinde görev alanların izinleri 110

Kurum idarî kurulları 111

İşyeri sendika temsilciliği 112

Üyelik ödentileri 113

Yetkili sendika 113

ALTINCI BÖLÜM 115

Hukukî Mütalaalar ve İdarî Davalar 115

Hukukî mütalaalar 115

İdarî davaların kısımları 115

İdarî davaların hukukî dayanakları 115

İptal ve tam yargı davalarında yapılması gereken iş ve işlemler, usul ve esaslar 115

YEDİNCİ BÖLÜM 119

Malî İş ve İşlemler 119

5018 sayılı Kanun 119

Harcama yetkilisi ve harcama yetkisinin devri 119

Gerçekleştirme görevlileri 120

Harcama talimatı 120

Giderin gerçekleştirilmesi 120

Ertesi yıla geçen yüklenmeye girme 120

Ön ödeme ve mutemet görevlendirilmesi 121

Ödeneklerin kullanımı 121

Yiyecek yardımları 122

Harcırahlar 122

Malî mevzuatın takibi 123

Taşınır mallara ilişkin işlemler 123

Teberrükat eşyaları ile ilgili iş ve işlemler 125

Resmi taşıtların kullanımı 127

Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olup il ve ilçe müftülük hizmetlerine tahsis edilen hizmet araçlarının kullanımı 128

Taşıtlarla ilgili diğer iş ve işlemler 128

Mühürlerle ilgili iş ve işlemler 129

Yatırımlar ve inşaatlar 129

Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlar 131

Gayrimenkul kiralamaları ile ilgili esaslar 131

Lojman tahsisleri ile ilgili esaslar 132

Yardım kampanyaları 132

SEKİZİNCİ BÖLÜM 133

Camiler 133

Mülkiyeti hazineye ait arsalar üzerine hakikî ve hükmî şahıslarca yaptırılacak camiler için protokol yapılması 133

Camilere isim verilmesi 133

Cami projelerinde bulunması gereken unsurlar ve müştemilatı 133

Minarelerin yapımında uyulacak esaslar 133

Minarelerin yıkımında alınacak tedbirler 133

Minarelere konulacak ses cihazları ile ilgili esaslar 134

Cami ibadete açılış beratı 134

Eski eser niteliğindeki camilerin bakım ve onarımı 135

Zorunlu deprem sigortası 135

DOKUZUNCU BÖLÜM 135

Yazışma, Evrak, Dosya ve Arşiv İşlemleri 135

Yazıların hazırlanması ve gönderilmesi 135

Yazıların parafe edilmesi 136

Yazıların cevaplandırılması 136

Gelen evrakın teslim alınması ve kaydı 136

Giden evrakın gönderilmesi 137

Özellik taşıyan evrakın tasnif ve tanımları 137

Gizlilik dereceli evrakın tabi tutulacağı işlemler 138

İvedi evrakın türleri, tanımları ve işlem görmesi 139

Dosya ve arşiv işlemleri 139

Kağıt başlıkları, levhalar, kaşeler ve matbu evrak 140

Föyvolant 141

ONUNCU BÖLÜM 141

Yıllık Çalışma Programları ve Faaliyet Raporları 141

Yıllık çalışma programları 141

Faaliyet raporları 142

ON BİRİNCİ BÖLÜM 143

İstatistik Çalışmaları 143

ON İKİNCİ BÖLÜM 143

Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri 143

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 145

Basın-Yayın Organları İle İlişkiler 145

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 147

Sivil Savunma Hizmetleri 147

Sivil savunma âmirlerinin görevlendirilmesi 147

İl ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanacak plan, talimat ile yapılacak iş ve işlemler 147

Askerliğe sevk ve tehir işlemleri 148

ON BEŞİNCİ BÖLÜM 150

Uygulama ve Yürütme 150GENELGE 2007Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə