İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə13/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

Aylıksız izinler


MADDE 85- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 108’inci maddesinde, Devlet memurlarına hangi hallerde aylıksız izin verilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre;

a) Memurun bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinden birinin önemli bir hastalığa yakalanmaları halinde, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlikeye gireceğinin raporla belgelendirilmesi şartıyla, memura en çok 6 (altı) ay aylıksız izin verilebilecektir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilecektir.

b) Memurun aylıksız izin talep dilekçesine, refakat edeceği kişilere ait nüfus idaresinden alınmış tasdikli “Aile Meşruhatlı Nüfus Kayıt Örneği” ile “Sağlık Kurulu Raporu” mutlaka eklenecektir.

c) On hizmet yılını tamamlamış memurlara; istekleri halinde, memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilecektir. Ancak görev unvanına göre, görev yerindeki hizmetin aksatılmaması için gerekli tedbirler ilgililerce alınacaktır.

ç) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar, atandıkları tarihten itibaren bu bölgedeki zorunlu görev süreleri içinde bu haktan yararlanamayacaklardır.

d) Doğum yapan memurlara; istekleri halinde, 104’üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren on iki aya kadar aylıksız izin verilebilecektir. Memura verilecek aylıksız izin başlangıç tarihi, doğum sonrası mazeret izinlerinin bitim tarihi olacaktır. Bu haktan yararlanarak aylıksız izin isteyen memur; izin talep dilekçesine, doğum raporu ve 104’üncü maddenin (A) bendinde belirtilen doğum öncesi ve sonrası, doğum izini süresinin uzatımı ile ilgili tabip raporu varsa bunun bir sureti ile izin onayını mutlaka ekleyecektir.

e) Yetiştirilmek üzere yurt dışına Devlet tarafından gönderilen (burslu gidenler dâhil) öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak ve eşlerinin görev veya öğrenim süresini geçmemek üzere, en çok (5538 S.K. 5. md. değişik) 8 (sekiz) yıla kadar aylıksız izin verilebilecektir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan eşinin kurumunca yurt dışında görevlendirilmesi, yabancı ülke veya uluslararası bir kuruluşta görev alması ve öğrenci olması sebebiyle, aylıksız izin talebinde bulunan memur; dilekçesine, izin talebinin gerekçesi olan eşinin yurt dışında nerede ve ne kadar süre ile görevlendirildiğini, öğrenci olanların öğrencilik belgesini, burslu gidenlerin burs aldığını ve süresini (özel burs alanlar dâhil) gösterir belgelerini dilekçesine mutlaka ekleyecektir.

g) Aylıksız izin kullanmakta iken mazeretinin ortadan kalkması veya sona ermesi (eşinin yurt içi aslî görevine çekilmesi, görevin sona ermesi, öğrenci ise öğrenim süresinin sona ermesi, emekli olması, vefat ve istifa etmesi vb.) halinde, görevine dönme talebine ait dilekçesine mazeretinin sona erdiğine dair belgelerini ekleyecektir.

ğ) Aylıksız izin kullanmakta iken mazeretinin ortadan kalkması nedeniyle, 8 (sekiz) yıllık süre dolmadan görevine başlayan memurlara, 8 (sekiz) yıldan artakalan süre için daha sonraki yıllarda bir yıldan az olmamak üzere aylıksız izin verilebilecektir. Bu şekilde verilen aylıksız izin süresi, bir yıldan az olmayacak ve memuriyeti boyunca hiç bir şekilde toplam 8 (sekiz) yıllık süreyi aşmayacaktır.

h)Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların, yurt dışındaki öğrenim süresinin bir yıldan az olması halinde, bunların memur olan eşlerine verilecek aylıksız izin sürelerinde "bir yıldan az olmamak" şartı aranmayacak, eşinin yurt dışındaki öğrenim süresini geçmemek üzere aylıksız izin verilebilecektir. Bu duruma göre, bir yıldan az olmamak üzere aylıksız izin verildiğinden, memurun aylıksız izin almasına sebep olan mazereti ortadan kalkmadığı sürece, kullanmakta olduğu izni bir yılını doldurmadan görevine iade talebinde bulunamayacaktır.

ı) Aylıksız izin süresinin bitim tarihinden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması veya izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacaklardır.

i) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar; askerlik süresince, görev yeri saklı kalmak kaydıyla aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83’üncü maddesi hükümleri saklıdır. Muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 108’inci maddesi uyarınca, aylıksız izinli sayılan personelden muvazzaflık hizmetlerini tamamlayanların veya askerliğe elverişsiz olduklarına dair rapor alanların, anılan Kanunun 83’üncü maddesi uyarınca otuz günlük süre içinde göreve başlamak için müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkanlığa gönderilecek göreve iade yazılarında göreve başlama tarihleri belirtilecek ve yazı ekinde; ilgilinin dilekçesi, duhûl ve terhis tarihlerini gösteren askerlik terhis belgesi veya rapor mutlaka gönderilecektir. Otuz günlük süre içinde yazılı olarak müracaat eden, ancak terhis belgelerini temin edemeyenler göreve başlattırılacak, eksik evrak daha sonra tamamlanarak Başkanlığa gönderilecektir.

j) Verilecek aylıksız izinler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 108’inci maddesinde belirtilen azamî süreyi aşamayacaktır.

k) Yabancı devletlerde veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak her unvandaki personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 77’nci maddesi uyarınca verilecek aylıksız izinler için, Başbakanlık izni alınmak üzere Başkanlığa yazı yazılacaktır.

(2) Yukarıda belirtilen maddelere göre, özlük ve sicil dosyaları illerde tutulan personele; aylıksız izinleri, il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerince, Başkanlık merkezinde tutulan personele ise Başkanlıkça verilecektir.
Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə