İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə15/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35

İzinlerle ilgili diğer hususlar


MADDE 90- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 2670 sayılı Kanunun 42’nci maddesi ile eklenen “İkamet Mecburiyeti” başlıklı "Ek Madde 20" de; “Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevi aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine, mensup oldukları kurumun yetkili âmirince izin verilebilir. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre;

a) İl müftüsü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, vâiz, öğretmen, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, murakıp ve şef unvanlarında bulunanlar; mülkî âmirin teklifi ve Başkanın onayı ile, diğer personel ise birim âmirinin teklifi ve mülkî âmirin onayı ile, görevlerini aksatmamak kaydıyla, ikamet etmekle yükümlü bulundukları hudutlar dışında ikamet edebileceklerdir.

b) Memurların tatillerini yurt içinde ikamet mahallî dışında kullanabilmeleri, izin vermeye yetkili âmirin onayı ile mümkün olabilecektir.

(2) Hizmet gereği veya sivil savunma hizmetleri açısından, memura en kısa sürede ulaşılmasını sağlamak için, personelin ikamet adresleri ve varsa telefon numaraları tespit edilecektir. Adres değişikliğinde memur, on beş gün içinde yeni adres ve telefon numarasını bildirecektir.

(3) İzin onayı iki nüsha olarak düzenlenecek, tarih ve sayı verilip kaydı yapıldıktan sonra asıl nüshası dairesinde kalacak, diğer nüshası ise, (aslının aynı olduğu tasdik edilerek) ilgiliye verilecektir.

(4) Ramazan Ayı boyunca, dinî bayramların ilk günlerinde, kandil gecelerinde ve camiler haftası süresince zorunluluk olmadıkça hiçbir din görevlisine izin verilmeyecektir.

(5) İzin ve raporların sıhhatli bir şekilde izlenilmesinin temini bakımından her personel için "İzin İzlenimi" (Ek-32) tutulacak ve toplu halde müstakil bir klasörde bulundurulacaktır.

(6) İzinde bulunan personel için taşra birimlerinde, "İzin Bekleme Dosyası” tutulacak, izinde olan personelin izin onayları bu dosyada bekletilecek, izin dönüşünden sonra izinler "İzin İzlenimi"ne işlenecektir.

(7) (Değişik: 23/09/2011 tarihli ve 147 sayılı onay) İzinler için "İzin Onayı" (Ek-33/1), üst düzey yöneticiler için ise “İzin ve Vekalet Onayı (Ek-33/2) formu kullanılacaktır. İzin onaylarının “Açıklama” Bölümüne, iznin kanunî dayanağı (657 sayılı Kanunun 102’nci maddesi gereğince, gibi) mutlaka yazılacaktır.

(8) Her ne maksatla olursa olsun (hac işlemleri dâhil), izin onayı çıkmadan hiçbir personel görevinden ayrılmayacaktır.

(9) Cami görevlilerine, cuma günleri ile dinî bayram günlerinin birinci günü hariç olmak üzere haftalık izin günü, görevlinin yazılı talebi ile hizmet durumu ve mahallî şartlar göz önünde bulundurularak birim âmirinin teklifi ve mülkî âmirin onayı ile belirlenecektir. Belirlenen izin günleri, camilerin ilan panosuna asılacaktır.

(10) Cami görevlileri için belirlenen haftalık izin günleri dinî bayramların birinci günü ile kandil gecelerine rastlaması halinde, bir önceki veya bir sonraki günde izinli sayılacaklardır.

(11) Bu Genelgede hüküm bulunmayan konularda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığının 62, 140 ve 154 seri no’lu Genel Tebliğleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tedavi işlemleri


MADDE 91- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 209’uncu maddesi uyarınca; Başkanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında çalışan memurlar ile, herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde yapılacak tedavi giderleri, görevli bulunduğu birimlerce karşılanacaktır.

(2) Devlet memurlarının ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarına sevk ve tedavi işlemleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve her yıl Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı’nın ilgili hükümlerinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

(3) Anılan Yönetmeliğin 39’uncu maddesine uygun olarak il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerince; bir klasörde her personel için, özlük dosyasının bir parçası olan yarım kapak sağlık dosyası tutulacaktır. Bu dosyanın bir bölümünde memura, diğer bölümünde de bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ait tedavilerle ilgili belgeler (rapor, onay vb.) saklanacaktır. Bu sağlık dosyası, memurun emekli veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde özlük doyası ile birleştirilerek arşivde muhafaza edilecektir. Naklen ayrılmaları halinde ise özlük dosyası ile birlikte atandığı yere gönderilecektir.

(4) Aynı Yönetmeliğin 40’ıncı maddesi uyarınca her memur; tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarını gösterir bir “Tedavi Yardım Beyannamesi” (Ek-34) verecektir.

(5) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09/07/2004 tarihli ve 14782 sayılı yazıları ile, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce reçetelerin elektronik ortamda kontrol edilmesi hususunda işbirliği yapılacağı bildirilmektedir. Bu çerçevede;

a) Memur, Tedavi Yardım Beyannamesinde beyan edeceği kişilerin T.C. kimlik numaralarını doğru ve eksiksiz yazacak, emekli sicil numarası ile nüfus müdürlüklerinden alacağı kendisi, babası, annesi, eşi ve çocuklarını gösterir “Aile Meşruhatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni beyannamesine ekleyecektir.

b) 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 202 ve 204’üncü maddeleri uyarınca, aile yardımı ödeneğine hak kazananlar; aynı Kanunun 206 ve 209’uncu maddeleri çerçevesinde Tedavi Yardımı Beyannamesinde gösterilen şahısların durumunda meydana gelecek değişiklikleri, on beş gün içinde yeniden beyanname düzenleyerek vereceklerdir.

c) Memur; öz anne ve babası çalışmıyorsa veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumu veya kanuna göre sağlık yardımından yararlanmıyorlarsa, tedavi yardım beyannamesinde bunu beyan edecektir.

ç) Anne ve babadan birisinin vefatı, kanunen ayrılmaları ve bir başkasıyla evlenmeleri halinde, çalışmıyor ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun sağlık yardımından yararlanmıyorlarsa, beyannamede belirtilecektir.

d) Karı ve kocanın her ikisinin de memur olması halinde, aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklar, anne veya babadan yalnız biri tarafından düzenlenecek beyannamede; boşanma vukuunda ise, mahkeme çocuğun velayetini hangi tarafa vermişse, onun tarafından düzenlenecek beyannamede gösterilecektir.

e) Boşanma vukuunda mahkeme çocuğun velayetini çalışmayan anneye vermiş ise, memurun tedavi yardımından çocuğun yararlanabileceği, Hukuk Müşavirliğinin 02/05/2003 tarihli ve 770 sayılı yazılarıyla mütalaa edildiğinden, memur bu durumda olan çocuğunu beyan edebilecektir.

f) Memurlar; bakmakla yükümlü oldukları yirmi beş yaşını doldurmayan çocuklarını, evlenmemiş kız çocuklarını, yaş haddini geçmiş fakat malullüğü dolayısıyla çalışamayacak durumda olan çocuklarını, bu durumlarını belirten belge ve sağlık kurulu raporlarını ibraz etmek kaydıyla beyan edebileceklerdir.

g) Evlatlık olarak verilen çocuk, memur olması halinde, sağlık yardımı için kanunî şartları taşıyan öz anne ve babasını beyan edebilecektir.

ğ) Memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının sağlık yardımından kanunen en son yararlanabilecekleri yaş haddi tarihleri takip edilerek, beyanının yenilenmesi sağlanacaktır.

(6) Memurun eşi; Sosyal Sigortalar veya Bağ-Kur’a tabi emekli olması ve sağlık yardımından yararlanması halinde, devlet memuru eşi olarak tedavi ve yol giderleri imkânından faydalandırılmayacaktır.


Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə