İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2


Sicil âmirleri arasında ihtilaf olması durumunda yapılacak işlemlerYüklə 0,9 Mb.
səhifə21/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

Sicil âmirleri arasında ihtilaf olması durumunda yapılacak işlemler


MADDE 111- (1) Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre;

a) Her derecedeki sicil âmirlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak memurlar hakkında sicil raporlarında yaptıkları değerlendirmeler birbirinden bağımsız ve 16’ncı madde hükümlerine göre etkili ve geçerli sayılacaktır.

b) Memurların sicil notu, sicil âmirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tespit edilecektir. Ancak birinci ve ikinci sicil âmirlerince yapılan değerlendirmeler arasında ihtilaf olması nedeniyle, memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya sicil notu ortalamaları aralarında on veya daha fazla fark olması halinde, varsa üçüncü sicil âmirinin kanaatine müracaat edilecek ve üçüncü sicil âmirinin değerlendirmesi sicil notu olarak esas alınacaktır. Üçüncü sicil âmiri bulunmadığı takdirde, ikinci sicil âmirinin değerlendirmesi ile iktifa edilecektir. Bir sicil âmirinin bulunması halinde birinci sicil âmirinin değerlendirmesine göre işlem yapılacaktır.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile hiyerarşik kademe dikkate alınarak bazı personel için bir, bazı personel için iki, bazı personel için de üç sicil âmiri tespit edilmiştir. Tabii olarak sicil raporları; üç veya iki sicil âmiri bulunan personel açısından birinci sicil âmirinden başlatılmak suretiyle doldurulacaktır.

ç) Garez veya özel maksatla memur hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı (bu konuda yapılan tahkikat sonucunda) anlaşılan sicil âmirlerinin değerlendirmeleri (Başkan veya validen alınacak onayla) geçersiz sayılarak, memur hakkında varsa diğer sicil âmir veya âmirlerinin değerlendirmesine göre, yoksa o sicil döneminde son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak işlem (o yılın sicil notu tespiti) yapılacaktır. Gerçeğe aykırı olarak memur lehine yapıldığı tespit edilen değerlendirmeler de geçersiz sayılacaktır. Bu takdirde de diğer değerlendirmelere, başka değerlendirme yapılmamışsa memurun son üç yıla ait sicil raporlarının ortalamasına göre işlem yapılacaktır.

Olumsuz sicil raporları ile ilgili yapılacak işlemler


MADDE 112- (1) Sicil dosyalarının muhafaza edildiği birimin âmir ve memurlarınca, kendilerine intikal ettirilen sicil raporlarının teslim tarihini takip eden on beş gün içinde;

a) Sicil âmirlerinin notlarının, memurun sicil notunun olumlu veya olumsuz olmasına sebep olması (örneğin 53+62 = 58 veya 58+66 = 62 olması) veya aralarında on ve daha fazla puan farkı olması halinde, sicil raporları üçüncü sicil âmirine gönderilerek doldurulmaları sağlanacaktır.

b) Haklarında olumsuz sicil raporu doldurulan personelin özlük ve sicil dosyaları tetkik edilerek, o yıl içinde sicil raporunun olumsuzluğuna etki eden tahkikata dayalı ceza veya adlî- idarî bir işlemin olup olmadığı tespit edilecektir.

c) Haklarında olumsuz sicil doldurulan, ancak dosyalarında o yıla ait herhangi bir bilgi ve belge bulunmayan memurlarla ilgili olarak, sicil raporlarının teslimini müteakip on beş gün içinde sicil âmirlerinden yazılı bilgi ve belge istenilecektir.

ç) Sicil âmirlerince memur hakkında olumsuz (yetersiz) doldurulan sicil raporlarıyla ilgili olarak gerekli bilgi ve belgenin sicil âmirlerince ibrâz edilememesi veya yetersiz değerlendirilen memurların itiraz edip haklı bulunmaları halinde, sicil raporları; atamaya yetkili âmirin kararı doğrultusunda ilgili sicil âmirlerince yeniden düzenlenerek memurların sicil dosyalarını saklamakla yükümlü mercilere teslim edilecektir. Daha önce aynı şekilde olumsuz doldurulan sicil raporları da bir onayla iptal edilecektir.

d) Birinci sicil âmirinin notu olumsuz, ikinci sicil âmirinin notu olumsuz ancak aralarında on ve daha fazla puan farkı olanların sicil raporları, üçüncü sicil âmirine gönderilerek doldurulmaları sağlanacaktır.

e) Birinci ve ikinci sicil âmirlerinin her ikisinin de olumlu kanaatine rağmen üçüncü sicil âmiri her hangi bir bilgi ve belge olmadan olumsuz sicil notu vermişse, bunun geçersiz kabul edilerek birinci ve ikinci sicil âmirlerinin notlarının ortalamasının alınması uygun olacaktır.

(2) Sicil âmirlerince yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar; sicil raporunda her iki sicil âmirince olumsuz olarak değerlendirilen soruları gösterir bir yazı ile bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, “Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği”nin 21’inci maddesi gereğince atamaya yetkili âmirin bizzat kendisi tarafından imzalanacak bir yazı ile uyarılacaklardır.

(3) Bu yazılar; ilgiliye mutlaka tebligat mevzuatına uygun olarak merkezde Personel Dairesi Başkanlığı, taşrada ise il müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüklerince (“GİZLİ” yazı ile) tebliğ edilecektir.

(4) Olumsuz sicil aldıklarından dolayı uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden bir ay içinde “Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği”nin 22 ve 23’üncü maddeleri uyarınca atamaya yetkili âmirlerine itirazda bulunabileceklerdir.

(5) İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılacaktır.

(6) İtirazlar, atamaya yetkili âmirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil âmirleri ile aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından incelenecektir.

(7) İncelemede; memurun özlük ve sicil dosyası ile, konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanacaktır. İnceleme sonucuna göre, atamaya yetkili âmir; inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, kararını ilgiliye bir yazı ile bildirecektir.

(8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 120’nci maddesinde; iki defa üst üste olumsuz sicil alan memurların başka bir sicil âmirinin emrine atanacakları; burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkilerinin kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede; bir personel aynı yerde, aynı sicil âmirlerinin yanında çalışırken iki defa üst üste olumsuz sicil alırsa, başka bir sicil âmirinin yanına atanacak, bu sicil âmirlerinin yanında da olumsuz sicil alması durumunda yukarıdaki mevzuat hükümleri doğrultusunda hakkında işlem yapılacaktır.
Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə