İÇİndekiler idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hitaplı YazılarYüklə 1,66 Mb.
səhifə1/21
tarix07.04.2018
ölçüsü1,66 Mb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

İÇİNDEKİLER


 1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hitaplı Yazılar…………………………..1-18

 2. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Hitaplı Yazılar………………………...19-46

 3. Fotogrametri ve Geodezi dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar…………… ..…47-49

 4. Kadastro Dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar…………….…………………….50-70

 5. Personel Dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar…………….……………….…….71-114

 6. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar……………….…..…115-130

 7. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar……………..………….…..…131-136

 8. Tapu Dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar……………..………….………….…137-142

 9. Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar………..………….…..143-192

 10. Teftiş Kurulu Başkanlığı Hitaplı Yazılar………..………….………………...193-197

 11. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı Hitaplı Yazılar………..………….………..198-208

 12. Genel Müdürlük Makamına Hitaplı Yazılar………..………….…………….209-217

 13. Bölge Müdürlükleri Hitaplı Yazılar………..………….………………………218-227

 14. Maliye Bakanlığı Hitaplı Yazılar………..………….………………………….228-231

 15. Kurum Dışı Yazılar……………………………………………………………..232-238


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Sayı : B.09.1.TKG.061-647 -03-01-07-502/ / /2007

Konu : İhale.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi : 01/05/2007 tarihli ve 1352 sayılı yazıları.
I- Hakkında Hukuki Görüş Sorulan Mesele:
İlgi yazınız ile 2005 yılı Genel Müdürlüğümüz ve ek hizmet binalarının genel ve çevre temizliği işi için 2004/161257 ihale kayıt numarası ile yapılan ihale ile ilgili olarak ……………….. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. firmasından alınan dilekçe ve ihale dosyası özeti gönderilerek konu ile ilgili Müşavirliğimiz görüşünün bildirilmesi istenmiştir.
II- Görüş İsteyen birimin 26/12/2005 tarihli ve 2005/1614 sayılı Genelge hükümlerine göre yaptığı inceleme ve neticesi:
İlgi yazınız ekleri hakkında, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Başkanlıkları nezdinde ne gibi değerlendirmelerde bulunulduğu ve bu değerlendirmelere rağmen, “hukuki” yönden hangi sebepten veya sebeplerden dolayı, ne gibi bir tereddüde düşülmüş olduğu ve neden dolayı “hukuki” görüş sormak ihtiyacı duyulduğu, ilgi yazıdan anlaşılamamaktadır.
Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilmesine ilişkin 2005/1614 sayılı genelgede belirtilen usule ve esaslara uyulmadan görüş istenilmesine rağmen, konunun önemi ve sürüncemede kalmaması sebepleriyle keyfiyet hukuki yönden incelenmiştir.
III. Konuyla ilgili Kanun ve diğer mevzuat hükümleri:
Bilindiği üzere; Limited şirketler sermaye şirketidir.
Diğer taraftan 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/.I (Haklarında Kamu Davası açılmasına karar verilenler başlıklı) maddesinde “… 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı kanunun 59 uncu maddesi 2 nci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;
a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

d) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,


Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.
4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;
Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Aynı nedenle;
Yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır.

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca 4734 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslardan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde de yukarıda açıklanan esasların uygulanması gerekmektedir…” hükmü yer almıştır.

Görüşümüzün sorulduğu meseleye ilişkin ihale tarihi 2004 yılı olduğundan olayımızda anılan tebliğ hükmünün uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun İhaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10. maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak hangi bilgi ve belgelerin isteneceği belirtilmiştir. Ayrıca aynı madde de hangi durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiş olup bunlar arasında yani (i) bendi ile, 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı (J) bendi ile, 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiştir.


4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi; “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine

katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar….Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmündedir.

Yine aynı Kanunun Yasak fiil veya davranışlar başlıklı 17. maddesinde ihalelerde hangi fiil veya davranışlarda bulunmanın yasak olduğu belirtilmiştir. Bunlar arasında (e) bendi ile, 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak, yasak fiil veya davranışlar arasında gösterilmiştir.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında anılan kanunun dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Atıf yapılan dördüncü kısımda yasaklar ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu çerçevede İhalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 58. madde, “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.
Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen "en geç kırkbeş gün" içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmündedir.

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu başlıklı 59. maddesi “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.
Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.” hükmündedir.

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu başlıklı 60. maddesi, “İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.


Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

5 nci maddede belirtilen ilkelere ve 62 inci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasını ihlal edenler hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.


5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmündedir.
Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII/G (Yasaklama hallerinde teminatların gelir kaydedilmesi başlıklı) maddesinde “İhaleye katılım aşamasında haklarında yasaklama kararı bulunan isteklilerin;
1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince

onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,


4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,
Gerekmektedir.


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
İhaleye katılım aşamasında haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan istekliler hakkında, başka bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durumdan usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” hükmü yer almıştır.
Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII/H (Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu) başlıklı maddesinde “4734 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Yasanın 58. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” hükmü yer almıştır.


IV- Değerlendirme:
İlgi yazınız eki Zengin Temizlik Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.’ ne ait 24/04/2007 tarihli dilekçede Mustafa Bakış hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açıldığı ve dolayısıyla 06/11/2004 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerine katılmasının yasaklandığı belirtilmiş ve 11/11/2004 tarihli hisse devir senetlerinin düzenlenmesinden ve yine aynı tarihli ortaklar kurulu kararının alınmasından evvel Mustafa Bakış’ın Bakış Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin %40 hissedarı ve şirketin idare ve temsilinden sorumlu müdürü olduğu cihetle dilekçede bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca Mustafa Bakış hakkında 06/11/2004 tarihinde açılan kamu davası nedeni ile Bakış Tem. Taş. Tur. Hizm. taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin de geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklanmış olduğu sonucu çıkartılarak, bundan hareketle İdaremiz ihalesine istekli olarak katılmış olan Bakış Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklı olduğu halde 2005 yılı Genel Müdürlüğümüz ve ek hizmet binalarının genel ve çevre temizliği ihalesine (İhale kayıt numarası 2004/161257) katıldığı için konunun incelenmesi ve dilekçe de belirtilmiş olan mevzuat hükümleri de dikkate alınarak (4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58 ve 59. maddelerinde yer alan yasak ve cezalara ilişkin hükümler uyarınca) gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması İdaremizden istenmiştir.
İlgi yazınız ve ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
……………… Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.’ ne ait 24/04/2007 tarihli dilekçe eki Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan ……… Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili ortaklar kurulu kararlarının incelenmesinden, hisse devrinin ve şirketi temsile yetkili müdür tespitine ilişkin ortaklar kurulu kararlarının 11/11/2004 tarihli olduğu görülmekte ve Mustafa Bakış’ın devirden önceki hissesinin %40 olduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan 11/11/2004 tarihli (22/11/2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış bulunan) bu ortaklar kurulu kararlarında Mustafa Bakış’ın Bakış Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’de herhangi bir hissesinin kalmadığı ve Müdürlük yetkisinin de sona erdiği görülmektedir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kamu davası açılması nedeniyle 06/11/2004 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerinden yasaklanan Mustafa Bakış nedeni ile Bakış Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında (da) verilmiş somut bir ihalelerden (çünkü kamu davası açılmasına neden olan 4734 sayılı Kanunun 17. maddesindeki (aynı) eylemler nedeni ile şartlarının varlığı halinde anılan Kanunun 58. maddesine göre Mustafa Bakış’ın ortağı olduğu Bakış Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında da verilmiş (anılan firmayı da kapsayan) yasaklama kararının bulunması gerekeceğinden) yasaklama kararı yok ise,
İdaremizce yapılmış olan ihale 07/12/2004 tarihinde yapılmış olduğundan ve ihale tarihinde ……………..’ın ……. Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile yasal herhangi bir bağı kalmamış (tabiî ki, 11/11/2004 tarihli Ortaklar Kurulu Kararından sonra değişiklik meydana gelmemiş olması kaydıyla) olduğundan (ihale tarihinde kalmamış olan bu bağın ihale sürecinin devamı sırasında da kurulmamış olması kaydıyla ve adı geçenin doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendisi veya başkası adına ihaleye katılmamış olması kaydıyla) ihalelerden yasaklanmış olan ………….. nedeni ile İdaremiz ihalesine katılmış olan …… Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San . Ve Tic. Ltd. Şti. nin (anılan şirket hakkında herhangi bir nedenle verilmiş somut bir yasaklılık kararı da olmaması kaydıyla) ihale tarihi itibari ile ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu halde ihaleye katılmış olması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı bu sebeple …………… nedeni ile anılan Firma hakkında Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII/G maddesinde yer alan hükümlerin ve Kamu İhale Kanununun 58 ve 59. maddelerinde yer alan yasak ve cezalara ilişkin hükümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kamu davası açılması nedeniyle 06/11/2004 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerinden yasaklanan ……… nedeni ile ……… Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında (da) verilmiş somut bir ihalelerden (çünkü kamu davası açılmasına neden olan 4734 sayılı Kanunun 17. maddesindeki (aynı) eylemler nedeni ile şartlarının varlığı halinde anılan Kanunun 58. maddesine göre ……………… ortağı olduğu …….. Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında da verilmiş (anılan firmayı da kapsayan) yasaklama kararının bulunması gerekeceğinden) yasaklama kararı var ise,
Ve bu yasaklılık hali İdaremiz ihale tarihi olan 07/12/2004 tarihinde de mevcudiyetini koruyor ise ……..Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti yasaklı olarak İdaremiz ihalesine katılmış olacağından anılan firma hakkında Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII/G maddesinde yer alan hükümlerin ve Kamu İhale Kanununun 58 ve 59. maddelerinde yer alan yasak ve cezalara ilişkin hükümlerin uygulanmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
V-Sonuç ve Görüş özeti:
İlgi yazınız ve ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
……… Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti.’ ne ait 24/04/2007 tarihli dilekçe eki Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan ……… Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili ortaklar kurulu kararlarının incelenmesinden, hisse devrinin ve şirketi temsile yetkili müdür tespitine ilişkin ortaklar kurulu kararlarının 11/11/2004 tarihli olduğu görülmekte ve …………… devirden önceki hissesinin %40 olduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan 11/11/2004 tarihli (22/11/2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış bulunan) bu ortaklar kurulu kararlarında ……….. ……. Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’de herhangi bir hissesinin kalmadığı ve Müdürlük yetkisinin de sona erdiği görülmektedir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kamu davası açılması nedeniyle 06/11/2004 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerinden yasaklanan ……… nedeni ………… Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında (da) verilmiş somut bir ihalelerden (çünkü kamu davası açılmasına neden olan 4734 sayılı Kanunun 17. maddesindeki (aynı) eylemler nedeni ile şartlarının varlığı halinde anılan Kanunun 58. maddesine göre ………….. ortağı olduğu ……….. Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında da verilmiş (anılan firmayı da kapsayan) yasaklama kararının bulunması gerekeceğinden) yasaklama kararı yok ise,
İdaremizce yapılmış olan ihale 07/12/2004 tarihinde yapılmış olduğundan ve ihale tarihinde ………………………. ………… Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile yasal herhangi bir bağı kalmamış (tabiî ki, 11/11/2004 tarihli Ortaklar Kurulu Kararından sonra değişiklik meydana gelmemiş olması kaydıyla) olduğundan (ihale tarihinde kalmamış olan bu bağın ihale sürecinin devamı sırasında da kurulmamış olması kaydıyla ve adı geçenin doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendisi veya başkası adına ihaleye katılmamış olması kaydıyla) ihalelerden yasaklanmış olan ………….. nedeni ile İdaremiz ihalesine katılmış olan …….. Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San . Ve Tic. Ltd. Şti. nin (anılan şirket hakkında herhangi bir nedenle verilmiş somut bir yasaklılık kararı da olmaması kaydıyla)ihale tarihi itibari ile ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu halde ihaleye katılmış olması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı bu sebeple …………….. nedeni ile anılan Firma hakkında Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII/G maddesinde yer alan hükümlerin ve Kamu İhale Kanununun 58 ve 59. maddelerinde yer alan yasak ve cezalara ilişkin hükümlerin uygulanmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kamu davası açılması nedeniyle 06/11/2004 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelerinden yasaklanan ………………..… nedeni ile ………… Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında (da) verilmiş somut bir ihalelerden (çünkü kamu davası açılmasına neden olan 4734 sayılı Kanunun 17. maddesindeki (aynı) eylemler nedeni ile şartlarının varlığı halinde anılan Kanunun 58. maddesine göre ……………….. ortağı olduğu ……….. Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında da verilmiş (anılan firmayı da kapsayan) yasaklama kararının bulunması gerekeceğinden) yasaklama kararı var ise,


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Ve bu yasaklılık hali İdaremiz ihale tarihi olan 07/12/2004 tarihinde de mevcudiyetini koruyor ise ………………….. Tem. Taş. Tur. Hizm. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti yasaklı olarak İdaremiz ihalesine katılmış olacağından anılan firma hakkında Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII/G maddesinde yer alan hükümlerin ve Kamu İhale Kanununun 58 ve 59. maddelerinde yer alan yasak ve cezalara ilişkin hükümlerin uygulanmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerini rica ederim.Ali Ramazan ACAR

I.Hukuk Müşaviri

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-07-503/ / /2007

Konu : İntibak


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: 02/05/2007 tarihli ve 361 sayılı yazınız.
I.Hakkında hukuki görüş sorulan mesele: İlgi yazıda, Kurumumuzda çalışmakta olan eşlerden birinin daha önce kamu konutlarından 5 yıl yararlanması halinde, diğer eşin kamu konutlarından yararlanmak için dolduracağı kamu konutları talep beyannamesinin 5. maddesinde geçen “daha önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre” şeklindeki soruya verecekleri cevap hakkında Müşavirliğimiz görüşlerinin istenildiği anlaşılmakla, takdir Başkanlığınıza ait olmak üzere gerekli inceleme yapılmıştır.
II.26/12/2005 tarihli ve 2005/1614 sayılı genelgeye göre yapılan inceleme ve neticesi: 26/12/2005 tarihli ve 2005/1614 sayılı genelgemiz hükümlerine göre hukuki açıdan tereddüde düşülen veya anlaşılamayan hususun ne olduğu açıkça ve ayrıntılı olarak belirtilmemiş olmakla birlikte konuya ilişkin Başkanlık görüşünün bildirildiği gözlenmiştir.
III.Konuyla ilgili anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri ile yargı kararları: Bilindiği üzere, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) bendinde, sıra tahsisli konutlar; Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır şeklinde tanımlanmıştır.
Yönetmeliğin 9. maddesi, “Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla konut tahsis edilir…

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.”


12. maddesi, “Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar.”
13. maddesi, “Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usûl ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlâk kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.”
14. maddesi, “Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK - 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.
Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar; bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.
Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.
Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.”
hükümlerini taşımaktadır.

Yönetmeliğe ekli 4 sayılı “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetvelinin” (c) bendinde; personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için 3 puan düşüleceği düzenlenmiştir

Yönetmeliğe ekli 5 sayılı “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesinin” 5. maddesinde, Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresi, 6. maddesinde ise Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre şeklinde sorulara yer verilmiştir.

IV-Değerlendirme: Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. maddesinde sıra tahsisli konutların Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak hak sahiplerine tahsis edileceği belirtildikten sonra devamında, hak sahiplerinden daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemeyeceği, bu durumda olanlara tekrar konut tahsisinin mevcut talepler karşılandıktan sonra, boş konut kalması halinde mümkün olabileceği ifade edilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 12. maddesinde, kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanların bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamayacağı, 13. maddesinde, konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usûl ve fürûu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlâk kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabileceği düzenlenmiştir.Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, Kamu Konutları Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin her birinin kamu konutlarından yararlanma hakkı bulunduğu ancak, eşlerden birine tahsis edilmiş konutta oturulmakta iken diğer eşin kamu konutlarından yararlanamayacağı, ancak eşine tahsis edilen konutta oturmayan ya da oturmakta iken konutu tahliye eden ya da eşinin kamu konutunda oturma süresi bittiği için konuttan eşiyle birlikte tahliye edilen diğer eşin, kendi adına konut tahsis edilmesi için başvuruda bulunabileceği, bu eş hakkında Yönetmeliğin mükerrer başvuru talebine ilişkin 9. maddesinin 4. fıkrasının ise bu Yönetmelikte geçen “tahsis” ibaresini “personelin bizzat kendisine tahsis” olarak anlamak gerektiğinden, dikkate alınamayacağı sonucu çıkmaktadır.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Yönetmeliğin 14 maddesinde, kamu konutlarından yararlanmak isteyenlerin talep beyannamesi doldurarak en yakın sicil amirine başvuracağı ve bu beyannamedeki bilgiler esas alınarak Yönetmeliğe ekli 4 sayılı cetvele göre puanlama yapılacağı ve sonucuna göre sıra cetveli düzenleneceği açıklanmıştır.
Yönetmeliğe ekli 5 sayılı “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesinin” 6. maddesinde, Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre şeklinde soruya yer verildiği görülmekte olup, Yönetmeliğin 14. maddesinde de belirtildiği gibi, talep beyannamesindeki bilgiler esas alınarak 4 sayılı cetvele göre puanlama yapılacağından ve 4 sayılı cetvelde başvuruda bulunan personelin bizzat kendisi daha önce konuttan yararlandığı sürenin puanlamada etkili olduğu belirtildiğinden, ayrıca Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca kendisine konut tahsis edilen hak sahiplerinden Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara konut tahsis edilemeyeceği dikkate alındığında, daha önce eşine tahsis edilen konutta oturmuş olan diğer eşin, kendi adına konut tahsis edilmesi için başvuruda bulunması durumunda, Yönetmeliğe ekli 5 sayılı Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesinin 6. maddesindeki “Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre” şeklindeki soruya kamu konutunda eşiyle birlikte oturduğu süreyi belirterek cevap vermenin hukuken mümkün olmadığı, her bir personelin ayrı bir şahsiyeti olduğu açık ve tartışmasızdır.
Memur olan personelin ayrı ayrı kamu konutlarından yararlanma hakkı bulunduğu aşikardır. Bu da personelin bizzat kendisine tahsis edilen konutla ilgili cevap verebileceği sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca personelin konuttan kendisinin yararlanması bizzat kendisine tahsis edilen bir konutla mümkündür.
V-Sonuç ve görüş özeti: Yukarıda yapılan açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda, daha önce eşine tahsis edilen kamu konutunda oturmuş olan diğer eşin, kendi adına konut tahsis edilmesi için başvuruda bulunması durumunda, Yönetmeliğe ekli 5 sayılı Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesinin 6. maddesindeki “Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre” şeklindeki soruya burada kastedilen yararlanmayı bizzat “kendisine tahsis edilmek suretiyle oturmak” şeklinde anlamak gerektiğinden, kamu konutunda eşiyle birlikte oturduğu süreyi yazarak cevap vermelerinin söz konusu olmadığı, 4 sayılı cetvelin (c) alt bendinde yar alan 3 puan eksiltme işlemin de yapılmaması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerini rica ederim.Ali Ramazan ACAR

I.Hukuk Müşaviri

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-07-804/ / /2007

Konu :Sözleşme.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: a) 16.6.2007 tarihli ve 31507/46 sayılı İnceleme Raporu.

b) Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılan 27/08/2007 tarihli ve 4340 sayılı yazımız.

c) Teftiş Kurulu Başkanlığının 29/08/2007 tarihli ve 4082 sayılı yazısı,

d) İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığının 03/09/2007 tarihli ve 2800 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatı için ihale yolu ile alınması düşünülen 100 adet küçük kapasiteli IP telefon santralı ihalesi ile ilgili olarak hazırlanan teknik şartnameye itiraza yönelik iddialar üzerine, konu hakkında Müfettişlikçe yapılan inceleme sırasında,Genel Müdürlüğümüz Eğitim, Fotogrametri ve Arşiv Dairesi Başkanlıkları binalarına kurulan Ericcson MD.110 ISDN sayısal telefon santrali ile ilgili olarak, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ile santrali kuran ………. İletişim Santralleri San. Ve Tic. Ltd. Şti arasında imzalanan telefon santrali sözleşmesine tesadüf edilmesi üzerine, sözleşmenin 2. maddesinin son cümlesi Kurumumuz tarafından geleceğe yönelik olarak yapılmış bir taahhüt olarak görülmüş ve bu durumun ileride yargıya intikal etmesi halinde Kurumumuzu sıkıntıya sokabileceği ilgi (a) raporda ifade edilmiştir.

İlgi (d) yazı ile, sözkonusu sözleşmenin 2. maddesindeki “ …Müşteri kurulacak olan Ericcson telefon santralinden ve Voip Bağlantısından Memnun kalırsa Mevcut Bölge Müdürlüklerine ve Taşra Teşkilatlarına Ericcson telefon santrali kurdurtacak ve bu sayede bütün TKGM birimleri birbirlerini ücretsiz arayacak ve santrallerin kontrolleri Genel Müdürlükten yapılacaktır” ibaresinin sözleşme metninden çıkartılmasının ilgili firma tarafından uygun görüldüğü belirtilerek sözkonusu ibarenin sözleşme metninden çıkartılmasının sözleşmenin geçerliliğini etkileyip etkilemeyeceği konusunda görüşümüz sorulmaktadır.


İlgi ( b) yazımızla bu konuda ayrıntılı olarak görüşümüz bildirilmiştir.
İlgi (a) İnceleme Raporunda, ileride yargıya intikal etmesi halinde Kurumumuzu sıkıntıya sokacağı belirtilen sözleşmenin yukarıda bahsedilen bölümünün, ilgili firmanın sözleşme metninden çıkarılmasını kabul etmesi üzerine, bu ibarenin sözleşme metninden çıkarılmasının sözleşmenin diğer maddelerini etkilemeyeceği düşünülmektedir.
Takdir uygulayıcı birim olan Başkanlığınıza ait olmak üzere bilgilerini rica ederim.
Ali Ramazan ACAR

I. Hukuk Müşaviri

Ek: İlgi (b) yazımız

(2 sayfa)

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-07-805/ …/08/2007

Konu : İngiliz uyrukluların miras yoluyla taşınmazmal edinimine ilişkin bilirkişi raporu.
MALİYE BAKANLIĞINA

(Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü)
İlgi: 26/07/2007 tarihli ve B.07.0.BHM.0.00.42266/1720-27170 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde alınan bilirkişi raporuna ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda sunulmuştur.
Bilirkişi raporunda; 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasına Bağlı İkamet Salahiyeti Adliye Hakkında Mukavelename’den önce yabancıların Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gayrimenkul edinebilmeleri için karşılıklılık şartının aranmadığı, dolayısı ile kök muris İngiliz uyruklu ……………………… ölüm tarihi olan 1878 yılı itibariyle İngiliz vatandaşlarının, 7 Safer 1284(1868) tarihli Teb’ayı Ecnebiyenin Emlake Mutasarrıf Olmaları Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca imzalanan 1285 tarihli Protokol uyarınca Osmanlı topraklarında taşınmaz mal edinebilecekleri ifade edilmektedir. Raporda, yabancıların taşınmaz mal ediniminde karşılıklılık şartının 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasına Bağlı İkamet Salahiyeti Adliye Hakkında Mukavelename ile getirildiği belirtilmektedir.
Buradan hareketle, 1868 ve 1923 tarihleri arasında İngiliz uyrukluların karşılıklılık şartı aranmadan Ülkemizde taşınmaz mal edinebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Kök murisin 1878 yılında öldüğü dikkate alındığında mirasçıların Ülkemizde karşılıklılık şartı aranmadan miras yoluyla taşınmaz mal edinebilecekleri ifade edilmiştir. 1923 yılından sonra ise İngiltere ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında karşılıklılığın bulunduğu ve İngiliz vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz mal edinebilecekleri tespitine yer verilmiştir. Her ne kadar bilirkişi raporunda bu şekilde ifade edilmekte ise de, 1923 öncesi yabancıların Ülkemizde ne şekilde ve hangi şartlarda taşınmaz mal edindikleri konusunda Dışişleri Bakanlığı’ndan ve Adalet Bakanlığı’ndan bilgi alınabileceği düşünülmektedir.
Bilirkişi raporunda, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle İngiltere’nin 1914 ve 1923 yılları arasında düşman devlet vatandaşlarına İngiltere’de taşınmaz mal edinimi konusunda ciddi sınırlamalar getirdiği ifade edilmekle birlikte, sınırlamaların detayına girilmemiştir. Savaş yıllarında düşman devlet olan İngiltere’nin vatandaşlarının Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde taşınmaz mal edinip, edinemeyeceği bilirkişi raporunda aydınlatılmamıştır. Zira, kök muris …………………………. 1897 yılında ölen oğlu ……………………. eşi ……………… 1920 yılında ölmüştür. ……………… mirasçıları belirlenirken ölüm tarihi olan 1920 yılında, İngiltere ile Osmanlı İmparatorluğu arasında taşınmaz mal edinimi konusundaki hukuki ve fiili durum dikkate alınacaktır. Şayet, 1914-1923 yılları arasında İngiliz vatandaşları Osmanlı topraklarında taşınmaz mal edinemiyorlar ise, ………………………… miras payı alt mirasçılara geçmeyecektir. Oysa, bilirkişi raporunda bu husus irdelenmemiştir.
Diğer taraftan, 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntıkalar Kanunu’nun 1.maddesinin B bendinde yer alan 2.derece askeri yasak bölgelere yabancıların giremeyeceğine ilişkin hükmün, yabancıların buralarda taşınmaz mal edinmelerinin yasaklandığı anlamına gelmeyeceği görüşüne de katılınmamıştır. Zira, bir bölgeye girmesi yasaklanan kişilerin aynı bölgede taşınmaz mal mülkiyeti edinebileceğini kabul etmenin, düzenlemenin amacıyla bağdaşmadığı ortadadır. Yabancının kendisinin giremeyeceği bir bölgede taşınmaz mal edinmesine izin vermenin doğru bir yaklaşım olmadığı değerlendirilmiştir.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Mirasçılardan …………………………… Fransız vatandaşıdır veya daha sonra Fransız vatandaşlığına geçmiştir. Mirasçılık konusunun Fransa ile Ülkemiz arasındaki karşılıklılık durumu da dikkate alınarak sonuçlandırılabilmesi için, bilirkişi raporundaki bu eksikliğin giderilmesinin ya da bu konuda Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi istenilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Zeki ADLI

Genel Müdür V.

T.C

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği


Yüklə 1,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə