İÇİndekiler merkezi YÖnetim muhasebe yönetmeliĞİ 8Yüklə 1,97 Mb.
səhifə1/30
tarix02.08.2018
ölçüsü1,97 Mb.
#65877
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

İÇİNDEKİLER


MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 8

BİRİNCİ BÖLÜM 8

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları 8

Amaç 8


Kapsam 8

Dayanak 8

Tanımlar 8

Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları 9

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni 10

Kullanılacak alındılar 10İKİNCİ BÖLÜM 11

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Muhasebesi Hesap Planı 11

Hesap planı 11ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 18

Dönen Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler 18

1-Dönen varlıklar 18

10 Hazır değerler 18

100 Kasa hesabı 19

101 Alınan çekler hesabı 21

102 Banka hesabı 22

103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-) 24

104 Proje özel hesabı 25

105 Döviz hesabı 27

106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-) 31

107 Elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesabı 32

108 Diğer hazır değerler hesabı 36

109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı 37

11 Menkul kıymet ve varlıklar 38

110 Hisse senetleri hesabı 39

111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabı 40

112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı 41

117 Menkul varlıklar hesabı 42

12 Faaliyet alacakları 43

120 Gelirlerden alacaklar hesabı 43

121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı 44

122 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı 45

126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı 47

127 Diğer faaliyet alacakları hesabı 47

13 Kurum alacakları 48

130 Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı 49

131 Para piyasası nakit işlemleri alacakları hesabı 50

132 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı 51

137 Takipteki kurum alacakları hesabı 54

138 Takipteki kurum alacakları karşılığı hesabı (-) 56

139 Diğer kurum alacakları hesabı 56

14 Diğer alacaklar 57

140 Kişilerden alacaklar hesabı 57

15 Stoklar 63

150 İlk madde ve malzeme hesabı 64

151 Yarı mamuller- üretim hesabı 65

152 Mamuller hesabı 67

153 Ticari mallar hesabı 68

155 Atölyeler hesabı 69

157 Diğer stoklar hesabı 70

158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-) 70

16 Ön ödemeler 71

160 İş avans ve kredileri hesabı 73

161 Personel avansları hesabı 74

162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı 75

164 Akreditifler hesabı 76

165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı 76

166 Proje özel hesabından verilen avans ve akreditifler hesabı 77

167 Doğrudan dış proje kredi kullanımları avans ve akreditifleri hesabı 78

18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 79

180 Gelecek aylara ait giderler hesabı 79

181 Gelir tahakkukları hesabı 80

19 Diğer dönen varlıklar 81

190 Devreden katma değer vergisi hesabı 81

191 İndirilecek katma değer vergisi hesabı 82

194 Teyitsiz doğrudan dış proje kredi kullanımları hesabı 82

197 Sayım noksanları hesabı 83

198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı 84DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 84

Duran Varlıklara İlişkin Hesap ve İşlemler 84

2-Duran varlıklar 84

21 Menkul kıymet ve varlıklar 84

217 Menkul varlıklar hesabı 84

22 Faaliyet alacakları 85

220 Gelirlerden alacaklar hesabı 86

222 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı 86

227 Diğer faaliyet alacakları hesabı 87

23 Kurum alacakları 87

230 Dış borcun ikrazından doğan alacaklar hesabı 88

232 Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı 90

239 Diğer kurum alacakları hesabı 93

24 Malî duran varlıklar 93

240 Malî kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı 94

241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı 95

242 Döner sermayeli kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı 97

247 Sermaye taahhütleri hesabı (-) 98

248 Diğer malî duran varlıklar hesabı 99

25 Maddi duran varlıklar 99

250 Arazi ve arsalar hesabı 102

251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı 103

252 Binalar hesabı 105

253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı 106

254 Taşıtlar hesabı 108

255 Demirbaşlar hesabı 110

256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı 111

257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) 113

258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 114

259 Yatırım avansları hesabı 114

26 Maddi olmayan duran varlıklar 115

260 Haklar hesabı 117

263 Araştırma ve geliştirme giderleri hesabı 118

264 Özel maliyetler hesabı 118

267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı 119

268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) 120

28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 120

280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı 120

281 Gelir tahakkukları hesabı 121

29 Diğer duran varlıklar 122

293 Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar hesabı 122

294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı 123

297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı 125

299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-) 125

BEŞİNCİ BÖLÜM 125

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 125

3-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 125

30 Kısa vadeli iç malî borçlar 125

302 Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı 126

303 Kamu idarelerine malî borçlar hesabı 127

304 Cari yılda ödenecek tahviller hesabı 128

305 Bonolar hesabı 128

309 Kısa vadeli diğer iç malî borçlar hesabı 130

31 Kısa vadeli dış malî borçlar 131

310 Cari yılda ödenecek dış malî borçlar hesabı 131

32 Faaliyet borçları 132

320 Bütçe emanetleri hesabı 133

322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı 134

323 Bütçeleştirilmiş borçlar hesabı 135

329 Diğer çeşitli borçlar hesabı 136

33 Emanet yabancı kaynaklar 136

330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı 137

332 Okul pansiyonları hesabı 138

333 Emanetler hesabı 140

337 Mutemetlikler cari hesabı 141

338 Konsolosluk cari hesabı 145

339 Risk hesabı 145

34 Alınan avanslar 146

340 Alınan sipariş avansları hesabı 146

349 Alınan diğer avanslar hesabı 147

36 Ödenecek diğer yükümlülükler 148

360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı 148

361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı 149

362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı 149

363 Kamu idareleri payları hesabı 150

368 Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabı 151

37 Borç ve gider karşılıkları 151

372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı 152

379 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı 152

38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 153

380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı 153

381 Gider tahakkukları hesabı 154

39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 155

391 Hesaplanan katma değer vergisi hesabı 155

397 Sayım fazlaları hesabı 156

399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı 156

ALTINCI BÖLÜM 157

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 157

4-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 157

40 Uzun vadeli iç malî borçlar 157

403 Kamu idarelerine malî borçlar hesabı 157

404 Tahviller hesabı 158

409 Uzun vadeli diğer iç malî borçlar hesabı 160

41 Uzun vadeli dış malî borçlar 161

410 Dış malî borçlar hesabı 164

42 Faaliyet borçları 166

429 Diğer faaliyet borçları hesabı 166

43 Diğer borçlar 167

430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı 167

438 Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar hesabı 167

439 Diğer çeşitli borçları hesabı 168

44 Alınan avanslar 168

440 Alınan sipariş avansları hesabı 169

449 Alınan diğer avanslar hesabı 169

47 Borç ve gider karşılıkları 170

472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı 170

479 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı 170

48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 171

480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı 171

481 Gider tahakkukları hesabı 172

49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 173

499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı 173

YEDİNCİ BÖLÜM 173

Öz Kaynaklara İlişkin Hesap ve İşlemler 173

5-Öz kaynaklar 173

50 Net değer 173

500 Net değer hesabı 173

51 Değer hareketleri 174

510 Nakit hareketleri hesabı 174

511 Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı 176

512 Proje özel hesabından kullanımlar hesabı 179

513 Doğrudan dış proje kredi kullanımları bildirim hesabı 180

519 Değer hareketleri sonuç hesabı 181

52 Yeniden değerleme farkları 182

522 Yeniden değerleme farkları hesabı 182

54 Yedekler 183

540 Yasal yedekler hesabı 183

549 Özel fonlar hesabı 183

57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları 183

570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı 183

58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları 184

580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-) 184

59 Dönem faaliyet sonuçları 185

590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı 185

591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-) 185SEKİZİNCİ BÖLÜM 185

Faaliyet Hesaplarına İlişkin İşlemler 185

6-Faaliyet hesapları 185

60 Gelir hesapları 186

600 Gelirler hesabı 186

61 İndirim, iade ve iskonto hesapları 188

610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı 188

63 Gider hesapları 189

630 Giderler hesabı 189

69 Faaliyet sonuçları 190

690 Faaliyet sonuçları hesabı 190DOKUZUNCU BÖLÜM 191

Maliyet Hesaplarına İlişkin İşlemler 191

7-Maliyet hesapları 191ONUNCU BÖLÜM 191

Bütçe Hesaplarına İlişkin İşlemler 191

8-Bütçe hesapları 191

80 Bütçe gelir hesapları 191

800 Bütçe gelirleri hesabı 192

805 Gelir yansıtma hesabı 194

81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları 194

810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı 194

83 Bütçe gider hesapları 195

830 Bütçe giderleri hesabı 196

831 Ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı 198

833 Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı 199

834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı 200

835 Gider yansıtma hesabı 200

89 Bütçe uygulama sonuçları 201

895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı 201

ONBİRİNCİ BÖLÜM 202

Nazım Hesaplara İlişkin Hesap ve İşlemler 202

9-Nazım hesaplar 202

90 Ödenek hesapları 202

900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı 204

901 Bütçe ödenekleri hesabı 206

902 Bütçe ödenek hareketleri hesabı 207

903 Kullanılacak ödenekler hesabı 207

904 Ödenekler hesabı 208

905 Ödenekli giderler hesabı 209

906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı 209

907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı 210

91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları 211

910 Teminat mektupları hesabı 211

911 Teminat mektupları emanetleri hesabı 213

912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı 213

913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı 215

92 Taahhüt hesapları 216

920 Gider taahhütleri hesabı 216

921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı 217

93 Verilen garantiler hesapları 217

930 Verilen garantiler hesabı 217

931 Verilen garantiler karşılığı hesabı 218

94 Değerli kâğıt ve özel tahakkuk hesapları 219

940 Değerli kâğıt ambarları hesabı 224

942 Zimmetle verilen değerli kâğıtlar hesabı 225

944 Yoldaki değerli kâğıtlar hesabı 226

945 Değerli kâğıt işlemleri hesabı 226

946 Özel tahakkuklardan alacaklar hesabı 228

947 Özel tahakkuklar hesabı 228

948 Başka birimler adına izlenen alacaklar hesabı 229

949 Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri hesabı 230

95 Dış borçlanma ile ilgili hesaplar 230

950 Kullanılacak dış krediler hesabı 230

951 Kredi anlaşmaları hesabı 232

954 Risk hesabı alacakları hesabı 232

955 Risk hesabı alacakları karşılığı hesabı 233

956 Genel bütçe dışı idareler teyitsiz doğrudan dış proje kredi kullanımları hesabı 233

957 Genel bütçe dışı idareler doğrudan dış proje kredi kullanımları bildirim hesabı 234

958 Doğrudan dış proje kredilerinden açılan akreditifler hesabı 234

959 Doğrudan dış proje kredilerinden açılan akreditifler karşılığı hesabı 235ONİKİNCİ BÖLÜM 235

Muhasebe Dönemi, Dönem Başı İşlemleri, Dönem Sonu İşlemleri ve Yönetim Dönemi 235

Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi 235

Dönem sonu işlemleri 236

Dönem başı işlemleri 237

Yönetim dönemi 237

Yönetim dönemi hesabı ile ilgili hükümler 238ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 240

Malî Raporlama 240

Malî raporlama 240

Mizan cetveli ve düzenlenecek malî tablolar 240

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 240

Muhasebe Birimlerinde Tutulacak Diğer Defterler 240

Borçlular defteri 240

Alındı kayıt defteri 241

Muhasebe birimi arşiv defteri 241ONBEŞİNCİ BÖLÜM 241

Muhasebe Birimlerinde Bulunan Değerlerin Yıl Sonu Sayımları 241

Sayımı yapılacak değerler ve sayım kurulları 241

Sayımlarda kullanılacak tutanaklar 242

ONALTINCI BÖLÜM 242

Muhasebe Yetkilileri, Veznedarlar ve 242

Muhasebe Birimleri Arasındaki Devir İşlemleri 242

Muhasebe yetkilileri arasındaki devir işlemleri 242

Veznedarlar arasındaki devir işlemleri 244

Muhasebe birimleri arasındaki devir işlemleri 244

Yer değiştiren muhasebe birimlerinin eski yıllara ait belgelerinin devri ve banka mevcutlarının gittikleri yere aktarılması 246

ONYEDİNCİ BÖLÜM 247

Tek Hazine Hesabı Sistemi, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri ve 247

Kullanılacak Defterler 247

Tek hazine hesabı sistemi uygulaması 247

Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri ile kullanılacak defterler 249

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 250

Çeşitli ve Son Hükümler 250

Vezne ve ambarların kontrolü 250

Katma değer vergisi tutarları 250

Kaybedilen alındılar için verilecek kayıt örnekleri 250

Hak sahipleri tarafından kaybedilen çekler 251

Kaybedilen veya kullanılmayacak hale gelen alındı ve çekler hakkında yapılacak işlem 251

Alındı, çek ve benzeri belgelerin iptali 251

Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi 251

Defter ve belgelerin bilgisayarla düzenlenmesi 251

Denetim defteri ve denetim raporları dosyası 251

İdarelerce yapılabilecek düzenlemeler 252

Diğer mevzuattaki atıflar 252

Tereddütlerin giderilmesi 252

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik 252

Mevcut belgelerin kullanılması 252

2006 malî yılı yönetim dönemi hesabı 252

Sosyal güvenlik primlerine ilişkin işlemler 252

Yürürlük 252

Yürütme 252Yüklə 1,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə