İdare faaliyet raporu şablonu (AÇiklamali)Yüklə 141,2 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü141,2 Kb.
#38613

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)

………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon1[2]

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler


 1. Fiziksel Yapı

 2. Örgüt Yapısı

 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 4. İnsan Kaynakları

 5. Sunulan Hizmetler

 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

 2. Temel Politikalar ve Öncelikler

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler


 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 3. Mali Denetim Sonuçları

 4. Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri
 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

 2. Performans Sonuçları Tablosu

 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

 5. Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Üstünlükler

 2. Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER


EKLER

1


I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

 1. Misyon

 2. Vizyon

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

AÇIKLAMA: Birimlerin hizmet verdiği binanın fiziki yapısına ilişkin bilgiler yazılacaktır. Bu bilgiler, hizmet verilen binanın açık adresi (eğer binanın tamamında kendileri hizmet vermiyorsa hizmet verilen katlar belirtilmelidir), binanın mülkiyetinin durumu (Binanın mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mı yoksa başka kurum ve kuruluşun mu olduğu belirtilecektir) ve hizmet verilen binanın toplam kapalı alanı belirtilecektir. Binanın toplam alanı yazılırken hizmet verilen alan belirtilecektir. Örneğin; Strateji Geliştirme Başkanlığı kapalı alanla ilgili bilgi verirken hizmet verdiği binanın toplam alanı ve Başkanlığın hizmet verdiği birimlerin alanını tahmini olarak belirtmelidir.

Mevcut Araç

Araç Türü

Araç Sayısı

Araç

Mülkiyeti

Bakanlığın

Kiralanmış Araç

Binek Oto


Kamyon


Minibüs


Otobüs


Kamyonet


Tır (Çekici)


İş Makinesi


Diğer


Toplam


2. Örgüt Yapısı
AÇIKLAMA: Önce Bakanlığın teşkilat şeması konulacak daha sonra ise birimin teşkilat şeması

konulacaktır.

3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

2

AÇIKLAMA: Birimin 2017 yılındaki donanım envanteri yılsonu itibariyle aşağıdaki çizelgedeki donanımın adetleri yazılacaktır.2017 Yılı Donanım Envanteri
Donanım Araçları

Araç Sayısı

Bilgisayar

Kişisel Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Terminal Bilgisayar(Thin Client)
Diğer donanım

Yazıcı
Tarayıcı
Belge Geçer (Faks Cihazı)
Yansı Cihazı (Projeksiyon)
Televizyon
Fotokopi Makinesi
Plotter
Sistem Odası

Sunucular
Klima
Kesintisiz Güç Kaynağı
Yönlendirmeler
Ağ Anahtarları
Kitapların Konularına Göre Dağılımı

AÇIKLAMA: Kütüphaneye sahip ve kendilerine zimmetli kitap bulunan birimler mevcut kitapların belirtilen konulara göre sayıları ve toplam kitap sayısı ilgili kutucuğa yazılacaktır.

Ayrıca birimin sahip olduğu süreli yayınlar varsa adları ve adetleri ile birlikte belirtmeleri önemlidir. Bu kitaplardan yararlananların sayısı, ne için kullanıldığı (tez, bilimsel yayın, araştırma vb), eğer kitapların kullanımı dışarı açıksa kullanıcıların tahmini genel profili (üniversite, mastır ve doktora öğrencisi, öğretim üyesi vb.) belirtilmelidir.

Kitapların Konuları

Kitap Sayısı

Genel Konular
Sosyal Bilimler
Dilbilimi
Nazari İlimler
Tatbiki İlimler
Güzel sanatlar ve Eğlence
Edebiyat
Tarih
3

4. Beşeri Kaynaklar

AÇIKLAMA: Bu bölümde, 2017 yılı içerisinde kadrosu nerede olursa olsun biriminizde bilfiil çalışmış personelin bilgileri aşağıdaki formata uygun doldurulacaktır.

Personelin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Personelin Cinsiyeti

Personel Sayısı

Kadın
Erkek
Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralığı

Personel Sayısı

20-29
30-39
40-49
50-59
59 ve üzeri
Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

İstihdam Şekli

Personel Sayısı

Memur
İşçi
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Mezuniyet Durumu

Personel Sayısı

İlkokul
Orta Okul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora ve sonrası
4

Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları

Personel Sayısı

Genel İdare Hizmetler
Teknik Hizmetler
Yardımcı Hizmetler
Sağlık Hizmetler
Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Yıl Aralığı

Personel Sayısı

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31 yıl ve üzeri
AÇIKLAMA: 2017 yılı içerisinde biriminizden ayrılan personel sayısı ve ayrılma nedeni (emeklilik, ölüm, tayin gibi) belirtilecektir. Ayrıca 2017 yılı içerisinde biriminize gelen personelin geliş şekli (tayin, atama, nakil geçiş) yazılacaktır. Verilen bilgiler tablolarla desteklenebilir.

5. Sunulan Hizmetler

AÇIKLAMA: Birimin sunduğu kanunda yer alan görevler ile diğer mevzuatlarla verilmiş ve uygulamadan kaynaklanan hizmetler akıcı bir dille ve paragraf şeklinde yazılacaktır (Bu bölümde ayrıca uygulamaya ilişkin faaliyet ve projelerden bahsedilmeyecektir.)

5

II. AMAÇ VE HEDEFLERA. İdarenin Amaç ve Hedefleri

AÇIKLAMA: Amaçları belirlenmiş olan birimler amaçlarını ve hedeflerini yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır.

B.Temel Politikalar ve Öncelikler

AÇIKLAMA: Temel politika ve önceliklerini belirlemiş olan birimler yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır.

6

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERA. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

AÇIKLAMA: Birimin 2015, 2016 ve 2017 yılı bütçeleri aşağıdaki tabloya yazılacak ve kıyaslama yapılacaktır. Mali hususlara ilişkin olarak yaşanan sorunlar ve darboğazlar 5–10 cümleyle açıklanacaktır. Ödenek üstü harcamalar ile ödenek altında kalan harcamalara ilişkin açıklamalara da yer verilecektir.

2015, 2016 ve 2017 Yılı Ödenek Durumu

Yıl

Ödenek TL

Harcanan TL

Harcama Oranı (%)

2015


2016


2017


2017 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı

Ekonomik Sınıf

Toplam Harcama İçindeki Payı (%)

Personel Giderleri
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Cari Transferler
Mal ve Hiz. Alımları Giderleri
Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri
7

2017 Yılı Ekonomik Sınıflarına Göre Tahsis Edilen Ödenekler

Ekonomik Sınıflar

Ödenek TL

Harcanan TL

Harcanma Oranı (%)

Personel Giderleri


Sermaye Giderleri


Sermaye Transferi


Borç Verme


Cari Transferler


Mal ve Hizmet Alımları Giderleri


Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri


2. Mali Denetim Sonuçları

AÇIKLAMA: Birimlerin 2017 yılına ait Sayıştay denetim sonuçları yazılacaktır.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

AÇIKLAMA: Birim Faaliyet Raporlarının hazırlandığı harcama yılına ilişkin gerçekleştirilen tüm faaliyet, proje ve diğer çalışmaların idare faaliyet raporu hazırlanması safhasında uyum ve sürekliliğin takibi açısından aynı formatta hazırlanmalıdır. Biriminiz tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sırasıyla “Mevzuat Çalışmaları, Yürütülen Projeler, Temel Faaliyetlerbaşlıkları altında 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu da dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu başlıklar altında yer alacak konular da kendi içlerinde alt başlıklar halinde yer alabilir.

Mevzuat Çalışmaları; 2017 yılında biriminiz tarafından gerçekleştirilen bütün mevzuat çalışmaları bu başlık altında toplanacaktır.

Yürütülen Projeler başlığı altında birimin 2017 yılında yürüttüğü projelerin adı açık bir şekilde yazılacaktır. Projenin toplam bedeli, süresi, projenin statüsü (ulusal mı yoksa uluslararası mı?) ve ortak yürütülen bir projeyse ortakları yazılacaktır. Projedeki görevler; araştırmacı, yönetici, danışman ve katkı sağlayan kurum şeklinde belirtilmelidir. Projeyi desteklen kurum ve/veya kuruluşlar belirtilirken verdikleri destek türü (para, araç-gereç vb.) yazılmalı ve parasal desteğin durumu (hibe mi?, kredi mi? veya ne kadarı kredi ne kadarı hibe olduğu ve kredilerin geri ödeme planları) belirtilmelidir. Projenin özeti anlaşılabilecek kadar kısa olmasına özen gösterilerek yazılmalıdır. Projenin mevcut durumuna ilişkin bilgi verilirken projenin hangi aşamada olduğu, süresinin ne kadarının tamamlandığı, kaynakların (para) ne kadarının kullanıldığı ve proje sonunda beklenen faydalar ile özellikle biriminize ve Bakanlığa sağlayacağı faydalar belirtilmelidir.

Temel Faaliyetler başlığı altında mevzuat ve proje çalışmaları dışında kalan biriminiz tarafından 2017 yılında yürütülen tüm faaliyetler tablo, grafik ve resimlerle desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak yazılacaktır.

8

2. Performans Sonuçları TablosuAÇIKLAMA: Her birim 2017 yılı Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ilişkin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloya göre dolduracaktır.
İdare Faaliyet Raporları her yıl Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir. Denetim sonucunda oluşturulan raporda performans göstergelerinin sapma nedenlerine ilişkin açıklamalar önemli bir yer almaktadır. Bu sebeple performans göstergesinin artı ya da eksi yönde meydana gelen sapma nedenleri açıklanırken sapmaya yol açan etkenler açıkça belirtilmelidir.

Ayrıca “Performans Sonuçları Tablosu”ndaki bilgiler Performans Programını izlemek amacıyla kullanılan “Dönemsel İzleme Çizelgesi”ndeki bilgilerle uyumlu olmalıdır.


Birim adı

Birimin adı yazılacaktır.

Stratejik Amaç

Amacın adı yazılacaktır.

Stratejik Hedef

Hedefin adı yazılacaktır.

Performans Hedefi

Performans Hedefinin adı yazılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedeflenen

Gerçekleşen

Gerçekleşme Oranı (%)

Sapma Oranı (%)

 

 

1

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

2

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

3

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

4

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

Sapma Nedeni

Sapma varsa nedeni yazılacaktır.

5

Performans göstergesi yazılacaktır.

 

 

 

 

9


3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

AÇIKLAMA: 2017 Yılı Performans Programında yer alan, birime ait göstergelerin gerçekleşme durumlarının “Performans Sonuçları Tablosu”na aktarılacak, hedeflenen düzeyin altında kalan göstergelere ilişkin sapma nedenleri açıklanacak ve genel olarak performans sonuçlarının değerlendirmesinin yapılacaktır.
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi AÇIKLAMA: Bu bölüm boş bırakılacaktır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

B. Zayıflıklar

C. Değerlendirme

Bu bölümde her bir birim, öncelikle kendi birimlerince yürütülen hizmetlere ilişkin olarak ve sonrasında Bakanlığın tümünü ilgilendiren hususlarla ilgili 2017 yılı için genel değerlendirmesi yapılacak, yapılan tüm önemli faaliyetlerin sunulan hizmetler bazında yarattığı olumlu etkileri kısaca açıklanacaktır. (EN AZ 1 SAYFA).

10

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence BeyanıİÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI2[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.3[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.4[8] (Yer-Tarih)İmza Adı-Soyadı Unvanı

11

Yüklə 141,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə