İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədirYüklə 1,45 Mb.
səhifə2/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

təsnifləşdirilir

A)əsas və üstəlik (qaimə)

B) Birbaşa və dolayı

C) Sabit və dəyişən

D) Cari və daimi

E) Cari və gələcək


81. Konkret növ məhsulun istehsalı (hazırlanması) ilə bağlı məsrəflər belə

adlanır

A)müstəsna (birbaşa)

B) Dolayı

C) Qaimə

D) əsas

E) köməkçi


82. Məhsul istehsalı üzrə çəkilən xərclərə aiddir

  1. birbaşa məhsulun hazırlanması ilə əlaqəli xərclər

  2. biləvasitə istehsalat fəlaiyyəti ilə əlaqədar olan xərclər

  3. müəssisənin işgüzar fəallığından asılı olaraq dəyişən xərclər

  4. Baş vermə zamanı konkret obyektə aid edilən xərclər

  5. Ilkin sənədlər əsasında kalkulyasiya edilən

83. Məhsulun istehsalı ilə bağlı ümumiləşdirilməsi hansı hesab nəzərdətutulmuşdur

A) 202


B) 201

C) 204


D) 211

E) 208
84. İstehsala xidmət və idarəetmə ilə bağlı xərclərlə informasiya hansıhesabdan əldə etmək olar

A)202 ə hesabın debetində

B) 201 ə hesabın debetində

C) 203 ə hesabın debetində

D) 204 ə hesabın debetində

E) 205 ə hesabın debetində


85. İstehsal həcminə münasibətinə görə hansı xərclər mövcuddur

A)daimi (sabit) və dəyişən

B) istehsal və qeyri-istehsal

C) birbaşa və dolayı

D) Sadə və mürəkkəb

E) Bütöv və tam


86. İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olan xərclər necə adlanır?

A)dəyişən

B) daimi

C) mürəkkəb

D) istehsal

E) Dolayı


87. Məhsul istehsalın həcminin artması daimi istehsalat (sabit xərclərə)

xərclərinə təsir edir.

 1. etmir

 2. azaldır

 3. artırı

 4. azalır sonra isə artır

 5. artır, sonra isə azalır

88. Məhsul istehsalının həcminin azalması ilə əlaqədar daimi (sabit) istehsalxərclərinin həcmi necə dəyişir

  1. sabit qalır

  2. azalır

  3. artır

  4. Artır, sonra isə azalır

  5. Azalır, sonra isə artır

89. Maya dəyərinin formalaşması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır

A) yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı

B) istehsal fəaliyyətini bərpa ütmək üçün təkrar istehsal prosesində çəkilmiş məsrəflərin ödənilməsi

C) həqiqi xərclərin tam uçotu

D) təsərrüfat fəaliyyətinin sahələri üzrə (əsas, kapital qoyuluşu, qeyri-sənaye və s.) xərclərə dəqiq qoyulması

E) Heç biri
90. Müxtəlif məqsədlər üçün maya dəyərinin aşağıdaka tipləri fərqləndirilir

A)yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı

B) hissəvi maya dəyəri

C) məsuliyyət mərkəzləri üzrə maya dəyəri

D) tam istehsal maya dəyəri

E) Heç biri


91. Aşağıdakilardan hansı məsrəf daşıyıcısı kimi hesab edilə bilər

A)məhsul (iş, xidmət)

B) sex

C) MüəssisəD) Istehsal vahidi

E) Müəssisənin filialı


92. Məsrəf elementlərinə aşağıdakilar aid edilir

A)qeyd edilənlərin hamısı

B) əmək ödəniçi xərcləri və sosial ehtiyaclara ayırmalar

C) əsas fornların amortizasiyası (köhnəlməsi) və sair xərclər

D) material məsrəfləri və sosial ehtiyaclara ayırmal

E) Kommersiya və istehsal xərcləri


93. Üstəlik (qaimə) xərclərinə hansı xərclər aiddir

A)ümumistehsalat və ümumitəsərrüfat xərcləri

B) birbaşa xərclər

C) Işçilərin əsas əmək haqqı

D) Zay məhsulun düzəldilməsinə çəkilən xərclər

E) Gələcək dövrlərin xərcləri

94. Məsrəflər müstəqim və qeyri-müstəqim məsrəflərə bölünür

A)məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə

B) Buraxılan məhsulun mürəkkəbliyinə görə

C) Məsrəflərin baş vermə yerinə görə

D) Məsrəflərin xarakterinə görə

E) Xərclərin xarakterinə görə


95. İstehsalın təşkili, idarəedilməsi və ona xidmətə əlaqədar xərclər necə adlanır

A)üstəlik (qaimə)

B) qeyri-müstəqim (dolayı)

C) müxtəqim (birbaşa)

D) əsas

E) birelementi


96. Tərkibinə görə xərclər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır

A)bir elementi və kompleks

B) daimi və dəyişən

C) əsas və qaimə

D) Birbaşa və dolayı

E) Istehsal və istehsəldənkənar


97. Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə məsrəflər neçə yerə bölünür

A)2


b) 3

c) 4


d) 6

e) 5
98. Məsrəflərfin istehsal və qeyri istehsal (kommersiya) məsrəflərə bölünməsininəsasını aşağıdakı əlaməti üzrə qruplaşdırma olunur.

A)məsrəflərin baş vermə sferasına görə

B) istehsal prosesində məqsədli təyinatına görə

C) məsrəflərin baş vermə yerləri üzrə

D) istehsalın həcminə mühasibətinə görə

E) Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə


99. Buraxilan məhsulun maya dəyərinin hesablanması üçün xərclər belə

qruplaşdırılır

A)kalkulyasiya maddələr üzrə

B) iqtisədi elementlər üzrə

C) məsuliyyət mərkəzləri üzrə

D) baş vermə yerləri üzrə

E) Mənfəətt mərkəzləri üzrə


100. Məhsul istehsalına çəkilən məsrəflər bunlardan hansıdır

A)məhsul istehsalı ilə bağlı müəssisənin istehsal fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqədar olan məsrəflər

B) Baş vermə zamanı ilkin sənədlər əsasən kalkulyasiyaya obyektinə birbaşa aid edilə bilən məsrəflər

C) Müəssisənin işgüzar fəallığı səviyyəsindən asılı olaraq dəyiş⫨n xərclər

D) Müəssisənin işüzar fəallığı səviyyəsindən asılı olaraq azalan xərclər

E) Məhsulun satışı ilə əlaqədar xərclər


101. Xərc (mənfəət və zərər haqqında hesabatda göstərilən) kimi tanınma

metodu üzrə məsrəflər belə təsnifləşdirilir

A) məhsul və dovrlər üzrə

B) birbaşa və dolayı

C) Daimi və dəyişən

D) Relevant və qeyri-relevant

E) Bielement və kompleks


102. Məhsul istehsalı üzrə çəkilən müstəqim xərclər hansı hesabda uçota

alınır?

A) 202


B) 201

C) 203


D) 205

E) 206
103. Məsrəflər əsas və üstəlik məsrəflərə bölünür

A)məhsulun istehsalı üzrə texnoloji prosesindəki roluna görə

B) buraxılan məhsulun nomenklaturası üzrə

C) məsrəflərin iqtisədi məzmununa görə

D) məsrəflərin baş vermə yerləri üzrə

E) Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə
104. İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclər necə adlanır?

A)daimi (sabit)

B) istehsal

C) birbaşa

D) dolayı

E) dəyişən


105. Proqressiv xərclər dedikdə nə başa düşülür

A)istehsal həcminin artlımından sürətlə artan xərclərdir

B) material resurslarının xidmətlərin müqavilə qiymətlərinə və əmək haqqı tarif stavkalarına yenidən baxılan zaman baş verən xərclərdir

C)istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir

D) Istehsalın həcmi artdıqca ona uyğun sürətlə artan xərclərdir

E) Istehsalın həcmi artdıqca aşağı düşⱘn xərclərdir


106. Reqressiv xərclər dedikdə nə başa düşülür?

  1. istehsalın həcmi artdıqca aşağı düşən xərclərdir

  2. məhsulun maya dəyərinə daxil edilən birbaşa xərclər

  3. məhsulun maya dəyərinə daxil edilən dolayı xərclər

  4. istehsal həcminin artımından geri qalan xərclər

  5. istehsalın həcmi artdıqca sürətlə artan xərclərdir

107. Hansı məsrəflər sadə məsrəflərə aid edilir?  1. sex xərcləri

  2. əmək haqqı

  3. Materiallar

  4. Amortizasiya

  5. Material və əmək haqqı

108. Məhsul istehsalın həcminin artması ilə əlaqədar nisbi daimi (sabit)xərclərinin həcmi necə dəyişir?

  1. azalır

  2. artır

  3. Dəyişmir

  4. Artır, sonra isə azalır

  5. Azalır, sonra isə artır

109. İstehsalın hazırlanması və onun mənilməsinə üzrə xərclər nədir?  1. xərc maddəsi

  2. Xərc elementi

  3. Müstəqim xərc

  4. Satışla bağlı xərc

  5. Sair xərc

110. İstehlakçilara göndərilən məhsulların bükülməsi üzrə xərclər aid edilir  1. dəyişən qeyri-istehsal xərclərinə

  2. sabit (daimi) istehsal xərclərinə

  3. dəyişən istehsal xərclərinə

  4. Sabit qeyri-istehsal xərclərinə

  5. Idarəetmə xərclərinə

111. Məsrəflərə nəzarətin neçə metodu var?

A) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 6
112. Məsrəflərə nəzarətin hansı metodları var

A)nəzarətin büdcə (smeta) metodu və məsrəflərin normativ uçotu

b) əvvəlcədən və sonradan nəzarət metodu

c) qoşa hesablar vasitəsi ilə nəzarət və büdcə metodu

d) əvvəlcədən və sonradan nəzarət metodu, qoşa hesablar vasitəsi ilə

nəzarət və büdcə metodu

e) cavablardan heç biri doğru deyil
113. Çoxməqsədli uçot sistemində neçə uçot obyekti nəzərdə tutulur


  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

114. İstehsal məsrəflərinin uçotunun mahiyyəti nədir?  1. müəssisədə baş verəmn təchizat, istehsalat və satış proseslərində hazır məhsulun formalaşan maya dəyərinin miqdarda ölçülməsi, qeydiyyatı, qruplaşdırma və təhlilinə yönəldilmiş fəaliyyətin məcmusu

  2. Xərclərin idarə edilməsidir

  3. Məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin qruplaşdırılmasıdır

  4. Xərclərin idarə edilməsidir və məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin qruplaşdırılmasıdır

  5. Heç bir cavab düz deyil

115. İstehsalat uçotunun vəzifələri aşağıdakilardır  1. qiymətqoyma üçün bazarın təyin edilməsi, balans maddələrinin dəyər qiymətləndirilməsinin hesablanması

  2. istehsalat resurslarının xərclənməsinə nəzarət

  3. xərc və gəlirlərin planlaşdırılması və tənzimlənməsi

  4. Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası

  5. Mənfəətin müəyyən edilməsi

116. Bazar şəraitində maya dəyəri 1. yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı

 2. müəssisənin iqtisədi vəziyyətini və rəqabət qabiliyyətin xarakterinə etməli

 3. qiymətin aşağı həddində durmalar

 4. öz funksiyasını qiymətin elemnti və müəssisənin idarəedilməsi aləti kimi həyata keçirir

 5. Heç biri

117. Məsrəflərin uçotu obyekti nədir? 1. məsrəflərin aid edildiyi fəaliyyəti növü, məhsul və istehsalat bölməsi

 2. Məsrəflərin aid edildiyi fəaliyyət növü

 3. Istehsalat edilən məhsul

 4. Məsrəflərin aid edildiyi istehsalat bölməsi

 5. Heç biri

118. Müxtəlif (bir neçə adda) növ məmulatların hazırlanması və yaməmulatın hazırlanmasının müxtəlif mərhələləri ilə bağlı olan xərclər belə

adlanır

 1. qeyri-müstəqim (dolayı)

 2. müstəqim

 3. Üstəlik (qaimə)

 4. əsas

 5. köməkçi

119. Ümumistehsalat xərclərinə bunlardan hansı aiddir 1. avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər

 2. Ümumsex idarəetmə xərcləri

 3. Ümumtəsərrüfat xərcləri

 4. Işçi qüvvəsinin mütⰘşⰘkkil toplanması xərcləri

 5. Kommersiya xərcləri

120. İstehsal məsrəfləri növlər üzrə aşağıdakı qruplarda birləşir 1. iqtisadi həmcins elementləri və kalkulyasiya maddələri üzrə

 2. birbaşa və dolayı

 3. Istehsal və istehsaldankənar

 4. Birelementi və kompleks

 5. əsas və üstəlik

a

121. Rəhbərlik iqtisədi elementlər üzrə məsrəflər haqqında informasiyanınəyə münasibətdə əldə edilir

 1. təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı hansı növ resurslardan istifadə olunmuşdur

 2. məsrəfləri hansı baş vermə yerləri üzrə resurslar istifadə olunmuşdur

 3. Məhsulun istehsalına hansı növ resurslar istifadə olunmuşdur

 4. Məsuliyyət mərkəzləri üzrə hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur

 5. Xərc daşıyıcilərı üzrə hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur

122. Maya dəyərinə daxil edilmə üsulu və əldə olunan mənfəətinmüəyyənləşdirilməsi üçün məsrəflər aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir

 1. ilkin və keçmiş

 2. Daimi və dəyişən

 3. Planlaşdırilən və planlaşdırılmayan

 4. Tənzimlənən və tənzimlənməyən

 5. əsas və üstəlik

123. Mütənasib xərclər dedikdə nə başa düşülür? 1. istehsal həcminə uyğun olaraq dəyişən xərclər

 2. Istehsal həcminin artımını qabaqlayan xərclərdir

 3. Istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir

 4. Istehsal həcminin artdıqca aşağı düşən xərclərdir

 5. Istehsal həcminin atdıqca sürətlə artan xərclərdir124. Deqresiv xərclər dedikdə nə başa düşülür?

 1. Istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir

 2. Istehsal həcminin mütənasib dəyişən xərclərdir

 3. Istehsal həcminin artımından sürətlə artan xərclərdir

 4. Alternativ qərarın çıxarılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyən xərclərdir

 5. Bunlardan heç biri

125. Hansı məsrəflər dəyişən məsrəflərə aid deyil 1. amortizasiya

 2. əmək haqqı

 3. Enerji

 4. Tara

 5. Xammal

126. Təxirə salınmış xərclərə hansı xərclər aiddir 1. gələcək dövrlərin xərcləri

 2. qarşıdakı xərclər və ödəmələri üzrə ehtiyatlar

 3. Reklam xərcləri

 4. Nəqliyyat xərcləri

 5. Heç biri

127. “Ehtiyattutumla” məsrəflərə aid edilir 1. məhsula çəkilən məsrəflər

 2. Dövrü məsrəflər

 3. Gələcək dövrlərin xərcləri

 4. Satışla əlaqədar məsrəflər

 5. Heç biri

128. Dövrü xərcləri özündə aşağıdakilardan birləşdirir 1. kommersiya və idarəetmə xərcləri

 2. Hesabat dövründə mühasibat hesablarında haqqında toplanmış informasiya istehsalat məsrəfləri

 3. Ümumsex xərcləri

 4. Nəqliyyat xərcləri

 5. Idarəetmə xərcləri

129. İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu neçə qarşılıqlı elementi özündəBirləşdirir

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

130. Sənayedə məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının 3 əsas metodubunlardan hansilardır

 1. normativ, mərhələ və satış

 2. mərhələ, sifariş və sadə

 3. normativ, mərhələ və sadə

 4. Normativ, sifaiş və sadə

 5. Heç bir cavab doğru deyil

131. Maya dəyərinin strukrunda hansı xərcin xüsusi çəkisi yüksək olanistehsalat əmək tutumlu hesab olunur

 1. əmək haqqı

 2. material

 3. amortizasiya

 4. Bütün növ enerji xərcləri

 5. Nəqliyyat xərcləri

132. Şərti daimi məsrəflər aşağıdakı kimi ifadə edilə bilər 1. Y=a

 2. Y=bx

 3. Y=a+bx

 4. Y=a-bx

 5. Heç biri doğru deyil

133. Məsrəflərin uçotu və maya dəyərinin kalkulyasiyasının sifariş metoduzamanı sifarişin tam yerinə yetirilməsinə qədər ona aid edilən bütün xərclər

belə hesab edilir

 1. bitməmiş istehsalat

 2. hazır məhusl

 3. yarımfabrikat

 4. əmtəəlik məhsul

 5. zay məhsul

134. Sifariş metodu ilə maya dəyərinin hesablanması zamanıümumistehsalat xərcləri silinən zaman

 1. 202 əli “İstehsal məsrəfləri” hesabı kreditləşdirilir

 2. 201 əli “İstehsal ehtiyatlar” hesabı debetləəşdirilir

 3. 204 əli “Hazır məhsul” hesabı debetləşdirilir

 4. 721 əli “İnzibati xərclər” hesabı debetl❘şdirilir

 5. 711t əli “Kommersiya xərcləri” hesabı kreditl⧸şdirilir

135. Maya dəyərinin kalkulyasiyasının mərhələ metodunda müəssisə

Bitməmiş istehsalat” hesabı daxilində neçə analitik hesabdan istifadə edə

bilər 1. fəaliyyət göstərilən sexlərin və ya istehsal mərhələlərinin sayı qədər

 2. yalnız bir hesab

 3. buraxailən məhsulun həcmindən asılıdır

 4. Bütün hallarda 3 hesabt

 5. Bütün hallarda 5 hesab

136. Uçotun yarımfabrikat variantının üstünlüyü nədir? 1. hər bir mərhələdən sonra alınan yarımfabrikatın maya dəyəri haqda informasiyanın formalaşdırılması

 2. lazımi mühasibat informasiyasının əldə edilməsinin ucuzluğu və operativliyi

 3. mühasibat uçotunun aparmasını sadəliyi

 4. Mühasibat uçotunun aparilmasının sadəliyi, lazımi mühasibat informasiyasının əldə edilməsinin ucuzluğu və operativliyi

 5. Bütün cavablar doğrudur

137. Qiymət amilinin təsiri nəticəsində istifadə olunan materialındəyərindəki kənarlaşmalar aşağıdakı düstur ilə müəyyən olunur

 1. istifadə olunan materialın faktiki miqdarı x (materiləın faktiki qiymət – materialın plan qiyməti)

 2. istifadə olunan materialların plan miqdarı x (materiləın faktiki qiymət – materialın plan qiyməti)

 3. istifadə olunan materialların plan miqdarı x materiləın faktiki qiymət

 4. istifadə olunan materialların plan miqdarı x istifadə olunan materialların plan miqdarı

 5. istifadə olunan materialların faktiki miqdarı x materiləın faktiki qiyməti138. Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraq bütün istehsallar

aşağıdakilara bölünür

 1. fərdi və kütləvi

 2. hasilat və emal

 3. kütləvi və seriyalı

 4. əsas və köməkçi

 5. əsas və yardımçı

139. Müəssisənin daxilində rolu və əhəmiyyətinə görə istehsalin aşağıdakınövləri var

 1. əsas, köməkçi və xidmətedici

 2. əsas və köməkçi

 3. Fərdi, seriyalı və kütləvi

 4. Birtipli, əsas və köməkçi

 5. Xidmətedici və köməkçi

140. Ayın sonunda faktiki ümumistehsalat xərclərin müəyyənləşdirilib vəonu silmək lazımdır. Bu əməliyyat mühasibat aşağıdakı yazılışla əks etdirilr

 1. Dt 601 – Kt721

 2. Dt 203 – Kt 721

 3. Dt 204 – Kt 531

 4. Dt 202 – Kt 721

 5. Dt 701 – Kt 202

141. Müəssisənin məhsul istehsalı ilə bağlı olan birbaşa xərcləri hansıhesabda əks olunur

 1. 202

 2. 201

 3. 204

 4. 205

 5. 206

142. Norma – saat üzrə məhsul buraxılışı nədir?

A) planlaşdırılmış vaxt

B)faktiki işlənmiş vaxt

C) sərf oluna biləcək vaxt

C) müxtəlif məmulatların istehsalının nəticələrini hesablayan zaman

D) ümumi məxrəc kimi çıxış edən məhsul buraxılışı

E) Faktiki buraxilan məhsul


143. Faktiki məhsul buraxılışı üzrə normativ məsrəflərlə faktiki əmək

məsrəflər arasındakı fərq hansı icmal kənarlaşmanı əks etdirir

 1. əmək üzrə

 2. Material üzrə

 3. Qaimə xərcləri üzrə

 4. əsas xərclər üzrə

 5. sadlananların hamısı üzrə

144. İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu hansı qarşılıqlı elementləriözündə birləşdirir

 1. istehsal məsrəflərin uçotu, hazır məhsulun buraxılışı və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsi

 2. hazır məhsulun buraxılışı və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsu

 3. istehsal məsrəflərin uçotu və hazır məhsulun buraxılışı

 4. Hazır məhsulun buraxılışı və satışını

 5. Heç bir cavab doğru deyil145. Geri qayıtmış tullantiların qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı

metodların hansından istifadə olunur

 1. mümkün istifadə və ya satış dəyəri ilə

 2. Sıfır qiyməti ilə

 3. Düzəldilməyə çəkilən məsrəflər üzrə

 4. Faktiki maya dəyərlə

 5. Plan maya dəyəri ilə

146. əsas istehsalat sexində zay məhsulun aşkar edilən zaman aşağıdakımühasibat yazılışı verilir

 1. Dt 22 – Kt 202

 2. Dt 533 – Kt 521

 3. Dt 201 – Kt 202

 4. Dt 202 – Kt 533

 5. Dt 204 – Kt 202

147. Əlavə edilmiş məsrəflər bunlardan hansıdır? 1. müstəqim əmək haqqı məsrəfləri və ümumistehsalat xərcləri

 2. Müstəqim material və qeyri-müstəqim material məsrəfələrinin məbləği

 3. Bütün istehsal məsrəfləri

 4. Bütün dövrü məsrəfləri

 5. Bütün ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərclərinin məbləği

148. İstehsalat hansı halda komleks istehsalat adlanır

A)texnoloji həldə bir neçə mərhələsində eyni zamanda iki və daha çox məhsul alındıqda

B) Bir neçə mərhələdən ibarət olan mürəkkəb texnoloji proses olduqda

C)Mürəkkəb texnoloji proses zamanı yalnız bir məhsul buraxıldıqda

D) Birinci iki

E) Qeyd edilnlərdən heç biri
149. Ekvivalent əmsallar metodu tətbiq olunur


 1. yaxın konstruksiyaya və texnoloji xüsusiyyətlərə malik olan məhsul buraxilan müəssisələrdə

 2. Sabit (daimi) əməliyyatlararası ehtiyatları və hazır məhsul ehtiyatı olan və ya olmayan

 3. Bütün müəssisələrdə

 4. Emal sənayesi müəssisələrində

 5. Hasilat sənayesi müəssisələrində

150. Məhsulların əsas və əlavə (yanaşı) məhsula bölünməsi məhsulun maya
Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə