İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir


dəyərinin kalkulyasiyasının hansı metodu zamanı istifadə olunurYüklə 1,45 Mb.
səhifə3/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

dəyərinin kalkulyasiyasının hansı metodu zamanı istifadə olunur

 1. istisna metodu

 2. bölüşdürmə metodu

 3. Sifariş metodu

 4. Mərhələ metodu

 5. Bütün qeyd edilən

151. Bölüşdürmə metodu aşağıdakiları nəzərdə tutur 1. kompleks istehsalat məsrəflərinin alınmış hər bir məhsulun dəyərinin bütün məhsulların dəyərindəki payına mütənasib olaraq bölüşdürülməsi

 2. Kompleks istehsalatda məsrəflərin hamısının əsas məhsula aid edilməsi

 3. Kompleks istehsalatda məsrəflərin cəmindən əlavə maəhsulların istehlak dəyərini çıxmaqla

 4. Kompleks istehsalat məsrəflərini əsas və əlavə məhsul arasında bərabər bölməklə

 5. Heç biri152. Plandankənar normaların dəyişdirilməsi aşağıdakilarla əlaqədar baş

verə bilər

 1. tələb olunan materialların olması

 2. təftiş zaman normaların istehsalın cari təşkilatı və texnoloji səviyyəsinə uyğun olmaması müəyyən edilən zaman

 3. təşkialti – texniki tədbirlərin keçirilməsi

 4. Uçot siyasətinə əsasən

 5. Heç biri doğru deyil

153. Faktiki məhsul buraxılışı üzrə normativ məsrəflərlə faktiki əməkməsrəflər arasındakı fərq hansı icmal kənarlaşması əks etdirir

A)əmək üzrə

B) Material üzrə

C) Qaimə xərcləri üzrə

D) əsas xərclər üzrə

E) sadalananların hamısı üzrə


154. Həcmindən və buraxılan məhsulun müxtəlifliyindən asılı olaraq

istehsalın aşağıdakı tipləri vardır

 1. köməkçi, individual,seriyalı və kütləvi

 2. əsas

 3. birtipli

 4. Köməkçi

 5. əsas və köməkçi

155. İstehsalat uçotu sisteminin əsas bölmələri hansilardır 1. növləri, baş vermə yerləri və daşıyıcilər üzrə məsrəflərin uçotu

 2. buraxilan məhsulun maya dəyərinin formalaşması

 3. məsrəflərin sənədləşdirilməsi, uçotu və ümumiləşdirilməsi

 4. istehsal məsrəflərinin planlaşdırılması, uçotu və onlara nəzarət

 5. Məsrəflərinin uçotu və onlara nəzarət

156. Məhsulun istehsalı ilə bağlı məsrəflərin ümumiləşdirilməsi üçünaşağıdakı hesab nəzərdə tutulmuşdur

 1. 202 ə li hesab

 2. 201 ə li hesab

 3. 203 ə li hesab

 4. 204 ə li hesab

 5. 205 ə li hesab

157. Kalkulyasiya prosesində idarəetmə xərcləri mütənasib olaraqbölüşdürülür

A)uçot siyasətində müəyyən olunmuş bazaya əsasən

B) əsas istehsalat fəhlələrin əmək haqqında əsasən

C) ayrı-ayrı fəaliyyətlərdən daxil olan gəlir üzrə

D) məhsul növləri üzrə əldə edilən gəlir üzrə

E) məhsul növləri üzrə əsas xərclərə əsasən


158. Məsrəflərin normativlərinin hesablanmasının neçə variantı mövcuddur

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
159. Istehsalat məsrəflərinin uçotu sistemi hansı əlamətlər üzrəqruplaşdırılır

 1. qruplaşma obyektlərinə, normalaşdırılma dərəcəsinə və məsrəflərin tam əhatə olunmasına görə

 2. normalaşdırılma dərəcəsinə

 3. qruplaşma obyektlərinə və normalaşdırılma dərəcəsinə 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Heç bir cavab doğru deyil

160. Istehsalat məsrəflərin uçotunun mərhələlər metodunun hansı variantlarıvar.

 1. ardıcıl, paralel və ayrılqda uçot

 2. ardıcıl və ayrılıqda

 3. ardıcıl və paralel uçot

 4. Ardıcıl, operatov və paralel uçot

 5. Heç bir cavab doğru deyil

161. Məsrəflərin balans bərabərliyi aşağıdakı kimidir

A) MİXə +Mh = Md +Zm +Td + MİZs

B) MİXə +Md = Mh +Zm +Td + MİZs

C) MİXə +Md +Zm +Td=Mh + MİZs

D) MİXə +Mh+ Md =Zm +Td + MİZs

E) MİXə +Td+ Md =Zm +Mh + MİZs
162. Yuxarı və aşağı nöqtələr metodu aşağıdakilər üçün nəzərdə tutulub


 1. xərclərin daimi və dəyişən xərclərə ayrilması üçün

 2. məsrəflərin minimuma endirilməsi üçün

 3. Istehsalat nəticələrinin optimallaşdırılması üçün

 4. Məsrəflərin müəyyən edilməsi üçün

 5. Xərclərin bölüşdürülməsi üçün

163. Müstəqim məcmu birbaşa material miqyasi bazası dairəsində necə xərchesab edilir

A)dəyişən


B) daimi

C) Şərti – daimi

D) Şərti dəyişən

E) Bütün cavablar düzdür


164. Kalkulyasiyasının sifariş metodunu tətbiq edən müəssisə müəyyən

dövr ərzində 100 000 pul vahidi daimi ümumistehsalat xərci çəkmişdir. A

məhsulunun vahidinin buraxılması üzrə əmək haqqı 10 pul vahidi, B

məhsulunun vahidi üzrə isə 5 pul vahidi tşkil etmişdir. Həmin dövr ərzində

3000 ədəd A məhsulu və 4000 ədəd isə B məhsulu buraxılmışdır.

Ümumistehsalat xərclərinin müstəqim xərclərə nisbətdə artması (faiz

stavkası) neçədir

A) 200%


B) 100%

C) 150 %

D) 250 %

E) 300 5


165. Aprel ayı ərzində şirkət istehsalatdan 3 000 ədəd məhsul buraxmış və

400 ədəd bitməmiş istehsal qalığına malik olmuşdur ki, əlavə məsrəflər üzrə

işlər cəmisi 10 % və material üzrə isə 100 % başa çatmışdır. Dövrün əvvəlinə

ilkin bitməmiş istehsal qalığı olmamışdır. əlavə məsrəflər və material

məsrəfləri üzrə şərti vahidlərin sayı nə qədərdir

 1. 3040 ədəd əlavə məsrəflər və 3400 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə

 2. 3400 ədəd əlavə məsrəflər və 3360 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə

 3. 3200 ədəd əlavə məsrəflər və 3060 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə

 4. 3300 ədəd əlavə məsrəflər və 3360 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə

 5. Cavablardan heç biri

166. Aprel ayı ərzində şirkət istehsalatdan 2 500 ədəd məhsul buraxmış vəbu zaman 500 ədəd bitməmiş istehsal qalığına malik olmuşdur. Bitməmiş

istehsal qalığı üzrə işlər cəmisi 10 % və material məsrəfləri qalığı

olmamışdır. əlavə məsrəflər və material məsrəfləri qalığı üzrə isə 100 %

başa çatmışdır. Dövrün əvvəlinə ilkin bitməmiş istehsal qalığı olmamışdır.

Aprel ayı ərzində materual məsrəfləri 9 300 manat, emal üzrə məsrəflər

5 300 manat təşkil etmişdir. Məhsulun maya dəyərinə qədər təşkil edir.

 1. 12750

 2. 13050

 3. 13450

 4. 14050

 5. Cavablardan heç biri

167. İstisna və bölüşdürmə metodları aşağıdakilərdan hansının variantlaridır 1. kompleks (ümumi) metodun

 2. sifariş metodunun

 3. mərhələ metodunun

 4. Mərhələlər və sifariş metodlarının

 5. Sadə və sifariş metodunun

168. Ekvivalent əmsallar metodunun əsasını aşağıdakilərdan hansınaəsaslanan prinsip təşkil edir

A) ayrı-ayrı məhsul növlərinin maya dəyəri kifayət qədər möhkəm bir

nisbətdə olur

B) Ayrı-ayrı istehsal olunan məhsulların həcmləri kifayət qədər möhkəm

bir nisbətdə olur

C) Ayrı-ayrı məhsul nödlərinin qiymətləri kifayət qədər möhkəm bir

nisbətdə olur

D) ayrı-ayrı məhsul növlərinin maya dəyəri kifayət qədər möhkəm bir

nisbətdə olur və ayrı-ayrı istehsal olunan məhsulların həcmləri kifayət

qədər möhkəm bir nisbətdə olur

E) heç birinə
169. İstisnalar metodu istifadə olunur


 1. kompleks istehsal şəraitində

 2. növlər üzrə istehsal şəraitində

 3. Seriyalı istehsalat şəraitində

 4. Kütləvi istehsalatda

 5. Hamısında

170. Materiallardan istifadə üzrə kənarlaşma (MK) aşağıdakı üç əsasgöstərici əsasında hesablanır, məhsulun taktiki buraxılışı üçün materialların

normativ miqdarı (MNM), materialların faktiki miqdarı (MFM), materialların

normativ qiymət (MNQ). Kənarlaşmanı müəyyən etmək üçün hansı

düsturdan istifadə olunur

 1. MİK = (MNM - MFM) x MNQ

 2. MİK = (MNM + MFM) x MNQ

 3. MİK=MNM x MFM x MNQ

 4. MİK = (MNM - MFM) : MNQ

 5. MİK = (MNM + MFM) : MNQ

171. Materialların qiymətindəki kənarlaşmalar (MK) 3 göstəricinin köməyiilə müəyyən olunur: normativ qiymət (NQ), faktiki qiymət (FQ), alınmış

materialların miqdarı (AM). Həmin kənarlaşmanı aşağıdakilərdan hansı

düsturla hesablamaq olar.

 1. MK = (NQ-FQ)x AM

 2. MK = (NQ+FQ): AM

 3. MK = NQ+-FQ x AM

 4. MK = (NQ + FQ) x AM

 5. MK=NQ x FQ x AM

172. Normativ məsrəflər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi dahaçox aşağıdakı fəaliyyətlə məşğul müəssisələrə uyğun gəlir

 1. ümumi və təkrarlanan əməliyyatları yerinə yetirən

 2. xüsusi və təkrarlanmayan əməliyyatları yerinə yetirən

 3. fərdi sifarişləri yerinə yetirən

 4. xidmət göstərilməsi ilə

 5. Bilavasitə satışla məşğul olan

173. Məsrəf normativlərinin hesablanmasının hansı variantları mövcuddurA) ) normativ məsrəflər üzrə uçot; faktiki və normativ məsrəflərin

paralel uçotu, qarışıq metodla uçot

B) faktiki və normativ məsrəflərin paralel uçotu; qarışıq metodla uçot

C) normativ məsrəflər üzrə və qarişiq metodla uçot

D)normativ məsrəflər üzrə uçot; faktiki və normativ məsrəflərin paralel uçotu

E) Heç bir savab doğru deyil


174. “Direkt - kostinq” sistemi müəssisədə neçə cür təşkil edilə bilər

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

175. “Direkt - kostinq” sistemi müəssisədə hansı formada təşkil edilə bilər 1. müstəqillik və inteqrasiya

 2. qarışıq

 3. Qarışıq, müstəqillik və inteqrasiya

 4. Istənilən qaydada

 5. Cavablardan heç biri doğru deyil

176. Tərkibində abonent haqqı və vaxta görə tarif haqqı daxil edilən rabitəxidmətinə görə məsrəflər xərclərin hansı növünə aiddir

 1. dəyişən

 2. Daimi (sabit)

 3. Qarışıq

 4. əsas

 5. köməkçi

177. Səmərəli fəaliyyət zaman minimal məsrəflər üçün nəzərdə tutulannorma aşağıdakialrdan hansıdır

 1. ideal

 2. Plan

 3. Cari icazə verilən

 4. əsas

 5. heç biri

178. Aşağıdakı məlumatlar əsasında marijinal gəlirin məbləği nə qədər

olaraq, məhsul satışı – 3 000 000 manat, daimi məsrəflər – 200 000 manat,

dəyişən məsrəflər – 400 000 manat 1. 2 600 000 manat

 2. 2 800 000 manat

 3. 2 500 000 manat

 4. 2 400 000 manat

 5. 2 200 000 manat

179. Qeyri-müstəqim xərclərin mütənasib bölüşdürülməsi üsulu bunlardannəyi ifadə edir

 1. bölüşdürələn xərclərin həcmi bölüşdürülmə bazası ilə mütənasib asılılıqda olmalıdır

 2. Bölüşdürülən qeyri-müstəqim xərclərin həcmi müstəqiç məsrəflərin həcmi ilə mütənasib asılılıqda olmalıdır

 3. Bölgü bazası ilə hesabat dövrünün müddəti arasında mütənasüb asılılıq olmalıdır

 4. Bölüşdürülən xərclərin həcmi məhsulun maya dəyəri ilə mütənasib asılılıqda olmalıdır

 5. Heç biri

180. Örtmə məbləği aşağıdakilardan hansını örtməlidir (bağlamalıdır) 1. daimi (sabit) məsrəfləri

 2. Dəyişən məsrəfləri

 3. Daimi məsrəflərlə mənfəətin cəmini

 4. Sabit məsrəflərlə mənfəətin cəmini

 5. Daimi və dəyişən xərclərin cəmini

181. Real qaydada birbaşa məhsul vahidinə əvvəlcədən nəzərdə tutulanmüstəqim material, əmək və ümumtəsərrüfat xərcləri aşağıdakı kimi adlanır

 1. normativ məsrəflər

 2. dəyişən məsrəflər

 3. əvvəlcədən təyin olunan əmsallar

 4. dövri məsrəflər

 5. Faktiki məsrəflər

182. Müstəqim material məsrəflərinin normativ qiymətini müstəqimmaterial məsrəflərinin normativ miqdarına vurduqda alarıq

 1. normativ müstəqim material məsrəflər

 2. müstəqim material məsrəfləri üzrə miqdar üzrə kənarlaşmanı

 3. müstəqim material məsrəflərinin qiymətindəki kənarlaşmanı

 4. Heç nə alınmır, çünki əslində bu komponentlər toplanmalıdır

 5. Faktiki müstəqim material məsrəflərini

183. “Standart – direkt - kostinq” sistem özündə əks etdirir 1. tam olmayan normativ məsrəfləri

 2. faktiki tam məsrəfləri

 3. normativ tam məsrəfləri

 4. faktiki müstəqim məsrəfləri

 5. Hamısını

184. Dəyişən xərclər üzrə maya dəyəri kalkulyasiya sistemində satışqiyməti və məsrəflərin strukturu sabit olduğu zaman mənfəət yalnız

aşağıdakilərdan asılıdır

 1. satışın həcmindən

 2. Istehsalat məsrəflərindən

 3. Istehsalın həcmindən

 4. Xərclərin tərkibindən

 5. Məhsula tələbatdan

185. Dəyişən məsrəf üzrə maya dəyərinin hesablanması daha dolğuninformasiya ilə təmin edir.

 1. qərarların qəbulu üçün

 2. rentabelliyin qiymətləndirilməsi üçün

 3. maya dəyərinin təhlili üçün

 4. Mənfəətin təhlili üçün

 5. Maliyyə vəziyyətinin təhlili üçün186. əgər satışın həcmi artırsa, digər şərtlər qaldıqda məhsul vahidinin

maya dəyəri

 1. azalar

 2. artar

 3. Dəyişməz qalar

 4. əvvəlcə artar, sonra azalar

 5. əvvəlcə azalar, sonra artar

187. Məsrəflərin uçotu operativlik dərəcəsindən asılı olaraq məsrəflərin

aşağıdakı sistemləri birləşdirir


 1. faktiki məsrəflərin və normativ məsrəflərin uçotu

 2. Tam məsrəflərin uçotu və direkt konstinq

 3. Standart konstinq

 4. Qisaldılmış maya dəyəri

 5. Qeyd edilənlərin hamısı

188. Marjinal mənfəət aşağıdakı kimi müəyyən edilir 1. satışdan mədaxilin dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsi

 2. satışdan məsrəflərin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsi

 3. satışdan mədaxilin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsi

 4. satışdan məsrəflərin dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsi

 5. satışdan mədaxilə məsrəflər arasındakı fərq

189. 60 000 ədəd məhsul vahid üzrə daimi məsrəflərin ümumi məbləği240 000 manat təşkil edir, 40 000 məhsul vahidi olunarsa daimi məsrəfləri nə

qədər təşkil edir?

 1. hər vahidə 6 manat

 2. 160 000 manat

 3. hər vahidə 4 manat

 4. hər vahidə 5 manat

 5. hər vahidə 8 manat

190. “Direkt-kostinq” sistemində daimi ümumistehsalat məsrəfləri hansıhesaba silinir

 1. 202 saylı hesabın debetinə

 2. 201 saylı hesabın debetinə

 3. 203 saylı hesabın debetinə

 4. 205 saylı hesabın debetinə

 5. 711 saylı hesabın debetinə

191. Məsrəflər – həcm – mənfəət metodunun əsas mahiyyətiaşağıdakilardır

 1. hazır məhsulun minumal satış qiymətinin müəyyən olunması və arzu olunan (nəzərdə tutulan) mənfⷈⷈtin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü

 2. bitməmiş istehsalat və satılmamış hazır məhsul qalığı yalnız dəyişən (müstəqim) məsrəflər üzrə qiymətləndirir

 3. Məsrəflərin dəyişən və sabit məsrəflərə ayrılması

 4. Dəyişən məsrəflərin məhsulun maya dəyərinə, sabit məsrəflərin isə mənfəətin və zərər hesabına aid edilməsi

 5. Cavablardan heç biri doğru deyil

192. “Orta məbləği” anlayışı aşağıdakilərdan hansı düstura hesablanır 1. ümumi gəlir (satışdan mədaxil) – dəyişən məsrəflər = daimi məsrəflər

 2. Mənfəət = ümumi mənfəət (satışdam gəlir) – dəyişən məsrəflər – sabit məsrəflər

 3. Ümumi mənfəət (satışdan gəlir) – dəyişən məsrəflər = daimi (sabit) məsrəflər + mənfəət

 4. Dəyişən məsrəflər – daimi (sabit) məsrəflər = ümumi mənfət (satışdan gəlir)

 5. Heç biri ilə

193. Məsuliyyət mərkəzi dedikdə nə başa düşülür 1. müəssisənin fəaliyyəti planlaşdırilan və onun yerinə yetirilməsi üzrə nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyan struktur vahidləri

 2. Müəssisənin nağd pul vəsaitlərinin qalıqlarına görə məsuliyyət hesabat verən struktur vahidləri

 3. Müəssisənin hər hansı bir struktur bölməsi

 4. Müəssisənin ehtiyatları saxlanilan bölməsi

 5. Müəssisənin pul vəsaitinin saxlandığı kassa

194. Marjinal gəlir – bu 1. ümumi mənfəətdir

 2. Daimi məsrəflərlə mənfəətin cəmidir

 3. Xalis mənfəətdir

 4. Mənfəətdir

 5. Dəyişən məsrəflərlə mənfəətin cəmidir

195. Normativ məsrəflərin uçotu sisteminin əsas məqsədi 1. məsrəflərə nəzarət etmək və onları idarə etmək

 2. məsrəfləri dəqiq bölüşdürmək

 3. Kritik nöqtəni müəyyən etmək

 4. Idarəetmə qərarlarının subyektliyini azaltmaq

 5. Qeyd edilənlərin hamısı

196. Normativ məsrəflərin uçotu sistemində 1. ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar normativ üzrə aparılır

 2. Normativlər yalnız ümumistehsalat xərclər üzrə hazırlanır

 3. Normativlər keçmiş məsrəflər haqqında məlumatlar əsasında hazırlanır

 4. Adətən faktiki məsrəflərlə müqayisə aparılır

 5. Ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar faktiki qiymətlər üzrə aparılır

197. Aşağıdakılardan hansı məhsul vahidi üzrə normativ məsrəflərə aidedilmir

 1. şirkətin prezidentinin əmək haqqı

 2. müstəqim əmək məsrəfləri

 3. avadanlığın amortizasiyası

 4. qeyri -müstəqim (dolayı) material məsrəfləri

 5. Qeyd edilənlənlərin heç biri

198. Norma – saat üzrə məhsul buraxılışı nədir 1. planlaşdırılmış vaxt

 2. faktiki işlənmiş vaxt

 3. sərf oluna biləcək vaxt

 4. müxtəlif məmulatların istehsalının nəticələrini hesablayan zaman ümumi məxrəc kimi çıxış edən məhsul buraxılışı

 5. Faktiki buraxilan məhsul

199. “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” sistemi üzrə xərclərin ucotumetodunun mahiyyəti nədir

 1. xərclərin uçotunun işlər üzrə uçotunu (xərclərin funksional uçotu) nəzərdə tutur

 2. “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” xərclərin xərc maddələr üzrə uçotunu nəzərdə tutur

 3. Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Heç bir cavab doğru deyil200. Perspektiv kalkulyasiyalaşdırma metodları hansı sistemləri nəzərdə

tutur.

 1. “Direkt-kostinq”, “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcərin uçotu sistemlərini və “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” və “LT (Lust-

 2. “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” və “LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu sistemlərini

 3. “Direkt-kostinq”, “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” və “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcərin uçotu sistemlərini

 4. “D irekt-kostinq” və “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcərin uçotu sistemlərini İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu sistemlərini

 5. Heç bir cavab doğru deyil

201. LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu metodunun mahiyyətinədir

 1. ) LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu metodu istehsalın idarə edilməsi metodundan biridir

 2. Xərclərin xərc maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur

 3. Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Heç bir cavab doğru deyil

202. “Direkt-Kostinq” sisteminin mahiyyəti nədir 1. müstəqim dəyişə n xərcləri hazır məhsulun novləri üzrə ümumilə şdirilir, qeyri-müstəqim xərclər ayrı hesabda yazılır və sonra həmin xərclərin baş verdiyi hesabat dövründəki ümumi maliyyə nəticələrinə silinir

 2. qeyri-müstəqim dəyişən xərclər ayrı hesabda yazılır və sonra həmin xərclərin baş verdiyi hesabat dövründəki ümumi maliyyə nəticələrinə silinir

 3. müstəqim dəyişən xərclər hazır məmulat növləri üzrə ümumiləşdirir

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Heç bir cavab doğru deyil

203. Dəyişən xərclər üzrə maya dəyərin kalkulyasiya sistemi belə adlanır 1. marjinal sistem

 2. bölüşdürülməyən məsrəflər sistemi

 3. Tam bölüşdürülən məsrəflər sistemi

 4. Məhsul vahidinin maya dəyəri

 5. Məsrəflərin qismən bölüşdürülməsi

204. İstehsalın həcmi satışın həcmindən çox olduğu həldə məsrəflərin tambölüşdürülməsi üzrə maya dəyərinin kalkulyasiya sistemi dəyişən məsrəflər

üzrə maya dəyərinin kalkulyasiya sistemindən fərqi olaraq nəyə səbəb olur.

 1. daha çox məfəət

 2. eyni həcmdə mənfəətə

 3. Məhsulun bahalaşmasına

 4. Məhsulun uculaşmasına

 5. Daha az mənfəətə

205. əgər satışın həcmi istehsalın həcmindən çox olarsa, dəyişən məsrəflər
Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə