İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir


üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi məsrəflərin tam bölüşdürülməsiYüklə 1,45 Mb.
səhifə4/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi məsrəflərin tam bölüşdürülməsi

sistemindən fərqli olaraq

 1. daha çox mənfəətə səbəb olar

 2. mənfəətə təsir etməyəcək

 3. istehsalın həmindən asılı olaraq mənfəətin hesablanmasına səbəb olar

 4. Daha az mənfⱨⱨtə səbəb olar

 5. Məhsul vahidinin maya dəyərinə təsir etməyəcək

206. Qeyri – müstəqim xərclərinin bölüşdürülməsi bazasınındifferensiyasiyası aşağıdakilardan nəyi ifadə edir

A) müxtəlif məsrəf maddələr və baş vermə yerləri üzrə məsrəflərin bölüşdürülməsi məqsədi ilə müxtəlif bölüşdürmə bazalarından istifadə oluna bilər

B) Hər bir hesabat dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə bazasından istifadə edilməlidir

C) Normativ (plan) və faktiki kalkulyasiyanın tərtibi üçün müxtəlif bölüşdürülmə bazasından istifadə olunmalıdır.

D) Müxtəlif məsrət maddələri və baş vermə yerləri üzrə məsrəflərin bölüşdürülməsi məqsədi ilə

E) müxtəlif bölüşdürmə bazalarından istifadə oluna bilər və hər bir hesabat dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə bazasından istifadə edilməlidir.


207. Vergiyəcəlbolunma baxımından inflyasiya şəraitində sərf edilən

materialların qiymətləndirilməsinin hansı metodundan istifadə daha

məqsədəuyğundur

 1. LİFO

 2. FİFO

 3. Sadə orta maya dəyəri

 4. Nepmament orta maya dəyəri

 5. Bütün cavablar doğrudur

208. “Direkt - kostinq” sistemi aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilir 1. qisamüddətli qərarların qəbulu üçün

 2. müəssisənin investisiya siyasətinin işlənməsi

 3. xarici hesabatların tərtib və vergi ödənilməsi

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Heç bir cavab doğru deyil

209. Marjinal mənfəət nədir? 1. satışdan gəlirin (mədaxilin) dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsidir

 2. satışdan gəlirlə (mədaxilə) daimi məsrəflər arasındakı fərqdir

 3. dəyişən məsrəflərin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsidir

 4. Dəyişən məsrəflərə nisbətən satışdan əldə olunan gəlirin artımıdır

 5. Daimi xərclərə satıçdan olan mənfəəin məbləğidir

210. Daimi ümumistehsalat xərclərinin normativ əmsallarının hesablanmasıüçün ümumi planlaşdırılmış daimi ümumistehsalat xərcləri aşağıdakilara

bölünür

 1. normal gücə görə

 2. artırılmış gücə görə

 3. praktiki gücə görə

 4. Nəzəri (ideal) gücə görə

 5. Azaldılmış gücə görə

211. Normativ məsrəflər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi dahaçox aşağıdakı fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrə uyğun gəlir

 1. ümumi və təkrarlanan əməliyyatları yerinə yetirilən

 2. xüsusi və təkrarlanma əməliyyatları yerinə yetirilən

 3. fərdi sifarişləri yerinə yetirən

 4. xidmət göstərilməsi ilə

 5. Bilavasitə satışla məşğul olan

212. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi prosesi neçə fazadan ibarətdir 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

213. Əgər xalis diskontlaşdirilmiş gəlir (inteqral səmərə) verilmiş diskont normasına əsasən sıfırdan çox olan halda layihə 1. qəbul olunur

 2. Rədd olunur

 3. Yenidən işlənməlu

 4. Düzələş qaytarılmalı

 5. Yenidən işlənməli və düzəlişə qaytarılmalı

214. Əgər daxil gəlirlilik norması investorun tələb etdiyi diskont normasından azdırsa, onda bu layihə üzrə investisiya 1. özünü doğrultmur

 2. özünü doğruldur

 3. Məqsədəuyğundur

 4. Həyata keçirilməlidir

 5. Məqsədəuyğundur və həyata keçirilməlidir

215. Qeyd edilənlərdən hansı göstərici məhsulun rentabelliyini xarakterizəedir

 1. cari məsrəflərin səmərəliliyi

 2. Bir işçiyə düşən məhsul buraxılışı

 3. əsas istehsal fondunda düşəlmiş məsrəflər

 4. canlı əməyə düşən məsrəflər

 5. əsas istehsal fondlarının 1 manatına düşən məhsulun həcmi

216. İdarəetmə qərarlarına verilən əsas tələblər hansilardır 1. bütün yuxarıda qeyd edilənlər

 2. direktivlik və məcburilik, tamlıq və komplekslilik, nəticəlilik

 3. operativlik və vaxtında verilmə, qənatlilik və səmərəlilik, əvvəlki qərara uzlaşma

 4. hərtərəfli əsaslandırma, səriştəlilik, qanunilik, dəqiq və aydın ifadə olunma

 5. Direktivlik və məcburilik, tamlıq və komlekslilik, nətiəcəlilik, operativlik və vaxtında verilmə, qənaətlilik və səmərəlilik, əvvəlki qərarla uzlaşma

217. İdarəetmə qərarların hazırlanma və həyata keçirilməsi neçə mərhələni əhatə edir? 1. ) 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 6

218. İdarəetmə qərarlarının hazırlanması prosesi hansı işlərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. 1. idarəetmə obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlənməsi və təhlili, məqsədin müəyyən edilməsi və qərarın hazırlanması, idarəedici əmrin verilməsi, onun icraçılara çatdırılması və qərarların həyata keçirilməsi.

 2. məqsədin müəyyən edilməsi və qərarın hazırlanması

 3. idarəedici əmrin verilməsi və onun icraçiləra çatdırılması

 4. idarəedici əmrin verilməsi, onun icraçılara çatdırılması və qərarların həyata keçirilməsi

 5. idarəetmə obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlənməsi və təhlili

219. İdarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi fazası neçə mərhələdənibarətdir

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

220. İnvestisiya fəaliyyətinin əsas obyekti aşağıdakilardan hansıdır 1. milli təsərrüfatın bütün sahələrində və sferalarında yeni yaradilan və modernləşdirilən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri

 2. Intelektual əməyin məhsulu, elmi, incəsənət, mədəniyyət əsərləri və s.

 3. Yeni buraxılan məhsul üzrə xərclər

 4. Məhsulun satışından olan gəlir

 5. Qeyd edilənlərdən heç biri

221. İstehsala investisiya nəyi ifadə edir 1. maşın və avadanlığın əldə olunmasına məsrəfləri

 2. məhsulun istehsal və satışı üzrə müəssisənin məsrəfləri

 3. istehsala cari məsrəfləri

 4. Xammal və materualların alınmasına məsrəfləri

 5. Işçilərin əmək haqqı məsrəfləri

222. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı hesablama dövrü özündə aşağıdakı müddəti əks etdirir 1. obyektin yaradılması, istismarı və ləğv olunması

 2. obyektin istismarı

 3. obyektin ləğv olunması

 4. obyektin yaradılması

 5. Obyektin istismarı və ləğv olunması


223. İnvestisiya layihəsi üzrə məsrəflər və nəticələrin dəyər ifadəsi ilə istifadə qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakilardan olunur

 1. yuxaıda qeyd edilənlərdən hər biri qəbul oluna bilər

 2. dünya qiymətləri

 3. proqnoz qiymətləri

 4. hesablama qiymətləri

 5. bazıs qiymətləri

224. Əgər gəlirlilik indeksi vahiddən azdırsa, onda layihəsi 1. rədd olunur

 2. qəbul olunur

 3. Yenidən işlənməli

 4. Düzəlişə qaytarılmalı

 5. Yenidən işlənməli və düzəliş qaytarılmalı

225. Kapital yaradan investisiya özündə aşağıdakı kapital qoyuyluşlarınıəks etdirir

 1. maşın və avadanlıqlaırm əldə olunmasına

 2. Maliyyə akivlərinə vəsaitlərin yerləşdirilməsinə

 3. Materialların emalına

 4. Təsərrüfat ehtiyacları üçün materialların alinmasına

 5. Heç birini226. “İnvestisiyanın öz xərcini ödəməsi müddəti” iqtisadi anlayışına aşağıdakilardan uyğun gələni bunlardan hansıdır

A) investisiya fəaliyyəti ilə bağlı olan dövrdən başlayaraq investisiya layihəsi ilə bağlı bütün məsrəflər onun həyata keçirilməsinin məbləğ nəticəsi ilə ötürür.

B)daha az məsrəflər məhsul buraxılışı həcminin artması

C)Məsrəflə şərtlənən iqtisadi nəticənin nisbəti

D)Bütün cavablar doğrudur

E)Heç bir cavab doğru deyil


227. Seqmentlər üzrə informasiya aşağıdakilardan hansının tərtibi prinsiplərini müəyyən edir

 1. daxili istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının

 2. xarici istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının

 3. Daxili və xarici istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının

 4. Daxili və xarici istifadəçilər üçün statistik hesabatlarının

 5. Qeyd edilənklərdən heç birini

228. Ay üzrə fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün ən yaxşı əsas nə hesab edilir? 1. plan göstəriciləri

 2. Keçən ay üzrə faktiki göstəricilər

 3. Keçən ayın müvafiq dövrünün göstəriciləri

 4. Keçən ayın müvafiq dövrünün faktiki nəticələri

 5. Keçən ayın plan göstəriciləri

229. Mənfəət və zərərlər planı aşağıdakilardan əvvəl hazırlanmalıdır
 1. pul vəsaiti büdcəsi və proqnoz balansından

 2. Inzibati xərclər büdcəsindən

 3. Kommersiya xərcləri büdcəsindən

 4. Ümumistehsalat xərcləri büdcəsindən

 5. Bunların hamısından

230. Planlaşdirma dövrü bunlardan hansıdır 1. planın tərtib edildiyi və reallaşması nəzərdə tutulan vaxt kəsiyi

 2. Menecerlərin planı tərtib etdiyi və razılaşdırdığı vaxt kəsiyi

 3. Məhsulun istehsal və satılması üçün nəzərdə tutulan vaxt

 4. Planın tərtib edildiyi və reallaşması nəzərdə tutulan vaxt kəsiyi və menecerlərinin planı tərtib etdiyi və razılaşdırdığı vaxt kəsiyi

 5. Qeyd edilənlərdən heç biri

231. Baş (əsas) büdcə dedikdə bunlardan hansı nəzərdə tutulur 1. bütövlükdə müəssisə üçün tərtib olunan planların məcmusu

 2. Müəssisənin əsas istehsalat bölmələri üçün tərtib olunan planların məcmusu

 3. Müəssisənin satış planı

 4. Filialların istehsal planlarının məcmusu

 5. Ehtiyatların tədarükü üçün tərtib olunan planların məcmusu

232. Aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə müəssisənin məsuliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi obyektiv olur 1. bütün cavablar doğrudur

 2. biznesin müvafiq seqmentinin fəaliyyətinin konkret şərləri rəhbərliyə məlum olduqda

 3. biznesin bütün komponentləri üçün ümumi olan məsrəflər onlar arasında ədaləti əsaslarla bölüşdürüldükdə

 4. qiymətləndirmə zamanı istifadə edilən göstəricilərinin hesablanması metodikasını və onların əhəmiyyətini rəhbərlik bildikdə və biznesin müvafiq seqmentlərinin fəaliyyətinin konkret ş⨨rtləri rəhbərliyə məlum olduqda

 5. qiymətləndirmə zamanı istifadə edilən göstəricilərinin hesablanması metodikasını və onların əhəmiyyətini rəhbərlik bildikdə

233. Alınması zəruri olan materialın miqdarının hesablanması üçün aşağıdakilar hazırlanmalıdır 1. ümumistehsalat xərclərin büdcəsi

 2. Kommersiya xərcləri büdcəsi

 3. Istehsalat büdcəsi

 4. Satışların büdcəsi

 5. Qeyd edilənlərin hamısı

234. Müəssisənin məsrəflərinin özünü aparması aşağıdakı düsturla ifadə olunur. Y=800+4X400 ədəd məhsul vahidi buraxilərsa, müəssisənin planlaşdıriləm məsrəfləri nə qədər olacaq? 1. 2400 manat

 2. 3000 manat

 3. 2000 manat

 4. 1800 manat

 5. Heç bir cavab düz deyil

235. Bir il müddətinə qədər vaxt üzrə planlaşdırmanı necə xarakterizə etmək olar 1. cari

 2. Strateji

 3. Qisəmüddətli

 4. Uzunmüddətli

 5. Dövri

236. Operativ büdcənin hazırlanması prosesində sonuncu mərhələni nə təşkil edir 1. mənfəət və zərər planı

 2. Pul vəsaiti büdcəsi

 3. Proqnoz mühasibat balansı

 4. Mənfəət və zərər planı, pul vəsaiti büscəsi

 5. Heç biri

237. Istehsal gücü onu yerinə yetirməyə imkan verən xüsusi və ya nəzərdə tutulmayan sifarişin qəbulu zamanı daha səmərəli olan metod bunlardan hansıdır 1. marjinal

 2. tam məsrəflərin uçotu

 3. Tam olmayan (müxtəxər) məsrəflərin uçotu

 4. Tam və tam olmayan (müxtəxər) məsrəflərin uçotu

 5. Bütün cavablar doğrudur

238. Xalis (təmiz) diskontlaşmış dəyər dedikdə investisiya qoyuluşundan gələcəkdə daxil olması gözlənilən çevrilmiş (diskontlaşmış) pul vəsaitinin aşağıdakı dəyəri başa düşülür. 1. kapital qoyuluşu proqramına uyğun olaraq ilkin (başlanğıc) investisiya məsrəfləri çıxılmaqla

 2. üstəgəl ilkin (başlanğıc) investisiya məsrəfləri

 3. Investisiya olunan kapital qoyuluğu üzrə proqressiv artan gəlirə

 4. Müəssisənin investisiya qoyuluşundan gəlirləri

 5. Heç bir cavab doğru deyil

239. Komplektləşdirilmiş məmulatı almaq və ya istehsal barəsində qərar edərkən aşağıdakı metodları istifadə etmək daha doğru olar 1. artımlı (çəkili) təhlil

 2. hesablanılmış maya dəyəri metodu

 3. Xərcini ödəmə metodu

 4. Tam məsrəflərin uçotu metodu

 5. Hesablanılmış maya dəyəri metodu, artımı (çəkili) təhlil

240. İstehsal həcminin 10 % artması dəyişən istehsal xərclərinin 10 % artmasına səbəb olarsa, bu nəyi ifadə edir? 1. məsrəflər özünü mütənasib aparır

 2. məsrəflər özünü reqressiv aparır

 3. məsrəflər özünü deqressiv aparır

 4. məsrəflər özünü tərs mütənasib aparır

 5. qeyd edilənlərdən heç biri

241. Şirkət realizə olunacaq məhsulun maya dəyərini 2000000 manat məbləğində planlaşdırıb, o çüvlədən daimi çəsrəflər 400 000 manat, dəyişən məsrəflər isə ümumi satışın 75%-ni təşkil edir. Şirkət satışın həcmini nə qədər planlaşdırır? 1. 2 133 333 manat

 2. 2 400 000 manat

 3. 2 666 667 manat

 4. 3 200 000 manat

 5. 4 200 000 manat

242. Məsrəf mərkəzləri üçün mövcud hesabatların tərkibinə həmçinin

aşağıdakılar daxil edilə bilər


 1. istehsal planı

 2. Pul vəsaitləri hərəkəti üzrə büdcə

 3. Gəlirlər və xərclər üzrə büdcə

 4. Məhsulun istehsalı və satışı üzrə büdcə

 5. Satış planı

243. Baş (əsas) büdcənin hazırlanması prosesində ilkin başlanğıc nöqtəhansı büdcənin tərtibi hesab olunur

 1. satış büdcəsi

 2. kommersiya xərcləri büdcəsi

 3. Istehsal büdcəsi

 4. Satışın maya dəyəri büdcəsi

 5. Heç biri

244. Müəssisə 400 məhsul vahidi istehsal edir. Məsrəflərinin ümumiməbləği 80.000 manat təşkil edir. Bu xərclərin daxilində daimi xərclərin

məbləği 30.000 manatdır. Müəssisənin məsrəflərinin dəyişkən büdcəsi belə

ifadə oluna bilər

 1. Y=30000+125X

 2. Y=80000+125X

 3. Y=50000+125X

 4. Y=60000+125X

 5. Y=70000+125X

245. Maliyyə planına aid edilir 1. istehsal maya dəyəri üzrə büdcə

 2. ümumtəsərrüfat xərcləri üzrə büdcə

 3. Audit planı

 4. Proqnoz balansı

 5. Heç biri246. Son qalıq aşağıdakilardan hansı birində mənfi ola bilər

 1. gəlir və xərclər büdcəsində

 2. pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsində

 3. Ehtiyatların hərəkəti büdcəsindı

 4. Məhsulun istehsalı və satışı büdcəsində

 5. Heç birində

247. Daxili hesabatların əsasını təşkil edən nəzarət prinsipi aşağıdakilarıifadə edir

 1. bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər hesabatlardan çıxardılır və hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxil edilir

 2. hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxil edilir

 3. hesabatlara həm tənzimlənən, həm də tənzimlənməyən göstəricilər daxil edilir

 4. bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimləməyən göstəricilər hesabatlardan çıxardılır

 5. Cavablardan heç biri doğru deyil

248. Pul vəsaitləri büdcəsi hansından qabaq tərtib edilir 1. proqnoz mühasibat balansı

 2. kapital qoyuluşu büdcəsi

 3. mənfəət və zərər planı

 4. Satış büdcəsi

 5. Heç biri

249. Aşağıdakı məqsədlər üçün istehsal güclərinin üç növü (nəzəri,praktiki, normal) fərqləndirilir

 1. məsrəflərinin özünü aparmasının proqnozlşdırılması

 2. maya dəyərinin kalkulyasiyası

 3. məsrəflərin uçotu

 4. qeyd edilənlərin hamısı doğrudur

 5. istehsalın idarə edilməsi


250. Məsrəflər, ümumi gəlir (satışdan mədaxil), istehsalın həcmi və mənfəət arasındakı qarşılıqlı əlaqənin əsasını aşağıdakilərdan hansı təşkil edir 1. məsrəflərin özünü aparmasının təhlili

 2. Müəssisənin idarə edilməsi

 3. Büdcələşdirmə

 4. Glirlərin formalaşmasının təhlili

 5. Bütün cavablar doğrudur

251. Mürəkkəb faizlər bir hesablamanın köməyi ilə aşağıdakilar müəyyən olunur 1. hazırda mövcud olan pul vəsaitlərinin gələcək dəyərini

 2. vəsaitlərin maliyyələşməsi (investisiya) xərcləri

 3. müəssisənin gələcək gəlirləri

 4. Müəssisənin gələcək xərcləri

 5. Heç bir cavab doğri deyil

252. Istehsal alətinin səviyyəsi (səmərəsi) 4-ə bərabərdir. Bu aşağıdakilərdan nəyi ifadə edir 1. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin də həcmi 4 dəfə, yəni 40% artır

 2. qiymətin 4 vahid artırılması mənfəətin də o qədər artmasını

 3. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin 10% artır

 4. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin 20% artar

 5. əgər satışın həcmi 2 dəfə % artarsa, onda mənfəətin 40% artır

253. İdarəetmənin təşkili formaları hansilardır 1. xətti, xətti-funksional v\ə matris

 2. xətti və xətti-funksional

 3. xətti və matris

 4. Xətti-funksional və matris

 5. Heç bir cavab doğru deyil

254. idarəetmə uçotunun tərkib elementi kimi hansı fəaliyyət növləri mövcuddur 1. təchizat-tədarükat, t⶘şkilətı və investisiya, istehsalat və maliyyə-satış

 2. təchizat-tədarükat, təşkialtı və investisiya

 3. istehsalat və maliyyə-satış

 4. maliyyə-satış və təşkilatı

 5. Heç bir cavab doğru deyil

255. Müəssisənin daxilində rolu və əhəmiyyətinə görə istehsalin aşağıdakı növləri var 1. əsas, köməkçi və xidmətedici

 2. əsas və köməkçi

 3. Fərdi, seriyalı və kütləvi

 4. Birtipli, əsas və köməkçi

 5. Xidmətedici və köməkçi

256. İstehsal ehtiyatları müəssisənin anbarına öz istehsalatından mədaxil edildikdə hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir

A) Dt 201 Kt 202

B) Dt 201 Kt 431

C) Dt 201 Kt 244

D) Dt 202 Kt 531

E) Dt 202 Kt 201
257. Material resurslarının dəyərindəki kənarlaşmalar birbaşa məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir


 1. Dt 202 Kt 503

 2. Dt 202 Kt 201

 3. Dt 204 Kt 202

 4. Dt 201 Kt 531

 5. Dt 601 Kt 211

258. Materiallar hazır məhsul istehsal etmək üçün əsas istehsalata verildikdə hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir 1. Dt 202 Kt 201

 2. Dt 202 Kt 522

 3. Dt 533 kt 521

 4. Dt 202 Kt 533

 5. Dt 201 Kt 202

259. FİFO metodu dedikdə nə başa düşülür 1. birinci daxil olan birinci buraxılır

 2. axırıncı daxil olan birinci buraxılır

 3. faktiki maya dəyəri

 4. plan (normativ) maya dəyəri

 5. plan (normativ) və faktiki maya dəyəri

260. İşçinin aylıq əmək haqqı 220 manatdır. Ay ərzində 22 iş günü vardlır. İşçi ay ərzində 20 gün işləmiş 2 gün üzürlü səbəbdən işəçıxmamışdı. Ona hesablanmış əmək haqqı məbləği bunlardan hansıdır

A) 200 manat

B) 210 manat

C) 215 manat

D) 190 manat

E) 220 manat

261. Müəssisənin təşkilatı fəaliyyətinin uçotunun əsas prinsipləri hansilardır 1. müxtəlif səviyyədə idarəetmə heyətinin tələbatının ödənilməsi, məsrəflərin baş verilmə yerləri, məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə məlumatların ümumilⷈşdirilməsi və “məsrəf –emal olunan xammal həcmi-mənfəə” prinsipini məsrəflərin baş verdiyi hər bir istehsal bölməsinə münasibətdə əsaslandırılma

 2. məsrəflərin baş vermə yerləri, məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə məlumatların üumilⳘşdirilməsi.

 3. “məsrəf –emal olunan xammal həcmi-mənfəət” prinsipini məsrəflərin baş verdiyi hər bir istehsal bölməsinə münasibətdə əsaslandırılma

 4. müxtəlif səviyyədə idarəetmə heyətinin tələbatının ödənilməsi, məsrəflərin baş verilmə yerləri, məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə məlumatların ümumiləşdirilməsi

 5. Qeyd edilənlərdən hər bir cavab doğru deyil

262. Texnoloji prosesin xarakterindən asıllı olaraq bütün istehsallak aşağıdakilara bölünür 1. fərdi və kütləvi

 2. hasilat və emal

 3. kütləvi və seriyalı

 4. əsas və köməkçi

 5. əsas və yardımcı

263. Analitik idarəetmə uçotu hansı formalarda qurula bilər 1. məsrəflərin baş vermə yerləri, məsuliyyət mərkəzləri və ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzləri üzrə

 2. məsuliyyət mərkəzləri və ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzləri üzrə

 3. məsrəflərin baş vermə yerləri və məsuliyyət mərkəzləri üzrə

 4. məsrəflərin baş vermə yerləri, məsuliyyət mərkəzləri və məsuliyyət mərkəzləri vəayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzləri üzrə

 5. heç bir cavab doğru deyil

264. Istehsal prosesinə münasibətinə görə məsuliyyət mərkəzləri neçə yerə bölünür? 1. əsas və funksional

 2. əsas və əlavə

 3. funksional və xətti

 4. əsas və köməkçi

 5. əsas, yardımcı və köməkçi

265. Həcmindən və buraxılan məhsulun müxtəlifliyindən asılı olaraq istehsalın aşağıdakı tipləri vardır
 1. Yüklə 1,45 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə