İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir


köməkçi, individual, seriyalı və kütləviYüklə 1,45 Mb.
səhifə5/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

köməkçi, individual, seriyalı və kütləvi

 • əsas

 • beştipli

 • köməkçi

 • əsas və köməkçi

  266. Müəssisədaxilində transfer qiymətlərinin əmələ gəlməsinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi yalnız əvvəlcədən işlənmiş və aşağıdakilərı müəyyən edən daxili sənədin işlənməsi daxilində mümkündür  1. bütün cavablar doğrudur

  2. müəssisənin digər seqmentlərinin mövcudluğu şəraitində hansı struktur bölmələri mal və xidmətlərin alınması üçün müəssisə daxilindən kənara çıxa bilər

  3. transfer qiymətlər maya dəyərinin hesablanmalarına və ya bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılma

  4. tarix qiymətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə hansı struktur bölmələrinin öz aralarında danışıqlar apara bilirlər

  5. Heç biri doğru deyil

  267. Transfer qiymətlərinin formalaşdırılmasının məqsədi nədir  1. məsulliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və müəssisənin menecerlərinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə maraqlandırmaq

  2. müəssisənin təşkilati strukturunu təkmilləşdirmək

  3. məsuliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin nəticərinin qiymətləndirilməsi

  4. müəssisənin menecerlərinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə maraqlandırmaq

  5. müəssisədə vergiyə cəlb olunmanı optimallaşdırmaq

  268. X mənfəət mərkəzinin yarımfabrikatlarının istehsalı ilə bağlı nisbi dəyişən xərcləri 20 manat təşkil edir, Y bölməsi yarımfabrikarların kənardan 28 manata almaq imkanına malik olduğu həldə, 24 manat traansfer qiyməti ilə X bölməsindən alınan yarımfabrikatların həcmini 2 dəfə artırmağı təklif

  edir. Bu təklif X bölməsi üçün nə vaxt səmərəli olar


  1. X mənfəət mərkəzini daimi xərclərinin dəyişməsi şəraitində alışın həcmi 3 dəfə artırılarsa

  2. Transfer qiyməti 25 manat müəyyən olunarsa

  3. X mənfəəmərkəzi daimi xərclər 100 manat azəldərsa

  4. Heç bir cavab doğru deyil

  5. Bütün cavblar doğrudur

  269. Daxili hesabatların tərkibi və məzmunu nədən asılıdır  1. yuxarıda qeyd edilən bütün cavablar doğrudur

  2. müəssisənin həcmi və onun təşkilatı strukturundan

  3. idarəetmə heyətinin peşakar hazırlır səviyyəsindən

  4. müəssisənin həcmindən

  5. Heç birindən asılı deyil

  270. Xarici maliyyə hesabatlarının tərtibi məqsədi üçün seqmentlər hansı  hallarda hesabat verməlidir

  1. onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni təşkil edəndə, onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni keçir

  2. onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni təşkil edəndə

  3. onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni keçir

  4. hər üç cavab doğrudur

  5. onların ümumi satışdan payı müəssisənin məcmu mədaxilində 1\2 –dən çox olduqda

  271. İdarəetmə daha yüksək səviyyələri üçün hesablanmış hesabatlar aşağıdakı rəhbərlər tərəfindən təqdim edilən hesabat göstəricilərinin məbləğinin toplanmasının nəticəsi deyil. Bu qayda aşağıdakilər üçün doğrudur.

  a) məsrəf mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar

  b) gəlir məbləğləri üzrə tərtib olunan hesabatlar

  c) mənfəət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar

  d) istənilən tip məsuliyyət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar

  e) Heç biri doğru deyil
  272. Mənfəət mərkəzləri üzrə hazırlanmış hesabatlarda ümumfirma üstəlik xərcləri


  1. müəssisə rəhbərin qərarına əsasən qeyd edilənlərdən hər biri ola bilər

  2. seqmentlər arasında bölüşdürülmür və çirkətin ümumi mənfəətindən ümumi məbləğəötürülür.

  3. rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilən bazaya müvafiq olaraq seqmentlər arasında bölüşdürülür

  4. Heç biri doğru deyil

  5. Bütün cavablar doğrudur

  273. Material ehtiyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün neçə metoddan istifadə edirlər?  1. 3

  2. 2

  3. 1

  4. 4

  5. 5

  274. Istehsal ehtiyatları malsatanlardan daxil olduqda hansı müxabirləşmə düzdür?  1. dt 201 kt 531

  2. Dt 208 Kt 531

  3. Dt 205 Kt 431

  4. Dt 201 Kt 531

  5. Dt 204 Kt 531

  275. LİFO metodu dedikdə nə başa düşülür  1. ) axırıncı daxil olan birinci buraxılır

  2. birinci daxil olan birinci buraxılır

  3. ) plan (normativ) maya dəyəri

  4. Faktiki maya dəyəri

  5. plan (normativ) və faktiki maya dəyəri

  276. əməyin ödənilməsi prinsiplər hansilardır  1. ədalətlilik, maddi maraq

  2. maddi maraq, könüllülük

  3. məcburilit, könüllülük

  4. məcburililik, ədalətlilik

  5. maddi maraq, məcburilir

  277. Müəssisələrdə əməyin ödənilməsinin düzgün və səmərəli təşkil məqsədi ilə hansı prinsipə əməl olunmalıdır  1. müəssisələrdə işçiyə çatası əmək haqqı məbləği işçinin maddi və mənəvi tələbatını ödəmələdir

  2. iş analizlərinin aparılması nəticəsində işin təsviri iş şəraitinin müəyyənləşdirilməsidir

  3. hansı işlər hansı proqramda yer alacağı dəqiq müəyyən olunmalıdır

  4. əməyin ödənilməsi zamanı hər bir işin dəyəri müəyyən edilməlidir müəssisələrin məqsədlərinə uyğun olaraq əmək haqqı sistemi seçilməlidir

  5. əlavə ödəmələr nəzərdə tutan proqram

  278. Müəssisələrdə işçi heyətinin, iş vaxtının və hasilatın uçotu hansı sənədlərlə nizama salınır  1. normativ aktlarla

  2. xarici sənərlərlə

  3. arayışla

  4. daxili sənədlərlə

  5. Tabel uçotu vasitəsi ilə

  279. İşçinin günahi olmadan zay məhsul istehsal etmiş işçilərə əmək haqqı hansı həcmdə hesablanmalıdır  1. nəzərdə tutulan 2/3 –dən az olmamaqla

  2. nəzərdə tutulan 1/5 –dən az olmamaqla

  3. nəzərdə tutulan 1/3 –dən az olmamaqla

  4. nəzərdə tutulan 2 qat artıq

  5. nəzərdə tutulan 2/5 –dən az olmamaqla

  280. Baş ofisdə çalışan işçilərə əmək haqqı hesabladıqda hansı Müxabirləşmə düzdür  1. Dt 721 Kt 533

  2. Dt 202 Kt 522

  3. Dt 531 Kt 223

  4. Dt 711 kt 533

  5. Dt 26 kt 70

  281. Ümumitəsərrüfat işlərini yerinə yetirən işçilərə əmək haqqı hesabladıqda hansı müxabirləşmə tərtib edilir  1. Dt 721 Kt 533

  2. Dt 533 Kt 521

  3. Dt 801 kt 533

  4. Dt 533 kt 522

  5. Dt 202 Kt 531

  282. əsas istehsalatda hesablanmış əmək haqqı fondunda 22 % sosial sığorta fonduna hesablandıqda hansı müxabirləşmə düzdür  1. Dt 202 Kt 522

  2. Dt 202 kt 522

  3. Dt 522 Kt 223

  4. Dt 202 Kt 201

  5. Dt 202 Kt 533

  283. Ümumistehsalat xərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı yazılış verilir  1. Dt 202 Kt 202

  2. Dt 202 Kt 721

  3. Dt 202 kt 531

  4. Dt 721 Kt 202

  5. Dt 22 Kt 208

  284. Ümumtəsərrüfat xərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı yazılış verilir  1. Dt 601 Kt 721

  2. Dt 202 kt 721

  3. Dt 721 Kt 202

  4. Dt 202 kt 201

  5. Dt 711 Kt 202

  285. Gələcək dövrlərin xərclərinin müəyyən hissəsi əsas istehsalatxərclərinə silindikdə hansı müxabirləşmə verilir  1. Dt 202 Kt 242

  2. Dt 242 Kt 533

  3. Dt 202 Kt 201

  4. Dt 721 Kt 533

  5. Dt 242 Kt 202

  286. Müəssisənin tam təşkilati quruluşu əsasən hansı amillərdən asılıdır  1. yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı

  2. istehsalın həcm və tipindən, idarəetmə işlərinin mexanikləşmə və avtomatlaşdırılmda səviyyəsindən

  3. idarəetmənin təşkili formasından, idarəetmə aparatının quruluşu ilə istehsalın ənənəvi strukturuna uyğunluğundan

  4. mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş idarəetmə formasının nisbətindən, sahə və ərazi idarəetmə formalarının nisbətindən və s.

  5. istehsalın xarakteri və sahə quruluşundan, buraxilən məhsul, hazırlanma texnologiyası,

  287. Məsuliyyət mərkəzləri hansı əlamətlərə görə təsnifləşdirilir

  A) istehsalk prosesinə münasibətinə və daxil təsərrüfat mexanizminə

  görə


  B) Istehsal olunan məhsulun növünə və tərkibinə görə

  C) Istehsalın növlərinə görə

  D) Istehsal olunan məhsulun növünə nə tərkibnə, istehsalın növlərinə

  görə


  E) Heç biri doğru deyil
  288. X mənfəət⠈t mərkəzi hər ay Y mənfəə⡈t mərkəzində 30 manat transfer qiyməti ilər 100 ədəd yarımfabrikarı verir. Bu yarımfabrikatın tam maya dəyərindən (25 manat) və X bölməsinin mənfⱨⱨtindən (5 manat) asılı olaraq müəyyən edilmişdir. Y bölməsi bu yarımfabrikantı kənardan 28 manata əldə etmək imkanına malikdir. Belə olan həldə Y bölmə nə etməlidir?


  1. yarimfabrikatları kənar malsatandan əldə etməli

  2. yarımfabrikatları X mənfəət mərkəzindən almalı

  3. Məsələni istənilən formada həll etmək olar, çünki bu Y bölməsinin fəaliyyətinin nəticəsinin qiymətləndirilməsinə təsir göstərmir

  4. Yarımfabrikatları 28 manata X mənfəət mərkəzindən almaq məqsədilə danışıq aparmalıdır

  5. Daha ucuz almaq üçün istehsalçı tapmalıdır

  289. Mənfəət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatda ümumfirma üstəlik (qalma) xərcləri

  A) müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən olunan bazaya əsasən

  məsuliyyət mərkəzləri arasında bölüşdürülür

  B) Məsuliyyət mərkəzləri arasında bölüşdürülmür və birbaşa ümumi

  məbləğdəmüəssisənin ümumi mənfəətindən ödənilir

  C) Müəssisə rəhbərliyinin qərarından asılı olaraq yuxarıda sadəlanan

  variantdan istənilən biri seçilə bilər

  D) Məsrəf mərkəzləri üzrə bölüşdürülür

  E) Müəssisənin struktur bölmələri araasında mütənasib qaydada

  bölüşdürüülür
  290. İdarəetmə uçotu sistemində nəzarət (idarəetmə nəzarət) aşağıdakilardan nəyi nəzərdə tutur


  1. yuxarıda göstərilən cavabların hamısı doğrudur

  2. məsuliyyət mərkəzləri daxilində gəlir və xərclərə nəzarət

  3. seqment planlaşdırılması üzrə məlumatların seqment hesabatları ilə müqayisəsi

  4. müəssisənin ümumi təşkiləti strukturu daxilində məssuliyyə mərkəzlərinin fəaliyyətinə nəzarət

  5. Büdcəyə ödəniləcək vergilərin köşürülməsi üzərində nəzarət

  291. Seqmentlər üzrə hesabatların tərtibinin əsasını təşkil edən nəzarət prinsipi nəyi ifadə edir  1. bölmə rəhbərləri tərəfindən tənzzimlənməyən göstəricilər hesabatdan çıxarılır və hesabatlara yalnız tənzimlənən göstəricilər daxil edilir

  2. hesabatlara yalnız tənzimlənən göstəricilər daxil edilir

  3. hesabata tənzimlənən və tənzimlənməyən göstəricilər daxil edilir

  4. bölmə rəhbərləri tərəfindən tənzzimlənməyən göstəricilər hesabatdan çıxarılır

  5. heç biri doğru deyil

  292. Material ehtiyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün hansı metodlar mövcuddur  1. hesablama – analitik, təcrübə-sınaq və hesabat-statistika

  2. statistik, hesablama – analitik və invesntarlaşdırma

  3. Təcrübə-sınaq, sənədləşdirmə və ikili yazılış

  4. Hesabat – statistika, operativ və analitik

  5. Təcrübə-sınaq, sintetik və analitik

  293. Hansı qiymətlərlə istehsal ehtiyatları müəssisəyə daxil edilir?  1. faktiki maya dəyəri, uçot qiyməti

  2. orta qiymət, uçot qiyməti

  3. faktiki maya dəyəri, FİFO və LİFO

  4. orta qiymət, faktiki maya dəyəri

  5. Orta qiymət, FİFO,LİFO

  294. İşçilərin əmək haqqından edilən aşağıdakı hansı tutulma məcburidir  1. gəlir vergisi

  2. həmkarlara üzvlük haqqı

  3. vaxtında qaytarılmış təhddəlhesab məbləğə görə

  4. kommunal xərcləri

  5. Buraxılmış zar məhsula görə

  295. Ümumistehsalat təyinatlı əsas vəsaitlərə hesablanmış köhnəlmə məbləği üçün hansı yazılış verilir  1. Dt 202 Kt 112

  2. Dt 721 Kt 1105

  3. Dt 202 Kt 721

  4. Dt 721 Kt 112

  5. Dt 201 Kt 202

  296. Ümumtəsərrüfatda istifadə edilən maşın və avaadanlıqlara hesablanmış köhnəlmə məbləği üçün hansı yazılış verilir  1. Dt 721 Kt 112

  2. Dt 202 Kt 721

  3. Dt 22 Kt 208

  4. Dt 341 Kt 112

  5. Dt 711 Kt 112

  297. Köməkçi istehsalata aid olan ümumi təsərrüfat xərclərinə hansı Müxabirləşmə verilir?  1. Dt 202 Kt 721

  2. Dt 202 kt 112

  3. Dt 721 Kt 202

  4. Dt 202 Kt 201

  5. Dt 202 Kt 244

  298. Fəaliyyətinin nəticələrinə görə müəssisələrdə idarəetmə uçotunu aparan əməkdaşlar hansı məsuliyyətə cəlb oluna bilər?  1. nizam-intizam

  2. maliyyə (maddi)

  3. inzibati və cinayət

  4. Heç bir məsuliyyət daşımırlar

  5. Cinayət

  299. Müəssisənin biznes mühitinin hansı iştirakçiları kənar iştirakçilara aid edilmir?  1. şirkətlərin müşahidə şuraları

  2. rəqabət aparan müəssisələr

  3. dövlət orqanları

  4. Daimi alıcilər

  5. Banklar və kerdit təşkilatları

  300. Müəssisədə idarəetmə uçotunun təşkili və aparılmasına cavabdeh olan Şəxs nəyə əsasən vəzifəyə təyin olunur?  1. müəssisə rəhbərin əmrinə

  2. səhmdarların ümumiyığıncağın qərarına

  3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin göstərişinə

  4. Təsissçilərin qərarına

  5. Müəssisənin struktur bölmələrinin rəhbərinin əmrinə

  301.İdarəetmə uçotu ilk dəfə nə vaxt və harada yaradılmışdır?

  1. İlk dəfə idarəemə uçotu 1919-cu ildə ABŞ-da yaradılmışdır

  2. İlk dəfə idarəetmə uçotu XX əsrin 40-cı illərində Avropa ölkələrində yaradılmışdır

  3. İdarəetmə uçotu uzun illər ərzində Avropa ölkələrində yaradılmış və formalaşmışdır

  4. İlk dəfə idarəetmə uçotunun meydana gəlməsi tarixi və yeri məlum deyil

  5. İdarəetmə uçotu İtalyada Liko Pacoli tərəfindən XVI- əsrin əvvələrində meydana gəlmişdir.
  1. İdarəetmə uçotu fənni tədris məqsədilə nə vaxt və harada meydana gəlib

  1. İdarəetmə uçotu mühasibat uçotunun müstəqil tədris fənni kimi 1972-ci ildə ABŞ-da Amerika mühasiblər assosasiyası tərəfindən hazırlanan tədris fənninə uyğun meydana gəlmişdir

  2. İdarəetmə uçotu ilk dəfə XIX-əsrin sonralarında Rusiyada meydana gəlmişdir

  3. İdarəetmə uçotu fənni ilk dəfə XVI-əsrdə İtaliyada meydana gəlmişdir

  4. İdarəetmə uçotu fənnindən tədris məqsədilə nə vaxt və hərada yaradılması məlum deyil

  5. İdarəetmə uçotu fənni ilk dəfə Avropa ölkələrində XX əsrin əvvələrində yaradılmışdır

  303.İdarəetmə uçotunun mühüm vəzifəsi nədir?  1. İdarəetmə uçotunun mühüm vəzifəsi optimal idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün informasiya hazırlamaqdan ibarətdir

  2. İdarəetmə uçotunun mühüm vəzifəsi xarici istifadəçilər üçün zəruri məlumatlar hazırlamaqdan ibarətdir

  3. İdarəetmə uçotunun mühüm vəzifəsi müəssisənin istehsal fəaliyyəti haqqında məlumatlar əldə etməkdən ibarətdir

  4. İdarəetmə uçotunun mühüm vəzifəsi müəssisənin istehsal fəaliyyəti haqqında məlumatlar əldə etməkdən ibarətdir

  5. İdarəetmə uçotunun mühüm vəzifəsi məhsul istehsalı, fəaliyyəti haqqında məlumatlar əldə etməkdən ibarətdir

  304.İdarəetmə uçotu hansı informaların toplanmasını nəzərdə tutur?  1. İdarəetmə uçotu-idarəetmə xarakterli fəaliyyətin həyata keçirilməsi-real qərarların qəbul edilməsi, planlaşdırma, nəzarət və idarəetmə üçün lazımı informasiyaların toplanması üçün nəzərdə tutulmuşdur

  2. İdarəetmə uçotu müəssisənin iqtisədi fəaliyyətini həyata keçirmək və nəzarət üçün məlumatların toplanması və işlənməsini nəzərdə tutur

  3. İdarəetmə uçotu planlaşdırma və idarəetmə üçün zəruri məlumatların toplanmasını nəzərdə tutur

  4. İdarəetmə uçotu uçot obyektləri və məsuliyyət mərkəzləri üzrə məlumatların toplanıb işlənməsini nəzərdə tutur

  5. İdarəetmə uçotu idarəetmə proseslərinin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən etməyi nəzərdə tutur.

  305. İdarəetmə uçotunun obyektləri hansilardır?

  A) Bütünlükdə müəssisənin və onun ayrı-ayrı struktur bölmələrinin məsrəfləri, istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri, daxili qiymətin əmələ gəlməsi, büdcənin planlaşdırılması və daxili hesabat.

  B) Müəssisənin debitor və kreditor borcları.

  C) Fəaliyyətin maliyyə nəticələri.

  D) Müəssisənin gəlirləri və xərcləri.

  E) Kapital haqında informasiyalar.


  306. Hansı uçot növü idarəetmə uçotuna daxil edilir?

  A)İstehsalat uçotu, özünün idarəetmə uçotu, müasir idarəetmə uçotu,

  mütərəqqi idarəetmə uçotu.

  B) İnvestisiya uçotu.

  C) Məhsul satışının uçotu.

  D) Gəlirlərin uçotu.

  E) Xərclərin uçotu.
  307.İdarəetmə uçotunun metodlarını əks etdirəni göstərin.

  A) Sənədləşmə, inventarizasiya, qiymət, qruplaşdırma, nəzarətedicihesablar, normalaşdırma, planlaşdırma və limitləşdirmə, təhlil və nəzarət

  B) Qiymət.

  C) Qruplaşdırma.

  D) Balans.

  E) Sənədləşmə, inventarizasiya.

  .
  308. İdarəetmə uçotunda informasiya istifadəçiləri hansilrdır?

  A)Müxtəlif səviyyələrdə idarəetmə heyəti.

  B) Müəssisə ilə müəyyən münasibətdə olan hüquqi və fiziki şəxslər.

  C) Kreditorlar.

  D) Vergi orqanları.

  E) Səhmdarlar.

  309. Aktivlər dedikdə nə başa düşülür?

  A)Keçmiş dövrdə aid olan fəaliyyət nəticəsində yaranmış, müəssisənin nəzarətində olan və gələcəkdə iqtisədi mənfəət gözlənilən resurslardır

  B) Aktivlər dedikdə müəssisənin qiymətli kağızları və pul vəsaitləri başa düşülür

  C) Aktivlər dedikdə müəssisənin kapitalı başa düşülür

  D) Aktivlər dedikdə maddi və qeyri-maddi aktivləri başa düşülür

  E) Aktivlər dedikdə müəssisənin uzunmüddətli aktivləri başa düşülür


  310Köhnə hesablar planında istehsalın təşkili və idarə edilməsi ilə bağlı hansı hesablar nəzərdə tutulmuşdur?

  A)26 №-li“Ümumtəsərrüfat xərcləri” hesabı

  B) 23 №-li “Köməkçi istehsalat hesabı ”

  C) 20 №-li “Əsas istehsalat hesabı ”

  D) 31 №-li “Gələcək dövrlərin xərcləri” hesabı

  E) 83 №-li “ Gələcək dövrlərin gəlirləri “ hesabı

  311Mühasibat uçotunda əməliyyat hesabları hansilardır?

  A) Əsas aktiv və əsas passiv hesablar

  B) Fondlar və kapitallar hesabları

  C) Pul passivləri və hesablaşmalar

  D) Kalkulyasiyaedici, toplayıcı – bölüşdürücü, maliyyə nəticəli hesablar

  E) Satış hesabları, mənfəət və zərərlər hesabı, mənfəətin istefadəsi hesabı


  313. Hesabların bağlanması dedikdə nə başa düşülür)

  A) Hesabların bağlanması o deməkdir ki, bu hesabın dövriyyəsi başqa hesablara köçürülür və bu hesabda heç bir qalıq qalmır

  B) Hesabların bağlanması o deməkdir ki, hesabda debet və kredit dövriyyəsi arasındakı fərq həmin hesabın digər tərəfinə yazılır, məbləğlər bərabərləşir və qalıq qalmır

  C) Hesabın bağlanması dedikdə hesabda debet və kredit dövriyyəsinin hesablanması və son qalığın çıxarılması başa düşülür

  D) Hesabın bağlanması dedikdə axşam hesablardakı məbləğlərin bir toplanması

  başa düşülür

  E) Hesabın bağlanması dedikdə sintetik hesabın yekununun uyğun analitik hesablarda tutuşdurulması başa düşülür

  Mühasibat uçotunun 2 yarım sistemə bölünməsinin zəruriliyi

  314 A) Yeni hesablar planına keçmək, uçotun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması

  B) Avropa birliyinə inyeqrasiya və Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq

  C) Yeni hesablar planına keçmək və uçotun kompüterləçdirilməsi

  D) Uçotun Beynəlxalq Standartlara uyğunlaşdırılması və Beynəlxalq Uçot sistemləri

  E) Ticarət təşkilətlarına üzv olmaq şərti.

  315Mühasibat (maliyyə) uçotunu kimlər aparmalıdır?

  A)Bütün hüquqi və fiziki şəxslər

  B) Dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər

  C) Yalnız fiziki şəxslər

  D) Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ölkə ərazisində bütün hüquqi şəxslər

  E) Ölkə ərazisində yerləşən xarici hüquqi şəxslər
  316. Təsərrüfat əməliyyatı dedikdə nə başa düşülür?

  A) Müəssisənin əmlakının, öhdəliklərinin və kapitalların təşkilində baş verən dəyişiklikləri təsdiq edən aktlar

  B) Müəssisənin əmlakının tərkibində baş verən dəyişikliklər

  C) Müəssisənin yalnız istehsal fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əməliyyatlar

  D) Müəssisənin xüsusi kapitalının təşkilində baş verən dəyişikliklər

  E) Əməliyyatların hesablarda ikitərəfli qeyd edilməsi

  317İdarəetmə uçotunun prinsiplərini əks etdirəni göstərin.

  A) Müəssisə fəaliyyətinin fasiləsizliyi, vahid plan-ölçü vahidindən istifadə, müəssisə bölmələrinin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, ardıcıllıq yolu ilə keçən və təkrarən istifadə edilməsi, daxili hesaba göstəricilərinin formalaşması, büdcə metodunun tətbiqi, dolğunluq və analitik, dövrilik.

  B) Daxili hesabat göstəricilərinin formalaşması.

  C) Müəssisə fəaliyyətinin fasiıləsizliyi.

  D) Bazis bərabərliyi.

  E) “Bu necə olub” çağırışı.

  Müstəqim xərclərə hansı xərclər daxil edilir


  1. 318Konkret məhsul istehsalı ilə biləvasitə əlaqədar olan xərclər - əmək haqqıÜmumistehsalat xərcləri.

  2. Ümumtəsərrüfat xərcləri

  3. Məhsul satışı ilə əlaqədar olan xərclər.

  4. Gələcək dövr xərcləri.

  319. Qeyri müstəqim xərclərə hansı xərclər daxil edilir  1. Ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərcləri.

  2. Məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər.

  3. Məhsul satışı ilə əlaqədar olan xərclər.

  4. Gələcək dövrlərin xərcləri.

  5. Tikinti üzrə xərclər.

  320


  . İdarəetmə uçotu özündə hansı uçot informasiyalarını əks etdirir?

  A)Məhsul istehsalına iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin və onların satışı üzrə

  xərclərin uçotu üzrə informasiyalar

  B) İş və xidmətlərin uçotu üzrə məlumatları

  C) Satış proseslərinin uçotu üzrə məlumatları

  D) İstehsal proseslərinin uçotu üzrə məlumatları

  E) İdarəetmə və istehsalın təşkili üzrə xərclərə dair məlumatlar.
  321. Transfert əməliyyatı nədir?

  A)  Yüklə 1,45 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə