İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir


Məsuliyyət mərkəzi öz məhsulunu müəssisə daxilində digər məsuliyyət mərkəzinə verməsi və ya digər təşkiləta satmasıYüklə 1,45 Mb.
səhifə6/9
tarix27.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Məsuliyyət mərkəzi öz məhsulunu müəssisə daxilində digər məsuliyyət mərkəzinə verməsi və ya digər təşkiləta satması

B) Məsuliyyət mərkəzi öz məhsulunu digər təşkilətlara satması

C) Məsuliyyət mərkəzi öz məhsulunu daxili istehsal üçün sərf etməsi

D) Məsuliyyət mərkəzinin məhsulları müəssisə daxilində istehlak olunarsa

E) Məsuliyyət mərkəzində transfert əməliyyatı aparılmır.


322. Aktivlərin rentabelliyi necə müəyyən olunur?

A) AR =


B) AR =


 1. AR =
 1. AR =
 1. AR =

Burada


AR – Aktivlərin rentabelliyi

M - Mənfəət

A - Aktivlər

MG - Morjinal gəlir

BM - Balans mənfəət
323. İnvestisiya mərkəzinin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur?


 1. Mənfəət; aktivlərin rentabelliyi; qalıq mənfəəti; iqtisədi əlavə dəyər

 2. Balans üzrə aktivlərin dəyəri; hərəkətdə olan aktivlər

 3. Dövriyyə kapitalı; qalıq mənfəəti

 4. Dövriyyə kapitalı; qalıq mənfəəti;

 5. Amortizasiya olunan aktivlərin dəyəri; iqtisədi əlavə dəyər.

324. Məsuliyyət mərkəzi dedikdə nə başa düşülür ?

A) Məsuliyyət mərkəzi dedikdə qərar qəbul etmək hüquqi və imkanı olan məsul şəxsin ( menecerim) rəhbərlik etdiyi fəaliyyət sahəsi başa düşülür

B) Məsuliyyət mərkəzi dedikdə istehsalat bölmələri üzrə uçotun təşkili və aparılması başa düşülür

C) Məsuliyyət mərkəzi dedikdə məhsul növləri üzrə xərclərin uçotunun təşkili və aparılması başa düşülür

D) Məsuliyyət mərkəzi dedikdə müəssisənin nəzarət üçün ayrilən hissəsidir

E) Məsuliyyət mərkəzi dedikdə məsariflərə, mənfəətə və investisiya mərkəzi üzrə uçotu aparılması nəzərdə tutulur.
325. İstehsalın həcminə olan münasibətinə görə xərclər neçə təsnifləşdirilir?

A) Daimi və dəyişən xərclər

B) Müstəqim və qeyri müstəqim xərclər

C) Əsas və üstəlik xərclər

D) Planlaşdırilən və planlaşdırılmayan xərclər

E) Məhsuldar və qeyri məhsuldar xərclər

326. Hansı xərclər daimi xərclər adlanır?

A) İstehsalın həcminin dəyişilməsindən asılı olmayan xərclər

B) İstehsalın həcmindən birbaşa asılı olan xərclər

C) Məhsul istehsalı ilə biləvasitə bağlı olmayan əmək haqqı və material məsarifləri

D) Planlaşdırilən və qaytarılan xərclər

E) Sadə və kompleks xərclər

3
328Köməkçi istehsalat üzrə xərclərin analitik uçotu hansı uçot registrində aparılır?

A) Köməkçi istehsalat üzrə istehsalat hesabatında )

B) Məsariflərin uçotu jurnalında

C) Müvafiq ilk sənədlərlə

D) İşlərin və xərclərin uçotu jurnalında

E) 10 №-li jurnal orderdə

329Təmir emalatxanasında texnikanın təmirə verilməsi üçün hansı sənəd tərtib olunur? A)Təmir üçün nöqsan cədvəli

B) Traktorçu maşinistin uçotu vərəqəsi

C) Əmtəə nəqliyyat qaiməsi

D) Yerinə yetirilən işlərin uçotu vərəqəsi

E) Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqəsi
330. Əsas vəsaitlərin əsaslı təmiri başa çatdıqdan sonra hansı sənədlə istismara verilir?

A)Təmir olunmuş və yenidən qurulmuş obyektlərin qəbul təhvil aktı

B) Əsas vəsaitlərin qəbul təhvil aktı

C) Traktorçu maşinistin uçotu vərəqəsi

D) Traktorun yol vərəqəsi

E) Texniki passport


331. Əsas vəsaitlərin təmirinin hansı növləri var?

A) Əsaslı təmir

B) Texniki qulluq

C) Orta təmir

D) Cari təmir

E) Əsaslı təmir; orta təmir; cari təmir

332. Tam amortizasiya olunan əsas vəsaitlərdən sonra amortizasiya hesablanırmı?

A)Hesablanmır

B) Sürətləndirilmiş həcmdə hesablanır

C) Hesablanır

D) Azaldilən həcmdə hesablanır

E) Müəssisə rəhbərinin rəyindən sonra hesablanır


333Müəssisənin uçot siyasəti nədir?

A) Maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim edilməsi üçün müəssisə tərəfindən qəbul edilmiş hüquqi normativ sənədlərə zidd olmayan və onun iş xüsusiyyətlərinə uyğun olan prinsiplərin, əsasların, şərtlərin, qaydaların və təcrübələrin məcmusudur

B) Müəssisədə uçot işlərinin təşkilidir

C) Müəssisədə gəlir və xərclərin uçotunun düzgün təşkilidir

D) Müəssisənin maliyyə hesabının tərtib və təqdim edilməsi üçün qaydadır

E) Müəssisədə mühasibat uçotunun yenidən qurulması üsuludur


334 Ezamiyyə xərcləri məhsulun maya dəyərinin tərkibinə necə daxil edilir?

A) Müəyyən edilmiş qanunçuluq əsasında ilk sənədlər əsasında aid edilir

B) Daxil edilmir

C) Faktiki xərclər əsasında daxil edilir

D) Müəssisə rəhbərinin verdiyi əmr ilə daxil edilir

E) Mənfəət hesabına silinir


335. Hansı əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmır?

 1. Məhsuldar heyvanlardan, öküzlərdən, kitabxana, fondundan, istismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələrdən, tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlərdən, incəsənət əsərlərindən, ümumi istifadə olan avtomobil yollarından

 2. Yaşayış binalarından, torpaq sahələrindən, və təbiətdən istifadə obyektlərindən

 3. Cavan çoxillik əkmələrindən, məhsuldar malqara və iş heyvanlarından, kitabxana fondundan

 4. Çoxillik əkmələr, məhsuldar mal-qara və iş heyvanları, inzibati idarə və yaşayış binalarından

 5. Yaşayış binalarından, çoxillik əkmələrdən iş heyvanlarından

336. Mənfəət və zərərlər hansı mənbələr hesabına formalaşır?(

A)Məhsul ( iş xidmət) satışının, sair gəlir və xərclərin, satışda kənar gəlir və xərclərin maliyyə nəticələri hesabına.

B) Nizamnamə kapitalı, satışdan kənar gəlirlərin və xərclərin maliyyə nəticələri sair gəlir və xərclərin maliyyə nəticələri hesabına

C) Yığım fondu, kapitallar, bank kreditləri, məhsul, ( iş xidmət) satışının maliyyə nəticələri hesabına

D) İstehlak fondunun, satışdan kənar gəlirlərin və xərclərin, maliyyə nəticələrinin, istehlak fondunun hesabına

E) Məhsul (iş xidmət) satışının maliyyə nəticələri, kapital qoyuluşu, bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına
337Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə görə əsas vəsaitlərin amortizasiyasının hansı metodu tətbiq edilir?

A)Qalığın azaldılması metodu

B) Məlumatların məbləği metodu

C) Bərabər ölçülü hesablama metodu

D) Ədədlərin cəmi metodu

E) Bərabər ölçülü hesablama və ədədlərin cəmi metodları.


338Amortizasiya hesablanarkən qalığın azaldılması metodu nəyi nəzərdə tutur?

A)Qalığın azaldılması metodu aktivlərin faydalı xidmət müddətində amortizasiya hesablanan məbləğin azaldılmasını nəzərdə tutur

B) Qalığın azaldılması metodu hər il aktivin dəyərinin bərabər məbləğdə azaldılmasını nəzərdə tutur

C) Qalığın azaldılması metodu aktivin faydalı xidmət müddətində amortizasiya məbləğinin artırılmasını nəzərdə tutur

D) Bu metodda hər il aktivin ilk dəyərindən bərabər məbləğdə amortizasiya hesablanması nəzərdə tutulur

E) Bu metodda amortizasiya ayırmalarının hər il ikiqat artırılmaqla hesablanması nəzərdə tutulur

İllik amortizasiya məbləği bərabər ölçülü hesablama metodunda hansı qaydada hesablanır? (

339


A) Am = İlk dəyəri ləğv dəyəri

xidmət müddəti

B) Am = İlk balans dəyəri

xidmət müddət


C) Am = İlk dəyəri + təmir xərcləri

istismar müddəti

D) Am = Köhnəlmə məbləği

istismar müddəti

E) Am = İlk dəyər + təmir xərci – qalıq dəyəri

istismar müddəti

Burada Am - illik amortizasiya məbləğidir
340 Mühasibat uçotunda qeyri-maddi aktivlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? A) Qeyri - maddi aktivlər dedikdə fiziki əsası olmayan, lakin sahibkarınimtiyazı və hüquqi əsasında dəyər yaradan dövriyyədən kənar aktivlər nəzərdə tutulur

B) Qeyri - maddi aktivlər dedikdə uzun müddət istifadə edilən və gəlir gətirən dövriyyədən kənar aktivlər nəzərdə tutulur

C) Qeyri - maddi aktivlər dedikdə torpaq sahəli və təbiətdən istifadə obyektləri nəzərdə tutulur

D) Qeyri - maddi aktivlər dedikdə yalnız patentlər, lisenziyalar, ticarət markaları və əmtəə nişanları nəzərdə tutulur

E) Qeyri - maddi aktivlər proqram məhsulları ixtiralar, təşkilətı xərclərdən ibarətdir .

341.Kalkulyasiyanın hansı növləri vardır?


A) Plan kalkulyasiyası, hesabat (faktiki) kalkulyasiya; gözlənilən ( təxmini) kalkulyasiya normativ kalkulyasiya; layihə (smeta) kalkulyasiyası

B) Normativ kalkulyasiya gözlənilən (təxmini) kalkulyasiya

C) Layihə - (smeta ) kalkulyasiyası; plan kalkulyasiyası

D) Plan kalkulyasiyası, hesabat kalkulyasiyası

E) Smeta kalkulyasiyası; normativ kalkulyasiya
342. Plan kalkulyasiyası nədir?

A) Cari məsarif normaları əsasında nəzərdə tutulan və ictehsal prosesində normalar dəyişdikcə hesablanan kalkulyasiya

B) Hesabat dövrü ərzində məsariflər üzrə hesablanan kalkulyasiya

C) Hesabat dövrü ərzində baş verən ilin sonuna qədər baş verməsi gözlənilən xərclər üzrə hesablanan kalkulyasiya

D) İl ərzində baş verən faktiki xərclər əsasında hesablanan kalkulyasiya

E) Mütərəqqi norma və normativlər əsasında hesablanan kalkulyasiya


343. Marjinal gəlir necə hesablanır?

 1. Məhsul satışından daimi xərclər çıxılır.

 2. Ümumi gəlirdən mənfəət çıxılır.

 3. Ümumi gəlirdən maya dəyəri çıxılır.

 4. Məhsul satışından əldə edilən gəlirdən dəyişən xərclər çıxılır.

 5. Ümumi gəlirdən əmək haqqı çıxılır.

344. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün xərclər hansı növə bölünür? Müstəqim və qeyri müstəqim xərclər.

A)Dəyişən, daimi xərclər, nəzərə alınan və nəzərə alınmayan xərclər; qaytarılmayan xərclər, xəyali xərclər, taqsırlandırma xərcləri.


 1. Sadə və mürəkkəb xərclər.

 2. Əsas və üstəlik xərclər.

 3. Sabit və dəyişən xərclər

 4. Müstəqim və qeyri müstəqim xərclər.

345. 202 №-li “İstehsal məsrəfləri” hesabının debetində nə əks etdirilir?

A) İl ərzində istehsal sahələri üzrə məhsul istehsalına çəkilən xərclər əks etdirilir

B) İl ərzində istehsal sahələrindən alınan məhsullar əks etdirilir

C) İl ərzində məhsul istehsalına xərclərlə məhsulun normativ maya dəyəri arasındakı fərq əks etdirilir

D) İl ərzində məhsul istehsalına çəkilən natamam maya dəyəri üzrə xərclər əks etdirilir

E) İl ərzində normativ maya dəyərinin uçotu sistemində norma üzrə xərclər əks etdirilir

346İdarəetmə uçotu ilə maliyyə uçotu arasındakı fərqləndirici əlamətlərini göstərin

A) Uçotun qaydaya salınma dərəcəsi, informasiyanın dürüstlüyü, uçotun məqsədi, informasiya istifadəçiləri, hesabatın təqdim edilməsi, məsrəflərin qruplaşdırılması, uçotun aparılması metodları, informasiyaların açıqlığı və s.

B) Uçotun məqsədinə, informasiyanın dərəcəsinə görə

C) İnformasiya istifadəçilərinə görə, uçotun strukturuna görə fərqlər və s.

D) Məsrəflərin qruplaşdırılması, uçotun aparılması metodları, uçotun düzgün aparılmasına məsuliyyət, ölçü vahidi göstəriciləri, hesabatın təqdim edilməsi və s.

E) Qaydaya salınması dərəcəsinə görə, informasiyanın düzgünlüyünə görə
347İdarəetmə uçotunun prinsiplərini göstərin

A) Müəssisə fəaliyyətinin fasiləsizliyi, planlaşdırma və uçot üçün eyni ölçü vahidindən istifadə, müəssisə bölmələrinin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, idarəetmə məqsədilə ilkin və aralıq informasiyalardan təkrar istifadə edilməsi, daxili hesabat göstəricilərinin formalaşması, kommersiya fəaliyyətində məsrəflərlə, maliyyə ilə idarəetmənin büdcə metodunun tətbiqi, dolğunluq və analitiklik, dövrilik

B) Müəssisə bölmələrinin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, idarəetmə məqsədilə ilkin və aralıq informasiyalardan istifadə edilməsi, daxili hesabat göstəricilərinin formalaşması

C) Kommersiya fəaliyyətində məsrəflərə maliyə ilə idarəetmənin büdcə metodunun tətbiqi, dolğunluq və analitiklik, dövrilik

D) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi, planlaşdırmada və uçotda vahid ölçü vahidindən istifadə edilməsi

E) Daxili hesabat göstəricilərinin formalaşması, müəssisə fəaliyyətinin fasiləsizliyi, müəssisə bölmələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi


348Məhsulların maya dəyəri kalkulyasiya edildikdə müəssisələrin sənaye istehsalında hansı metodu tətbiq edilir?

A)Mərhələ

B) Proporsional

C) Sadə


D) Əmsal

E) Sifariş


349Ayrı-ayrı istehlakçının sifarişi ilə məhsul hazırlanan istehsalatlarda kalkulyasiyanın hansı metodu tətbiq olunur?

A)Sifariş

B) Birləşdirmə

C) Mərhələ

D) Birbaşa

E) Normativ


350. Xərclərin uçotu obyektində 1 adda məhsul əldə ediləndə kalkulyasiyanın hansı metodu tətbiq edilir?

A) Sadə

B) əmsal

C) Sifariş

D) Mərhələ

E) Normativ
351. İstehsal məsrəflərinin uçotu metodlarına aiddir.

A) Normativ

B) Mərhələ

C) Sifariş

D) Hamısı

E) Heç biri


352.Əlavə məhsula olan məsrəflərin çıxılma metodu aşağıdakı hansı halda tətbiq edilir? A) Məhsulların maya dəyəri hesablandıqda - məhsullar tərkibinə görə əsas və əlavə məhsula bölünür

B) Məhsulların maya dəyərinin hesablanması üçün kənd təsərrüfatı müəssisələrində

C) Ayrı-ayrı istehlakçının sifarişi ilə məhsul hazırlanan isehsalatlarda

D) İstehsəldən bir neçə növ məhsul alındıqda və həmin məhsullar üçün əmsallar müəyyən edildikdə

E) K/t müəssisələrinin sənaye istehsalında
353.“Direkt-kostinq” sistemi üzrə uçotda məhdudlaşdırılmış, disəldılmış maya dəyəri məsrəf obyektləri üzrə necə planlaşdırılır və uçota alınır?


 1. Maya dəyəri yalnız dəyişən xərclər hissəsində planlaşdırılır və uçota alınır. Xərclərin qalan hissəsi (daimi xərclər) kalkulyasiyaya daxil edilmir, ancaq dövri olaraq maliyyə nəticəsinə silinir.

 2. Maya dəyəri yalnız daimi xərclər hissəsində planlaşdırılır və uçota alınır.

 3. Maya dəyəri bütün xərclər hissəsində planlaşdırılır və uçota alınır.

 4. Maya dəyərində yalnız satışla əlaqədar olan xərclər planlaşdırılır və uçota alınır.

 5. Maya dəyəri yalnız müstəqim xərclər hissəsində uçota alınır.

354“Standart-kostinq” sistemi üzrə maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsində nə əsas götürülür

A) İstehsal başlanana qədər standart kalkulyasiyanı tərtib etmək və faktiki xərclərin uçotu yolu ilə müstəqim istehsal məsrəflərinin tənzimlənməsinə yönəldilmiş idarəetmə uçotu sistemində standartdan kənarlaşmanın müəyyən edilməsi əsas götürülür.

B) Maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsində müstəqim xərclər əsas

götürülür.

C) Maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsində qeyri müstəqim xərclər

əsas götürülür.

D) Maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsində normadan kənar xərclər

əsas götürülür.

E) Maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsində dəyişən xərclər əsas

götürülür.
355. Daimi xərclərə hansı xərclər daxil edilir?

A) Binaların saxlanması xərcləri, amortizasiya, reklam xərcləri, idarə aparatı işçilərinin əmək haqqı.

B) Köməkçi istehsalat xərcləri.

C) Əsas istehsalat xərcləri.

D) Gələcək dövrlərin xərcləri.

E) Əsas istehsalat fəhlələrinin əmək haqqı.


356. Dəyişən xərclərə hansı xərclər daxil edilir?

A)Xammal və material xərcləri, istehsalat işçilərinin əmək haqqı.

B)Ümumistehalat xərcləri

C)Ümumtəsərrüfat xərcləri.

D)Üstəlik xərclər.

E) Abunə xərcləri

357. Aşağıdakilardan hansı nəzarət oluna bilən məsrəfləri tam təsvir edir?

A) Büdcəyə görə məsul şəxsin təsir göstərə bildiyiməsrəf

B) Büdcəyə nəzarət müqayisələrini aparmaq üçün dinamikası asanlıqla təhlil olunabilənməsrəf.

C) Artıq qəbul edilmiş qərar nəticəsində yaranmış və qisə dövrdə dəyişdirilməsimümkünolmayanməsrəf.

D) Fəaliyyət və ya biznesin mövcud olmadığı həldə həmin fəaliyyət və ya biznesləbağlıaradan qaldırılacaq müvafiqməsrəflər.

E) Heç biri


358 Aşağıda verilən bəndlərdən hansı müəssisənin kreditlərə nəzarət departamentidaxilindəuyğun məsrəfvahidləridir?

  1. Stasionarməsrəf

  2. Müştəri hesabı

  3. Daxil olançeklər

A)(ii) və(iii) B) ancaq(ii) C) ancaq(iii)

D)ancaq(i) E) (i), (ii) və(iii)

359. Aşağıdakilərdan hansı dövrü məsrəfi tam təsviredir?

A) Müəyyən vaxt dövrünə aid olan, mal-material ehtiyatının qiymətləndirilməsinədaxiledilməyən və dövr üzrə xərclər kimi çıxılanməsrəf.

B) Dövrlər arasında ixtiyarı proporsional paylanma aparmadan müvafiq dövrə asanlıqlaaidedilə bilənməsrəf.

C) Mal-material ehtiyatının dəyərinə daxil edilən və dövr ərzində istehsal olunanməhsulvahidinə əsasən təyin edilən məsrəf. Mal-material ehtiyatı satılan zaman bu məsrəfdövrüzrə xərc kimi qeydolunur.

D) Hər dövrdə, məsələn, hər ay və ya rüb, müntəzəm olaraq yarananməsrəf.

E) Heç biri

360. Şirkətin hazırladığı bütün məhsulların istehsalına nəzarət etmək üçün dörd supervayzerfəaliyyətgöstərir. Bu supervayzerlərə ödənilən əmək haqqı aşağıdakilardan hansıdır

A) İstehsal üzrə qaiməməsrəfləri

B) Birbaşa istehsalxərcləri

C) Birbaşa əməkməsrəf

iD) İnzibati qaiməməsrəfləri

E) Heç biri

361. Sabit məsrəflərə xas olanxüsusiyyət:

A)Rəhbərliyin nəzarət hüdudlarıxaricindədir

B) Hasilətın bir vahidi üzrə sabit olur

C) İstehsal həcmləri dəyişəndə cəmi sabit məsrəflər sabitqalır

D) İstehsalın həcminə uyğun olaraq dəyişir

E) Qrafikde artan olaraq ifadə olunur

362Material partiyasının optimal miqdarı nəyi təyinedir?l

A) kumulyativ istehsalmiqdarını

B) yenidən sifarişmiqdarını

C) yenidən sifarişsəviyyəsini

D) istehsal üçün mal-material ehtiyatısəviyyəsini

E) Heç biri

363şMəhsula olan tələbat üç aylıq dövr üzrə 12,500 ədəddir. Hər məhsul vahidinin satınalmaqiyməti$15 və bir sifariş üzrə məsrəf $20 təşkiledir.Bir məhsul vahidinin illik saxlanma məsrəfi satınalma qiymətinin 10%həcmindədir.Optimal sifariş miqdarını hesablayın (cavabıyuvarlaqlaşdırın). (

A) 866 B) 816 C) 577 D) 1155 E) 972

364. Mal-material ehtiyatında saxlanilən müəyyən məhsulla bağlı məlumat aşağıdakıkimidir:

Gündəlik ortaistifadə 400 ədəd

Maksimal gündəlikistifadə 520ədəd

Minimal gündəlikistifadə 180ədəd

Mal-material ehtiyatının doldurulması sifarişinin yerinə yetirilmə vaxtı10 - 15günYenidən sifarişmiqdarı 8,000ədəd

Mal-material ehtiyatınıntükənmə hallarınınqarşısını alanyenidənsifarişsəviyyəsi(ədədlə) nə qədərolar? (

A) 7800 B) 6000 C) 5000 D) 12000 E) 8000

365İşçi qüvvəsinin aşağıda təsvir olunan məsrəf qrafikinə verilmişifadələrdən hansı uyğungəlir?безымянный

A) İşəmuzd ödəniş sistemi və minimal sabit əməkhaqqı

B) Tam işəmuzd ödənişsistemi

C) Tam olaraq vaxta əsaslanan ödənişsistemi

D)Differensial işəmuzd ödənişsistemi

E) Düzgün təsvir verilməyib


366. İstehsal məsrəflərinin uçotu metodlarına aiddir

A) Normativ

B) Sifariş

C) Mərhələ

D) Hamısı

E) Heç biri
368Əlavə məhsula olan məsrəflərin çıxılma metodu aşağıdakı hansı halda tətbiq edilir?

A)Məhsulların maya dəyəri hesablandıqda - məhsullar tərkibinə görə əsas və əlavə məhsula bölünür

B) Məhsulların maya dəyərinin hesablanması üçün kənd təsərrüfatı müəssisələrində

C) Ayrı-ayrı istehlakçının sifarişi ilə məhsul hazırlanan isehsalatlarda

D) İstehsəldən bir neçə növ məhsul alındıqda və həmin məhsullar üçün əmsallar müəyyən edildikdə

E) K/t müəssisələrinin sənaye istehsalında


369.Şirkətin zərərsizlik nöqtəsi il üzrə 6,000 ədəd məhsul vahidi həcmindədir. Satış qiymətibirməhsul vahidi üzrə $90, dəyişən məsrəflər isə $40 təşkil edir. Şirkətin illik sabitməsrəflərinihesablayın?

A) 300000 B) 240000 C) 540000 D) 120 E) 100


370. Şirkət istehsal etdiyi məhsulun bir vahidini $16 qiymətinə satır. Ay üzrə sabit məsrəflər$76,800məbləğində olmuşdur. Məhsulun mənfəət/həcm əmsalı 40%-ə bərabərdir. Faktikisatışların$224,000 olduğu dövrdə, Z şirkətinin təhlükəsizlik marjasını (məhsul vahidlərinin sayıilə)hesablayın.

A) 2,000ədəd B) 12,000ədəd C) 14,000ədəd D) 32,000ədəd E) 12,000 ədəd


371. Fəaliyyətlərinin nəticələrinə görə müəssisələr idarəetmə uçotunu aparan əməkdaşlar hansı məsuliyyətə cəlb oluna bilər

 1. nizam intizam

 2. inzibati və cinayət

 3. maliyyə

 4. cinayət

 5. heç bir məsuliyyət daşımırlar.

372. Müəssisənin biznes mühitinin hansı iştirakçiları kənar iştirakçilara aid edilmir

 1. şirkətlərin müşahidə şuraları

 2. dövlət orqanları

 3. rəqabət aparan müəssisələr

 4. banklar və kredit təşkilətları

 5. daimi alıcilər

373. Müəssisədə idarəetmə uçotonun təşkili və aparılmasına cavabdeh olan şəxs nəyə əsasən vəzifəyə təyin olunur

 1. müəssisə rəhbərinin əmrinə

 2. səhmdarların ümumi yiğincağının qərarına

 3. Az. Respublikası Maliyyə Nazirliyinin göstərişinə

 4. müəssisənin struktur bölmələrinin rəhbərinin əmrinə

 5. təssçilərin qərarına

374. Şirkət realizə olunacaq məhsulun maya dəyərini 2000000 manat məbləğində planlaşdırıb. O cümlədən daimi məsrəflər 400 000 manat dəyişən məsrəflər isə ümumi satışın 75% ni təşkil edir. Şirkət satışın həcmni nə qədər planlaşdırır.

  1. 2 133 333 manat

  2. 2 666 667 manat

  3. 2 400 000 manat

  4. 4 200 000 manat

  5. 3 200 000 manat

375.Məsrəf mərkəzləri üçün mövcud hesabatların tərkibinə həmçinin aşağıdakilar daxıl edilə bilər

A. istehsal planı

B. gəlirlər və xərclər üzrə büdcə

C. pul vəsaitləri hərəkəti üzrə büdcə

D. satış planı

E. məhsulun istehsalı və satışı üzrə büdcə

376. Baş büdcənin hazırlanması prosesində ilkin başlanğıc nöqtə hansı büdcənin tərtibi hesab olunur


 1. satış büdcəsi

 2. istehsal büdcəs

 3. kommersiya xərcləri büdcəsi

 4. heç biri

 5. satışın maya dəyəri büdcəsi

377. Müəssisə 400 məhsul vahidi istehsal edir. Məsrəflərin ümumi məbləği 80. 000 manat təşkil edir.Bu xərclərin daxilində daimi xərclərin məbləği 30. 000 manatdır.Müəssisənin məsrəflərinin dəyişkən büdcəsi belə ifadə oluna bilər

 1. Y= 30000 + 125X

 2. Y = 80000 + 125 X

 3. Y= 50000 + 125 X

 4. Y= 70000 + 125X

 5. Y=60000 + 125X

378. Maliyyə planına aid edilir

 1. istehsal maya dəyəri üzrə büdcə

 2. ümumitəsərrüfat xərcləri üzrə büdcə

 3. audit planı

 4. heç biri

 5. proqnoz balans

379. Son qalıq aşağıdakilardan hansı birinə mənfi ola bilər

 1. gəlir və xərclər büdcəsində

 2. pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsində

 3. ehtiyyatların hərəkəti büdcəsi

 4. heç birində

 5. məhsulun istehsalı və satış büdcəsində

380. Daxili hesabatların əsasını təşkil edən nəzarət prinsipini aşağıdakilar ifadə edir

 1. bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilərhesabatlardan çıxardılır və hesabtlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxil edilir.

 2. bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər hesabatlardan çıxardılır

 3. hesabatlara həm tənzimlənən həm də tənzimlənməyən göstəricilər daxil edilir

 4. hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxil edilir

 5. cavablardan heç biri doğru deyil

381 Pul vəsaitləri büdcəsi hansından qabaq tərtib edilir

 1. proqnoz mühasibat balansı

 2. mənfəət və zərər planı

 3. kapital qoyuluşu büdcəsi

 4. heç biri

 5. satış büdcəsi

382.Aşağıdakı məqsədlər üçün istehsal güclərinin üç növü ( nəzəri, praktiki, normal) fərqləndirilir

 1. məsrəflərinin özünü aparmasının proqnozlaşdırılması

 2. istehsalın idarə edilməsi

 3. məsrəflərin uçotu

 4. maya dəyərinin kakulyasiyası

 5. qeyd edilənlərin hamsı doğrudur

383. Məsrəflər, ümumi gəlir, istehsalın həcmi və mənfəət arasındaki qarşılıqlı əlaqənin əsasını aşağıdakilərdan hansı təşkil edir

 1. məsrəflərin özünü aparmasının təhlili

 2. büdcələşdirmə

 3. müəsssənin idarə edilməsi

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. gəlirlərin formalaşmasının təhlili

384. Mürəkkəb fazilər - bu hesablamanın köməyi ilə aşağıdakilər müəyyən olunur.

A. hazırda mövcud olan pul vəsaitlərinin gələcək dəyərini

B.müəssisənin gələcək gəlirləri

C.vəsaitlərin maliyyələşdirilməsi xərcləri

D. heç bir cavab doru deyil

E. müəssisənin gələcək gəlirlərini

385. İstehsal alətinin səviyyəsi 4- ə bərabərdir. Bu aşağıdakilərdan nəyi ifadə edir.


 1. əgər satışın həcmi 10 % artırsa ,onda mənfəətin də həcmi 4 dəfə artır.

 2. qiymətin 4 vahid artırılması mənfəətin də o qədər artmasını

 3. əgər satışın həcmi 2dəfə artarsa, onda mənfəət 40% artır

 4. əgər satışın həcmi 10 % artarsa , onda mənfəət də 20 % artar

 5. əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəət də 10% artır

386. İdarəetmə uçotu nədir

A. müəssisənin idarəetmə sisteminin tərkib hissəsidir

B. təsərrüfat uçotunun tərkib hissəsidir

C. maliyyə uçotunun tərkib hissəsdir

D. heçbir cavab doğru deyil

E. vergi uçotunun tərkib hissəsidir

387. İdarəetmə uçotu aşağıdakilardan hansının altsistemini təşkil edir.


 1. Mühasibat uçotunun

 2. Statistik uçotun

 3. Maliyyə uçotunun

 4. Təsərrüfat uçotunun

 5. Vergi uçotunun

388.İcbari qaydalarla aparılma daha çox uçotun hansı növünə aiddir.

A. maliyyə uçotunda

B. operativ istehsal uçotunda

C. idarə etmə uçotunda

D.operativ istehsal və statistik uçotda

E. statistik uçotda

389.İdarəetmə hesabatlarının təqdim olunma müddəti


 1. müəssisənin idarəetmə heyəti tərəfindən müəyyən edilir.

 2. illik hesabat dövründən sonraki 90 gün müddətində

 3. rüblük -rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddətində

 4. 10 gündən bir

 5. aylıq - hesabat dövründən sonrakı ayın 20-nə kimi

390. İdarəetmə uçotunda informasiyanın təqdim olunma forması hansıdır.

 1. həm natural, həm də dəyər ifadəində ifadə

 2. pul vahidində

 3. maliyyə hesabatları dəyəər ifadəsində

 4. əmək ölçüsü ilə

 5. Baş kitabdan hesabların qalıqları üzrə

391. Aşağıdakilardan hansı idarəetmə uçotunun tərkib hissəsindəndir?

A. istehsalat uçotu

B. operativ uçot

C. verg və inzibati uçot

D. texniki uçot

E. müəssisənin maliyyə vəziyyətinin idarə edilməsi

392. İdarəetmə uçotu informasiyasından istifadə edənlərə aiddir.


 1. yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı

 2. müəssisənin rəhbəri

 3. struktur bölmə və şöbələrin rəhbərləri

 4. mühasibat işçiləri və mütəxəssislər

 5. heç bir cavab döğru deyil

393.İdarəetməuçotunun elementləri mühasibat uçotuna hansı normativ sənədlərlə daxil edilmişdir?

 1. MMUS - ə əsasən

 2. AR mülki məcəlləsi əsasən

 3. Mühasibat uçotu haqqında AR Qanunu, AR-da mühasibat uçotu və mühasibat hesabatlarının aparılması qaydaları , hesab planı və onun tətbiqi qaydalarına əsasən

 4. AR vergi məcəlləsi əsasən

 5. uçot siyasətinə əsasən

394. Beynəlxalq təcrübədə mühasibat uçotu hansı tərkib hissələrə bölünür?

 1. malyyə və darəetmə

 2. idarəetmə və büdcə uçotu

 3. operativ və statistik uçotu

 4. maliyyə və statistik uçotu

 5. operativ büdcə

395. İdarəetmə uçotu ilk dəfə harada yaranmışdır?

A. ABŞ da

B. Rusiyada

C. Almaniyada

D.Kanədəda

E. Yaponiyada

396.İdarəetmə qərarları hansı informasiyaya əsaslanır?


 1. qeyd edilənlərin hamısı

 2. plan və uçot

 3. texnoloji və uçot

 4. plan normativ

 5. uçot və analitik

397. İdarəetmə uçotunun təşkilinin sənədləşmə planında öz əksini tapır?

A). uçot üçün tələb olunan sənədlər və onlara olan tələbat

B). uçotun texniki rəsmiləşdrlməsi qaydası

C). uçot üçün tələb olunan sənədlərn doldurulma qaydası və cavabdeh şəxslər

D). heç biri doğru deyil

E). yuxarıda qeyd edilənlər

398. İdarəetmə uçotunun əsas məqsədi informasiyanın təqdim edilməsindən ibarətdir?

A. daxili istifadəçiyə

B. icra hakimiyyəti orqanlarına

C. xarici istifadəçilərə

D. a və b cavabları doğrudur

E. ictimaiyyətə

399. İdarəetmə uçotunun informasiyalarından istifadə edənlərə aiddir?

A. yalnız informasiyalardan təsərrüfat subyektinin daxilində istifadə edənlər

B. bu baş mühasibin iradəsindən asılıdır

C. yalnız informasiyalardan təsərrüfat subyektindən kənar istifadə edənlər

D. Bütün cavablar düzgündür

E. bütün cavablar səhvdir

400. Təşkilatın biznes məkanının hansı işçiləri kənar işçilərə aid edilir?


 1. korporasiyanın müşahidə şurası

 2. dövlətin şəxsində onun nümayəndələri

 3. rəqiblər

 4. təşkilətın əməkdaşları

 5. məhsulların daimi alıcilərı

401. Təşkilatda idarəetmə uçotunun təşkilinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsin həmin vəzifəyə kim təyin edir?

 1. Müəssisəniin rəhbəri

 2. səhmdarların ümumi iclası

 3. AR Maliyyə Nazirliyi

 4. bölmə rəhbərləeinin müavinləri

 5. Vergilər Nazirliyi

402.Təşkilatın biznes məkanının hansı işçiləri idarəetmə uçotu çərçivəsində formalaşan informasiyaların istifadəçiləri ilə hesab olunmur?

 1. məhsulların daimi alıciları

 2. təşkilatın əməkdaşları

 3. korporasiyanın müşahidə şurası

 4. təçkilətın bölmə rəhbərlərinin müavinləri

 5. rəqiblər

403. İqtisadi elementlər bölümündə xərclərin qruplaşdırılması zəruridir?

A.maliyyə uçotunda

B. strateji uçotda

C. idarəetmə uçotunda

D. bütün cavablar düzgündür

E. operativ uçotda

404.İdarəetmə uçotunun aparılmasi tənzimlənilir?


 1. təşkilətın özünün istəyi ilə

 2. beynəlxalq standartlar vasitəsilə

 3. vergi orqanlarının tələbi ilə

 4. milli standartlar vasitəsilə

 5. bütün cavablar düzgündür

405. İdarəetmə uçotu üzrə mühasibin əxlaq standartlarına aiddir

 1. bütün cavablar düzgündür

 2. uçot və hesabat üzrə qanunvericilik sənədlərinin vaxtında öyrənilməsi və istifadəsi

 3. norma və normativlərin nəzarət, kənarlaşmaların operativ təhlili

 4. kommersiya sirrinin qorunması

 5. kənarlaşmaların təhlili üzrə izahedici işləri həyata keçirmək

406. Aşağıda sadalanan funksiyalara görə daxili auditin vəzifələrini müəyyən edin

 1. mühasibat uçotunun hesablarının müxabirləşməsinə nəzarət, aktivlərin mövcudluğunun vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin düzgün yoxlanılması, resursların nğvlərinin istifadə effektivliyi

 2. mühasibat uçotunun informasiya sistemlərinin tətbiqi

 3. mühasibat hesabatının etibarlılığı haqqında profesional fikir formalaşdırmaq

 4. muhasibat uçotunun hesablarının müxabirləşməsinə nəzarət

 5. bütün xərclərə qənaət ehtiyyatlarının aşkara çıxarılması

407. İdarəetmə qərarlarının qəbulunda mühasib analitik rolu nədən ibarətdir?

 1. bütün cavablar düzgündür

 2. uçot kakulyasiya fəaliyyətinin təhlilini həyata keçirmək

 3. planlaşma və nəzarətdə rəhbərliyə kömək göstərmək

 4. müəssisənin bölmələrinin maliyyə nəticələri haqqında analitik hesabatları rəhbərliyə təqdim etmək

 5. Düzgün cavab yoxdur

408. İdarəetmə uçotunun həyata keçirəndə işçilər öz işlərinin nəticələrinə görə hansı məsuliyyət daşıyırlar?

 1. təşkilətın özünün daxilində intizam

 2. inzibati

 3. maliyyə

 4. heç bir məsuliyyət daşımır

 5. cinayət

409.Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraq bütün istehsallar aşağıdakilara bölünür?

 1. fərdi və kütləvi

 2. kütləvi seriyalı

 3. hasilat emal

 4. əsas və yardımçı

 5. əsas və köməkçi

410. İstehsal prosesində münasibətə ğörə məsuliyyət mərkəzi neçə yerə bölünür?

 1. əsas və funksional

 2. funksional və xətti

 3. əsas və əlavə

 4. əsas, yardımçı, köməkçi

 5. əsas və köməkçi

411.Həcmindən və buraxilan məhsulun müxtəlifliyindən asılı olaraq istehsalınaşağidakı tipləri var?

 1. köməkçi , individual, seriyalı və kütləvi

 2. birtərəfli

 3. əsas

 4. əsas və köməkçi

 5. köməkçi

412.Daxili hesabatların tərkibi və məzmunu nədən asılıdır

A. yuxarıda qeyd edilən bütün cavablar doğrudur

B. idarəetmə heyətinin peşəkar hazırlıq səviyyəsindən

C. müəssisənin həcmi və onun təşklati strukturundan

D. heç birindən asılı deyil

E. müəssisənin həcmindən

413. Material ehtiyyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün neçə metoddan istifadə olunur?


 1. 3

 2. 1

 3. 2

 4. 5

 5. 7

414.Lifo metodu dedikdə nə başa düşülür?

 1. axırıncı daxil olanbirinci buraxılır

 2. plan maya dəyəri

 3. birinci daxil olan birinci buraxılır

 4. plan və faktiki maya dəyəri

 5. faktiki maya dəyəri

415.Əməyin ödənilməsi prinsipləri hansilardır?

A.ədalətlilik maddi maraq

B. məcburilik könüllülük

C. maddi maraq, könüllülük

D. maddi maraq, məcburilik

E.məcburilik, ədalətlilik

416.Müəssisələrdə işçi heyyətinin iş vaxtının və hasilətının uçotu hansı sənədlərlə nizama salınır

A. normativ aktlarla

B. arayışla

C. xarici sənədlərlə

D. tabel uçotu vasitəsilə

E. daxili sənədlərlə

417.Aşağıda sadalananlardan hansı qərarların qəbulu zamanı relevantdan asağıdır?

A. daimi xərclər

B. relevant xərclər

C. tarixi dəyər

D. dolayı xərclər

E. dəyişən xərclər

418. Ümum marjınali artırmaq mümkündür?

A. dəyişən xərcləri azaltmaqla və məhsul vahidinin qymətini artırmaqla

B. məhsul vahdinin qiymətini artırmaqla

C. daimi xərclər azaltmaqla

D.dəyişən xərcləri azaltmaqla

E.məhsul vahidinin qiymətini azaltmaqla

419.Zərərsizliyin hansı modelləri mövcuddur?

A. iqtisədi və mühasibat

B. iqtisədi və maliyyə

C.mühasibat və auditor

D. mühasibat və qrafik

E. difrensial və statistik

420.Əməliyyat rıçaqı hesablanılır?

A. faizlə dəyər ifadəsində

B. natural ifadədə

C. dəyər ifadəsində

D. düzgün cavabı yoxdur

E. əmsal formasında

421.Əməliyyat rıçaqı mənfi kəmiyyətlə ola bilərmi?

A. bəli


B. nə birinci nə ikinci

C. xeyr


D. 1-ə bərabərdir

E. o bərabərdir

422. Əməliyyat riçaqı daha yüksəlir?

A. satışdan gəlir

B. dəyişənxərclər

C. xalis gəlir

D. ümumi gəlir

E.daimi xərclər

423.Məhsul satışından zərərlər mövcud olduqda qiymət dəyişməz aldıqda satışın həcminə necə təsir göstərir?

A. zərər artır

B.zərərə təsir göstərmir

C. zərər azalır

D. xalis gəlir azalır

E. xalis gəlir artır

424.Daşıyıcı məsrəflər aşağıdakı kimi çıxış edə bilər

A. məhsul

B. müəssisə

C.düzgün cavab yoxdur

D. iş yeri

E. sex


425.İstehsal həcminə görə münasiblik sahəsinə görə məsrəflər necə təsnifləşdirilir?

A. daimi və dəyişən

B. faktiki və plana görə

C. birbaşa və dolayı

D. istehsal və dolayı

E. umumi və orta

426. İstehsal həcminin artırılmasında məhsulun bir vahidinə düşən daimi məsrəflər necə dəyişir?


 1. azalırlar

 2. daimi olaraq qalırlar

 3. artırlar

 4. xətti asılılıqla dəyişirlər

 5. Sıçrayışla dəyişirlər

427. Dövrün xərcləri aiddir

 1. məhsulun satışına ümumi və inzibati xərclər

 2. kommunal xərclər

 3. faizə görə xərclər

 4. sexdəki istifadə edilmiş enerji

 5. istehsal binasının amortizasiyası

428.Aşağıdakialrdan hansı məsrəf daşıyıcısı kimi hesab edilə bilər?

A. sex


B. müəssisə

C. məhsul

D. müəssisənin filialı

E. istehsal vahidi

429.İstehsalın təşkili, idarəedilməsi və ona xidmətlə əlaqədar xərclər necə adlandırılır?


 1. üstəlik

 2. müstəqim

 3. qeyri müstəqim

 4. birelementli

 5. əsas

430.Tərkibinə ğörə xərclər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır?

 1. birelementli və kompleks

 2. əsas və qaimə

 3. daimi və dəyişən

 4. istehsal və istehsəldənkənar

 5. birbaşa və dolayı

431.Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna ğörə məsrəflər neçə yerə bölünür?

A. 2


B. 9

C. 7


D. 11

E. 15


432.Buraxılan məhsulun maya dəyərinin hesablanması üçün xərclər belə qruplaşdırılır?

 1. kalkulyasiya maddələri üzrə

 2. baş vermə yerləri üzrə

 3. məsuliyyət mərkəzləri üzrə

 4. iqtisədi elementlər üzrə

 5. mənfəət mərkəzləri üzrə

433.Xərclər kimi tanınma metodu üzrə məsrəflər belə təsnifləşdirilir?

 1. məhsul və dövrlər üzrə

 2. birbaşavə dolayı

 3. daimi və dəyişən

 4. birelementli və kompleks

 5. relevant və qeyri relevant

434.İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclər necə adLANIR?

 1. daimi

 2. DƏYİŞƏN

 3. BİRBAŞA

 4. İSTEHSAL

 5. dolayı

435. Hansı məsrəflər sadə məsrəflərə aid edilmir?

 1. sex xərcləri

 2. əmək haqqı

 3. Materiallar

 4. material və əmək haqqı

 5. amortizasiya

436.Məhsul istehsalının həcminin artması ilə əlaqədar nisbi daimi xərclərinin həcmi necə dəyişir?

A. azalır

B. dəyişmir

C.artır


D. azalır, artır

E. artır sonra azalır

437. İstehsalın hazırlanmasının və onun mənimsənməsi üzrə xərclər nədir?

A. xərc maddəsi

B. müstəqim xərc

C. xərc elementi

D. sair xərc

E. satışla bağlı xərc

438.Məsrəflərə nəzarətin neçə metodu var?

A.2


B.12

C.15


D.17

E.9


439.Çoxməqsədli uçot sistemində neçə uçot obyekti nəzərdə tutulur?

A.2


B. 9

C.7


D.11

E.13


440. Maya dəyəri nədir?

A. məhsulun istehsalı və satışına çəkilən canlı və əşyalaşmış əmək məsrəflərinin pulla ifadəsidir

B. məhsulun istehsalına çəkilən məsrəf

C.məhsulun istehsalına çəkilən canlı əmək sərfi

D.məhsulun istehsalına çəkilən məsrəfin cəmi

E. məhsulun satışına çəkilən xərc

441.Məsrəf elementi neşə qrupa bölünür?

A5.


B.9

C.12


D.14

E.7


442.Konkret məhsulun istehsalı ilə bağlı məsrəflər belə adlandırılır?

A. bir başa

B.dolayı

C.qaimə


D.əsas

E. köməkçi

443.Məhsulun istehsalı ilə bağlı xərclərin ümumiləşdirilməsi hansı hesab nəzərdə tutulmuşdur?

A.202


B.402

C. 404


D.111

E. 409


444.İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olan xərclər necə adlandırılır?

A. dəyişən

B. dolayı

C. istehsal

D.daimi

E.mürəkkəb445.İdarəetmə uçotunun metodunun işçi üsulları bunlardan hansıdır?

A. sənədləşdirmə

B. inventarlaşma

C. hesablar sistemi

D. mühasibat informasiya

E. ikili qeyd üsulu

446.İdarəetmə uşotunun məsrəfləri qruplaşdırılır və əks etdirilir

A. kalkulyasiya maddələri üzrə

B. məhsul növləri üzr

C. düzgün cavab yoxdur

D. hamsı

E.iqtisədi elementlər üzrə

447.Daxili idarəetmə hesabatlarının kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsi həyata keçirilir?

A. heş bir həldə dərc olunmur

B. hər rüb

C. müəssisə müflisləşəndə

D.müəssisə rəhbəri dəyişdikdə

E.hər il


448.İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu neçə qarşılıqlı elementi ozündə birləşdirir

A.3


B.12

C.17


D.19

E.11


449. Maya dəyərinin sturukturunda hansı xərcin xüsusi çəkisi yüksək olan istehsalat əmək tutumlu hesab edir?

A. əmək haqqı

B. material

C.amortizasiya

D.nəqliyyat xərcləri

E. enerji

450.Şərti daimi məsrəflər aşağıdakı kimi ifadə edilə bilər

A. Y=a


B. heç biri

C. Y= a-b

D. Y=bh

E.Y = bx


451.Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraq bütün istehsallar aşağıdakilara bölünür?

  1. fərdi və kütləvi

  2. əsas və yardımçı

  3. əsas və köməkçi

  4. hasılat və emal

  5. kütləvi seriyalı

452.Müəssisənin daxilində rolu və əhəmiyyətinə görə istehsalin aşağıdakı növləri var?

 1. əsas,köməkçi, xidmətedici

 2. əsas və köməkçi

 3. fərdi,seriyalı, kütləvi

 4. xidmətedici və köməkçi

 5. birtipli , əsas və köməkçi

453.Xərclərin tərifini ver?

  1. Aktivlərin azalması, öhdəliklərin artması

  2. istifadə edilmiş kapital qoyuluşları

  3. Nəqliyyat vəsaitləri

  4. Mənfəətin əldə edilməsi xərcləri

  5. Kommunal xərclərə sərf edilmiş vəsaitlər

455.Xərclərin uçotu obyekti nə deməkdir?

A.xərclərin yığılması və ölçülməsi həyata keçirən obyekt

B. kompleks məlumatlar

C. məhsulun vahidinə çəkilən xərclər

D. satışdan mənfəət

E. bitməmiş istehsalat

456.Əsas xərclər nə deməkdir?


 1. ümumi müstəqim xərclər

 2. sexin işi ilə əlaqədar xərclər

 3. məhsulun hazırlandığı zaman çəkilən xərclər

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. material xərcləri

457.Kodlaşdırma sisteminin tərifini verin

A. bir sira əşyaların rəmzlər sistemi informaasiyaların girişni yüngülləşdirir

B. standartlar

C. əmsallar

D. hesabların adları

E. nömrələr

458.İdarəetmə funksiyalarına görə bütün xərcləri bölmək olar


  1. istehsalat, inzibati, kommersiya

  2. məhsullara və dövrlərə

  3. aradan qaldırıla bilməyən

  4. umumi və orta

  5. yarımdaimi və yarımdəyişən

459.Normalar üzrə material xərcinin uçotu hansı sənəddə aparılır?

  1. sifariş kartı

  2. qaimədə

  3. anbarın uçot kartoçkasında

  4. mədaxil ordenində

  5. tələbnamadə

460.İdarəetmə uçotunun aparılması nəyi göstərir?

 1. vacib deyildir

 2. bu baş mühasibin isdəyindən asılıdır

 3. təşkilətın hər bir sturuktur bölməsi vacibdir

 4. hər bir təşkilət üçün vacibdir

 5. bütün cavablar döğrudur

461. Kütləvi informasiyanın vasitələrində idarəetmə hesabatının dərc olunması həyata keçirilir?

A. heç vaxt

B. hər ay

C. müntəzəm surətdə

D. ildə bir dəfə

E. hər rüb

462.Hansı məsrəflər dəyişən məsrəflərə aid deyil?


 1. amortizasiya

 2. əmək haqqı

 3. enerji

 4. xammal

 5. tara

463.Təxirə salınmış xərclərə hansı xərclər aiddir?

 1. gələcək dövrlərin xərcləri

 2. qarşıdakı xərclər və ödəmə üzrə ehtiyyatlar

 3. reklam xərcləri

 4. heç biri

 5. nəqliyyat xərclər

464.Ehtiyyattutumlu məsrəflərə aiddir?

A. məhsula çəkilən məsrəflər

B. gələcək dövrlərin xərcləri

C. dövrü məsrəflər

D. heç biri

E. satışla əlaqədar məsrəflər

465.İdarəetmənin təşkili formaları hansilardır?


  1. xətti - funksional, xətti və matris

  2. xətti və matris

  3. Xətti- funksional və matris

  4. xıtti- funksional

  5. heç biri

466.FİFO metodu dedikdə nə başa düşülür?

 1. birinci daxil olan birinci buraxılır

 2. axırıncı daxil olan birinci buraxılır

 3. plan, maya dəyəri

 4. plan , faktiki dəyər

 5. maya dəyəri

467.Bir il müddətinə qədər vaxt üzrə planlaşdırmanı necə xarakterizə etmək olar?

A. cari


B. strateji

C. dövri


D. qisəmüddətli

E.uzunmüddətli
Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə