İed yüksek lisans dersleri ve kur tanimlariYüklə 84,68 Kb.
tarix26.05.2018
ölçüsü84,68 Kb.
#51768

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI YÜKSEKLİSANS DERSLERİ VE KUR TANIMLARI

İED 600 Özel Konular
Anabilim/Anasanat dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlilerince verilir.
İED 603 Ütopya Düşüncesi ve İngiliz Edebiyatında Ütopya

Ütopya düşüncesinin, Batı düşünce tarihi içindeki yeri, kökenleri ve geçirdiği evreler öncelikle incelenir. Bu bağlamda, altın çağ mitosu, Platon'un ütopyası, pastoral idealizm ve Arkadya konuları ile Hırıstiyanlıkta ütopya düşünceleri üzerinde durulur. Bu temel çalışmalar çerçevesinde, İngiliz edebiyatında ütopya düşüncesinin Sir Thomas More'dan günümüze kadar geçirdiği evreler ve değişimler incelenir.


İED 606 Bilim Kurgu ve Fantazi

Bu derste, öncelikle, bilim kurgu ve fantazi edebiyatının oluşumu ve gelişimi üzerinde durulur. Daha sonra, önde gelen bilim kurgu ve fantazi yazarlarının eserleri, karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenir.İED 614 Öykü İnceleme

Öykünün ortaçağdan 20. y.y.'ın başına gelene kadar tarih içindeki gelişimi incelenir; modern anlamdaki öykünün özellikleri bu türün öncüleri olan Poe, Maupassant ve Chekhov'un eserlerinde belirlenir. Ağırlıklı olarak İngiliz öykü yazarlarıyla birlikte diğer edebiyatlarda bu türde önemli örnekler vermiş olan yazarların eserleri ayrıntılı olarak incelenir.


İED 615 İngiliz Seyahat Edebiyatı


Bu ders kapsamında, İngiliz seyahat yazarlarının başka ülkeler ve topluluklara, özellikle, Türkiye ve Türk toplumuna ilişkin geniş gözlem, izlenim ve değerlendirmelerini içeren eserleri, edebi ve kültürel eleştiri kuramları çerçevesinde ayrıntılı biçimde incelenir. Metinler, değişik dönem ve yüzyıllara ilişkin olarak seçilir.
İED 622 İngiliz Edebiyatında Düzyazı

Bu dersin kapsamını, çeşitli dönemlere ait İngiliz düzyazı örnekleri oluşturur. Bu amaçla, İngiliz edebiyatında önde gelen düzyazı yazarlarının eserlerinden seçmeler yapılarak, metinlerin içerik özellikleri, ait oldukları dönemin kültür ve düşünce hayatına katkıları, anlatım nitelikleri ve irdeleme teknikleri üzerinde durulur.


İED 626 Uyumsuzluk Tiyatrosu

Uyumsuzluk tiyatrosunun estetik kökenleri, Jarry ve Apollinaire' in Dadacı ve Gerçeküstü Tiyatrosu, Artaud'un Vahşet Tiyatrosu ve genel olarak varoluşçu tiyatro incelenerek saptanır. Bu tiyatro türünün teknik ve konu özellikleri belirlendikten sonra, özellikle Beckett, Ionesco, Adamov, Genet, Pinter ve Albee'nin oyunları üzerinde durulur.İED 627 Töre Komedyası

1660-1700 tarihleri arasındaki politik, sosyal ve yazınsal ortam ana hatlarıyla anlatılır; Restorasyon dönemi töre komedyalarının temel özellikleri Etherege, Behn ve Congreve'in eserlerinde örneklendirilir. Aynı türde 18.yüzyılda yazmış olan Farquar ve Vanbrugh, 19. yüzyılda Wilde, 20. yüzyılda Coward ve Ayckbourn'un oyunları ele alınarak bu türe ait temel teknik ve tematik özelliklerin gelişimi değerlendirilir.


İED 628 İngiliz Siyasi Tiyatro Oyunları

Siyasal etkinlik olarak tiyatro eyleminin incelendiği bu derste, Piscator'un belirlediği kavramlar üzerinde durulur. Bu tür içinde yer alan işçi tiyatrosu, devrimci tiyatro, sokak tiyatrosu, belgesel tiyatro, eylem tiyatrosu, uyarma ve propaganda tiyatrosu örneklerle incelenir. Trevor Griffiths, David Hare, Howard Brenton, David Mercer gibi yazarların oyunları çalışılır.


İED 629 İngiliz-İrlanda Tiyatrosu

İrlanda'nın tarihi ve ekonomisi, politikası, kültürel ve sosyal özellikleri ile mitolojisi üzerinde kısaca durulduktan sonra İngiliz dilinde yazılmış ancak bütünüyle İrlanda'ya özgü konuların tartışıldığı çeşitli oyunlar incelenir. 1850'den günümüze Yeats, Lady Gregory, Synge, O'Casey, Behan, Friel, Devlin ve Mc Guiness gibi oyun yazarlarının eserleri özellikle tema bakımından ele alınır.


İED 638 İngiliz Uluslar Topluluğu Edebiyatları

Bu ders, İngiliz Uluslar Topluluğu'na dahil Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ulusal dili İngilizce olan ülkelerin edebiyatlarının bir incelemesidir. Bu amaçla, özellikle, şiir, roman, tiyatro, kısa öykü ve edebi içerikli düz yazı örnekleri üzerinde durulur ve, mümkün olduğu ölçüde, İngiliz edebiyatı ile karşılaştırılır ve bağlantıları vurgulanır.


İED 639 İngiliz Edebiyatında Hiciv

Bu dersin amacı, İngiliz Edebiyatı’ndaki belli başlı hiciv örneklerini, klasik çağdaki özellikle Yunan ve Roma dönemi kaynaklarından başlayarak, Ortaçağdan günümüze kadar geçirdiği evreleri çeşitli örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenir.İED 640 İngiliz Edebiyatında Destan


Batı destan geleneğinin kökenleri klasik çağ (Yunan ve Roma) örnekleri incelendikten sonra İngiliz edebiyatındaki belli başlı sözlü ve yazılı destanlar (Beowulf, The Faerie Queene, Paradise Lost) ve benzer türdeki eserler ayrıntılı olarak incelenir.

İED 642 İngiliz Kadın Yazarlar


Bu dersin amacı İngiliz kadın romancılar ve/veya şairler ve/veya oyun yazarları ve eserlerini, İngiliz yazın geleneğine ve sanatına katkılarını, sosyal, kültürel, siyasi ve ahlaki bir bağlam içinde incelemektir. Bu derste kadın söylemi ve kadına özgü konular üzerinde durularak çeşitli dönemlere veya belli bir döneme, akıma, bölgeye ve toplumsal kesime mensup kadın yazarların karşılaştırmalı bir incelemesi yapılır.

İED 643 Karşılaştırmalı Roman

Bu dersin amacı, çeşitli edebiyatlardan roman örneklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu bakımdan, tür, konu, yapı, imge anlatım, tip ve diğer özellikleri bulunan romanlar ile belli bir dönemi, türü, akımı, sosyal ve kültürel bağlamı ortaya koyan romanlar, çeşitli eleştirel yaklaşımlarla ele alınır.


İED 644 Karşılaştırmalı Tiyatro

Değişik dönemlerde veya aynı dönemde ancak benzer türlerde yazmış olan İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol, Rus ve Türk oyun yazarlarının oyunları özellikle belirli bir tür veya tema bağlamında incelenerek karşılaştırılır. Aynı ülkenin değişik dönemlerine mensup oyun yazarlarının birbirlerini ne yönde etkiledikleri üzerinde de durulur.


İED 645 Çağdaş Eleştiri Akımları I

İki yarıyılda verilmesi öngörülen bu dersin Güz yarıyılına ait birinci bölümünde 20. yüzyılın ilk yarısında Batı’da ortaya çıkan biçimselcilik ve yeni eleştiri gibi eleştiri akımlarıyla, 1950’lerden sonra gelişen yapısalcılık, psiko-analitik eleştiri, arketipsel eleştiri ve feminist eleştiri akımlarını eleştirel ve edebi metinlerden örneklerle incelenip tartışılacaktır.İED 646 Çağdaş Eleştiri Akımları II


Dersin ikinci bölümünde yapısalcılık-sonrası eleştiri (yapıbozuculuk, metinlerarasılık), yeni tarihselcilik, yorumbilim, okur merkezli eleştiri, kültürel eleştiri ve eko eleştiri gibi genelde 1960lardan günümüze dek ortaya çıkıp gelişen eleştiri akımları örneklenerek incelenip tartışılacaktır.
İED 647 Ortaçağ İngiliz Edebiyatı (Tiyatro hariç)

Bu ders Ortaçağ İngiliz Edebiyatının, 15. yüzyıl sonlarına kadar olan dönemini kapsar. Norman işgali sonucu bu dönemde İngiltere’de görülen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve kurumsal değişiklikler üzerinde durularak Fransızca’nın etkisiyle İngiliz dilinin köklü değişimi ve gelişmesi ve dönem edebiyatının tür, anlatım biçimi ve içerik bakımından Latince, hıristiyan kaynaklar ve Ortaçağ Fransız ve İtalyan edebiyatı ile ilişkileri incelenir.


İED 648 Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosu

Bu dersin amacı Ortaçağ dini tiyatrosunun örnekleri olan gizem, tansık ve ibret oyunlarını, ara oyunlarını, erken Rönesans dönemi tiyatro oyunlarını ve bu oyunların sahnelenmesine ilişkin dil, oyuncular, oyun yeri, kostüm ve dekor gibi öğelerini Udall, Norton, Greene ve Lily gibi oyun yazarlarının eserleri yoluyla incelemektir.


İED 649 Rönesans İngiliz Tiyatro Oyunları (Shakespeare Hariç)

Dersin amacı, Shakespeare dışında kalan I. Elizabeth ve I. James dönemi oyun yazarlarının eserleri yoluyla, Rönesans tragedyası ve komedisinin gelişimi ve evrelerinin kaynak ve kuramlar ışığında, biçim ve içerik bakımından karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir.İED 650 19. Yüzyıl İngiliz Romanı


Bu dersin amacı Viktorya dönemi romanını sosyal, politik, tarihi ve ekonomik gelişim ve değişimler ışığında, romanın geçirdiği teknik ve yazınsal özelliklerle birlikte, Jane Austen, Charles Dickens, Walter Scott, William Makepeace Thackeray gibi erken Viktorya dönemi yazarları ve George Eliot, Anthony Trollope, George Meredith, Thomas Hardy gibi geç Viktorya dönemi yazarlarının eserlerinde incelemektir.
İED 655 Ortaçağ Romans Geleneği

Bu dersin kapsamını, öncelikle, çeşitli türdeki Ortaçağ Kral Arthur ve şövalye romansları oluşturur. Derse giriş olarak, Ortaçağ Kral Arthur efsanesinin ve şövalyelik geleneğinin temel özellikleri, tarihsel, sosyal ve kültürel bir çerçevede verilir. Bunu Kral Arthur ve çeşitli şövalye romanslarının ayrıntılı olarak incelenmesi, kökenlerin tartışılması ve Ortaçağ kültürü içindeki romans geleneğinin ele alınması izler. Daha sonra, Malory'nin Morte Darthur 'u üzerinde durulur.


İED 656 Chaucer

Bu derste, öncelikle, Chaucer'ın yaşadığı dönemin önemli sosyal, kültürel, kuramsal ve siyasi gelişmeleri ele alınır. Bu çerçevede, Ortaçağ İngilizcesinin yapı, söz dizimi ve kullanım özellikleri, örnekler verilerek anlatılır ve dilin gelişmesinde Chaucer'ın önemi üzerinde durulur. Daha sonra, Chaucer'ın edebi kişiliği ve eserleri, kronolojik, analitik ve eleştirel bir yaklaşımla, yer yer karşılaştırmalı olarak, dönemin İtalyan ve Fransız edebi etkileri, klasik edebiyat geleneği, kaynak, tür, yapı, anlatım özellikleri ve içerik bakımından incelenir ve tartışılır.


İED 660 Shakespeare'in Komedileri

Komedinin tanımları, Klasik Çağ komedi türleri ve özellikleri ve bunların Shakespeare üzerindeki etkileri gözden geçirilir. Shakespeare'in komedilerinin özellikleri, farklılıkları, gelişmeleri, önemleri, hayat ve insan ögeleriyle ilişkileri, Shakespeare'in çalışma yöntemleri incelenir.


İED 661 Shakespeare'in Trajedileri

Trajedinin tanımlarının, Klasik Çağ kurumlarının ve örneklerinin gözden geçirilmesinden sonra Shakespeare'in beş trajedisinin özellikleri, farklılıkları, hayat, insan, ve evren kavramlarıyla ilişkileri teknik ayrıntılarıyla incelenir. Shakespeare'in dram yazarı olarak büyüklüğü trajik görüşünün ışığı altında açıklanır.


İED 662 Shakespeare'in Tarih Oyunları

Tarih oyunlarının drama uygulanışı ve Shakespeare öncesi tarih oyunları, bunlara hakim olan görüşler açıklandıktan sonra, Shakespeare'in on tarih oyunu teker teker ele alınır. Shakespeare'in bu türü hangi amaçlarla kullandığı ve bunun sonuçları üzerinde durulur. Gerçek tarihle karşılaştırmalarla Shakespeare'in tekniği ve amaçları ortaya çıkarılır.


İED 664 Shakespeare'in Problem Oyunları

Aynı zamanda 'trajikomediler' ve 'karanlık komediler' başlıkları altında gösterilen bu üç oyun bütünüyle Shakespeare'e özgü olup (hem tür hem de içerik bakımından), kişisel, toplumsal ve politik sorunları ele almaları ve çok farklı yaklaşımları açısından önemlidirler. Hiciv ögeleri bol olarak kullanıldığından bu açıdan da incelenebilirler. Dram sanatı ve gerçek hayat ilişkileri bakımından da çeşitli yaklaşım ve yorumlara açıktırlar.


İED 666 Rönesans İngiliz Edebiyatı (Tiyatro Hariç)

Bu dersin konusu, Rönesans İngiliz edebiyatının Spenser dışındaki temsilcileri olan Sir Philip Sidney ve çağdaşlarıdır. Rönesans hümanizmasının İngiliz edebiyatında en etkili görünümü 1570'lerden sonra olmuş ve Sidney ile çağdaşlarının eserleri bu edebi hümanizmanın en önemli örneklerini oluşturmuştur. Bu bakımdan, derse giriş olarak, hümanizmanın İtalya'da doğuşu ve Arupa'ya yayılması, Henry VII ve Henry VIII dönemi siyaset, toplum, eğitim ve kültürün nitelikleri ve değerleri, Surrey ve Wyatt'ın edebi kişilikleri, 1570'lere kadar edebiyatın durumu, ve Elizabeth I'in döneminde görülen tüm değişimler anlatılır ve tartışılır. Daha sonra, bu çerçeve içinde, yer yer Spenser'e de atıflar yapılarak, Rönesans İngiliz edebiyatının nitelikleri, biçimleri ve yaklaşımları üzerinde durulur; bu amaçla, Sidney ve çağdaşlarının eserleri (şiir ve düzyazı) ayrıntılı olarak incelenir.


İED 667 Karşılaştırmalı Rönesans Edebiyatı

Bu dersin başlıca amacı, Rönesans dönemi Avrupa, özellikle İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol, edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu bakımdan, Rönesans hümanizması ve edebiyat kuramları çerçevesinde, öncelikle, şiir ve tiyatro türlerinin kullanımı, edebi etkiler, imgesel özellikler, anlatım nitelikleri, klasik edebiyat ögelerinin önemi üzerinde durulur; bu amaçla, İngilizce çevirisi olan metinler kullanılır.


İED 668 Spenser

Rönesans İngiliz edebiyatının, tiyatro dışındaki en önemli temsilcisi olan Edmund Spenser, bu dersin kapsamını oluşturur. Derse giriş olarak, Rönesans hümanist edebiyatının (özellikle, İtalyan ve Fransız), kültürünün düşüncelerinin ve yaklaşımlarının, Spenser üzerindeki etkileri üzerinde durulur. Ayrıca, Spenser'in klasizmi ve yerli edebiyat geleneğine bağlılığı vurgulanır. Daha sonra, bu çerçeve içinde, Spenser'in eserleri ayrıtılı olarak incelenir ve tartışılır.İED 669 Milton

Dersin amacı, Milton'un şiirlerini, kronolojik olarak incelemek ve böylece şairin yaşamış olduğu evreleri üslup ve fikir açısından ortaya çıkarmaktır. Dersin kapsamında, çağın dinsel tartışmaları ele alınır ve bu konuda Milton'un eserleri incelenir.


İED 670 Metafizik Şairler ve Çağdaşları

Dersin amacı, metafizik şairleri, devraldıkları edebi miras, Avrupa'daki yeni edebi gelişimler ve İngiltere'deki şiir geleneğinin yeni uzantıları ile olan etkileşimleri açısından incelemektir. Donne, Herbert, Marvell, Vaughan ve Crashaw gibi şairlerin şiirleri ve fikirleri üzerinde durulur.


İED 672 18. ve 19. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosu

Bu derste farklı türlerde oyun yazmış olan John Gay, Oliver Goldsmith, Richard B. Sheridan, John O'Keefe, Joseph Addison, Richard Steele, Colley Cibber, George Lillo, Dion Boucicault ve Oscar Wilde'ın eserleri incelenir. Özellikle, duygulu komedya, duygulu tragedya, töre komedisi, melodram türleri tartışılır. Ayrıca, Byron ve Coleridge gibi yazarların koşuklu oyunları da bu dersin kapsamında değerlendirilebilir.


İED 673 18. Yüzyıl İngiliz Romanı

Bu derste, İngiltere'de 18. yüzyılda ortaya çıkan roman geleneği, Defoe, Richardson, Fielding, Smollett ve Sterne gibi yazarların yanı sıra, romanın gelişimine katkıda bulunmuş ve 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başında ortaya çıkan kadın yazarlara da değinilerek tartışılır. Bunlar arasında Aphra Behn, Eliza Haywood, Elizabeth Inchbald, Sarah Fielding, Marie Wollstonecraft, Maria Edgeworth, Fanny Burney, Charlotte Smith, Charlotte Lennox ve Amelia Opie ele alınır. Bunların yanında Fransız Devriminden etkilenerek İngiltere'de politik ve sosyo-ekonomik bir çerçevede ortaya çıkan Jakobin romancılara da değinilir.
İED 674 İngiliz Neoklasik Şiiri

Bu dersin konusunu, 17. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemdeki İngiliz şiiri oluşturur. "Aydınlanma Çağı" veya "Akıl Çağı" olarak da bilinen bu dönemde neoklasik düşünce, biçim ve anlatımların İngiliz şiirinde kullanımı, örneklerle incelenir. Bu amaçla, öncelikle Dryden ve Pope' un eserleri üzerinde durulur ve James Thomson, Edward Young ve diğer çağdaşları da değerlendirilir. Derse giriş olarak, neoklasizmin doğuşu ve nitelikleri, sosyal ve kültürel bir çerçevede anlatılır.


İED 675 İngiliz Edebiyatında Gotik Geleneği

Bu derste, İngiliz Gotik edebiyat geleneğinin İngiltere’de ilk ortaya çıkışı ve gelişimi tartışılarak bu türün şiir ve/ veya roman ve/ veya tiyatro eserlerindeki farklı ve benzer yansımaları farklı dönemlere ait çeşitli yazarlardan örneklenerek incelenir.


İED 679 Bronte Kardeşler

Dersin temel çalışması üç kız kardeş olan Anne, Jane ve Emily'nin romanlarının değişik eleştirel yaklaşımların ışığında ayrıntılı olarak incelenmesidir. İçinde bulunulan ortamın kavranabilmesi için dönemin edebi olayları ve bu üç kız kardeşin Mrs. Gaskell tarafından derlenmiş aile yaşantıları hakkındaki bilgiler incelenir. Ayrıca bu çalışmaya, kızkardeşlerin gençlik dönemleri ve Emily'nin şiirleri de dahil edilir.


İED 680 İngiliz Romantik Şiiri

İngiliz Romantik şairleri, Romantik dönem öncesi şairlerle birlikte bu dersin kapsamını oluşturur. Bu şairlerin şiir sanatı ve şiir kuramları Avrupa romantik akımı içinde değerlendirilir.


İED 681 Viktorya Çağı Şiiri

Bu ders, Viktorya çağı şairlerinin, yaşadıkları dönemle bağlantılı olarak incelenmesini kapsar. Browning, Tennyson ve Arnold gibi dönemin önemli şairlerinin yanı sıra Fitzgerald ile Rossetti ve Swineburne gibi yüzyıl sonu şairleri de bu incelemeye dahil edilir.


İED 682 20. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosu (1945’e Kadar)

Bu derste, İngiltere'de belli başlı bir tiyatro akımı olmadığından, çeşitli yazarlar ve eserleri incelenir ve tartışılır. Bu yazarlar arasında Galsworthy ve natüralist oyunlar, Noel Coward ve töre komedyası, J.M. Barrie ve Fantazi oyunları, J.B. Priestley ve zaman oyunu ile Ben Travers ve farce sayılabilir. Ayrıca, yerel tiyatroların gelişimi, İngiltere Sanat Konseyi'nin kurulması ve Repertuar Hareketi'nin önemi incelenir.


İED 683 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri (1945’e Kadar)

Çevrelerindeki gelişme ve değişimle çok yakından ilgilenen şairler dönemin kültürel bağlamında ele alınabilir. Bu dönem, bir savaş dönemi olup, çelişkili politik görüşler ve inanılmaz teknolojik gelişmeler ile dolu bir dönemdir, ve hayat ile şiir arasındaki etkileşim açısından incelenir. İncelenecek şairler arasında Lawrence, Yeats,Eliot, Owen, Auden ve MacNiece sayılabilir. Bunların biçim ve özellikleri üzerinde de durulacaktır.
İED 684 20. Yüzyıl İngiliz Romanı (1945’e Kadar)

Bu derse, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan felsefi, bilimsel ve toplumsal değişiklik ve kuramların modern roman üzerindeki etkilerini inceleyerek giriş yapılır. Önemli romancılar olan James Joyce, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, E.M. Forster, Ford Madox Ford, George Orwell gibi yazarların eserlerindeki deneysel roman teknikleri üzerinde durulur. Modernist akımın kültürel bağlamında incelenmek üzere bir veya iki eser ayrıntılı olarak değerlendirilir. Ayrıca, 1930lar ve 1950ler arası realist akıma geri dönen yazarlar, bu dönemin kültürel bağlamında tartışılır.


İED 685 İngiliz Savaş Şairleri

Bu dersin kapsamını, I. Dünya Savaşı Siper Şairleri'nin, özellikle Owen, Sassoon ve Rosenberg'in, şiirleri oluşturmaktadır. Bu şiirler dönemin sosyal yapısıyla ve kahramanlıkları öven daha önceki dönemlerin savaş şairleriyle ("The Battle of Maldon" ve Tennyson'un "The Charge of the Light Brigade" gibi) kıyaslanılarak incelenir. Dersin daha da yararlı olması amacıyla, Milton'un Paradise Lost'undaki cennette savaş betimlemeleri ve Hardy'nin savaş hakkındaki düşünceleri de dersin kapsamında değerlendirilebilir.


İED 687 George Bernard Shaw

Bu derste İbsen'in Shaw'u nasıl etkilediği ve Shaw'un modern İngiliz tiyatrosunun babası olarak değerlendirilmesine yol açan yeni temalar ve teknikler üzerinde durulur. Yazarın belli başlı oyunları Düşünce Tiyatrosu bağlamında etraflıca incelenir ve yazarın eserlerinin önsözlerinin önem ve işlevi, yazarın Fabian Society ile ilgisi ve geliştirdiği Life Force Theory değerlendirilir.


İED 689 Postmodern İngiliz Edebiyatı

Bu dersin amacı roman, öykü, tiyatro oyunları, şiir gibi farklı edebi metin türleri yoluyla postmodernizmin edebiyata getirdiği değişik bakış açılarını, açtığı tartışmaları 1960’lardan beri süregelen gelişimiyle birlikte incelemek ve bu alanda süregelen akademik tartışmaları tanıtmaktır.


İED 690 Çağdaş İngiliz Şiiri (1945’ten Günümüze)

Bu dönemde incelenecek olan şairlerden bazıları Larkin, Ted Hughes, John Silkin ve Seamus Heaney'dir. Çağdaş şairlerin eserleri, dönemin sosyal ve kültürel bağlamında içerik, biçim, ve teknik özellikler bakımından ele alınır. Özellikle kullanılan imgeleme ve sembolizm üzerinde durulur.


İED 691 İngiliz Tiyatrosu (1945’ten Günümüze)

Savaş sonrası İngiliz tiyatrosunu etkileyen tarihsel, kültürel, sosyal ve politik olgular incelenir. Bu dönemde İngitere'de görülen belli başlı tiyatro akımları üzernde durulur. Beckett, Osborne, Pinter, Wesker, Arden, Shaffer, Bond, Ayckbourn, Frayn, Hare, Griffiths, Churchill gibi oyun yazarlarının eserleri ayrıntılı olarak ele alınır.İED 692 Seminer
Bu seminerde İngiliz edebiyatı ile ilgili bir dönem, akım, kuram veya şair ve yazar ele alınarak araştırma yapılıp incelenir.
İED 693 Çağdaş İngiliz Romanı (1945’ten Günümüze)

İngiltere'de 1950lerden sonra çıkan kültürel ve edebi akımların roman sanatı üzerindeki etkileri ve bunlara paralel olarak önemli yazarlar olan Graham Greene, Doris Lessing, William Golding, Muriel Spark, John Fowles, A.S. Byatt gibi çağdaş yazarların romanları incelenebilir. Savaş sonrası değişen çağdaş romanı etkileyen kurumlar romanlar ile birlikte ele alınır.


İED 694 İngiliz Popüler Edebiyatı

Bu dersin kapsamını, özellikle roman, şiir ve şarkı türünde "en çok satan" edebiyat eserleri oluşturur. Derse giriş olarak, popüler edebiyatın tarihsel gelişimi, nitelikleri, kaynakları, kültürel ve sosyal nedenleri üzerinde durulur. Bunu, John LeCarré, Agatha Christie, Jeffrey Archer, Tom Rice, Barbara Cartland gibi İngiliz popüler edebiyatının önde gelen yazarların eserlerinden örneklerin incelenmesi izler.İED 696 İngiliz-İrlanda Şiiri


Bu dersin amacı sosyal, kültürel, politik ve dinsel bağlamda İngiliz-İrlanda şiirini, William Butler Yeats, Seamus Heaney, Paul Durcan, Ian Duhig, Ciaran Carson, Noala Ni Dhomhnail gibi şairler üzerinde durarak içerik, biçim ve teknik gelişimi açısından incelemektir.
İED 697 T.S. Eliot

Bu ders, 20. yüzyılın ilk on yıllarının en önemli edebi şahsiyetlerindendir olan şair, oyun yazarı, ve eleştirmen T.S. Eliot’ın sanatsal gelişimi ve dinsel inançlarındaki değişimi eserleri yoluyla inceler.


İED 698 Dönem Projesi (Tezsiz program için)

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI DOKTORA DERSLERİ VE KUR TANIMLARI


İED 700 Özel Konular
Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.
İED 703 Ütopya Düşüncesi ve İngiliz Edebiyatında Ütopya

Ütopya düşüncesinin, Batı düşünce tarihi içindeki yeri, kökenleri ve geçirdiği evreler öncelikle incelenir. Bu bağlamda, altın çağ mitosu, Platon'un ütopyası, pastoral idealizm ve Arkadya konuları ile Hırıstiyanlıkta ütopya düşünceleri üzerinde durulur. Bu temel çalışmalar çerçevesinde, İngiliz edebiyatında ütopya düşüncesinin Sir Thomas More'dan günümüze kadar geçirdiği evreler ve değişimler incelenir.


İED 706 Bilim Kurgu ve Fantazi

Bu derste, öncelikle, bilim kurgu ve fantazi edebiyatının oluşumu ve gelişimi üzerinde durulur. Daha sonra, önde gelen bilim kurgu ve fantazi yazarlarının eserleri, karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenir.İED 714 Öykü İnceleme

Öykünün ortaçağdan 20. y.y.'ın başına gelene kadar tarih içindeki gelişimi incelenir; modern anlamdaki öykünün özellikleri bu türün öncüleri olan Poe, Maupassant ve Chekhov'un eserlerinde belirlenir. Ağırlıklı olarak İngiliz öykü yazarlarıyla birlikte diğer edebiyatlarda bu türde önemli örnekler vermiş olan yazarların eserleri ayrıntılı olarak incelenir.


İED 715 İngiliz Seyahat Edebiyatı


Bu ders kapsamında, İngiliz seyahat yazarlarının başka ülkeler ve topluluklara, özellikle, Türkiye ve Türk toplumuna ilişkin geniş gözlem, izlenim ve değerlendirmelerini içeren eserleri, edebi ve kültürel eleştiri kuramları çerçevesinde ayrıntılı biçimde incelenir. Metinler, değişik dönem ve yüzyıllara ilişkin olarak seçilir.

İED 722 İngiliz Edebiyatında Düzyazı

Bu dersin kapsamını, çeşitli dönemlere ait İngiliz düzyazı örnekleri oluşturur. Bu amaçla, İngiliz edebiyatında önde gelen düzyazı yazarlarının eserlerinden seçmeler yapılarak, metinlerin içerik özellikleri, ait oldukları dönemin kültür ve düşünce hayatına katkıları, anlatım nitelikleri ve irdeleme teknikleri üzerinde durulur.


İED 726 Uyumsuzluk Tiyatrosu

Uyumsuzluk tiyatrosunun estetik kökenleri, Jarry ve Apollinaire' in Dadacı ve Gerçeküstü Tiyatrosu, Artaud'un Vahşet Tiyatrosu ve genel olarak varoluşçu tiyatro incelenerek saptanır. Bu tiyatro türünün teknik ve konu özellikleri belirlendikten sonra, özellikle Beckett, Ionesco, Adamov, Genet, Pinter ve Albee'nin oyunları üzerinde durulur.


İED 727 Töre Komedyası

1660-1700 tarihleri arasındaki politik, sosyal ve yazınsal ortam ana hatlarıyla anlatılır; Restorasyon dönemi töre komedyalarının temel özellikleri Etherege, Behn ve Congreve'in eserlerinde örneklendirilir. Aynı türde 18.yüzyılda yazmış olan Farquar ve Vanbrugh, 19. yüzyılda Wilde, 20. yüzyılda Coward ve Ayckbourn'un oyunları ele alınarak bu türe ait temel teknik ve tematik özelliklerin gelişimi değerlendirilir.


İED 728 İngiliz Siyasi Tiyatro Oyunları

Siyasal etkinlik olarak tiyatro eyleminin incelendiği bu derste, Piscator'un belirlediği kavramlar üzerinde durulur. Bu tür içinde yer alan işçi tiyatrosu, devrimci tiyatro, sokak tiyatrosu, belgesel tiyatro, eylem tiyatrosu, uyarma ve propaganda tiyatrosu örneklerle incelenir. Trevor Griffiths, David Hare, Howard Brenton, David Mercer gibi yazarların oyunları çalışılır.


İED 729 İngiliz-İrlanda Tiyatrosu

İrlanda'nın tarihi ve ekonomisi, politikası, kültürel ve sosyal özellikleri ile mitolojisi üzerinde kısaca durulduktan sonra İngiliz dilinde yazılmış ancak bütünüyle İrlanda'ya özgü konuların tartışıldığı çeşitli oyunlar incelenir. 1850'den günümüze Yeats, Lady Gregory, Synge, O'Casey, Behan, Friel, Devlin ve Mc Guiness gibi oyun yazarlarının eserleri özellikle tema bakımından ele alınır.


İED 738 İngiliz Uluslar Topluluğu Edebiyatları

Bu ders, İngiliz Uluslar Topluluğu'na dahil Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ulusal dili İngilizce olan ülkelerin edebiyatlarının bir incelemesidir. Bu amaçla, özellikle, şiir, roman, tiyatro, kısa öykü ve edebi içerikli düz yazı örnekleri üzerinde durulur ve, mümkün olduğu ölçüde, İngiliz edebiyatı ile karşılaştırılır ve bağlantıları vurgulanır.


İED 739 İngiliz Edebiyatında Hiciv

Bu dersin amacı, İngiliz Edebiyatı’ndaki belli başlı hiciv örneklerini, klasik çağdaki özellikle Yunan ve Roma dönemi kaynaklarından başlayarak, Ortaçağdan günümüze kadar geçirdiği evreleri çeşitli örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenir.İED 740 İngiliz Edebiyatında Destan


Batı destan geleneğinin kökenleri klasik çağ (Yunan ve Roma) örnekleri incelendikten sonra İngiliz edebiyatındaki belli başlı sözlü ve yazılı destanlar (Beowulf, The Faerie Queene, Paradise Lost) ve benzer türdeki eserler ayrıntılı olarak incelenir.

İED 742 İngiliz Kadın Yazarlar


Bu dersin amacı İngiliz kadın romancılar ve/veya şairler ve/veya oyun yazarları ve eserlerini, İngiliz yazın geleneğine ve sanatına katkılarını, sosyal, kültürel, siyasi ve ahlaki bir bağlam içinde incelemektir. Bu derste kadın söylemi ve kadına özgü konular üzerinde durularak çeşitli dönemlere veya belli bir döneme, akıma, bölgeye ve toplumsal kesime mensup kadın yazarların karşılaştırmalı bir incelemesi yapılır.
İED 743 Karşılaştırmalı Roman

Bu dersin amacı, çeşitli edebiyatlardan roman örneklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu bakımdan, tür, konu, yapı, imge anlatım, tip ve diğer özellikleri bulunan romanlar ile belli bir dönemi, türü, akımı, sosyal ve kültürel bağlamı ortaya koyan romanlar, çeşitli eleştirel yaklaşımlarla ele alınır.


İED 744 Karşılaştırmalı Tiyatro

Değişik dönemlerde veya aynı dönemde ancak benzer türlerde yazmış olan İngiliz, Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan, İspanyol, Rus ve Türk oyun yazarlarının oyunları özellikle belirli bir tür veya tema bağlamında incelenerek karşılaştırılır. Aynı ülkenin değişik dönemlerine mensup oyun yazarlarının birbirlerini ne yönde etkiledikleri üzerinde de durulur.


İED 745 Çağdaş Eleştiri Akımları I

İki yarıyılda verilmesi öngörülen bu dersin Güz yarıyılına ait birinci bölümünde 20. yüzyılın ilk yarısında Batı’da ortaya çıkan biçimselcilik ve yeni eleştiri gibi eleştiri akımlarıyla, 1950’lerden sonra gelişen yapısalcılık, psiko-analitik eleştiri, arketipsel eleştiri ve feminist eleştiri akımlarını eleştirel ve edebi metinlerden örneklerle incelenip tartışılacaktır.İED 746 Çağdaş Eleştiri Akımları II


Dersin ikinci bölümünde yapısalcılık-sonrası eleştiri (yapıbozuculuk, metinlerarasılık), yeni tarihselcilik, yorumbilim, okur merkezli eleştiri, kültürel eleştiri ve eko eleştiri gibi genelde 1960lardan günümüze dek ortaya çıkıp gelişen eleştiri akımları örneklenerek incelenip tartışılacaktır.
İED 747 Ortaçağ İngiliz Edebiyatı (Tiyatro hariç)

Bu ders Ortaçağ İngiliz Edebiyatının, 15. yüzyıl sonlarına kadar olan dönemini kapsar. Norman işgali sonucu bu dönemde İngiltere’de görülen siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve kurumsal değişiklikler üzerinde durularak Fransızca’nın etkisiyle İngiliz dilinin köklü değişimi ve gelişmesi ve dönem edebiyatının tür, anlatım biçimi ve içerik bakımından Latince, hıristiyan kaynaklar ve Ortaçağ Fransız ve İtalyan edebiyatı ile ilişkileri incelenir.


İED 748 Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi İngiliz Tiyatrosu

Bu dersin amacı Ortaçağ dini tiyatrosunun örnekleri olan gizem, tansık ve ibret oyunlarını, ara oyunlarını, erken Rönesans dönemi tiyatro oyunlarını ve bu oyunların sahnelenmesine ilişkin dil, oyuncular, oyun yeri, kostüm ve dekor gibi öğelerini Udall, Norton, Greene ve Lily gibi oyun yazarlarının eserleri yoluyla incelemektir.


İED 749 Rönesans İngiliz Tiyatro Oyunları (Shakespeare Hariç)

Dersin amacı, Shakespeare dışında kalan I. Elizabeth ve I. James dönemi oyun yazarlarının eserleri yoluyla, Rönesans tragedyası ve komedisinin gelişimi ve evrelerinin kaynak ve kuramlar ışığında, biçim ve içerik bakımından karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir.İED 750 19. Yüzyıl İngiliz Romanı


Bu dersin amacı Viktorya dönemi romanını sosyal, politik, tarihi ve ekonomik gelişim ve değişimler ışığında, romanın geçirdiği teknik ve yazınsal özelliklerle birlikte, Jane Austen, Charles Dickens, Walter Scott, William Makepeace Thackeray gibi erken Viktorya dönemi yazarları ve George Eliot, Anthony Trollope, George Meredith, Thomas Hardy gibi geç Viktorya dönemi yazarlarının eserlerinde incelemektir.
İED 755 Ortaçağ Romans Geleneği

Bu dersin kapsamını, öncelikle, çeşitli türdeki Ortaçağ Kral Arthur ve şövalye romansları oluşturur. Derse giriş olarak, Ortaçağ Kral Arthur efsanesinin ve şövalyelik geleneğinin temel özellikleri, tarihsel, sosyal ve kültürel bir çerçevede verilir. Bunu Kral Arthur ve çeşitli şövalye romanslarının ayrıntılı olarak incelenmesi, kökenlerin tartışılması ve Ortaçağ kültürü içindeki romans geleneğinin ele alınması izler. Daha sonra, Malory'nin Morte Darthur 'u üzerinde durulur.


İED 756 Chaucer

Bu derste, öncelikle, Chaucer'ın yaşadığı dönemin önemli sosyal, kültürel, kuramsal ve siyasi gelişmeleri ele alınır. Bu çerçevede, Ortaçağ İngilizcesinin yapı, söz dizimi ve kullanım özellikleri, örnekler verilerek anlatılır ve dilin gelişmesinde Chaucer'ın önemi üzerinde durulur. Daha sonra, Chaucer'ın edebi kişiliği ve eserleri, kronolojik, analitik ve eleştirel bir yaklaşımla, yer yer karşılaştırmalı olarak, dönemin İtalyan ve Fransız edebi etkileri, klasik edebiyat geleneği, kaynak, tür, yapı, anlatım özellikleri ve içerik bakımından incelenir ve tartışılır.


İED 760 Shakespeare'in Komedileri

Komedinin tanımları, Klasik Çağ komedi türleri ve özellikleri ve bunların Shakespeare üzerindeki etkileri gözden geçirilir. Shakespeare'in komedilerinin özellikleri, farklılıkları, gelişmeleri, önemleri, hayat ve insan ögeleriyle ilişkileri, Shakespeare'in çalışma yöntemleri incelenir.


İED 761 Shakespeare'in Trajedileri

Trajedinin tanımlarının, Klasik Çağ kurumlarının ve örneklerinin gözden geçirilmesinden sonra Shakespeare'in beş trajedisinin özellikleri, farklılıkları, hayat, insan, ve evren kavramlarıyla ilişkileri teknik ayrıntılarıyla incelenir. Shakespeare'in dram yazarı olarak büyüklüğü trajik görüşünün ışığı altında açıklanır.


İED 762 Shakespeare'in Tarih Oyunları

Tarih oyunlarının drama uygulanışı ve Shakespeare öncesi tarih oyunları, bunlara hakim olan görüşler açıklandıktan sonra, Shakespeare'in on tarih oyunu teker teker ele alınır. Shakespeare'in bu türü hangi amaçlarla kullandığı ve bunun sonuçları üzerinde durulur. Gerçek tarihle karşılaştırmalarla Shakespeare'in tekniği ve amaçları ortaya çıkarılır.


İED 764 Shakespeare'in Problem Oyunları

Aynı zamanda 'trajikomediler' ve 'karanlık komediler' başlıkları altında gösterilen bu üç oyun bütünüyle Shakespeare'e özgü olup (hem tür hem de içerik bakımından), kişisel, toplumsal ve politik sorunları ele almaları ve çok farklı yaklaşımları açısından önemlidirler. Hiciv ögeleri bol olarak kullanıldığından bu açıdan da incelenebilirler. Dram sanatı ve gerçek hayat ilişkileri bakımından da çeşitli yaklaşım ve yorumlara açıktırlar.


İED 766 Rönesans İngiliz Edebiyatı (Tiyatro Hariç)

Bu dersin konusu, Rönesans İngiliz edebiyatının Spenser dışındaki temsilcileri olan Sir Philip Sidney ve çağdaşlarıdır. Rönesans hümanizmasının İngiliz edebiyatında en etkili görünümü 1570'lerden sonra olmuş ve Sidney ile çağdaşlarının eserleri bu edebi hümanizmanın en önemli örneklerini oluşturmuştur. Bu bakımdan, derse giriş olarak, hümanizmanın İtalya'da doğuşu ve Arupa'ya yayılması, Henry VII ve Henry VIII dönemi siyaset, toplum, eğitim ve kültürün nitelikleri ve değerleri, Surrey ve Wyatt'ın edebi kişilikleri, 1570'lere kadar edebiyatın durumu, ve Elizabeth I'in döneminde görülen tüm değişimler anlatılır ve tartışılır. Daha sonra, bu çerçeve içinde, yer yer Spenser'e de atıflar yapılarak, Rönesans İngiliz edebiyatının nitelikleri, biçimleri ve yaklaşımları üzerinde durulur; bu amaçla, Sidney ve çağdaşlarının eserleri (şiir ve düzyazı) ayrıntılı olarak incelenir.


İED 767 Karşılaştırmalı Rönesans Edebiyatı

Bu dersin başlıca amacı, Rönesans dönemi Avrupa, özellikle İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol, edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu bakımdan, Rönesans hümanizması ve edebiyat kuramları çerçevesinde, öncelikle, şiir ve tiyatro türlerinin kullanımı, edebi etkiler, imgesel özellikler, anlatım nitelikleri, klasik edebiyat ögelerinin önemi üzerinde durulur; bu amaçla, İngilizce çevirisi olan metinler kullanılır.


İED 768 Spenser

Rönesans İngiliz edebiyatının, tiyatro dışındaki en önemli temsilcisi olan Edmund Spenser, bu dersin kapsamını oluşturur. Derse giriş olarak, Rönesans hümanist edebiyatının (özellikle, İtalyan ve Fransız), kültürünün düşüncelerinin ve yaklaşımlarının, Spenser üzerindeki etkileri üzerinde durulur. Ayrıca, Spenser'in klasizmi ve yerli edebiyat geleneğine bağlılığı vurgulanır. Daha sonra, bu çerçeve içinde, Spenser'in eserleri ayrıtılı olarak incelenir ve tartışılır.İED 769 Milton

Dersin amacı, Milton'un şiirlerini, kronolojik olarak incelemek ve böylece şairin yaşamış olduğu evreleri üslup ve fikir açısından ortaya çıkarmaktır. Dersin kapsamında, çağın dinsel tartışmaları ele alınır ve bu konuda Milton'un eserleri incelenir.


İED 770 Metafizik Şairler ve Çağdaşları

Dersin amacı, metafizik şairleri, devraldıkları edebi miras, Avrupa'daki yeni edebi gelişimler ve İngiltere'deki şiir geleneğinin yeni uzantıları ile olan etkileşimleri açısından incelemektir. Donne, Herbert, Marvell, Vaughan ve Crashaw gibi şairlerin şiirleri ve fikirleri üzerinde durulur.


İED 772 18. ve 19. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosu

Bu derste farklı türlerde oyun yazmış olan John Gay, Oliver Goldsmith, Richard B. Sheridan, John O'Keefe, Joseph Addison, Richard Steele, Colley Cibber, George Lillo, Dion Boucicault ve Oscar Wilde'ın eserleri incelenir. Özellikle, duygulu komedya, duygulu tragedya, töre komedisi, melodram türleri tartışılır. Ayrıca, Byron ve Coleridge gibi yazarların koşuklu oyunları da bu dersin kapsamında değerlendirilebilir.


İED 773 18. Yüzyıl İngiliz Romanı

Bu derste, İngiltere'de 18. yüzyılda ortaya çıkan roman geleneği, Defoe, Richardson, Fielding, Smollett ve Sterne gibi yazarların yanı sıra, romanın gelişimine katkıda bulunmuş ve 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın başında ortaya çıkan kadın yazarlara da değinilerek tartışılır. Bunlar arasında Aphra Behn, Eliza Haywood, Elizabeth Inchbald, Sarah Fielding, Marie Wollstonecraft, Maria Edgeworth, Fanny Burney, Charlotte Smith, Charlotte Lennox ve Amelia Opie ele alınır. Bunların yanında Fransız Devriminden etkilenerek İngiltere'de politik ve sosyo-ekonomik bir çerçevede ortaya çıkan Jakobin romancılara da değinilir.
İED 774 İngiliz Neoklasik Şiiri

Bu dersin konusunu, 17. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemdeki İngiliz şiiri oluşturur. "Aydınlanma Çağı" veya "Akıl Çağı" olarak da bilinen bu dönemde neoklasik düşünce, biçim ve anlatımların İngiliz şiirinde kullanımı, örneklerle incelenir. Bu amaçla, öncelikle Dryden ve Pope' un eserleri üzerinde durulur ve James Thomson, Edward Young ve diğer çağdaşları da değerlendirilir. Derse giriş olarak, neoklasizmin doğuşu ve nitelikleri, sosyal ve kültürel bir çerçevede anlatılır.


İED 775 İngiliz Edebiyatında Gotik Geleneği

Bu derste, İngiliz Gotik edebiyat geleneğinin İngiltere’de ilk ortaya çıkışı ve gelişimi tartışılarak bu türün şiir ve/ veya roman ve/ veya tiyatro eserlerindeki farklı ve benzer yansımaları farklı dönemlere ait çeşitli yazarlardan örneklenerek incelenir.


İED 779 Bronte Kardeşler

Dersin temel çalışması üç kız kardeş olan Anne, Jane ve Emily'nin romanlarının değişik eleştirel yaklaşımların ışığında ayrıntılı olarak incelenmesidir. İçinde bulunulan ortamın kavranabilmesi için dönemin edebi olayları ve bu üç kız kardeşin Mrs. Gaskell tarafından derlenmiş aile yaşantıları hakkındaki bilgiler incelenir. Ayrıca bu çalışmaya, kızkardeşlerin gençlik dönemleri ve Emily'nin şiirleri de dahil edilir.


İED 780 İngiliz Romantik Şiiri

İngiliz Romantik şairleri, Romantik dönem öncesi şairlerle birlikte bu dersin kapsamını oluşturur. Bu şairlerin şiir sanatı ve şiir kuramları Avrupa romantik akımı içinde değerlendirilir.


İED 781 Viktorya Çağı Şiiri

Bu ders, Viktorya çağı şairlerinin, yaşadıkları dönemle bağlantılı olarak incelenmesini kapsar. Browning, Tennyson ve Arnold gibi dönemin önemli şairlerinin yanı sıra Fitzgerald ile Rossetti ve Swineburne gibi yüzyıl sonu şairleri de bu incelemeye dahil edilir.


İED 782 20. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosu (1945’e Kadar)

Bu derste, İngiltere'de belli başlı bir tiyatro akımı olmadığından, çeşitli yazarlar ve eserleri incelenir ve tartışılır. Bu yazarlar arasında Galsworthy ve natüralist oyunlar, Noel Coward ve töre komedyası, J.M. Barrie ve Fantazi oyunları, J.B. Priestley ve zaman oyunu ile Ben Travers ve farce sayılabilir. Ayrıca, yerel tiyatroların gelişimi, İngiltere Sanat Konseyi'nin kurulması ve Repertuar Hareketi'nin önemi incelenir.


İED 783 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri (1945’e Kadar)

Çevrelerindeki gelişme ve değişimle çok yakından ilgilenen şairler dönemin kültürel bağlamında ele alınabilir. Bu dönem, bir savaş dönemi olup, çelişkili politik görüşler ve inanılmaz teknolojik gelişmeler ile dolu bir dönemdir, ve hayat ile şiir arasındaki etkileşim açısından incelenir. İncelenecek şairler arasında Lawrence, Yeats,Eliot, Owen, Auden ve MacNiece sayılabilir. Bunların biçim ve özellikleri üzerinde de durulacaktır.


İED 784 20. Yüzyıl İngiliz Romanı (1945’e Kadar)

Bu derse, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan felsefi, bilimsel ve toplumsal değişiklik ve kuramların modern roman üzerindeki etkilerini inceleyerek giriş yapılır. Önemli romancılar olan James Joyce, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, E.M. Forster, Ford Madox Ford, George Orwell gibi yazarların eserlerindeki deneysel roman teknikleri üzerinde durulur. Modernist akımın kültürel bağlamında incelenmek üzere bir veya iki eser ayrıntılı olarak değerlendirilir. Ayrıca, 1930lar ve 1950ler arası realist akıma geri dönen yazarlar, bu dönemin kültürel bağlamında tartışılır.


İED 785 İngiliz Savaş Şairleri

Bu dersin kapsamını, I. Dünya Savaşı Siper Şairleri'nin, özellikle Owen, Sassoon ve Rosenberg'in, şiirleri oluşturmaktadır. Bu şiirler dönemin sosyal yapısıyla ve kahramanlıkları öven daha önceki dönemlerin savaş şairleriyle ("The Battle of Maldon" ve Tennyson'un "The Charge of the Light Brigade" gibi) kıyaslanılarak incelenir. Dersin daha da yararlı olması amacıyla, Milton'un Paradise Lost'undaki cennette savaş betimlemeleri ve Hardy'nin savaş hakkındaki düşünceleri de dersin kapsamında değerlendirilebilir.
İED 787 George Bernard Shaw

Bu derste İbsen'in Shaw'u nasıl etkilediği ve Shaw'un modern İngiliz tiyatrosunun babası olarak değerlendirilmesine yol açan yeni temalar ve teknikler üzerinde durulur. Yazarın belli başlı oyunları Düşünce Tiyatrosu bağlamında etraflıca incelenir ve yazarın eserlerinin önsözlerinin önem ve işlevi, yazarın Fabian Society ile ilgisi ve geliştirdiği Life Force Theory değerlendirilir.


İED 789 Postmodern İngiliz Edebiyatı

Bu dersin amacı roman, öykü, tiyatro oyunları, şiir gibi farklı edebi metin türleri yoluyla postmodernizmin edebiyata getirdiği değişik bakış açılarını, açtığı tartışmaları 1960’lardan beri süregelen gelişimiyle birlikte incelemek ve bu alanda süregelen akademik tartışmaları tanıtmaktır.


İED 790 Çağdaş İngiliz Şiiri (1945’ten Günümüze)

Bu dönemde incelenecek olan şairlerden bazıları Larkin, Ted Hughes, John Silkin ve Seamus Heaney'dir. Çağdaş şairlerin eserleri, dönemin sosyal ve kültürel bağlamında içerik, biçim, ve teknik özellikler bakımından ele alınır. Özellikle kullanılan imgeleme ve sembolizm üzerinde durulur.


İED 791 İngiliz Tiyatrosu (1945’ten Günümüze)

Savaş sonrası İngiliz tiyatrosunu etkileyen tarihsel, kültürel, sosyal ve politik olgular incelenir. Bu dönemde İngitere'de görülen belli başlı tiyatro akımları üzernde durulur. Beckett, Osborne, Pinter, Wesker, Arden, Shaffer, Bond, Ayckbourn, Frayn, Hare, Griffiths, Churchill gibi oyun yazarlarının eserleri ayrıntılı olarak ele alınır.
İED 793 Çağdaş İngiliz Romanı (1945’ten Günümüze)

İngiltere'de 1950lerden sonra çıkan kültürel ve edebi akımların roman sanatı üzerindeki etkileri ve bunlara paralel olarak önemli yazarlar olan Graham Greene, Doris Lessing, William Golding, Muriel Spark, John Fowles, A.S. Byatt gibi çağdaş yazarların romanları incelenebilir. Savaş sonrası değişen çağdaş romanı etkileyen kurumlar romanlar ile birlikte ele alınır.


İED 794 İngiliz Popüler Edebiyatı

Bu dersin kapsamını, özellikle roman, şiir ve şarkı türünde "en çok satan" edebiyat eserleri oluşturur. Derse giriş olarak, popüler edebiyatın tarihsel gelişimi, nitelikleri, kaynakları, kültürel ve sosyal nedenleri üzerinde durulur. Bunu, John LeCarré, Agatha Christie, Jeffrey Archer, Tom Rice, Barbara Cartland gibi İngiliz popüler edebiyatının önde gelen yazarların eserlerinden örneklerin incelenmesi izler.


İED 796 İngiliz-İrlanda Şiiri


Bu dersin amacı sosyal, kültürel, politik ve dinsel bağlamda İngiliz-İrlanda şiirini, William Butler Yeats, Seamus Heaney, Paul Durcan, Ian Duhig, Ciaran Carson, Noala Ni Dhomhnail gibi şairler üzerinde durarak içerik, biçim ve teknik gelişimi açısından incelemektir.

İED 797 T. S. Eliot

Bu ders, 20. yüzyılın ilk on yıllarının en önemli edebi şahsiyetlerindendir olan şair, oyun yazarı, ve eleştirmen T.S. Eliot’ın sanatsal gelişimi ve dinsel inançlarındaki değişimi eserleri yoluyla inceler.


İED 799 İngiliz Edebiyatı Araştırmaları Semineri
Bu ders özellikle misafir öğretim üyesi ve bölüm elemanlarının araştırma konularını yansıtacak şekilde dersi veren kişilerce hazırlanır. Bu derste İngiliz edebiyatının belli bir dönemi, yazar veya şairi, belli bir akım veya konu ele alınıp detaylı bir şekilde incelenir.

Yüklə 84,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə