İkt imtahan suallar 2-ci kurslar (ibtidai təhsil)Yüklə 43,56 Kb.
tarix22.03.2020
ölçüsü43,56 Kb.
#102317


İKT imtahan suallar 2-ci kurslar (ibtidai təhsil)
1.İKT- informatikanin yeni elmi istiqaməti.

2.İKT_nin yaranma tarixi.İKT-nin başqa elmlərlə əlaqəsi.

3.İKT-nin müstəqil elm kimi formalaşması

4.İKT elminin perspektiv fundamental və tətbiqi tədqiqat istiqamətləri

5.Kompyuter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri.

6.Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması.

7. İKT-nın Azərbaycandakı müasir vəziyyəti .

8. İnformatika və İKT: əsas anlayışlar və təriflər.

9.İnformasiya. İnformasiyanın xassələri.

10.İnformasiyanın ölçülməsi

11.İnformasiyanın toplanması. İnformasiya axtarışı və emalı.

12.İnformasiyanın saxlanması. İnformasiyanın ötürülməsi.

13.Təhsil sahəsində kompüterin funksiyaları.

14. İKT-nin təlimdə əsas vəzifələri

15.İKT-nin tətbiqi ilə təlim funksiyasının qarşısında duran əsas vəzifələr.

16.Kompüter proqramları növləri.

17.İKT-nin təhlilinə və tətbiqinə nəzarətin əsas sahələri

18. Müəllimin metodiki işinin səmərəliliyini yüksəldilməsində İKT-in rolu

19.İKT-dən istifadənin idarəetmə, layihələndirmə və tədqiq etmə kimi prosesləri

20.İKT-dən istifadənin texniki, metodiki və təşkilati kimi sahələri.

21.Tədris prosesində müəllimin elmi-metodiki hazırlığı.

22.İKT-nin tətbiqinin istiqamətləri: epizodik, sistematik və sinxron

23. Mətn və qrafik redaktorlaR

24.Mətn redaktorunun mühiti. İş rejimi. Mətn prosessorun əmrlər sistemi. Verilənlər.

25.Kompüter qrafikasının növləri.Rastr, vektor, və fraktal qrafikalar

26.Qrafiki redaktorun mühiti. Qrafiki redaktorun əmrlər sistemi.

27.Vektor qrafikası ilə iş.Vektor qrafikasının əsas elementi.

28.Rastr və vektor qrafikaları arasında fərqlər.

29. Fraktal qrafikası ilə iş

30. Slaydların hazırlanması üsulları.

31.Power Point prоqramlar kоmpleksi.

35. Elektron lövhələr. İnteraktiv lövhələr -düz və əks proyeksiyalı

32. Internet və onun xidmətləri

33.Internetin işləmə prinsipi,Internet-də ünvanlaşdırma sistemi,TCP/İP şəbəkəsi.

34.Server.Şəbəkə. Kliyent.

35.Brauzerlər.

36. Təhsil sistemində tətbiq olunan İnternet xidmətləri. Interaktiv xidmət. Online dərslərin təşkili

37.VEB 2.0 alətlərinin tədris prosesində rolu.

38. Elektron dərsliklər. Elekton dərslərin müsbət və mənfi cəhətləri.

39.Elektron poçt,kitabxana

40.Multimediya vasitələrinin tədris prosesində tətbiqi

41.Multimedia qurğusunun köməyi ilə kompüter şəbəkələri üzərində audio-video konfransların təşkil olunması.

42. Şəbəkənin növləri və xüsusiyyətləri.

43.Lokal şəbəkələr. .Qlobal şəbəkələr (WAN- Wide Area Network).

44.Şin topologiyası.Halqavari topologiya .

45Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr.

46.Lokal şəbəkələrdə istifadə olunan kabellər.

47. Məsafəli tədrisin təşkilatı- metodik modelləri

48.MƏSAFƏLİ TƏDRİSİN TƏŞKİLATİ – TEXNİKİ MODELLƏR

49. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı

50. Bloqlar .Bloqların təhsilə tətbiqi

51. Elektron imza.Elektron hökümət

53. Tədris prosesində İKT-dən istifadə metodikası. Ümumtəhsil məktəblərində İKT-nin rolu

Təsviri incəsənət və İbtidai təhsilİKT imtahan suallar 2-ci kurslar
1.İKT- informatikanin yeni elmi istiqaməti.

2.İKT_nin yaranma tarixi.

3.İKT-nin başqa elmlərlə əlaqəsi.

4.İKT-nin müstəqil elm kimi formlaşması.

5. İKT-nin nəzəri əsasları.

6.İKT elminin perspektiv fundamental və tətbiqi tədqiqat istiqamətləri.

7.İnformasiya prosesləri.

8.Formallaşdirma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdirma.

9.Kompyuter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri.

10.Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması.

11. İKT-nın Azərbaycandakı müasir vəziyyəti .

12.Cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin kompüterləşdirilməsi və informasiyalaşdırılması.

13. İKT sektorunun inkişaf etdirilməsində dövlətin iqtisadi siyasəti.

14.Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə İKT üzrə Milli strategiyası.

15.İnternet mühitində virtual iş, təhsil, elektron – kommersiya, elektron biznes və s. kimi şəbəkə texnologiyalarının müasir imkanları

16. İnformatika və İKT: əsas anlayışlar və təriflər.

17.İnformasiya. İnformasiyanın xassələri.

18.İnformasiyanın ölçülməsi.

19. İnformasiya prosesləri və onların avtomatlaşdırılması.

20.İnformasiyanın toplanması.

21.İnformasiya axtarışı və emalı.

22.İnformasiyanın saxlanması.

23.İnformasiyanın ötürülməsi.

24. Təlim prosesində İKT istifadənin pedaqoji əsasları

25.Təhsil sahəsində kompüterin müxtəlif funksiyaları.

26.Fəaliyyətin universal formasını təmin edən kompüterlər

27.Təlimdə istifadə olunan kompüterlər

28.Peşəkarlıq və peşələrə meylləndirmə,Defektoloji

29. İKT-in təlimdə əsas vəzifələri

30.İKT-in tədbiqi ilə təlim funksiyasının qarşısında duran əsas vəzifələr.

31.Kompüter proqramları növləri.

32.Öyrənmə, məşq, nəzarət rejimləri.

33.İKT-in təhlilinə və tədbiqinə nəzarətin əsas sahələri.

34. İKT xüsusiyyətləri.

35. Müəllimin metodiki işinin səmərəliliyini yüksəldilməsində İKT-in rolu

36.İKT-dən istifadə də idarəetmə, layihələndirmə və tədqiq etmə kimi prosesləri

37.İKT-dən istifadənin texniki, metodiki və təşkilati kimi sahələri.

38.Tədris prosesində müəllim elmi-metodik hazırlığı.

39.İKT-in tədbiqini istiqamətləri: epizodik, sistematik və sinxron

40. Mətn və qrafik redaktorlar

41.Word mətn prosessoru.

42.Mətn redaktorunun mühiti. İş rejimi. Mətn prosessorun əmrlər sistemi. Verilənlər.

43.Kompüter qrafikasının növləri.Rastr, vektor, və fraktal qrafikalar

44.Qrafiki redaktorun mühiti. Qrafiki redaktorun əmrlər sistemi.

45.Rastr təsvirinin əsas elementləri.Rastr təsvirinin istifadəsi.

46.Vektor qrafikası ilə iş.Vektor qrafikasının əsas elementi.

47.Rastr və vektor qrafikaları arasında fərqlər.

48. Fraktal qrafikası ilə iş

49. Slaydların hazırlanması üsulları.

50.PowerPoint prоqramlar kоmpleksi.

51.PowerPoint prоqramlarında təqdim edilən dizayn şablоnları. Prоqramın köməkçisi.

52. Elektron lövhələr. İnteraktiv lövhələr -düz və əks proyeksiyalı .

53.İnteraktiv lövhə.Stilus.

54.İnteraktiv lövhələrin növləri .

55. İnternetin əhəmiyyəti,pedaqoji imkanları,didaktik xüsusiyyətləri.

56. Internet və onun xidmətləri

57.Internetin işləmə prinsipi,Internet-də ünvanlaşdırma sistemi,TCP/İP şəbəkəsi.

58.Qovşaqların lokal ünvanları.İP protokolunda qovşağın nömrəsi.DNS-adların domen sistemi.

59.Server.Şəbəkə. Kliyent.

60.Brauzerlər.

61. Təhsil sistemində tətbiq olunan İnternet xidmətləri. Interaktiv xidmət. Online dərslərin təşkili

62. İnternet resusuları.İnternet resusulaındab məktəbdə istifadənin müsbət .

63. Dərsin təşkili zamanı internet resuslarından istifadə edilməsi metodikası.İnternet resuslarından istifadə formaları.

64. Dünya ölkələrində internet resuslarından istifadə üzrə təcrübələr. İnternet kataloq .

65.VEB 2.0 alətlərinin tədris prosesində rolu.

66. Elektron dərsliklər. Elekton dərslərin müsbət və mənfi cəhətləri.

67.Elektron poçt,kitabxana.

68.İktnin imkanlarina və tətbiqinə əsaslanan “E-hokümət” konsepsiyası

69.“Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı .E- hökumət Problemlərin həlii .E-hökumətdə yaradılan yeni imkanların əsas məqsədi

70. Multimedia vasitələrindən istifadənin elmi-pedaqoji və didaktik əsasları.

71.Multimediya vasitələrinin tədris prosesində tətbiqi .

72.Tədris materialının məzmunu, onun şərh metodu və təlim texnologiyasını.

73.Multimediya avadanlığı muhum didaktik vasitə kimi.

74.Multimedia qurğusunun köməyi ilə kompüter şəbəkələri üzərində audio-video konfransların təşkil olunması.

75. Şəbəkənin növləri və xüsusiyyətləri.

76.Lokal şəbəkələr.

77.Qlobal şəbəkələr (WAN- Wide Area Network).

78.OSI (Open System Interconnection) modeli və onu səviyyələri

79.Şin topologiyası.

80.Halqavari topologiya .

81.Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr.

82.Lokal şəbəkələrdə istifadə olunan kabellər.

83. Web -2 texnologiyaların pedaqoji imkanları

84. Məsafəli tədrisin təşkilatı- metodik modelləri

85. MƏSAFƏLİ TƏDRİSİN TƏŞKİLATİ – TEXNİKİ MODELLƏRİ

86. Distant təhsil, onun elmi-pedaqoji əsasları

87. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı

88. Bloqlar .Bloqların təhsilə tətbiqi89. Elektron imza.Elektron hökümət

90. Tədris prosesində İKT-dən istifadə metodikası. Ümumtəhsil məktəblərində İKT-nin rolu

Yüklə 43,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə