Il-ktieb tas-salmi


[S:51:2] meta Natan il-profeta ġie għandu għax hu kien resaq lejn Batseba. [S:51:3]Yüklə 1,16 Mb.
səhifə5/13
tarix15.01.2019
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

[S:51:2] meta Natan il-profeta ġie għandu għax hu

kien resaq lejn Batseba.
[S:51:3] Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek;

fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.[S:51:4] Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi;

naddafni mid-dnub tiegħi.[S:51:5] Għax jien nagħrafhom ħtijieti;

id-dnub tiegħi dejjem quddiemi.[S:51:6] Kontrik biss jiena dnibt,

u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt.

Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek,

u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek.[S:51:7] Ara, jiena ssawwart fil-ħtija,

u fid-dnub nisslitni ommi.[S:51:8] Int li tħobb il-qalb sinċiera,

għallimni l-għerf fil-fond ta' qalbi.[S:51:9] Roxxni bl-ilma, u nissaffa;

aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad.[S:51:10] Agħmel li nisma' l-ferħ u l-hena,

biex għadmi, li int sħaqt, jithenna.[S:51:11] Dawwar wiċċek minn ħtijieti;

ħassar ħżuniti kollha.[S:51:12] Oħloq fija qalb safja, o Alla,

u spirtu qawwi ġedded fija.[S:51:13] La twarrabnix minn quddiemek;

tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek.[S:51:14] Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek,

u bi spirtu qalbieni wettaqni.


[S:51:15] Lill-midinbin ngħallem triqatek,

u l-ħatjin lejk jerġgħu lura.[S:51:16] Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla,

Alla tas-salvazzjoni tiegħi;

u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek.

[S:51:17] Iftaħli xufftejja, Sidi,

u fommi jxandar it-tifħir tiegħek.[S:51:18] Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju;

noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx.[S:51:19] Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb

niedma;


qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.

[S:51:20] Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek;

erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm.[S:51:21] Mbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa,

sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma;

mbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek.
52 (51). L-ilsien qarrieq
[S:52:1] Għall-mexxej tal-kor. Maskil. Ta' David,

[S:52:2] meta Duweg ta' Edom ġie għand Sawl u

qallu: "David wasal f'dar Aħimelek."
[S:52:3] Xi trid tiftaħar, bniedem b'saħħtek,

bi ħżunitek kontra t-twajjeb?[S:52:4] Dejjem ħsiebek kif tagħmel id-deni,

lsienek bħal xafra taqta', ja qarrieq![S:52:5] Tħobb il-ħażen aktar mit-tajjeb,

u l-gideb aktar mis-sewwa.[S:52:6] Tħobb kull xorta ta' kliem ta' ħsara,

lsien qarrieq![S:52:7] Imma Alla jxejjnek għal dejjem,

jaħtfek u jaqilgħek 'il barra minn għamartek,

jeqirdek minn art il-ħajjin.

[S:52:8] Il-ġusti mbagħad iħarsu miblugħa,

jidħku bih u jgħidu:[S:52:9] "Araw il-bniedem li m'għamilx 'l Alla

fortizza tiegħu,

imma ttama fl-għana kbir tiegħu,

qiegħed f'ġidu l-qawwa tiegħu!"


[S:52:10] Imma jien, bħal siġra taż-żebbuġ

li tħaddar fid-dar ta' Alla,

nittama fit-tjieba ta' Alla

għal dejjem ta' dejjem.[S:52:11] Nfaħħrek għal dejjem għax dan int

għamiltu;

nxandar ismek quddiem ħbiebek, għax hu tajjeb.
53 (52). Il-bniedem mingħajr Alla
[S:53:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"Maħalat". Maskil.

Ta' David.
[S:53:2] Jgħid l-iblah f'qalbu: "M'hemmx Alla!"

Tħassru l-bnedmin, għamlu ħwejjeġ ta' min

jistmellhom;

m'hemm ħadd li jagħmel is-sewwa.[S:53:3] Alla mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin,

biex jara jekk hemmx min hu għaqli,

min ifittex lil Alla.

[S:53:4] Lkoll intilfu, lkoll flimkien tħażżnu;

ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed.


[S:53:5] Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen,

dawk li qatt ma jsejjħu lil Alla?

li jaħtfu l-poplu tiegħi kif wieħed jaħtaf il-ħobż,

u lil Alla ma jsejjħux?[S:53:6] Biża' kbir waqa' fuqhom,

bla ma kellhom għalfejn;

għax Alla kissrilhom għadamhom

lil dawk li dawwruk;

tħawwdu, għax Alla telaqhom.

[S:53:7] Min iġib minn Sijon il-ħelsien ta' Iżrael?

Meta jerġa' jqajjem Alla l-poplu tiegħu,

jifraħ Ġakobb, jithenna Iżrael.
54. Talba għall-ħelsien mill-għedewwa
[S:54:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti

tal-korda. Maskil. Ta' David, [S:54:2] meta n-nies

ta' Żif ġew jgħidu lil Sawl: "David moħbi fostna."

[S:54:3] B'ismek, o Alla, salvani;

agħmilli ħaqq bil-qawwa tiegħek.[S:54:4] Isma', o Alla, it-talba tiegħi;

agħti widen għal kliem fommi.[S:54:5] Għax nies kburin qamu kontrija,

nies kefrin jonsbuli ħajti;

ma jżommux 'l Alla quddiem għajnejhom.
[S:54:6] Ara, Alla l-għajnuna tiegħi;

il-Mulej hu dak li jżommni.[S:54:7] Hu jdawwar id-deni għal fuq l-għedewwa

tiegħi.


Għall-fedeltà tiegħek eqridhom, Mulej!

[S:54:8] Minn qalbi noffrilek is-sagrifiċċju;

nrodd ħajr lil ismek, għax hu tajjeb.[S:54:9] Għax minn kull hemm ħelisni l-Mulej;

jitpaxxew għajnejja bl-għedewwa mirbuħa.


55 (54). Ħabib fost l-għedewwa
[S:55:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-istrumenti

tal-korda. Maskil. Ta' David.
[S:55:2] Agħti widen, o Alla, għat-talba tiegħi,

titwarrabx mit-talb umli tiegħi.[S:55:3] Ismagħni u weġibni,

m'għandix mistrieħ fid-dwejjaq tiegħi!


[S:55:4] Nirtogħod bil-biża' għall-ħoss ta'

l-għedewwa,

minħabba l-għajat tal-ħżiena;

għax huma jġibu fuqi l-ħsara,

fl-għadab tagħhom jeħduha kontrija.

[S:55:5] Qalbi tinfena ġewwa fija,

biża' tal-mewt waqa' fuqi.[S:55:6] Biża' u tregħid jiġu fuqi,

u twerwir jaħkimni.[S:55:7] U ngħid: "M'hux li kelli l-ġwienaħ bħal

ħamiema,

biex intir u mmur nistrieħ!

[S:55:8] Kont 'il bogħod immur niġġerra,

u fid-deżert insib fejn noqgħod.


[S:55:9] Kont malajr insib fejn nistkenn

mir-riħ qawwi u r-riefnu."


[S:55:10] Eqridhom, Sidi, ħawwdilhom kliemhom,

għax dnewwa u ġlied fil-belt qiegħed nara.[S:55:11] Lejl u nhar jiġġerrew fuq il-ħitan tagħha,

fiha m'hemmx ħlief ħsara u dwejjaq.[S:55:12] Il-ħerba tinsab ġo nofsha,

moħqrija u qerq ma jwarrbux mill-misraħ tagħha.[S:55:13] M'huwiex xi għadu dak li jċanfarni;

li kien hekk, kont nissaporti.

M'hux xi wieħed kontrija dak li jkasbarni;

li kien hekk, kont ninħeba minnu.[S:55:14] Imma int, wieħed bħali,

sieħbi u ħabib tal-qalb,[S:55:15] li kont nitgħaxxaq nitkellem miegħek,

ħaġa waħda konna nkunu fid-dar ta' Alla.


[S:55:16] Ħa taqa' l-mewt fuqhom,

ħa jinżlu ħajjin fl-imwiet, għax

il-ħażen jgħammar fosthom.
[S:55:17] Imma jien lil Alla nsejjaħ,

u l-Mulej isalvani.[S:55:18] Fil-għaxija, fil-għodu u f'nofsinhar

nokrob u nitniehed;

u hu jisma' l-leħen tiegħi.

[S:55:19] Jeħlisli 'l ħajti fis-sliem

mill-ġlied li qajjmu kontrija,

għax ħafna huma li ħabtu għalija.

[S:55:20] Alla jismagħni u jrażżanhom,

hu li qiegħed fuq it-tron minn dejjem;

għax huma ma jridux jindmu,

ma għandhomx il-biża' ta' Alla.


[S:55:21] Idu rafa' kontra ħbiebu,

kiser il-ftehim tiegħu.[S:55:22] Aktar mill-butir hu ħelu fommu,

imma qalbu bil-ġlied mimlija.

Aktar miż-żejt hu artab kliemu,

imma hu bħal sejf mislut.


[S:55:23] Ħalli xortik f'idejn il-Mulej,

u hu jgħinek u jwieżnek;

hu qatt ma jħalli l-ġust jitfixkel.
[S:55:24] U int, o Alla, itfagħhom

fil-ħofra tat-telfien.

Nies tad-demm u tal-qerq,

ma jgħixux nofs ħajjithom!

Imma jien fik nittama.
56 (55). Alla magħna fit-tiġrib
[S:56:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Il-ħamiema

tal-ballut imbiegħed". Miktam. Ta' David, meta

nqabad mill-Filistin f'Gatt.

[S:56:2] Ħenn għalija, o Alla, għax qegħdin ikasbruni,

il-jum kollu jagħmlu għalija u jagħfsu fuqi.[S:56:3] Il-jum kollu jkasbruni l-għedewwa tiegħi,

għax ħafna huma dawk li jeħduha miegħi.


[S:56:4] Fik, Alla l-Għoli, jien nittama,

meta jkolli għal xiex nibża'.[S:56:5] Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu;

f'Alla nafda, m'għandix għax nibża';

x'jista' jagħmilli l-bniedem?
[S:56:6] Il-jum kollu jqassu u jgħidu fuqi,

ħsiebhom biss kif jagħmluli l-ħsara.[S:56:7] Jinġemgħu flimkien u jistaħbew, jgħassu

l-mixi tiegħi,

bit-tama li jneħħuli ħajti.
[S:56:8] Għall-ħażen tagħhom ħallashom int, o Alla;

bl-għadab tiegħek xejjen il-popli.[S:56:9] Int għaddejt kull ċaqliqa tiegħi;

iġma' fi flixkun id-dmugħ tiegħi.

M'huwiex dan fil-ktieb tiegħek?
[S:56:10] Mbagħad jerġgħu lura l-għedewwa tiegħi,

meta jiena nsejjaħlek.

Dan jien naf, li Alla hu miegħi.

[S:56:11] Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu;

bl-għajnuna tal-Mulej infaħħar kelmtu.[S:56:12] F'Alla nitma, m'għandix għax nibża';

x'jista' jagħmilli l-bniedem?


[S:56:13] O Alla, jien marbut bil-wegħdiet tiegħek;

għalhekk inroddlok sagrifiċċji ta' tifħir.[S:56:14] Għax mill-mewt int ħlistli 'l ħajti

u 'l riġli mill-waqgħa,

biex nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin.
57 (56). Min jafda f'Alla ma jibża' minn xejn
[S:57:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq"La teqridx".

Miktam. Ta' David meta ħarab minn quddiem Sawl

u nħeba fl-għar.
[S:57:2] Ħenn għalija, o Alla, ħenn għalija,

għax fik jiena nsib il-kenn tiegħi;

għad-dell ta' ġwenħajk nistkenn,

sakemm jgħaddi l-hemm minn fuqi.[S:57:3] Nsejjaħ lil Alla l-Għoli,

lil Alla, li jieħu ħsiebi.[S:57:4] Jibgħat mis-sema u jsalvani;

jitfa' l-għajb fuq min jgħaffiġni;

jibgħat Alla t-tjieba u l-fedeltà tiegħu.
[S:57:5] Ninsab mimdud qalb l-iljuni,

li jaħtfu lill-bnedmin;

snienhom lanez u vleġeġ,

u lsienhom sejf misnun.


[S:57:6] Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla!

Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!


[S:57:7] Xibka ħejjewli fil-mogħdija;

għal ftit ma waqajtx fiha.

Ħofra ħaffruli quddiemi,

iżda huma waqgħu fiha.


[S:57:8] Sħiħa qalbi, o Alla, sħiħa qalbi;

ħa ngħanni u ninseġ għanja:[S:57:9] "Qum, ruħ tiegħi, qum, arpa u ċetra!

Ħa nqajjem sbiħ il-jum!"[S:57:10] Nfaħħrek, Sidi, fost il-popli,

ngħannilek fost il-ġnus;[S:57:11] għax m'ogħla s-smewwiet it-tjieba tiegħek,

sas-sħab il-fedeltà tiegħek.


[S:57:12] Ogħla 'l fuq mis-smewwiet, o Alla!

Uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha!


58 (57). Kundanna ta' l-imħallfin ħżiena
[S:58:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "La teqridx".

Ta' David. Miktam.
[S:58:2] Intom, kbarat, qegħdin tagħmlu ħaqq sewwa?

Qegħdin tiġġudikaw sewwa l-bnedmin?[S:58:3] Le, anzi f'qalbkom il-ħażin taħsbu,

fuq l-art dnewwa jxerrdu idejkom.[S:58:4] Minn ġuf ommhom il-ħżiena qabdu triq

ħażina,


minn twelidhom żbaljaw dawk li jgħidu l-gideb.
[S:58:5] Għandhom semm bħal dak tas-serp,

bħal tal-lifgħa truxa, li ssodd widnejha,[S:58:6] biex ma tismax is-sejħa tas-saħħar,

mqar jekk isaħħar b'sengħa kbira.


[S:58:7] O Alla, farrkilhom snienhom f'ħalqhom,

kisser dras il-frieħ ta' l-iljun, Mulej.[S:58:8] Ħa jgħibu bħal ilma li jintrema,

bħal ħaxix jintrifsu u jinxfu.[S:58:9] Ikunu bħal bebbuxu li jinxef u jintemm,

bħal tarbija barra minn żmienha li ma tarax ix-xemx.[S:58:10] Qabel ma tinħass is-sħana tax-xewk jaqbad,

ħajjin ikaxkarhom bis-saħna ta' għadbu.


[S:58:11] Jifraħ il-ġust xħin jara l-ħaqq iseħħ,

saqajh jaħsel fid-demm tal-ħżiena.[S:58:12] U kulħadd jgħid: "Tassew hemm ħlas

tajjeb għall-ġust;

Tassew li hemm Alla jagħmel ħaqq fuq l-art."
59 (58). Talba għall-ħelsien mill-għedewwa
[S:59:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "La teqridx."

Miktam. Ta' David, meta Sawl bagħat in-nies

jgħassulu f'daru biex joqtlu.
[S:59:2] Eħlisni mill-għedewwa, o Alla tiegħi,

ħarisni minn dawk li jqumu għalija.[S:59:3] Eħlisni minn dawk li jagħmlu l-ħażen,

salvani min-nies qattiela.


[S:59:4] Għax huma jinħbew biex jonsbuli ħajti,

nies qalila jinġemgħu kontrija;

u dan, Mulej, bla tort u bla ħtija tiegħi.

[S:59:5a] Għalkemm jien bla ħtija,

huma jiġru u jlestu għalija.


[S:59:6a] Imma int, Mulej ta' l-eżerċti, Alla ta' Iżrael,

[S:59:5b] qum, ejja u ara b'għajnejk.

[S:59:6b] Stenbaħ biex tħallas il-ġnus kollha;

la tħennx għal min jagħmel il-ħażen bil-qerq.


[S:59:7] Jersqu kull filgħaxija, jinbħu bħal klieb,

jiġġerrew 'l hawn u 'l hemm mal-belt.[S:59:8] Arahom, kliemhom ibaqbaq fuq fommhom,

kliem li jniggeż fuq xufftejhom.

"Min se jismagħna?" huma jgħidu.

[S:59:9] Imma int, Mulej, tidħak bihom,

il-ġnus kollha biċ-ċajt teħodhom.


[S:59:10] Qawwa tiegħi, jiena lilek nistenna,

għax inti, Alla, fortizza tiegħi.[S:59:11] Alla tiegħi, mħabba tiegħi, jiġi jilqagħni;

jurini Alla l-għedewwa tiegħi mirbuħa.


[S:59:12] Eqridhom, o Alla, biex ma jinsiekx

il-poplu tiegħi,

ferrixhom u xejjinhom bil-qawwa tiegħek;

int, Sidi, it-tarka tagħna![S:59:13] Għal dnub fommhom u għal kliem

xufftejhom

jinqabdu fi kburithom;

għall-kliem ta' saħta u ta' gideb jinsteħtu.[S:59:14] Temmhom b'qilltek, temmhom biex ma

jkunux iżjed,

biex kulħadd jagħraf li Alla jaħkem fuq Ġakobb

sa trufijiet l-art.


[S:59:15] Jersqu kull filgħaxija, jinbħu bħal klieb,

jiġġerrew 'l hawn u 'l hemm mal-belt.[S:59:16] Jiġġerrew u jimirħu biex isibu x'jieklu;

u jekk ma jixbgħux, tismagħhom jinbħu.[S:59:17] Iżda jien ngħanni lill-qawwa tiegħek;

għax int sirt fortizza għalija,

kenn tiegħi f'jum id-dwejjaq.

[S:59:18] Qawwa tiegħi, lilek ferħan ngħanni;

għax inti, Alla, fortizza tiegħi,

Alla tiegħi, mħabba tiegħi!
60 (59). Fiduċja f'Alla wara t-telfa
[S:60:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Susân Għedût".

Miktam. Ta' David. Għat-tagħlim.

[S:60:2] Meta David ħadha kontra Aram-Naħarajm

u kontra Aram-Soba; u meta Ġowab, hu u ġej lura,

qatel tnax-il elf min-nies ta' Edom f'Wied il-Melħ.
[S:60:3] O Alla, inti warrabtna u kissirtna,

ħadabt għalina; erġa' dur lejna![S:60:4] Int heżhiżt l-art u xaqqaqtha;

sewwi l-qsim tagħha, għax saret ħerba.[S:60:5] Urejt l-iebes lill-poplu tiegħek,

sqejtna nbid li jsakkar.


[S:60:6] Waqqaft stendard għal dawk li jibżgħu

minnek,


biex lejh jaħarbu u jitbiegħdu mill-ark,

[S:60:7] biex ikunu meħlusa l-għeżież tiegħek;

għinna bil-leminija tiegħek u weġibni!


[S:60:8] Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu:

"Ferħan nieħu b'sehmi lil Sikem,

nagħmel oqsma mill-wied ta' Sukkot.

[S:60:9] Tiegħi hu Gilgħad, tiegħi Manassi,

Efrajm hu l-elmu ta' rasi,

u Ġuda x-xettru tiegħi.

[S:60:10] Mowab lenbija fejn ninħasel,

fuq Edom inqiegħed il-qorq tiegħi,

fuq Filistja nifraħ rebbieħ!"

[S:60:11] Min se jwassalni fil-belt bis-swar?

Min se jeħodni sa Edom?[S:60:12] M'hux int, o Alla, li warrabtna,

u li m'għadekx toħroġ ma' l-eżerċti tagħna?[S:60:13] Agħtina l-għajnuna kontra l-għadu;

għax xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem.[S:60:14] Bl-għajnuna ta' Alla nuru ħilitna;

hu li jisħaq l-għedewwa tagħna.


61(60). Talba ta' wieħed itturufnat
[S:61:1] Għall-mexxej tal-kor. Bl-istrumenti tal-korda.

Ta' David.
[S:61:2] Isma', o Alla, l-għajta tiegħi,

agħti widen għat-talba tiegħi.[S:61:3] Minn truf l-art lilek insejjaħ,

meta nkun qalbi maqtugħa;

minn hemm inti mexxini

lejn il-fortizza fuq l-għolja.[S:61:4] Għax int sirt kenn għalija,

torri qawwi quddiem l-għadu.[S:61:5] M'hux li kont ngħix f'għamartek għal dejjem,

nistkenn għas-satra ta' ġwenħajk![S:61:6] Għax int, o Alla, smajt il-wegħda tiegħi,

u tajtni l-wirt ta' min iqim lil ismek.[S:61:7] Lis-sultan kattarlu ż-żmien ta' ħajtu;

ikunu snin ħajtu minn nisel għal nisel.[S:61:8] Isaltan quddiem Alla għal dejjem.

Agħmel li jħarsuh it-tjieba u l-fedeltà.[S:61:9] Hekk infaħħar ismek għal dejjem,

jien u nrodd kuljum il-wegħdiet tiegħi.


62 (61). It-tama tagħna f'Alla wieħed
[S:62:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Ġedutun." Salm.

Ta' David.

[S:62:2] F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi:

mingħandu tiġini s-salvazzjoni.[S:62:3] Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,

hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni.


[S:62:4] Kemm se ddumu teħduha kontra wieħed

waħdu,


biex taqilbuh ilkoll flimkien,

bħal ċint qed jiġġarraf, bħal ħajt qed jaqa'?[S:62:5] Ħsiebhom biss biex iwaqqgħuh mill-għoli

tiegħu;


iħobbu l-gideb; b'fommhom ibierku, imma

f'qalbhom jisħtu.


[S:62:6] F'Alla biss il-mistrieħ ta' ruħi,

għax mingħandu tiġini t-tama.[S:62:7] Hu biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi,

hu l-kenn tiegħi; xejn ma jċaqlaqni.[S:62:8] F'Alla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi,

hu l-blata qawwija tiegħi, u l-kenn tiegħi f'Alla.[S:62:9] Ittama fih f'kull żmien, o poplu;

iftħu qalbkom quddiemu.

Alla hu kenn għalina!
[S:62:10] Duħħan biss huma l-bnedmin,

gidba huma wlied il-bniedem.

Fil-miżien 'il fuq jogħlew,

eħfef mid-duħħan ilkoll flimkien.


[S:62:11] Isserrħux raskom bis-serq,

tittamawx fi ħwejjeġ maħtufa;

mqar jekk joktor l-għana,

torbtux qalbkom miegħu.


[S:62:12] Ħaġa waħda qal Alla,

jien dawn it-tnejn tgħallimt:

li "l-qawwa hi ta' Alla",

[S:62:13] u li "tiegħek, Sidi, hi t-tjieba".

Għax int tagħti 'l kulħadd skond għemilu.


63 (62). Xewqa kbira għal Alla
[S:63:1] Salm. Ta' David, meta kien fid-deżert ta' Ġuda.
[S:63:2] Alla, Alla tiegħi int; lilek ħerqan infittex.

Ruħi bil-għatx għalik,

għalik imxennaq jiena,

bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.[S:63:3] Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes

tiegħek,

biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.

[S:63:4] Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja,

xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek.


[S:63:5] Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha;

ngħolli idejja u nsejjaħ ismek.[S:63:6] Bħal b'ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela,

u jgħannilek fommi b'xufftejn ferrieħa,[S:63:7] meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar,

u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.[S:63:8] Għax int kont għajnuna għalija,

għad-dell ta' ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.[S:63:9] Miegħek tingħaqad ruħi,

int tweżinni bil-leminija tiegħek.


[S:63:10] Dawk li jfittxu jneħħuli ħajti

jinżlu fil-qiegħnett ta' l-art.[S:63:11] Taħt is-setgħa tas-sejf jaqgħu,

isiru ikel għall-klieb selvaġġi.


[S:63:12] Imma s-sultan f'Alla jifraħ;

jiftaħar kull min jaħlef bih;

imma jintebaq fomm il-giddieba.
64 (63). Il-kastig ta' l-ilsna ħżiena
[S:64:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David.
[S:64:2] Isma', o Alla, leħen it-tnehid tiegħi;

mill-biża' ta' l-għadu ħarisli ħajti.[S:64:3] Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena,

mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen,[S:64:4] dawk li jsinnu bħal sejf ilsienhom,

jitfgħu kliem iebes bħal vleġeġ,[S:64:5] biex mill-moħba jolqtu 'l min hu bla ħtija,

jolqtuh għal għarrieda, bla biża' ta' xejn.


[S:64:6] Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom,

jiftiehmu kif jonsbu bil-moħbi,

u jgħidu: "Min se jarana?"

[S:64:7] Ifittxu l-ħażen, ifasslu pjan maħsub sewwa.

Min jifhem moħħ u qalb il-bniedem?


[S:64:8] Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom;

f'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi.[S:64:9] Minħabba lsienhom isiru ħerba;

kull min jarahom iħarrek rasu.[S:64:10] U lkoll jintlew bil-biża’ ta’ Alla, u

għemilu jxandru,

u jifhmu sewwa kull ma għamel.
[S:64:11] Jifraħ il-ġust fil-Mulej u fih jistkenn;

jiftaħru dawk kollha ta' qalbhom safja.


65 (64). Radd il-ħajr għall-ġid tas-sema
[S:65:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David. Għanja.
[S:65:2] Tifħir lilek jistħoqq, o Alla, f'Sijon;

lilek inroddu l-wegħda,[S:65:3] int, li tisma' talbna.

[S:65:4] Quddiemek jersaq kull bniedem,

minħabba fi ħtijietu.

Kbar wisq għalina dnubietna;

iżda inti taħfirhomlna.[S:65:5] Hieni l-bniedem li inti tagħżel

u tqiegħdu jgħammar fit-tempju tiegħek.

Bil-ġid ta' darek nixbgħu

fit-tempju mqaddes tiegħek.[S:65:6] Ta' l-għaġeb kif tweġibna bil-ġustizzja

tiegħek,

o Alla tas-salvazzjoni tagħna.

Int tama ta' min jgħix fi truf l-art

u fi gżejjer fl-ibħra mbiegħda.


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə