Il-ktieb tas-salmi


[S:65:7] Int twaqqaf fis-sod il-muntanji b'qawwietek, int imħażżem bis-saħħa. [S:65:8]Yüklə 1,16 Mb.
səhifə6/13
tarix15.01.2019
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

[S:65:7] Int twaqqaf fis-sod il-muntanji b'qawwietek,

int imħażżem bis-saħħa.[S:65:8] Int issikket l-għajat ta' l-ibħra,

l-ħsejjes ta' l-imwieġ tagħhom,

u t-tixwix tal-popli.

[S:65:9] U jibżgħu dawk li jgħammru fi truf l-art

quddiem l-għeġubijiet tiegħek.

Il-lvant u l-punent

inti timliehom bil-ferħ.


[S:65:10] Inti żżur l-art u ssaqqiha,

u tagħniha bil-ġid tiegħek.

Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma;

il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom.[S:65:11] Hekk int tħejjiha:

issaqqi r-raddiet u twitti t-tub tagħha,

bl-irxiex trattabha u tberkilha ż-żrieragħ.
[S:65:12] Fawwart is-sena bi tjubitek,

triqatek bil-ġid joqtru.[S:65:13] Joqtru bin-nida l-mergħat tad-deżert,

u bil-ferħ jitħażżmu l-għoljiet.[S:65:14] Il-mergħat jimtlew bl-imrieħel,

il-widien jinksew bil-qamħ;

jgħajjtu lkoll u jgħannu bil-ferħ!
66 (65). Ferħ, tifħir u ħajr
[S:66:1] Għall-mexxej tal-kor. Għanja. Salm.
Għajjtu bil-ferħ lil Alla,

bnedmin tad-dinja kollha;[S:66:2] għannu s-sebħ ta' ismu,

xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu.[S:66:3] Għidu lil Alla: "Kemm int tal-biża' f'għemilek!

Għall-kobor tal-qawwa tiegħek

jitilfu l-ħila quddiemek l-għedewwa tiegħek.

[S:66:4] L-art kollha tagħtik qima,

tgħannilek u tgħanni lil ismek."


[S:66:5] Ejjew, araw l-għemejjel ta' Alla;

tal-biża' f'għemilu fost il-bnedmin.[S:66:6] Biddel il-baħar f'art niexfa,

għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara.

Għalhekk, nifirħu bih!

[S:66:7] Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem;

b'għajnejh fuq il-ġnus jgħasses;

ma jerfgħux rashom in-nies xewwiexa.
[S:66:8] Bierku, popli, lil Alla tagħna,

semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.[S:66:9] Hu li jżommna fost il-ħajjin,

u ma jħallix riġlejna jogħtru.


[S:66:10] Għax int, o Alla, ġarrabtna,

għaddejtna mill-prova bħall-fidda.[S:66:11] Ħallejtna naqgħu fix-xibka,

issikkajtilna bi ħżiem ġenbejna.[S:66:12] Ħallejt in-nies jirkbu fuq rasna,

għaddejtna min-nar u mill-ilma;

iżda mbagħad ħriġtna fil-wisa'.
[S:66:13] Nidħol f'darek bil-vittmi maħruqa,

ntemm il-wegħdiet li għamiltlek;[S:66:14] il-wegħdiet li tennew xufftejja,

u fommi wiegħed fl-hemm tiegħi.[S:66:15] Sagrifiċċji ta' bhejjem imsemmna,

duħħan ifuħ ta' ħrief maħruqa,

mogħoż u gniedes inħejjilek.
[S:66:16] Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom,

intom ilkoll li tibżgħu minn Alla,

ngħidilkom x'għamel miegħi.

[S:66:17] Lilu sejjaħ fommi,

tifħiru kien fuq ilsieni.[S:66:18] Kieku żammejt il-ħażen f'qalbi,

ma kienx jismagħni Alla Sidi.[S:66:19] Iżda Alla tassew semagħni,

ta widen għat-talba tiegħi.[S:66:20] Mbierek Alla, li ma warrabx it-talba tiegħi;

ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu!67 (66). Ħa jfaħħru l-popli lil Alla
[S:67:1] Għall-mexxej tal-kor. Bl-istrumenti tal-korda.

Salm. Għanja.
[S:67:2] Iħenn għalina Alla, u jberikna;

idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu![S:67:3] Biex jingħarfu fuq l-art triqatek,

fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek.[S:67:4] Ifaħħruk il-popli, o Alla,

ifaħħruk il-popli kollha.[S:67:5] Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ,

għax trieġi l-popli bis-sewwa,

u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom.

[S:67:6] Ifaħħruk il-popli, o Alla,

ifaħħruk il-popli kollha.[S:67:7] L-art tat il-frott tagħha;

iberikna Alla, Alla tagħna![S:67:8] Iberikna Alla, u tibża' minnu

l-art kollha minn tarf għall-ieħor!


68 (67). Il-Mulej jidħol rebbieħ f'Sijon
[S:68:1] Għall-mexxej tal-kor. Salm ta' David. Għanja.
[S:68:2] Iqum Alla! Jixxerrdu l-għedewwa tiegħu;

jaħarbu minn quddiemu dawk li jobogħduh.[S:68:3] Bħalma d-duħħan mar-riħ jixtered,

bħalma jdub ix-xama' quddiem in-nar,

hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla.

[S:68:4] Imma l-ġusti jithennew quddiem Alla,

jifirħu u jaqbżu bil-ferħ.


[S:68:5] Għannu lil Alla, faħħru ismu,

wittu t-triq lil dak li ġej riekeb fuq is-sħab.

Tgħaxxqu fil-Mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu.

[S:68:6] Missier l-iltiema u difensur tar-romol,

hekk hu Alla fl-għamara mqaddsa tiegħu.[S:68:7] Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom,

u lill-ħabsin bir-riżq joħroġhom;

imma s-suppervi telaqhom jgħammru fid-deżert

jikwi.


[S:68:8] O Alla, int u ħiereġ quddiem il-poplu tiegħek,

int u tiela' mid-deżert,[S:68:9] triegħdet l-art, u sa s-smewwiet inħallu

quddiem Alla tas-Sinaj,

quddiem il-Mulej, Alla ta' Iżrael.

[S:68:10] Xita bil-kotra inti bgħatt, o Alla,

fuq l-art, wirt tiegħek,

u meta kienet bil-għatx inti ħjejtha.
[S:68:11] Il-poplu tiegħek għammar fiha,

fi tjubitek, o Alla, għall-fqajjar ħejjejtha.[S:68:12] Il-Mulej Sidi jagħti ordni,

u ħafna huma n-nisa li jagħtu l-bxara:


[S:68:13a] "Ħarbu, ħarbu s-slaten bl-eżerċti!

[S:68:14a] X'intom titnikkru qalb l-imrieħel?
[S:68:13b] In-nisa tad-dar qegħdin jaqsmu l-priża,

[S:68:14b] sbieħ bħal ħamiema bi ġwienaħ

bħall-fidda,[S:68:14c] b'rixha mżejjen b'deheb safrani.

[S:68:15] Meta Alla li jista' kollox ferrex is-slaten,

xita ta' silġ niżlet fuq Salmon."


[S:68:16] Għolja ta' Alla hi l-għolja ta' Basan,

għolja b'ħafna qċaċet hi l-għolja ta' Basan.[S:68:17] Imma għax tħares bl-għira, għolja ta'

ħafna qċaċet,

lejn l-għolja li Alla għażel b'għamartu?

Fiha għoġbu joqgħod il-Mulej għal dejjem.[S:68:18] L-imriekeb tal-Mulej eluf ta' eluf;

bihom ġie Sidi mis-Sinaj għas-santwarju.[S:68:19] Int tlajt fil-għoli, bl-ilsiera warajk,

bnedmin int ħadt b'għotjiet tiegħek,

mqar dawk li ma ridux joqogħdu għalik, Mulej Alla.

[S:68:20] Mbierek Sidi l-Mulej minn jum għal ieħor!

Jieħu ħsiebna Alla, is-salvatur tagħna.


[S:68:21] Alla tagħna hu Alla li jsalvana;

il-Mulej Sidna mill-mewt jeħlisna.[S:68:22] Alla jfarrak l-għedewwa tiegħu,

ikisser ir-ras ta' min jimxi bil-ħażen.[S:68:23] Qal Sidi l-Mulej: "Minn Basan inġibhom,

lura nġibhom minn qiegħ il-baħar,[S:68:24] biex tgħaddas riġlek f'demmhom,

u l-għedewwa tiegħek jikluhom il-klieb."


[S:68:25] Tfaċċa d-dħul tiegħek, o Alla, fis-santwarju,

id-dħul ta' Alla tiegħi, is-sultan tiegħi.[S:68:26] L-għannejja quddiem, l-istrumenti wara,

f'nofshom it-tfajliet bit-tanburlin:[S:68:27] "Bierku 'l Alla fil-laqgħat tagħkom;

bierku l-Mulej fil-ġemgħat ta' Iżrael."[S:68:28] Quddiem miexi Benjamin, l-iżgħar fost

it-tribù,

il-kapijiet ta' Ġuda bi ħġarhom,

il-kapijiet ta' Żebulun, il-kapijiet ta' Naftali.[S:68:29] Ibgħat, o Alla, il-qawwa tiegħek,

wettaq, o Alla, dik il-qawwa li ħaddimt għalina.[S:68:30] Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm,

għalik is-slaten iġibu l-għotjiet.[S:68:31] Ċanfar dik il-bhima fil-qasab tan-Nil,

dawk il-popli, bħal qabda gniedes bl-għoġiela

tagħhom,

sa ma jumiljaw ruħhom u jiġuk b'rigali tal-fidda;

ferrex il-popli li jħobbu l-gwerer.
[S:68:32] Ħa jiġu l-kbarat mill-Eġittu;

tiftaħ l-Etjopja idejha lejn Alla.


[S:68:33] Slaten ta' l-art, għannu lil Alla,

faħħru bid-daqq lil Sidi l-Mulej:[S:68:34] lil dak li jirkeb fuq is-smewwiet,

fuq is-smewwiet ta' dejjem.


Arawh! Se jsamma' leħnu, leħen qawwi:

[S:68:35] "Agħrfu l-qawwa ta' Alla!"

Fuq Iżrael il-kobor tiegħu;

fis-smewwiet il-qawwa tiegħu.

[S:68:36] Tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu!

Hu Alla ta' Iżrael,

li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu.
Mbierek Alla!
69 (68). Tnehid f'hemm kbir
[S:69:1] Għall-mexxej tal-kor. Fuq "Il-Ġilji".

Ta' David.
[S:69:2] Salvani, o Alla,

għax l-ilma laħaq sa griżmejja.


[S:69:3] Sibt ruħi mgħaddas f'ħama fond;

ma hemmx fejn inserraħ riġlejja.

Sibt ruħi f'ilma għoli;

il-mewġ qed ikaxkarni.[S:69:4] Ma niflaħx ngħajjat iżjed,

griżmejja nħanqu;

tgħammxu għajnejja,

jien u nistenna 'l Alla tiegħi.[S:69:5] Dawk li għal xejn jobogħduni

huma iżjed mix-xagħar ta' rasi;

dawk li bil-gideb jixluni

huma b'saħħithom aktar minn għadmi;

ġagħluni nrodd dak li ma sraqtx.
[S:69:6] Int, o Alla, taf bil-bluha tiegħi;

ħtijieti m'humiex moħbija minnek.[S:69:7] Ma jinfixilx minħabba fija min jittama fik,

Mulej ta' l-eżerċti;

ma jistħix minħabba fija min ifittex lilek,

Alla ta' Iżrael.


[S:69:8] Għax minħabba fik qiegħed nilqa' t-tmaqdir,

u l-mistħija tiksili wiċċi.[S:69:9] Sirt barrani għal ħuti;

ulied ommi ma jagħrfunix.[S:69:10] Għax il-ħeġġa għal darek fnietni,

it-tagħjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi.[S:69:11] Għakkist bis-sawm lili nnifsi,

u swieli biss biex żebilħuni.[S:69:12] L-ixkora li tfajt fuqi bi lbiesi

ġibdet fuqi t-tpaċpiċ tagħhom.[S:69:13] Jgħidu fuqi bilqiegħda f'bieb il-belt;

jixorbu l-inbid u jgħannu fuqi.


[S:69:14] Imma jien lilek nitlob, Mulej;

meta jogħġbok, o Alla, weġibni,

fil-kobor ta' tjubitek

u skond il-wegħda tas-salvazzjoni tiegħek.[S:69:15] Aqlagħni mill-ħama u ma nibqax nieżel;

ħarisni minn min jobgħodni

u eħlisni mill-ilma fond.

[S:69:16] Tħallix iġorrni l-ilma,

jew jiblagħni d-dagħbien,

u jingħalaq fuqi l-bir!
[S:69:17] Weġibni, Mulej, għax mill-aħjar tjubitek;

dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek.[S:69:18] Taħbix wiċċek mill-qaddej tiegħek;

fittex weġibni, għax ninsab fil-hemm.


[S:69:19] Ersaq qrib lejja u ifdini;

eħlisni minħabba l-għedewwa tiegħi.[S:69:20] Int taf bit-tkasbir u l-mistħija u l-għajb

tiegħi;


quddiemek huma l-għedewwa kollha tiegħi.
[S:69:21] It-tagħjir qasamli qalbi u fnieni;

fittixt min jagħdirni, u ma sibt 'il ħadd;

u min ifarraġni, u ma kelli 'l ħadd.

[S:69:22] Tawni b'ikel il-velenu;

sqewni l-ħall meta kont bil-għatx.[S:69:23] Tkun il-mejda tagħhom xibka quddiemhom,

u sħabhom stess in-nassa tagħhom.[S:69:24] Jiddallmu għajnejhom biex ma jarawx,

jirtogħdu f'ġenbejhom għal dejjem.


[S:69:25] Ixħet fuqhom il-qilla tiegħek;

jaħkimhom l-għadab imħeġġeġ tiegħek.[S:69:26] Isiru ħerba l-għamajjar tagħhom;

ħadd ma jgħammar fl-għerejjex tagħhom.[S:69:27] Lil min int sawwatt jagħmlu għalih,

u jxandru t-tbatija ta' min inti lħaqt.[S:69:28] Agħtihom kastig fuq ieħor;

ma jilħqux is-salvazzjoni tiegħek.[S:69:29] Jitħassru mill-ktieb tal-ħajjin;

ma jinkitbux man-nies sewwa.[S:69:30] Imma jiena msejken u batut;

terfagħni, o Alla, is-salvazzjoni tiegħek![S:69:31] Nfaħħar l-isem ta' Alla bl-għana,

nkabbru b'għana ta' radd il-ħajr.[S:69:32] Dan jogħġob lill-Mulej aktar minn offerta

ta' gendus,

jew ta' barri bil-qrun u dwiefer ħierġa.
[S:69:33] Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu;

u tagħmlu l-qalb, intom li tfittxu lil Alla.[S:69:34] Għax jisma' l-fqajrin il-Mulej,

ma jistmellx l-imjassrin tiegħu.[S:69:35] Ifaħħruh is-sema u l-art,

l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom.[S:69:36] Għax Alla jsalva 'l Sijon,

u jibni l-bliet ta' Ġuda;

u huma jerġgħu lura u jgħammru fiha.

[S:69:37] Jirtuha wlied il-qaddejja tiegħu;

dawk li jħobbu lil ismu joqogħdu fiha.


70 (69). Karba fin-niket
[S:70:1] Għall-mexxej tal-kor. Ta' David. B'tifkira.
[S:70:2] O Alla, ejja eħlisni!

Mulej, fittex għinni![S:70:3] Ħa jistħu u jinfixlu

dawk li jfittxu jneħħuli ħajti.

Ħa jerġgħu lura mħawwda

dawk li jifirħu bid-deni tiegħi.[S:70:4] Ħa jerġgħu lura kollhom mistħija

dawk li jiddieħku bija.[S:70:5] Jithennew u jifirħu bik

dawk kollha li jfittxuk;

jgħidu dejjem: "Kbir hu Alla,"

dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek.[S:70:6] Imma jien, fqajjar u msejken;

o Alla, fittex għinni!

Inti l-għajnuna u l-ħelsien tiegħi:

iddumx ma tgħinni, Mulej!


71 (70). Talba ta' wieħed imdaħħal fiż-żmien
[S:71:1] Fik, Mulej, jien nistkenn;

ma jkolli qatt għax ninfixel.[S:71:2] Għall-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni;

agħtini widen u fittex eħlisni.


[S:71:3] Kun sur ta' kenn għalija;

int wegħedt li tiġi dejjem issalvani,

għax blata u fortizza int għalija.

[S:71:4] Alla tiegħi, ħarisni minn id il-ħażin,

minn id il-qarrieq u l-kiefer.


[S:71:5] Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi;

Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żgħożiti.[S:71:6] Fuqek serraħt sa minn twelidi,

sa minn ġuf ommi inti ħadtni;

inti dejjem it-tifħir tiegħi.

[S:71:7] Ħafna huma li stagħġbu bija,

iżda inti l-kenn qawwi tiegħi.


[S:71:8] Mimli fommi b'tifħirek,

u b'sebħek il-jum kollu.[S:71:9] Twarrabnix meta nasal għax-xjuħija;

titlaqnix meta tħallini saħħti.


[S:71:10] Għax fuqi jitkellmu l-għedewwa tiegħi;

dawk li jonsbuli ħajti flimkien ifesfsu.[S:71:11] "Alla nsieh!", huma jgħidu,

"Għalih! Aqbduh! Ħadd ma jeħilsu."


[S:71:12] O Alla, toqgħodx 'il bogħod minni;

Alla tiegħi, fittex għinni.[S:71:13] Ħa jistħu u jinfnew dawk li jixluni;

jimtela biż-żebliħ u l-għajb minn iridli d-deni.


[S:71:14] Imma jien nibqa' dejjem nittama,

u nkattar tifħirek kollu.[S:71:15] Fommi jxandar il-ġustizzja tiegħek,

il-jum kollu l-għemejjel ta' l-għajnuna tiegħek,

għalkemm jien stess ma nafx kif ngħoddhom.
[S:71:16] Nersaq quddiem il-kobor tiegħek, Mulej

Sidi,


biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar.

[S:71:17] O Alla, sa minn żgħożiti int għallimtni;

u jien s'issa għadni nxandar għeġubijietek.[S:71:18] Mqar meta nixjieħ u jibjad xagħri,

la tinsinix, o Alla;

sakemm inxandar għemil idejk lil kull nisel,

il-qawwa tiegħek lil kull min għad jiġi.


[S:71:19] M'ogħla s-smewwiet il-ġustizzja tiegħek

o Alla!


Ħwejjeġ kbar int għamilt; min hu bħalek o Alla!

[S:71:20] Minn għawġ kbir u qalil int għaddejtni;

iżda int terġa' tagħtini l-ħajja,

minn qiegħ l-art terġa' ttellagħni.

[S:71:21] Kattarli l-kobor tiegħi;

erġa' agħtini l-faraġ tiegħek.


[S:71:22] U jiena nfaħħrek bl-arpa

għall-fedeltà tiegħek, Alla tiegħi;

ngħannilek biċ-ċetra, Qaddis ta' Iżrael.

[S:71:23] Jifirħu xufftejja jien u ngħannilek;

tifraħ ruħi, li inti fdejtli.[S:71:24] U lsieni l-jum kollu jitħaddet

fuq il-ġustizzja tiegħek,

għax waqa' fl-għajb u l-mistħija

min iridli d-deni.


72 (71). Is-saltna tal-Messija
[S:72:1] Ta' Salamun.
O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,

il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,[S:72:2] biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,

u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek.


[S:72:3] Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu,

tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja.[S:72:4] Hu jħares id-dritt ta' l-imsejknin tal-poplu,

isalva l-fqajrin u jrażżan 'il min jgħakkishom.[S:72:5] Ħa jdum kemm iddum ix-xemx;

kemm idum il-qamar, minn żmien għal żmien.


[S:72:6] Jinżel bħax-xita fuq ir-raba' maħsud,

bħal ħalba xita li ssaqqi l-art bil-għatx.[S:72:7] Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja,

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.[S:72:8] Isaltan minn baħar sa baħar,

u mix-Xmara sa truf l-art.


[S:72:9] Quddiemu jitbaxxew l-għedewwa tiegħu;

dawk li huma kontrih it-trab jilagħqu.[S:72:10] Is-slaten ta' Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh

ir-rigali,

is-slaten ta' Seba u ta' Saba għotjiet iġibulu.

[S:72:11] Iqimuh is-slaten kollha,

il-ġnus kollha lilu jaqdu.


[S:72:12] Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,

u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu.[S:72:13] Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;

il-ħajja tal-fqajrin isalva.[S:72:14] Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija;

demmhom għażiż quddiem għajnejh.


[S:72:15] Ħa jgħix is-sultan għal dejjem,

jingħata lilu deheb ta' Saba!

Ħa jitolbu għalih dejjem,

u jberkuh il-jum kollu![S:72:16] Ikun kotran il-qamħ fuq l-art,

jogħla sal-qċaċet ta' l-għoljiet.

Ikun il-frott tiegħu bħal-Libanu,

iħaddru l-uċuħ bħall-ħaxix tar-raba'.[S:72:17] Ismu jibqa' jissemma għal dejjem;

idum ismu sakemm iddum ix-xemx!

Bih jitbierku l-ġnus kollha ta' l-art;

il-popli kollha jsejjħulu hieni.


[S:72:18] Mbierek il-Mulej, Alla ta' Iżrael,

li waħdu jagħmel ħwejjeġ ta' l-għaġeb.[S:72:19] Mbierek għal dejjem ismu msebbaħ;

timtela l-art kollha b'sebħu!

Amen! Amen!
[S:72:20] Tmiem it-talb ta' David, bin Ġesse.
IT-TIELET KTIEB
73 (72). Ħsibijiet fuq il-frugħa tal-ġid tal-ħżiena
[S:73:1] Salm ta' Asaf.
Tassew twajjeb hu Alla ma' min hu sewwa,

ma' dawk li għandhom qalbhom safja.[S:73:2] Iżda jien għal ftit ma għotrux riġlejja,

għal ftit ma żlaqtx fil-mixi tiegħi.[S:73:3] Għax ġietni l-għira għall-kburin,

xħin rajt il-ħżiena jimxu 'l quddiem.


[S:73:4] Għax dawn ma għandhom ebda tbatija,

qawwijin u sħaħ f'ġisimhom.[S:73:5] M'għandhomx taħbit bħall-bnedmin

tad-dinja;

m'humiex imsawwtin ma' wlied Adam.

[S:73:6] Bħal ħannieqa ġawhar iżżejjinhom kburithom;

tgħattihom bħal libsa d-dnewwa tagħhom.[S:73:7] Mis-simna tagħhom toħroġ ħżunithom,

qalbhom tfawwar bi ħsibijiet fiergħa.[S:73:8] Jiddieħku u bil-qerq jitkellmu;

kollhom imkabbra jheddu bil-moħqrija.


[S:73:9] Sa kontra s-sema jqassu;

lsienhom ma' l-art kollha jlaħħaq.[S:73:10] Għalhekk magħhom iżomm il-poplu tiegħi,

u jixrob kliemhom bħall-ilma.[S:73:11] U jgħidu: "X'jista' jaf Alla?

Huwa l-Għoli jaf b'xi ħaġa?"[S:73:12] Dawn, ara, huma l-ħżiena:

moħħhom dejjem mistrieħ,

u jistagħnu dejjem.
[S:73:13] Mela għal xejn żammejt qalbi safja,

u ħsilt idejja b'sinjal ta' ndafa.[S:73:14] Xorta waħda kuljum ġejt imsawwat,

u kull filgħodu ħadt il-kastig.


[S:73:15] Kieku għedt li hekk għandi nitkellem,

kont niċħad ir-razza ta' wliedek.[S:73:16] Fittixt kif għandi nifhimha,

u sibtha wisq bi tqila.[S:73:17] Mbagħad dħalt fit-tempju ta' Alla,

u għaraft sewwa x'inhu t-tmiem tal-ħżiena.[S:73:18] Tassew li int fuq art tiżloq tqegħedhom,

u fit-tiġrif twaqqagħhom.


[S:73:19] Ara, kif tħarbtu f'daqqa waħda;

kif għebu u ntemmu bil-biża'![S:73:20] Bħal ħolma ta' min jistenbaħ, Mulej Sidi,

hekk int, malli tqum, ma tqishom xejn.[S:73:21] Meta kienet tinkedd qalbi

u kont ninfena ġewwa fija,[S:73:22] kemm kont iblah, xejn ma fhimt,

bħal bhima jien kont quddiemek.


[S:73:23] Imma jiena dejjem miegħek;

inti żżommni minn idi l-leminija;[S:73:24] skond il-ħsieb tiegħek tmexxini,

mbagħad fis-sebħ tilqagħni.


[S:73:25] Lil min għandi fis-sema ħliefek?

U meta għandi lilek, x'jonqosni fuq l-art?[S:73:26] Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi;

Alla l-qawwa ta' qalbi u sehmi għal dejjem.


[S:73:27] Għax kull min jitbiegħed minnek jintilef;

int teqred 'il kull min jinfired minnek.[S:73:28] Iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla;

f'Sidi l-Mulej qegħedt il-kenn tiegħi;

u nxandar l-għemejjel tiegħek kollha.
74 (73). Lment għall-ħerba tat-tempju
[S:74:1] Maskil. Ta' Asaf,
Għaliex, o Alla, warrabtna għal dejjem?

Għaliex tħeġġeġ qilltek kontra n-nagħaġ

tal-merħla tiegħek?

[S:74:2] Ftakar fil-ġemgħa li ksibt għalik mill-qedem,

it-tribù li int fdejt biex ikun wirtek;

ftakar f'Sijon, li fuqha bnejt l-għamara tiegħek.

[S:74:3] Itla' sal-post li sar ħerba waħda:

kollox qered l-għadu fis-santwarju.


[S:74:4] Għajjtu l-għedewwa fil-post tal-laqgħat

tiegħek;


hemm waħħlu l-istendardi tar-rebħa tagħhom.

[S:74:5] Bħal dawk li jxejjru l-mannara fl-għoli

biex iqaċċtu s-siġar minn qalb il-bosk,[S:74:6] hekk huma kissru l-bibien tat-tempju,

bl-imterqa u l-mazza farrkuhom.


[S:74:7] Taw in-nar lis-santwarju tiegħek;

kasbru għalkollox l-għamara tiegħek.[S:74:8] Qalu f'qalbhom: "Ħa nfarrkuhom għalkollox!"

Ħarqu kull post imqaddes ta' Alla f'artna.[S:74:9] Ma għadniex naraw sinjali mis-sema,

m'hawnx iżjed profeti;

ħadd fostna ma jaf kemm se ndumu hekk.
[S:74:10] Kemm se jdum iżebilħek l-għadu, o Alla?

Se jibqa' jkasbarlek ismek għal dejjem?[S:74:11] Għaliex qiegħed iżżomm idek lura?

Għax taħbi f'ħobbok il-leminija tiegħek?Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə