İlan bursa büYÜKŞEHİr belediye başkanliğindanYüklə 255,3 Kb.
səhifə1/4
tarix15.11.2017
ölçüsü255,3 Kb.
  1   2   3   4


İLAN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM 2

Amaç 2

İKİNCİ BÖLÜM 2

Kapsam 2

Yasal Dayanak 2

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2

Kentsel Kullanım Alanlarına İlişkin Tanımlar 2-3

Uygulama Alanları 3-4

Uygulama Esasları 4-5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 5

Büyükşehir Belediyesi Yetki Alanı 5

İlçe Belediyeleri Yetki Alanı 5

BEŞİNCİ BÖLÜM 6

Büyükşehir Belediyesi Denetim Yetkisi ve Sorumluluk 6

ALTINCI BÖLÜM 6

Uygulamaya İlişkin Genel İlke ve Esaslar 6-7-8-9

YEDİNCİ BÖLÜM 9

Resmi Kurum ve Kamu Ortak Kullanım AlanlarındakiReklam Elemanları 9-10

Konut, Ticaret Tercihli Konut Alanları ve Ticaret Alanlarında

Bina Cephesi, Bahçe Alanlarındaki Reklam Elemanları 11-12

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarındaki Reklam Elemanları 13-14

Karayolu Üzerindeki Reklam Elemanları 14

Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları Reklam Elemanları 14

Bina Dış Cepheleri, Sağır Duvar, Sağır Yüzey Ve Cam

Giydirme Uygulanmış Binalardaki Reklam Elemanları 14-15-16

Tamamı Tek Kurum ve Kuruluş Tarafından Kullanılan AVM ve

Ticaret Merkezleri Vb. Tesislerdeki Reklam Elemanları 16-17

İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılara, Metruk Binalar ve Arsalara

Uygulanacak Reklam Elemanları 17

Sanayi Alanları ve Sanayi Sitelerindeki Reklam Elemanları 18

Yaya + Taşıt Alt ve Üst Geçitlerine Konulacak Reklam Elemanları 19

Geçici Reklam Elemanları (El İlanları, Bez Afişler, Kağıt Afişler Vb.) 19

İnsan, Uçak, Helikopter, Balon Vb. Araçlar Kullanılarak

Yapılan Reklamlar 20

Belediye Sorumluluk Alanlarında Yolcu Taşıyan Toplu Taşıma Ve

Ticari Araçlarda Bulundurulacak Reklam Elemanları 20

Elektrik Direkleri Üzerine Asılan Reklam, Tanıtım ve Yönlendirme

Panoları 20-21

Bilgilendirme Tabelaları (Yön ve Yer Gösteren Levhalar) 21

Teknik Altyapı Bilgilendirme ve Uyarı Levhaları 21

Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Reklam ve Tanıtım Elemanları 21-22

Başvuru Ve İstenen Belgeler 22-23

SEKİZİNCİ BÖLÜM 23

Görevli Mercii ve İzin Verme Yetkisi 23-24

İzin Belgesi 24

İzin Süresi 24

DOKUZUNCU BÖLÜM 25

Yürürlük 25

Yürütme 25

T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM – AMAÇ

MADDE–1 AMAÇMADDE 1

 1. Bu yönetmelik; Bursa İli Sınırları içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararlarıyla belirlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki, sorumluluk alanları dâhilindeki yapılar, binalar, boş arsa, arazi, kamu kullanımındaki meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile büfeler, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan reklam ve tanıtım panolarını disipline ederek şehircilik ve kent estetiği bakımından gerçek veya tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.

II. BÖLÜM - KAPSAM VE YASAL DAYANAK

MADDE- 2 KAPSAM

MADDE 2

(1) Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki ışıklı, ışıksız, dijital vb. İlan, Reklam ve Tanıtım Panolarını kapsar. Ayrıca, İlçe Belediye Meclisleri tarafından karar alınarak oluşturulmuş İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği mevcut değilse, Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda İlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki ışıklı, ışıksız, dijital vb. İlan, Reklam ve Tanıtım Pano uygulamaları da bu yönetmelikle belirlenen hükümler kapsamındadır.

MADDE - 3 YASAL DAYANAK

MADDE 3

(1) Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.), 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

III. BÖLÜM – TANIMLAR

MADDE – 4 KENTSEL KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR

MADDE 4

(1) Kentsel kullanım alanları; Konut Alanları, Kentsel Çalışma Alanları (Ticaret Alanı, Sanayi Alanları, Kamu Kurumu Alanları, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Karayolu Servis Alanı, Sosyo Kültürel Altyapı Alanları) vb. alanlardır.

(2) Bu yönetmelikte geçen terimler;İlan :Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,

Tanıtım :Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve/veya görsel mesajlar içeren uygulamaları,

İlgili Belediye : 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunların ilgili hükümlerine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarında kalan ana arterler ve servis yolları, Hafif Raylı Sistem Güzergâhları, köprülü kavşak alanları, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ve bu yollardan cephe alan yapılarda, yolcu ve yük terminalleri, raylı sistem istasyonu, otogar, iskele vb.), kapalı ve açık otoparklar, Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı alanları (bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence tesisleri vb.), mezarlıklar, her çeşit toptancı halleri ve mezbahalar, sağlık merkezleri, hastaneler ve gezici sağlık üniteleri, cami ve ibadet yerleri gibi alanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni; bu alanların dışında kalan yerlerde ise ilgili ilçe belediyesini ifade eder.

Reklam :İnsanların gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuru.

Direkli Tanıtım Panosu (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabela.

Reklam Veren :Ürettiği ya da pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve ya tüzel kişi.

Reklam Kuruluşu :Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işletici veya kiralayıcı olan gerçek veya tüzel kişi.

Reklamcı (Reklam Ajansı) :Reklam verenin reklamlarını hazırlayan ve yöneten bu hizmet karşılığında iş başına belli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklamın yapım giderleri üzerinden komisyon alan gerçek ve ya tüzel kişi.

Gölgelik (Tente) :Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve/veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş muşamba, kumaş vb. malzemelerden yapılan ve tente olarak da adlandırılan üniteleri,

Taşıt Giydirme Uygulamaları: Binek ve ticari oto, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb. araçlar üzerine yapılan; dış cepheden bakıldığında imaj/baskı görülürken, iç cepheden dışarıya bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana getirmeyen; muhtelif baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam uygulamalarını,

ATM Kabini Reklam Uygulamaları: Bankaların otomatik para çekme makinelerinin yer aldığı kabinlere yönelik reklam uygulamalarını,

Şehir Mobilyaları Reklamları: Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb. sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklamları, ifade eder.

MADDE – 5 UYGULAMA ALANLARI

MADDE 5

(1) İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar:

a) Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanları içinde bulunan Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda ihale yoluyla veya özel projelerle, ticari amaçla sabit reklam asma elemanlarının konacağı yer ve alanlar,

b) Bina Dış Cepheleri,

c) Bina Sağır Duvarları ve Bina Sağır Yüzeyleri,

ç) Bina Son Kat Alın Yüzeyi ve Çatıları,

d) Konut, Konut+Ticaret ve Ticaret Alanları,

e) Sanayi Alanları ve Sanayi Siteleri,

f) İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar, Metruk Binalar ve Arsalar

g) Resmi Kurum Kamu Ortak Kullanım Alanları,

h) Yaya + Taşıt Alt ve Üst Geçitleri,

ı) Elektrik Direkleri Üzerine Asılan Reklam, Tanıtım ve Yönlendirme Panoları

i) Ticari ve Özel Araçlar,

j) Toplu Taşıma Araçları ve Otobüs Duraklarına Konulan Reklamlar,

k) Kaldırım (Yaya Yolu) + Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları,

l) Yön ve Yer Gösteren Tabelalar,

m) Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonları Reklam Elemanları,

n) Tamamı Tek Kurum ve Kuruluş Tarafından Kullanılan AVM, Tesis ve Ticaret Merkezleri,

o) Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Reklam ve Tanıtım Elemanları.

MADDE – 6 UYGULAMA ESASLARI

MADDE 6

(1) İlan, Reklam ve Tanıtım elemanlarının konulmasında uygulanacak esaslar.

a) Reklam Elemanları1) Sabit Reklam Asma Elemanları

a) Düzenlenmiş yeşil alanların içine, tarihi eser ve tescilli yapıların, İbadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar ve Kültür-Sanat işlevli yapıların vb. önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir.

b) Kavşaklardaki sabit reklam asma elemanları, araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüt doğuracak ve yanıltacak şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.

c) Sabit reklam asma elemanlarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeyleri beyaz kağıt veya beyaz renkli bir malzeme ile örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediği takdirde ilgili Belediyesi’nce yapılarak kiracı veya ilgilisinden yapılan masraflar %20 fazlası ile tahsil edilecektir.

d) Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak sabit reklam asma elemanları için Kaldırım (Yaya Yolu) genişliği ve o mahaldeki reklam yoğunluğu baz alınacaktır. Sabit reklam asma elemanlarının en alt noktası ile yaya yolu kotunun en yüksek noktası arasında en az 2 m.lik düşey açıklık bulunacaktır. Yaya yoluna paralel şekilde konacak sabit reklam asma elemanlarının düşey yükseklikleri yerin konumuna göre belirlenecektir.

e) Sabit reklam asma panoları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli günlerdeki duyuruları ilan etmek amacıyla kullanılabilir.

f) Billboardlar Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği şekil ve ebatlarda konulacak ve diğer pano veya pano grupları ilgili birim tarafından belirlenen noktalara konulacaktır. Billboardların dizilişi adedi ve aralarındaki mesafe Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir.

g) Sabit Reklam Asma Panoları, tanıtım, yönlendirme, ilan, bilgilendirme levhaları ve reklam kuleleri vb. tabelalar için ilgili Belediyeden izin alınacaktır.

2) Hareketli Reklam Asma Elemanları

Toplu taşıma araçları ve ticari araçlara konulacak reklam ve tanıtım uygulamaları ile ilgili izinler Genel Esaslar bölümünde belirtilen esaslar gözetilerek verilir. Zeplin, Uçak, Helikopter, Balon, vs. üzerindeki reklam elemanları ile ilgili projeler ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimince değerlendirilerek uygulama şekli belirlenir.

3) Tanıtım Elemanları

Tanıtım panosu, tanıtım tabelası, cam grafiği, vinil, kutu harf, bez afiş, bayrak direkleri ve benzerleri ile ilgili izinler Genel Esaslar Bölümünde belirtilen esaslar dâhilinde verilir.4) İlan Elemanları

a) Kağıt Afişler; Şehrin hiçbir yerine kağıt afiş yapıştırılmayacaktır. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarında Bursa Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği alanlara, Bursa Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak kaydıyla izin verilebilir.

b) İlan Panoları Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bu panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en az ikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri ilgili Belediye’ce tespit edilir.

5) Bez Afiş, El İlanları:

a) Yollar ve Kaldırım (Yaya Yolu)lar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, kamu amaçlı duyurular için ilgili birimin belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.

b) Özel kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen ticari amaçlı bez afişlerin, kendi bina cephelerine taşmayacak şekilde asılmasına Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birim tarafından izin verilecektir.

c) Bez afiş asma süresi (en fazla) 14 gün ile sınırlıdır. Bu süre en fazla bir defa uzatılabilir. Sürenin aşılması durumunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Birimlerince kaldırılacaktır.

6) El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde posta yoluyla ya da posta kutularının içine bırakılması şartıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir.

IV. BÖLÜM - YETKİ ALANLARI

MADDE – 7 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİ ALANI

MADDE 7

(1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan meydan, bulvar, cadde ve ana yollara, bu yollara cepheli binalara, arazi ve arsalara, büfelere, yaya ve taşıt alt veya üst geçitlerine, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan, reklam ve tanıtım panolarının yerlerine, bunların şekil ve ebadını belirleme yetkisi Büyükşehir Belediyesine aittir. Yönetmelik onaylandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarına geçen ana arterler, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.

MADDE - 8 İLÇE BELEDİYELERİ YETKİ ALANIMADDE 8

(1) Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanları dışında kalan meydan, bulvar, cadde ve ana yollara, bu yollara cepheli binalara ve arsalara, büfelere, yaya ve taşıt alt veya üst geçitlerine vb. alanlara asılacak ilan, reklam ve tanıtımların yerlerinin belirlenmesinde ilgili İlçe Belediyesi yetkilidir. İlçe Belediye Meclisi kararıyla oluşturulmuş İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği var ise yetki alanlarındaki uygulamalarda kendi yönetmelik hükümlerine uyabilir. Ancak İlçe Belediye Meclisi tarafından karar alınarak oluşturulmuş İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği mevcut değilse, Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda İlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği hükümlerini uygulayabilir. Ana arterlere cephesi olan ara yolların ancak ana yola 2. parselinden itibaren ilgili İlçe Belediyeleri sorumludur.


V. BÖLÜM - DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUK

MADDE - 9 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUK

MADDE 9

(1) Bu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Başkanlığı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirlenen;

 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan; binalar, boş arsa, tarım arazisi, kamu kullanımındaki meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile büfeler, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının şekil ve ebatları ile asma şartları, tanıtım elemanlarının, çevre ve görüntü kirliliği açısından takibi ve gerekli işlem ve uygulamaları Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerince yerine getirilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanı dışında kalan alanlarda İlçe Belediyeleri yetkilidir. Yeni açılacak cadde, bulvar ve meydanların hangi Belediyenin yetki alanında olacağına Büyükşehir Belediye Meclisince karar verilir.

 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanı dâhilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve anayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler, tercihli yollar, kavşaklara konulan ilan, reklamlarla toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve anayollara cepheli kamu ve özel mülkiyete konu binalara, bahçe ve bahçe duvarlarına konulacak her türlü reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

(2) İlçe Belediye Başkanlıkları; Birinci Maddenin dışında kalan yerlere konulan ilan, reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

(3) Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde devlet ve il yolları dahil 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirlenen bölgedeki Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarına kişi, kurum, kuruluş, resmi kurum ve İlçe Belediyeler Bursa Büyükşehir Belediyesinden izin almadan reklam, ilan, tanıtım v.b. koyamazlar.

(4) Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanları içerisindeki Devlet ve İl yollarında, meskun mahallerde, raylı sistem köprülü kavşak, aydınlatmalar, kent girişi düzenlemeleri, kent estetiği ve çevre düzenlemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğinden, bu yollara ve servis yollarına cephe arsa veya arazilerdeki reklam elemanları için, bu yollara ve servis yollarına cephe yapıların bina cephelerindeki tüm reklam unsurları için Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinden izin almak zorundadır.

VI. BÖLÜM - GENEL ESASLARMADDE –10 UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKE VE ESASLAR

MADDE 10

 1. Kanun, tüzük ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve çeşitli mevzuat hükümleri ile yapılması yasaklanmış sağlık yönünden zararlı olan alkollü içecek, tütün ve tütün mamulleri gibi reklamlar ile halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlâk ve kültürel değerlerine aykırı, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. Toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.

 2. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık içeren öğeler, şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.

 3. Bu yönetmelik kapsamında adı geçmeyen her türlü yeni ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları için yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde ilgili müdürlük, İlçe Belediyelerinde ise ilgili biriminin onayı doğrultusunda uygulama yapılır.

 4. Her türlü tanıtım tabelalarının ve benzerlerinin bakım ve onarımı, reklamı yapan veya yaptıran kuruluşa aittir. Bu elemanların gerekli bakımı ve onarımı yapılmadığı takdirde, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verecek durumlarda ilgili reklam kuruluşuna ve ya reklam sahibine gerekli uyarılar yapıldıktan sonra, reklam sahibi veya reklam kuruluşu ilgili reklam elemanını kaldırması gerekmektedir. Bu husus yerine getirilmediği takdirde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılarak masrafları reklam firması veya reklam sahibinden tahsil edilecektir.

 5. Tüm reklam elemanları için, reklamı yaptıran, yapan ve projesini hazırlayan yetkili teknik eleman, levhanın güvenliği, sağlamlığı ve takıldıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü zararından sorumludurlar.

 6. Her türlü ilan, reklam ve tanıtım aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek, kentin doğal ve tarihî sit alanlarını etkileyecek şekilde olamaz.

 7. Açık alan ilan, reklam ve tanıtım araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine, tarihi eserlerin ve tescilli yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, konsolosluklara, emniyet müdürlüklerine, valiliklere, kaymakamlıklara ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait binaların, askeri alanların, okulların, kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek ve bunları kapatacak şekilde yerleştirilemez.

 8. Aydınlatma birimleri üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce izin verilmesi halinde reklam elemanı konulabilir. Elektrik direklerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levha ve ilanlar; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında, telefon, faks numaraları ile internet adreslerini yazabilir, adreslerini yazamazlar.

 9. Açık alan ilan, reklam ve tanıtım araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş alanını kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.

 10. Açık alan ilan, reklam ve tanıtım araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez.

 11. Billboardların şekil ve ebatları ile billboardların dizilişi, grup adedi ve aralarındaki mesafesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi tarafından belirlenir.

 12. Reklam panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma tarafından yapılacaktır. Bu konudaki esaslar İlgili Belediye ile reklamı koyan firma arasında yapılacak bir şartname ile belirlenecektir. Yer tahsisi ve ücretinin tahsili, İlgili Belediyesi’nce yapılacaktır.

 13. Ticaret birimlerinin tanıtıcı ve reklâm amaçlı uygulamaları kamu alanlarında (tescil harici) yer alamaz.

 14. Reklam panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr, deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.

 15. İzinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım, onarımının yapılmaması ve görsel kirlilik oluşturması durumunda İlgili Belediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar İlgili Belediye’ce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir.

 16. Bölünmüş karayolu, tek yönlü karayolu, iki yönlü karayolu, erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) vb. trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım panosu ve benzeri elemanların konulmasına, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve “Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler İle Karayolu Dışında, Kenarında Veya Üzerindeki Diğer Levhalar, Işıklar Ve İşaretlemeler Hakkında Yönetmelik” ‘in 2. Ve 13. Maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanları içerisinde her türlü yol kenarındaki reklam elemanları için izin Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimince verilecektir.

 17. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe dış duvarlarına tanıtıcı işaret, tabela ve reklâm panosu konulamaz.

 18. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

 19. Yılbaşı, bayram ve özel günlerde, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanları içerisinde Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinden izin alınmak kaydıyla, bina ve işyerleri, anılan günün 15 gün öncesi ve sonrasında ışıklı veya ışıksız özel süslemeler kullanılarak tanıtımlar yapılabilir. Bu uygulamalar verilen süre içinde kaldırılmaması halinde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı reklam verenden tahsil edilir.

 20. Bina ve kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren alt seviye yüksekliği 2.20 metrenin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.

 21. Bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levha ve ilanlar; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında, telefon, faks numaraları ile internet adreslerini yazabilir, adreslerini yazamazlar.

 22. Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla ilgili Belediyesi gerek gördüğü takdirde en az 3 en fazla 15 gün önceden yazılı bildirim yaparak reklam elemanlarının kaldırılmasını isteyebilir.

 23. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Valilik ve Kaymakamlıklar, Emniyet Müdürlükleri, Askeri Alanlar ve benzeri kamuya ait bina cephelerine, çatılarına, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz.

 24. Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım ve reklam uygulamaları konulamaz.

 25. Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile Kaldırım (Yaya Yolu) ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, projesinde belirtilmemiş ise satış birimi kat yüksekliğinin 1/5 den fazla olamaz ve her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konamaz. Reklam tabelası satış birimine yatay ve dikey çıkıntı oluşturacak şekilde konamaz.

 26. Reklam ve tanıtım uygulamaları yatay ve dikeyde çıkıntı oluşturacak şekilde konulamaz.

 27. Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. İlgili birim Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.

 28. İlan, Reklam ve Tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur.

 29. Reklam-tanıtım elemanları için izin verilen yerlerde, Belediyelerce Cephe Sağlıklaştırma Projeleri veya Kentsel Tasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanıldığında, projeden önce izin verilen reklam elemanları proje doğrultusunda yenilenerek uygulanacaktır.

 30. Yetki ve sorumluluk alanlarına göre Bursa Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili belediyenin yetkili birimleri kent estetiğine katkı sağlayacak her türlü projeyi yapabilir veya yaptırabilir.

 31. Yetki ve sorumluluk alanlarına göre Bursa Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili belediyenin yetkili birimleri gerekli gördüğü hallerde Başkanlık Onayını almak kaydı ile yeni uygulamalar ihdas edebilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan kentsel tasarım projeleri kapsamındaki alanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi tarafından, yönetmelik hükümleri dışında özel koşullar getirilebilir.

 32. Fikir ve sanat Eserleri yasası çerçevesinde ebatları bu yönetmelik koşullarına aykırı olmaması şartıyla mimari projeleri üzerinde tabela yerleri gösterilmiş binalarda projeleri doğrultusunda uygulama yapılır.

 33. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle ilan, reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz. İlan ve reklam vergisinin ödenmiş olması tabelanın uygun olduğu anlamına gelmez. Bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesince kaldırılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve izin verilmesi uygun görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, 15 gün içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden veya yapan firmadan tahsil edilir.

 34. Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki sanayi alanları dışında, bina teras ve çatılarına hiçbir şekilde reklam panosu ve tanıtıcı levha konulamaz. Ancak sanayi alanlarında; Bina son kat alın yüzeyi, çatılarına ve asansör kuleleri duvar yüzeylerine yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı veya ışıksız, azami 1.00 m yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması konulamaz.

 35. Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası, bez afiş ve benzerleri ile ışıklandırma elemanlarının asılmasına izin verilemez.

 36. Tanıtım uygulamaları hiçbir şekilde reklam unsuru içeremez.

 37. Reklam elemanlarının boyutları binanın yüksekliğini ve cephe boyunu geçemez.

 38. Işıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi ve ışıklandırılması zorunludur. Işıklı düzenlemeler için ilgili Belediyesinin onayı alınmadan uygulanamaz.

 39. Firmanın kapanmış olması halinde bina yönetimi veya bina sahibi belediyeye karşı sorumludur. Parsel alanı içerisinde bulunan reklam elemanını görüntü kirliliği yaratmadan kaldırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde vergi ve cezai müeyyide bina yönetimi veya bina sahibince ödenir.

 40. Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına konulacak tanıtıcı levhaların ebat ve niteliği için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan karar alınmak suretiyle izin verilir.

 41. Görev, yetki ve sorumluluk alanlarına göre Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili belediyesi tarafından kaldırılan reklam elemanları ilgili belediyesinin hurda depolarında 2 (iki) ay süreyle bekletilir. Bu süre sonunda sahibince alınmayan reklam elemanlarından ilgili belediye sorumlu değildir.

 42. Kamu Kurumları, kendi parsel sınırları içerisinde kamu yararına bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar ile ticari gelir getirmeyen hizmet sunumu yapılan iletişim panoları Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ilgili biriminin izin vermesi halinde koyabilir. İzin alınmadan konulması halinde, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, İlçe Belediyeleri veya Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.

 43. Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki kamunun ortak kullanım alanı olan mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde, ana arterler, servis yolları, tercihli yollar ve kavşaklar ile bu yerlere cephesi olan alanlara kamu yararına bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar gibi ticari gelir getirmeyen hizmet sunumu yapılan iletişim panoları konulması halinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.

 44. Bursa Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanları dışındaki cadde ve sokaklarda bulunan her türlü yapılarda bulunan tanıtım, ilan, reklam ve tanıtım elemanları, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, İlçe Belediyeleri tarafından kaldırılır.

 45. Bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz.

 46. Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar dışında, Türkçe açıklaması olmadıkça yabancı dilde reklam ve tanıtım uygulaması konamaz. Tabela metnindeki Türkçe yazımlarda, Türk dilbilgisi ve Türkçe yazım kurallarına uygun olması şartı aranır.

 47. Bahçeli nizam yapılar, avm., ticaret merkezleri vb.leri ticari faaliyet gösterdikleri parsel alanına, bu alanda faaliyeti bulunmayan diğer ticari işletmelere tabela vb. konulması için kiraya veremez.


Yüklə 255,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə