İmmunologiya ixtisası üzrə test sualları Bölmə Ümumi immunologiya 1 İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?


) Övrə zamanı suluqlar harada əmələ gəlir?Yüklə 1,64 Mb.
səhifə4/16
tarix30.06.2018
ölçüsü1,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

214) Övrə zamanı suluqlar harada əmələ gəlir?
A) Sadalananların hamısında

B) Selikli qişalarda

C) Əzələ toxumasında

D) Epidermisdə

E) Dərialtı hüceyrədə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.190
215) Allergenspesifik immunterapiyanın aparılması zamanı sistem reaksiyaları nə zaman mümkündür?
A) Reaksiya allergenin yeridildiyi sahədən kənarda, bir qayda olaraq, allergen vurulduqdan sonar ilk 30 dəqiqə ərzində baş verir

B) Allergen daxil olmasından iki saat sonra

C) Allergenin daxil olmasından 24 saat sonra

D) Allergen daxil olmasından bir həftə sonra

E) Allergen daxil olmasından 12 saat sonra
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.545
216) İkincili immundefisitlərin kliniki təzahürü nə zaman olur?
A) Müxtəlif vaxtlarda

B) İnsanın doğulduğu ilk gündən

C) 1 yaşında

D) 4-6 aylıqda

E) 2 yaşında
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.185
217) Çox vaxt hansı qida məhsullarına qarşı allergiya baş verir?
A) Kartof

B) Çay


C) Süd, balıq, yumurta

D) Alma


E) Sadalananların hamısına
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.188
218) İkincili immundefisitlər üçün hansı xarakterdir?
A) Sadalananların heç biri

B) Anamnezdə stress təsirlərin olması

C) Yaxın qohumlarla analoji xəstəliyin olması

D) Sadalananların hamısı

E) Doğulduqdan 1 il sonra xəstəliyin sürətlənməsi
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр146
219) Bunlardan hansı Lui-Bar sindromu zamanı müşahidə olunur?
A) İmmunitetin T- və B- sisteminin kombinə olmuş defisiti

B) Komplement sisteminin ilkin defisiti

C) T-limfositlərin defisiti

D) B-limfositlərin defisiti

E) Faqositar sistemin defisiti
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.176
220) ß-2 adrenoreseptorların uzunmüddətli antoqonistlərinə hansı aiddir?
A) Salmeterol, formoterol

B) Sadalananların heç biri

C) Analgin

D) Terbutalin

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.490
221) Qeyri-infeksion allergenlərlə provakasion nazal testlər nə zaman aparılır?
A) Anamnez və dəri testlərinin nəticələri üst-üstə düşmədikdə

B) Burnun pollinozu zamanı

C) Rinitin kəskinləşməsi zamanı

D) Anamnez və dəri testlərinin nəticələri üst-üstə düşdükdə

E) Xroniki rinitin bütün hallarında
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.421
222) Eyni vaxtda tozcuq allergenləri ilə neçə dəri sınağı aparmaq olar?
A) 35 dəri sınağı

B) 25 dəri sınağı

C) 15 dəri sınağı

D) 30 dəri sınağı

E) 20 dəri sınağı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.418
223) Allergik rinitin differensial diaqnozu hansı xəstəliklərin olmadığını nəzərdə tutur?
A) Rinofima

B) İnfeksion

C) Sadalananların hamısı

D) Rauvolfi dərmanlarının qəbulu fonunda rinitin

E) Qeyri-allergik eozinofil rinitin
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.533
224) Allergik ağciyər aspergillezinin kliniki təzahürlərinə hansı daxil deyil?
A) Bəzən qanla qarışıq, selikli-irinli bəlğəmli öskürək

B) Ən çox nəm,soyuq havada xəstəliyin kəskin başlaması

C) Bədən temperaturunun artması

D) Döş qəfəsində ağrılar

E) May-iyunda xəstəliyin kəskinləşməsi
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г. Стр.173
225) Pollinozlu xəstələrdə hansına qarşı tez-tez çarpaz allergiya baş verir?
A) Bala qarşı, fitopreparatlara qarşı

B) Kvasa qarşı

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Pendirə qarşı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.524
226) Atopik dermatit üçün hansı yaş dövrləri xarakterdir?
A) Qoca (70 yaşdan yuxarı)

B) Pubertat

C) Körpə ( 2 yaşa qədər)

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.стр.186
227) Aşağıdakılardan hansı öldürülmüş vaksinlərdir?
A) Epidemik parotit əleyhinə

B) Sadalananların heç biri

C) Sadalananların hamısı

D) Ku qızdırması əleyhinə

E) Vəba əleyhinə, göyöskürək, gənə ensefaliti əleyhinə
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.320
228) Polimeraza zəncirvari reaksiyadan (PZR) nə zaman istifadə olunur?
A) İmmunoqlobulinlərin siniflərinin təyini zamanı

B) Gendiaqnostikası və genotipləşmə zamanı

C) İmmunkompetent hüceyrələrin subpopulyasiya tərkibinin miqdarca qiymətləndirilməsi zamanı

D) Faqositozun bütün mərhələlərini öyrənən zaman

E) Komplement sistemini öyrənən zaman
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.278
229) İrsi angionevrotik Kvinke şişinə səbəb hansıdır?
A) C5 defisiti

B) C3 aktivasiya

C) Sadalananların heç biri

D) İngibitor C1-esterazanın defisiti

E) C1-esterazanın defisiti
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.552
230) Bunlardan hansı C1 –ingibitorun defisitinin patogenetik formasına aid deyil?
A) C1-esteraza autoantitelinin olması

B) C1-ingibitor autoantitelin olması

C) Funksional qeyri-aktiv ingibitor

D) C1-ingibitorun səviyyəsinin aşağı olması və ya olmaması

E) C1-esteraza autoantitelinin olmaması
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.557
231) İrsi angionevrotik Kvinke ödemi zamanı hansı immunoloji dəyişiklik müşahidə olunmur?
A) C1-ingibitorun səviyyəsinin azalması

B) C2 səviyyəsi aşağıdır

C) Hiperimmunoqlobilinemiya IgE

D) C1-ingibitorun səviyyəsi normaldır

E) Ümumi IgE səviyyəsi yüksəkdir
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.149
232) İrsi angionevrotik Kvinke ödeminin terapiyasında hansı effektiv deyil?
A) Proteinaz ingibitorları(trasilol, kontrikal,və s.)

B) Aşağı androgen aktivlikli steroidlər(danazol)

C) Epsilonaminokapron turşusu

D) Antihistamin preparatları

E) Təbii plazma
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.147
233) Hansı Artyus fenomeninin fərqləndirici xüsusiyyətinə daxil deyil?
A) Komplementin iştirakı

B) Feozinofiliya, nekroz

C) Nekroz

D) IgG anticisminin patogenezdə iştirakı

E) Eozinofiliya
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.156
234) Artyus fenomenini eksperimentdə necə almaq olar?
A) Antigen və anticismin dəridaxili vurulması(yerli passiv reaksiya)

B) Antigenin dəridaxili vurulmasına icazəsi olan zərdabın passiv venadaxili sensibilizasiyası

C) Sadalananların heç biri

D) Aktiv həssaslaşmış orqanizmə antigenin dəridaxili vurulması

E) Anticismin dəridaxili, antigenin venadaxili vurulması(əks passiv reaksiya)
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.156
235) Ləng tipli allergik reaksiyalar zamanı hansı mümkün deyil?
A) Həssaslaşmış orqanizmin toxuma kulturasına allergenin toksiki effekti

B) Hüceyrələrin köməkliyi ilə allergiyanın passiv keçməsi

C) Mononuklear və limfositlərlə infiltrasiya

D) Zərdabın köməkliyi ilə allergiyanın passiv keçməsi

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.156
236) Passiv sensibilizasiyanın minimal davametmə müddəti nə qədərdir?
A) 30-50 gün

B) 4 gün


C) 7-8 gün

D) 2-3 saat

E) 24 saat
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г. стр164
237) İnsanda aktiv sensibilizasiya dövrünün optimal müddəti nə qədərdir?
A) 4 gün

B) 7-8 gün

C) 3 il

D) 30-50 günE) 1il
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.164
238) Reaginlər hansı fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malikdir?
A) Xarici mühit faktorlarına davamlıq

B) Xarici mühit faktorları heç bir rol oynamır

C) Termostabillik

D) Dondurulduqda immunoloji xassələrinin yığılması

E) Təkrar dondurulduqda immunoloji xassələrinin saxlanması
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.43
239) Atopik reaksiyalarda trombositlər hansı rolu oynayır?
A) I cərgə hüceyrə-hədəfdir

B) Tosqun hüceyrələrlə müttəfiqdir

C) Mediatorların təsiri üçün hədəfdir

D) Neytrofillərin partnyorlarıdır

E) Əhəmiyyət kəsb etməyən hüceyrələrdir
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.112
240) Trombositləri aktivləşdirən faktor (TAF) necə xarakterizə olunur?
A) Araxidon turşusundan əmələ gəlir

B) Sadalananların hamısı

C) Tosqun hüceyrələrin qranulalarında ehtiyat halında saxlanan mediatorlardır

D) Fosfatidilxolindən əmələ gəlir

E) Tosqun hüceyrələrin enerji mənbəyidir
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г. ,стр.112
241) Trombositləri aktivləşdirən faktor (TAF) inqalyasiyası ilə induksiya olan bronxial hiperreaktivlik hansı müddətdə saxlanılır?
A) 6 saat

B) 48-72 saat

C) 36 saat

D) 1 ay


E) 24 saat
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.112
242) Bronxial astmalı xəstələrə TAF( Trombositləri aktivləşdirən faktor) dəridaxili vuran zaman nə müşahidə olunur?
A) Erkən cavab

B) Gec cavab

C) Sadalananların heç biri

D) İkifazalı cavab

E) TAF vuran zaman dəri reaksiyasının olmaması
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.112
243) Trombositləri aktivləşdirən faktorun (TAF) effekti hansının təsirindən aşağı ola bilər?
A) Prostasiklini yeritməklə

B) TAF spesifik antoqonistlərinin yeridilməsi ilə

C) Sadalananların heç biri ilə

D) Sadalananların hamısının

E) Trombositləri kənarlaşdırmaqla
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр112
244) Trombositləri aktivləşdirən faktorun (TAF) effekti bunlardan hansı ilə necə blokada olur?
A) İltihabəleyhinə qeyri-steroid preparatlarla

B) Dinatrium-xromoqlikatla

C) Sadalananların heç biri

D) Dimedrolla

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр112
245) Tetrasiklinə allergiya olan xəstədə,bunlardan hansı əks göstərişdir?
A) Vibramisin

B) Neomisin

C) Penisillin

D) Sadalananların hamısı

E) Oleandomisin
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.437
246) Penisillinə allergiyası olan xəstəyə bunlardan hansı əks göstərişdir?
A) Ampioks

B) Gentamisin

C) Tetrasiklin

D) Nistatin

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.446
247) Sulfadimetoksinə allergiyası olan xəstəyə bunlardan hansı əks göstərişdir?
A) Tetraolean

B) Streptomisin

C) Neomisin

D) Albusid

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.437
248) Bunlardan hansı bakterial allergenə aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Neyseriya

C) Trixomonad

D) Xlamidiya

E) Exinokokk
Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г. стр.80
249) Ev tozunun əsas allergen mənbəyi hansıdır?
A) Kif göbələklərinin sporları

B) Mikroorqanizmlər

C) Yovşan tozcuğu

D) Sadalananların heç biri

E) Dermatofaqoides cinsindən olan gənələr
Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г. стр.80
250) Bronxial astmanın etiologiyasında patogenliyi az olan bakteriya hansılardır?
A) Perflava neyseriya; brusella

B) Brusella

C) Qızılı stafilokokk; ağ stafilokokk; perflava neyseriya

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г.,cтр.467
251) Respirator allergiyanı hansı törətmir?
A) Trixofiton

B) Mukor


C) Penisillin

D) Sadalananların hamısı

E) Aspergil
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.410
252) Bunlardan hansı makroorqanizmi sensibilizə edir və bronxial astmanın etioloji faktorlarına aid deyil?
A) Leyşmaniya

B) Sadalananların hamısı

C) Aspergil

D) Alternariya

E) Kladosporium
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.173
253) Aspergilin sporlarının daha çox qatılığı nə zaman olur?
A) Maydan avqusta qədər

B) Dekabrdan marta qədər

C) Mayda

D) Apreldə

E) İyulda
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.524
254) Kladosporiumun sporlarının daha çox qatılığı nə zaman olur?
A) Oktyabr-noyabr

B) İyundan sentyabra qədər

C) Yanvar-fevral

D) Noyabr-dekabr

E) Aprel-may
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.524
255) Çinar tozcuğunun daha çox qatılığı nə zaman müşahidə olunur?
A) İyunda

B) Aprelin sonunda

C) Fevralda

D) Avqustda

E) İyulda
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.524
256) Yovşan tozcuğunun daha çox qatılığı nə zaman müşahidə olunur?
A) Apreldə

B) Avqustda

C) Mayda

D) İyulda

E) İyunda
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.524
257) Bunlardan hansı bronxial keçəcəyinin pozulmasına aid deyil?
A) Seliyin hiposekresiyası

B) Seliyin hipersekresiyası

C) Bronxların selikli qişasının ödemi

D) Burnun polipozu

E) Bronxların saya əzələsinin spazmı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.467
258) Bunlardan hansı allergik reaksiyanın hüceyrə-hədəfidir?
A) Fibroblastlar

B) Sadalananların heç biri

C) Eritrositlər

D) Sadalananların hamısı

E) Tosqun hüceyrələr
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.90
259) I cərgə hüceyrə-hədəfə hansı aiddir?
A) Neytrofillər

B) Sadalananların hamısı

C) Saya-əzələ hüceyrələri

D) Tosqun hüceyrələr

E) Eozinofillər
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г.54
260) II cərgə hüceyrə-hədəfə hansı aiddir?
A) Bazofillər

B) Trombositlər,eozinofillər

C) Tosqun hüceyrələr

D) Neytrofillər

E) Eozinofillər
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.54
261) İgE üçün hansı tip reseptorlar məlumdur?
A) Sadalananların heç biri

B) 1 tip reseptorlar

C) 4 tip reseptorlar

D) 3 tip reseptorlar

E) 2 tip reseptorlar
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.90
262) İgE üçün aşağıaffinli reseptorlar hansı hüceyrədə olur?
A) Sadalananların heç biri

B) Limfositlərdə,monositlərdə,trombositlərdə,eozinofillərdə

C) Tosqun hüceyrələrdə və bazofillərdə

D) Makrofaqlarda

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.90
263) İgE üçün yüksəkaffinli reseptorlar təbiətcə bunlardan hansıdır?
A) Zülal

B) Qlikoprotein

C) Karbohidrat

D) Yağ


E) Fosfolipid
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.90
264) Saya əzələlərinin yığılması və damar keçiriciliyinin artması bunlardan hansının stimulyasiyası zamanı baş verir?
A) I və III tip histamin reseptorlarının

B) III tip histamin reseptorlarının

C) Hüceyrədaxili reseptorların

D) II tip histamin reseptorlarının

E) I tip histamin reseptorlarının
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.423
265) Mədə sekresiyasının artması bunlardan hansının stimulyasiyası zamanı baş verir?
A) II tip histamin reseptorlarının

B) I tip histamin reseptorlarının

C) Hüceyrədaxili reseptorların

D) III tip histamin reseptorlarının

E) II və III tip histamin reseptorlarının
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.423
266) Hüceyrə proliferasiyasının dəyişiklikləri bunlardan hansının stimulyasiyası zamanı baş verir?
A) III tip histamin reseptorlarının

B) II tip histamin reseptorlarının

C) Hüceyrədaxili reseptorların

D) I tip histamin reseptorlarının

E) I və III tip histamin reseptorlarının
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.423
267) Leykotrienlər bunlardan hansının metabolizm məhsullarıdır?
A) Araxidon turşusunun

B) Neyroamin turşusunun

C) Sadalananların heç biri

D) Qliserolun

E) Fosfatidiya inazitolun
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр234
268) Hansının təsiri altında membran fosfolipidlərindən araxidon turşusu azad olur?
A) Fosfolipaza A2

B) Fosfolipaza D

C) Sadalananların heç biri

D) Fosfodiesteraza

E) Proteinkinaza C
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.234
269) Bunlardan hansının təsiri altında fosfolipaza A2 tormozlanır?
A) Sadalananların hamısı

B) Qlükokortikosteroidlərin

C) Tireotrop hormonların

D) Vazopressinin

E) Prolaktinin
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.195
270) Saya əzələnin yığılması və damar keçiriciliyinin artmasını hansı leykotrien törədir?
A) A4

B) B4


C) C4, D4, E4

D) A4 və B4

E) A4 və C4
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.98
271) Hansı mediator daha qabarıq bronxospastik təsirə malikdir?
A) Trombositləri aktivləşdirən faktor(TAF)

B) Sadalananların hamısı

C) Prostaqlandin E2

D) g-interferon

E) α-şişi nekrozunun faktoru
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.320
272) Anafilaksiyanın eozinofil xemotaksik faktoru(EXF) hansıdır?
A) Peptid

B) Üzvi turşu

C) Biogen amin

D) Fosfolipid

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.395
273) Anafilaksiyanın eozinofil xemotaksik faktorunun allergik reaksiyaların işində rolu nədir?
A) Saya əzələni yığır

B) I cərgə hüceyrə-hədəfi allergik reaksiyaların zonasına cəlb edir

C) II cərgə hüceyrə-hədəfi allergik reaksiyaların zonasına cəlb edir

D) Damar keçiriciliyini artırır

E) Qeyri-spesifik toxuma hiperreaktivliyini törədir
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.395
274) II cərgə hüceyrə-hədəfdən allergik reaksiyalar zamanı hansı mediator azad olur?
A) Qələvi xassəli əsas eozinofil zülalı

B) Asetilxolin

C) g-aminyağ turşusu

D) Qlisin

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.574
275) Bronxların epitelisinin zədələnməsini hansı mediator törədir?
A) Serotonin

B) Sadalananların hamısı

C) Asetilxolin

D) Qələvi və kation zülali xassəli əsas eozinofil zülalı

E) Histamin
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.144
276) Prostaqlandinlər nəyin məhsuludur?
A) Araxidon turşusunun siklooksigenaz metabolizminin

B) Metiltransferazanın aktivasiyası

C) Sadalananların heç birinin

D) Araxidon turşusunun triptaz metabolizminin

E) Araxidon turşusunun metoksigenaz metabolizminin
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.234
277) Tosqun hüceyrələrdə bilavasitə hansı prostaqlandinlər əmələ gəlir?
A) Sadalananların hamısı

B) Prostasiklin D2

C) Prostasiklin

D) Ttromboksan

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.234
278) α-adrenergik reseptorların stimulyasiyasının əsas fizioloji effekti hansıdır?
A) Damarlı saya əzələnin boşalması

B) Sadalananların heç biri

C) Damarlı saya əzələlərin yığılması

D) Bronxların saya əzələsinin boşalması

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.490
279) ß-adrenergik reseptorların stimulyasiyasının əsas fizioloji effekti hansıdır?
A) Damarların spazmı

B) Bronx əzələsinin spazmı

C) Sadalananların heç biri

D) Bronx əzələsinin boşalması

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.490
280) ß-adrenergik reseptorların ekspressiyasını törədən hansıdır?
A) Fosfodiesteraza ingibitorları

B) Qlükokortikosteroidlər

C) Sadalananların hamısı

D) ß-antaqonistlər

E) ß-aqonistlər
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.490
281) B-asılı G-qlobulin reaksiyanı hansı antigen törədir?
A) At zərdabı

B) Sadalananların hamısı

C) Bakteriyalar

D) Sadə kimyəvi maddələr

E) Bitki tozcuğu
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.76
282) B-asılı G-şərtlənmiş reaksiyalar zamanı anticisimlər hansına aiddir?
A) IgG

B) IgA


C) IgD

D) IgE


E) IgM
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.76
283) Zərdab xəstəliyini hansı antigen törədir?
A) Heterogen zərdablar

B) Sadalananların hamısı

C) Bitki tozcuğu

D) Suda həll olan müalicəvi allergenlər

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.155
284) Zərdab xəstəliyinin patogenezində komplement sisteminin rolu necə təzahür edir?
A) Həm klassik,həm də alternativ yolla aktivasiya

B) Alternativ yolla aktivasiya

C) Sistemin aktivasiyasının olmaması

D) Klassik yolla aktivasiya

E) C1 ingibisiyasının ləngiməsi
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva “Klinik immunologiya” 2007-ci il, səh.155
285) Allerqoloji xəstəliklərin diaqnostikasında allerqoloji anamnezin rolu nədədir?
A) Əsas rol oynayır

B) Allerqoloji diaqnostikanın mərhələsidir

C) İrsiliyi öyrənir

D) Köməkçi rol oynayır

E) Diaqnozu qoyan zaman heç bir rol oynamır
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г.416
286) Tozcuq allergiyası zamanı allerqoloji anamnezin rolu nədədir?
A) Bütün səbəbkar allergenləri aşkar etməyə imkan verir

B) Müalicəni davam etdirməyə imkan verir

C) Səbəbkar allergenləri aradan qaldırmağa imkan verir

D) Səbəbkar allergenlər qrupunu fərz etməyə imkan verir

E) Heç bir rol oynamır
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.416Yüklə 1,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə