İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə3/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

- Kaymakam, içişleri bakanlığı müdürler kurulunun önerisi ve bakanın bu öneriyi onaylaması sonucu içşleri bakanı, başbakan ve C.B nın ortak kararnamesi ile atanır

- Bucakların kurulması için, ,çişleri bakanının kararı, C.B nın onayı gerekir

- Hem merkezi idarede hem de yerinden yönetim kuruluşları içinde yer alan teşkilat validir

- Belediye ya içişleri bakanının istemi ya da bakanlar kurulu kararı ile kurulur

- İçişleri bakanlığı, valinin görüşüyle danıştaya başvurarak belediye kurar

- Belediye başkanının başkanlıktan düşmesi ile ilgili son kararı danıştay verir

- YSk bir kimsenin belediye başkanlığına aday olup olmayacağı konusundaki itirazları inceler ve karara bağlar

- Büyükşehir belediyesi kanunla kurulurken, belediyeler müşterek kararnameyle kurulurlar

- İl özel idaresi kendiliğinden kurulur

- Yerinden yönetim kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahiptir

- Merkezi yöenetim kuruluşalrı ise devlet tüzel kişileridir

- Memurlara ilişkin uyarma, kınama cezaları 5 yıl sonra sicilinden silinir

- Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ise 10 yıl sonra sicillerinden silinir

- Memurluktan çıkarma cezası yüksek disiplin kurulu tarafından verilir

- Valinin sicil amiri olmadığı kamu görevlisi belediya başkanı

- Hazine müsteşarlığı başbakanlığa bağlı

- En yüksek dereceli devlet memuru, başbakanlık müsteşarı

OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

1. Osmanlının ilk başkenti, Söğüt

2. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1590 Ferhat Paşa Ant. III. Murat

3. Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1672 Bucaş, IV. Mehmet

4. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk Osmanlı Padişahı, Genç Osman.(1621)

5. Sancağa çıkan son şehzade, III. Mehmet’tir. Sancağa çıkmadan hükümdar olan kişi III. Mehmet’in oğlu I.Ahmet’dir.

6. Osmanlı’nın ilk toprak kaybettiği Antlaşma 1611 İran’la yapılan Nasuh Paşa Antlaşmasıdır.

7. Ordusunun başında bulunup sefere katılmayan ilk Padişah, II. Selim’dir.

8. Ordusunun başında sefere katılan son Padişah III. Mustafa’dır.(1695–1703)

9. Osmanlı’nın aldığı ilk büyük yenilgi II. Viyana kuşatmasıdır.1683

10. Osmanlı’nın çok miktarda toprak kaybettiği ilk Antlaşma Karlofça Antlaşmasıdır.1699

11. Osmanlı’nın Devletlerarasında paylaşıldığı ilk paylaşım Antlaşması, 1699 Karlofça

12. Osmanlı-İran ilişkileri ilk kez II. Bayezid döneminde başladı.

13. Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk kez Fatih döneminde başladı.

14. İlk Osmanlı-Memluk savaşı II. Bayezid Dönemi’dir.

15. Osmanlı başkentinde elçi bulundurma hakkını elde eden ilk Avrupa Devleti Venedik’tir.

16. Osmanlı bütçesinin ilk defa açık verdiği dönem I.Süleyman dönemidir.

17. Mimar Sinan’ın ilk eseri, Kanuni’nin eşi için İstanbul’da yaptırdığı Haseki Külliyesi’dir.

18. Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk Antlaşma 1700 İstanbul Antlaşması’dır.

19. İlk Osmanlı Bankası,1847 Bank-ı Der saadet’tir.

20. Avrupa’ya ilk defa öğrenim için öğrenci gönderilmesi, II. Mahmut

21. İlk defa halkı Müslüman-Türk olan bir bölgenin elden çıkışı, Kırım, Küçük Kaynarca Antlaşması 1774

22. Rusya’ya ilk savaş tazminatı Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verildi.

23. Nizam-ı Cedit askerlerinin ilk ve son başarısı Fransızlara karşı Akka’dadır. Mısır’da- 1802’de antlaşma oldu.

24. İlk çiçek aşısı, ilk kumaş fabrikası, ilk kâğıt fabrikası, ilk matbaa, ilk itfaiye teşkilatı, ilk karakalem portre çalışması, ilk batılaşma hareketleri Lale devridir.

25. Batı tarzı ilk askeri ıslahat 1730, I.Mahmut

26. Halktan ilk kez iç borçlanma yoluyla para toplanması Esham-ı Tahvilat ismi ile 1757 III. Mustafa.

27. İlk geçici elçilik Fransa’ya açıldı. Lale devrinde, 28 Mehmet Çelebi Paris’e gönderildi.

28. İlk sürekli elçilik uygulaması III. Selim döneminde oldu. Londra’ya açıldı.

29. Islahatlarla ilgili rapor hazırlattıran ilk Padişah 4. Murat, sonra III. Selim’dir.

30. Fransız ihtilalının milliyetçilik düşüncesinin ilk etkili olduğu ülke Osmanlı İmparatorluğudur.

31. Osmanlıdan ayrılmak için ilk isyan eden millet Sırplardır.(1804)

32. Osmanlıdan ilk ayrılan millet Yunanlılardır.1829 Edirne Antlaşması.

33. Osmanlıdan ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluktur.(1913)

34. Valisinin pazarlıklarına boyun eğen ilk Osmanlı Padişahı, II. Mahmut’tur. Mısır valisi Kavalalı’nın şartlarını kabul etmiştir.

35. Ruslar Anadolu topraklarına ilk defa 1828–29 Osmanlı-Rus savaşı ile girdiler. Ardahan ve Kars’ı ele geçirdiler.

36. Kuzey Afrika’da kaybedilen ilk toprak Cezayir’dir.1830 Fransa Antlaşması.

37. Rusya ilk defa 1833 Hünkâr iskelesi Antlaşması ile donanmasını Akdeniz’e sokma hakkını elde etti.

38. Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tek başına kullandığı son Antlaşma 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşmasıdır.

39. Boğazlar ilk defa Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla bir siyasi pazarlık haline getirildi.

40. Osmanlı devleti ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile bir Avrupa Devleti sayıldı.

41. Osmanlı’da ilk dış borç 1854 yılında Abdulmecid tarafından İngiltere’den alındı.

42. Padişahın yetkilerini sınırlayan ilk gelişme 1808 Sened-i ittifak’tır.

43. İlk yurt dışı seyahatine çıkan Osmanlı Padişahı,1867 Abdülaziz’dir.

44. İlk yurt dışı sergisi, 1851 Londra’da Tarım ve sanayi ürünlerini sergilediğimiz sergidir.

45. Türkiye’de ilk sergi 1863 Sultan Ahmet Meydanındaki sanayi ürünleri sergisidir.

46. İlk resim sergisini açan ressam, Şeker Ahmet Paşa’dır.

47. İstanbul’da açılan ilk tünel 1873, Abdülaziz dönemindedir. Dünya’nın 3.tüneli’dir.

48. Osmanlı’da ilk vapur 1827, II. Mahmut dönemindeki Buğu gemisi

49. İlk kıyafet kanunu 1829, II. Mahmut. Fes, setre, pantolon

50. İlk gazete, Takvim-i Vekayi (1831), II. Mahmut, resmidir.

51. İlk Telgraf (1854) Abdulmecid.

52. İllere ilk defa vali gönderme, II. Mahmut

53. İlk nüfus sayımı, II. Mahmut, (1831)

54. Piyanist olan ilk ve tek Osmanlı Padişahı V.Murat’tır.

55. İlk posta (İstanbul-İzmir arası 1823), polis ve karantina teşkilatları, II. Mahmut

56. İlk defa ülke içinde seyahatlere çıkan Padişah, II. Mahmut’tur.

57. İlk muhtarlık uygulaması, II. Mahmut dönemindedir.

58. Devlet dairelerine resmini astıran ilk Padişah, II. Mahmut’tur.

59. İlk kâğıt para(kaime) basıldı.1840 Abdulmecid

60. İlk demir yolu 1866’da İzmir-Aydın arasında işletmeye açıldı.

61. Osmanlı posta teşkilatı(1841).

62. İlk kahvehanenin açılışı (1854) İstanbul-Tahtakale

63. Kaybedilen topraklardan yapılan ilk göç 1806–1812 Osmanlı-Rus savaşı sonunda Balkanlardan Anadolu’ya yapılan göçtür.

64. İstanbul’a ilk otomobil’in gelişi 1895

65. Osmanlıya ilk telefonun gelişi II. Meşrutiyet

66. 19.y.y’ın en büyük göç olayı 1877–78 Osmanlı-Rus savaşı sonucu yapılan göçtür.

67. İlk Türk kadın romancısı Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım’dır.

68. İlk mecburi ilköğretim, II. Mahmut

69. Aydınlar tarafından tahtan indirilen ilk Padişah Abdülaziz’dir.(Genç Osmanlılar tarafından)

70. Osmanlı’da ilk rasathane, III. Murat döneminde Takuyyittin Mehmet tarafından kuruldu.

71. En uzun süre tahtta kalan padişah, Kanuni, 46 yıl.

72. En kısa süre tahtta kalan padişah V. Murat, 5 ay.

73. İlk uçağımız, 1912 Mehmet Reşat’ın cülus töreninde kullanıldı

74. İlk Havaalanımız,1912 Yeşilköy Havaalanı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

İslamiyetin Türkler arasında yayılmasını geciktiren……………..Hazarlar ve Türgişler

İslamiyetin Türkler arasında yayılmaya başlaması……………….Talas savaşı

Kağıt yapımının çin dışına çıkması………………Talas savaşı

Karahanlılar arasında islamiyetin yayılması ve kabul edilmesinde etkili olan………..Samanoğulları

İslam dinini kabul eden ilk Türk devleti……………Karahanlılar

Türkçeyi resmi dil olarak ilk kullanan…………..Karahanlılar

İlk kervansaray…………..Karahanlılar

Satuk Buğra Han destanı…………Karahanlılar

Türk edebiyatının ilk örneği……………..Kutadgubilig (karahanlılar)

Posta teşkilatını oluşturan………………..Karahanlılar

Dünya tarihinde ilk defa burslu öğrencilik uygulamasını başlatan………….Karahanlılar

İslamiyetin kutsal toğrağı olan Hicaz bölgesinin ilk kez Türklerin egemenliği altına girmesi………Akşitler

Karahanlılar döneminden günümüze kalan eserler……….Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügatit Türk, Divanı Hikmet, Atabetül Hakayık

İlk sultan ünvanını kullanan…………..Gazneli Mahmut

İmparatorluk karakteri taşıyan ilk Türk- İslam devleti…………Gazneliler

Mısırda kurulan ilk Türk devleti………..Tolunoğulları

Yöneticeleri Türk halkı arap olan………..Tolunoğulları

Mısırda kurulan ikinci Türk devleti…………….Akşitler

Büyük Selçukluların kuruluş sürecini tamamlayıp tam bağımsız bir devlet haline gelmesi………Dandanakan savaşı

Moğolları durduran ilk devlet…………..Memlükler

Türk tarihinin başlangıcı kabul edilen zafer………….. Malazgirt savaşı

1.İnönü bizim için MİLAToldu...

Moskova ant,

İstiklal marşı kabulü,

Londra konferansı

Afganistanla Dostluk ant,

Teşkilatı esasiye

Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)

Türkiye,

Yunanistan,

Yugoslavya,

Romanya


Vilayet-i Sitte : SEV DEB...

Sivas ,


Erzurum,

Van,


Diyarbakır ,

Elazığ,


Bitlis

FBli HALİ (feberbahçeli hali)...

Fransa,

Belçika,


Hollanda,

Almanya,


Lüksemburg İtalya

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR...

Sırbistan,

Karadağ,


Romanya

Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB

yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın

Kars,


Ardahan,

Batum


Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO....Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN Wilson Prensipleri Cemiyeti

İngiliz Muhipler Cemiyeti

Teali İslam Cemiyeti

Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Cemiyeti

Kürt Teali Cemiyeti

1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:...GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.

Balkan Harbi : BüYüSeK...Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ Osmanlı

2.Balkan Harbi :ROKSY...Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan

Misakı Milli Maddeleri: KABSAR....Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum

Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN...Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katılmayanlar:MED...Mardin, Elazığ,Diyarbakır

Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD....Savunma ,Adalet, İçişleri, dışişleri

Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ

dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR....Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)

Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)...Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit

dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS

Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)

Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

İlk Türk beylikleri: SAÇDıM...Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler

İran ile savaşlarımız; KaFeSiN...Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl

G8 ülkeleri: AFRİKAJİ...Abd,Fransa, Rusya,İngiltere,Kanada,Almanya,Japonya, -son katılan-,İtalya

G-5 ülkeleri:FAJİAFransa,Almanya,Japonya,İngiltere,ABD

Atatürk'ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK....Suriye,Çanakkale,Kafkas

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKASConk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr

Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL...Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM...Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II....S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova

AB kurucu ülkeleriBİ LAF.......Belçika, İtalya, Lüksemburg,Hollanda,Almanya, Fransa

D-8 Ülkeleri Gelişmekte Olanlar:

BENİM PoTaM......BANGLADEŞ,ENDONEZYA,NİJERYA,İRAN, MISIR,PAKİSTAN,TÜRKİYE. Malezya,

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:

GU SAKaL....g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir...

Nabucco Projesine Ortak Olan Ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ.....TÜRKİYE, AVUSTURYA, MACARİSTAN, BULGARİSTAN, ALMANYA,

ROMANYA

Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ....FRANSA,İNG,JAPON,İTALYAkadınların sıyası hak sırası: B.M.VB..eledıye,M..uhtar,V..ekil

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA.....

Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD

Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ....Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsiSharfiyle başlıyor:.....

S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M

S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun

II. Mahmut İdare Alanındaki Yenilikler.PİSNEDİMM

P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı

Euro Kullanmayan Ülkeler: İDİ .....İsveç,Danimarka, ingitere

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR....Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan

Sosyal Ve Ekonomik Haklar :SAKlan ve GEÇya da GEÇ ve SAKlan...AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı.....sosyal ve ekonomik hak

konut dokunulmazlığı......temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..

Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı

Tanzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA....Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye

SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

Osmanlı Devletinin Donanmalarının Yakıldığı Yerler Sırası İle

İnebahtı


Çeşme

i

Navarini

S....inop

Güney Çephesinde İllerin Kurtuluş Sırası : MUA

Maraş


Urfa

Antep


Mısırda Kurulan Türk İslam Dev. TEMA

T olunoğulları

E yubiler

M emlükler

A kşitler

Denızcı Beylıkler..: CAM KıS

C andarogulalrı

A ydınogulalrı

M enteseogulları

K aresıogulları

S aruhanogulları

kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)

A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)

divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:

Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk

BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:

Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık

ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri

ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim

ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut

ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi

Sevr antlaşmasındaki başlıklar ==SIKBoğazDOY

S ınırlar

I stanbul

K apitülasyonlar

BOĞAZ lar (komisyonu)

D uyunu umumiye (borçlar)

O rdunun terhisi

Y abancı okullar

Atatürk Döneminde Kurulan Siyasi PartilerCiToSc-umhuriyet halk partisi,

i

t-erakki perver cumhuriyet fırkası,o

s-erbest cumhuriyet fırkası

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

ÇİMMEÇK


Ç Çiçek aşısı (ilk)

İ İtfaiye örgütü (ilk)

M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)

M Matbaa (ilk ÖZEL)

E Elçilikler açıldı (geçici)

Ç Çini imalatı

K Kağıt fabrikası kuruldu

l.MAHMUT

HKH

H endesehaneK apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)

H umbaracıocağı

osmanlı kuruluş dönemi savaşları

şifre:KMS SINAVI II

1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.

2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.

3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.

4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.

5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.

6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.

7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.

8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.

9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.

İlk Türk Beylikleri

Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)

S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar

Anadolu Beylikleri--------(GEMiCi HAKKO)

• G.germiyanoğulları

• E..Eretma devleti

• M..menteşeoğulları

• C..candaroğulları

• H..HAMİTOĞULLARI

• A..Aydınoğulları

• K..karamanoğuları

• K..karesi oğulları

• O..Osmanoğulları

Demokrat Partiyi Kuranlar: CAFeR

Celal bayar

• Adnan menderes

• Fuat köprülü

• e

• Refik koraltanAnadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN

• KAYSERİ

• İZNİK

• NİĞDE


Osmanlıda Salyaneli (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)

• M= MISIR

• H= HABEŞ

• B= BASRA

• B= BAGDAT

• T= TUNUS

• T= TARABLUSGARP

• C= CEZAYİR

• Y= YEMEN

Batı Cephesi Savaşları Sırası: BİR İKİ KaSaB

• I. İNÖNÜ

• II. İNÖNÜ,

• KÜTAHYA -ESK,

• SAKARYA,

• BÜYÜK TAARRUZ

*Atatürk'ün Kuruluşunda Rol Oynadığı Yayınlar AHİM

Anadolu Ajansı

Hakimiyet-i Milliye

İrade-i Milliye

Minber


1.Dünya Savaşında Kurulan Yeni Uluslar:PALYaÇoM

Polonya


Avusturya

Letonya Yogoslavya Çekoslovakya Macaristan

1 abate : azalmak

2 abolish : yürürlükten kaldırmak

3 accelerate : hızlandırmak

4 accomplish : başarmak

5 accountfor : hesabını vermek, açıklamak

6 achieve : başarmak

7 acquire : kazanmak

8 act : hareket etmek

9 act as : -lık yapmak, etme

10 act on behalf of : nin lehinde

11 activate : harekete geçirmek

12 activein/on : da aktif olmak

13 adapt : uyarlamak

14 adjust : uydurmak, ayarlamak

15 administer : yönetmek

16 admonish : uyarmak

17 adopt : evlat edinmek

18 advance : ilerlemek

19 advertise : ilan etmek

20 advise : öğüt vermek

21 advocate : desteklemek

22 add : eklemek

23 address : hitap etmek

24 aid : yardım etmek

25 align : düz bir yere koymak

26 allocate : pay etmek, bölüştürmek

27 allow : izin vermek

28 amend : düzeltmek, ıslah etmek

29 analyze : analiz etmek, çözümlemek

30 anticipate : tahmin etmek, sezinlemek

31 apply : başvurmak

32 appoint : tayin etmek

33 appraise : değer biçmek, değerlendirmek

34 approve : uygun bulmak, hoş karşılamak

35 arbitrate : hakem sıfatıyla karar vermek

36 arrange : düzenlemek

37 articulate : açıkça ifade etmek

38 ascertain : tahkik etmek, soruşturmak

39 assemble : monte etmek, kurmak

40 assert : ileri sürmek, iddia etmek

41 assess : değerbilmek

42 assign (was) : ayırmak, tahsis etmek

43 assimilate : benzetmek, özümlemek

44 assist : yardım etmek

45 assume : sanmak, üzerine almak

46 assure : temin etmek, söz vermek

47 attain : ulaşmak, erişmek

48 attend : devam etmek, gidip hazır bulunmak

49 audit : dinlemek, denetlemek

50 augment : artırmak, artmak

51 author : yazmak, yazarlık yapmak

52 automate : otomatikleştirmek

53 avoid : kaçınmak, çekinmek

54 backtrack : aynı yere geri dönmek

55 balance : dengede tutmak, karşılaştırmak

56 become : olmak, yakışmak

57 breakground : temel kazmak

58 brighten : şenlendirmek, aydınlatmak

59 bring : getirmek, neden olmak

60 bring out : ortaya çıkarmak, göstermek

61 budget : bütçe hazırlamak, planlamak

62 build : inşa etmek, kurmak

63 buy : satın almak

64 calculate : hesaplamak

65 calibrate : ince ayar yapmak

66 canvass : oy veya sipariş toplamak

67 catalogue : – in katoloğunu yapmak

68 chair : başkanlık etmek

69 challenge : meydan okumak

70 change : değiş(tir)mek, para bozdurmak

71 chart : tablosunu çıkarmak

72 check : önlemek, durdurmak, kontrol etm.

73 clarify : arıtmak, süzmek, açıklamak

74 classify : sınıflara ayırmak

75 clear : temizlemek, kurutmak

76 close : kapa(t)mak, sona erdirmek

77 coach : eğitmek, antrenman yaptırmak

78 co-author : ortaklaşa yazmak

79 co-develop : birlikte gelişmek

80 co-direct : birlikte yönetmek

81 collaborate : işbirliği yapm.forum.vatan.tc birlikte çalışmak

82 collect : toplamak, biriktirmek

83 co-manage : ortaklaşa yönetmek

84 command : emretmek, yönetmek

85 commend : emanet etmek, övmek

86 communicate : nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk

87 compare : karşılaştırmak

88 compile : derlemek

89 complete : tamamlamak

90 compose : bestelemek

91 compute : hesap yapmak

92 computerize : bilgisayarla hesaplamak

93 conceive : tasarlamak, kurmak

94 conceptualize : kavramsallaştırmak

95 conciliate : gönlünü almak, yatıştırmak

96 condense : koyulaşmak

97 conduct : rehberlik etmek

98 confront : yüzleştirmek

99 conserve : korumak

100 consolidate : sağlamlaştırmak

101 construct : inşa etmek

102 consult : bakmak

103 contact : bağlantı kurmak

104 contract : kapmak (a tutulmak)

105 contribute : katkıda bulunmak

106 control : kontrol etmek

107 convert : dönüştürmek

108 convince : inandırmak, ikna

109 co-operate : işbirliği yapmak

110 co-ordinate : koordine etmek

111 correct : doğrulamak

112 correlate : karşılıkl ilişkisi olamak

113 correspond : uygun olmak, inkarş. bulmak

114 corroborate : doğrulamak

115 counsel : tavsiye etmek

116 create : yaratmak

117 critique : eleştiri yazısı

118 culminatein : en son noktaya erişmek

119 cultivate : yetiştirmek

120 dealwith : ile meşgul olmak

121 decide : karar vermek

122 decrease : azaltmak

123 defer : sonraya bırakmak


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə