İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə5/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

HIRBO....Hatay Sorunu,Irak

Sınırı,Rum

Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı

Borçları. Türklerin Kurduğu Zararlı

Cemiyetler :WİSTKoN

1 Meşrutiyet dönemi

Aydınları :ZAMAN..Ziya

paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl

paşa,Ali suavi,Namık kemal Dogu

Sınırımızın çizildiği antlaşmalar

sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi

Mustafa Kemal in baş harfleri

GMK:...

GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.1. Balkan Harbi : BüYüSeK...

Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp

Karadağ Osmanlı 2.Balkan

Harbi :ROKSY.

Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Y

unan


=)Bulgaristan Misakı Milli

Maddeleri: KABSAR....

Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar,

Sınırlar,Azınlık Refarandum

Erzurum Kong. Katılan Doğu

İlleri:BEST-VAN...

Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katılmayanlar:M

ED...

Mardin, Elazığ,Diyarbakır 1.dünyasavaşından sonra yapılan

Ateşkeslerin kronolajik

sıralaması :SeMaVeR....

Selanik antlaşması (bulgaristan)

Mondros (osmanlı)

Villa Queste(avusturya macaristan)

Rethendes

(almanya) Milli mücadele Yanlısı

Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)...

Hakimiyet-i Milliye

Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-

i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye

ve AA(anadolu ajansı) B

İkdam ,Vakit 1. dünya savaşı barış

antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS

Versay(almanya) Senjermen

(avusturya) Nöyyi (bulgaristan)

Trianon (macaristan) Sevr(osmanlı)

Kullandıımız Takvimler:

12HACERİM )

12 (hayvanlı Türk takvimi) H

(hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M

(miladi) İlk Türk beylikleri:

SAÇDıM...

Saltulalar,

Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler

Mengücekler İran ile savaşlarımız;

KaFeSiN...

Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav

anl, Nasuh paşa anl Atatürk'ün 1.

dünya savaşında savaştığı cepheler

SaÇaK....

Suriye,Çanakkale,Kafkas Atatürkün

savaştığı cepheler;CAKAS

Conk

bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu,

Sedülbahr

Osm Duraklama dönemi siyasi

ilişkileri :VARİL...

Venedik,Avusturya,Rusya,İran,L

ehistan Lozanda Atatürkün asla

taviz verilmemesi gereken

konular:KEM...

Kapitülasyonlar,Ermeni

sorunu,Misakı Milli sınırları..

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV

II....


S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V

arna,II.kosova Türklerin kullandığı

alfabeler sırasıyla:

GU SAKaL....g-göktürk

alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril

,Latin,


not:Göktürk ve Uygur milli

alfabesidir... Nabucco projesine

ortak olan ülkeler:

TAMBAR DOĞAL GAZ BORU

HATTI PROJESİ.....T ÜRKİYE,A

VUSTURYA,M ACARİSTAN,B

ULGARİSTAN,A LMANYA,R

OMANYA Lozan antlaşması için

GARANTÖR devletler = FİJİ....

FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA

kadınların sıyası hak sırası: B.M.V

B..eledıye,M..uhtar,V..ekil Birleşmiş

milletler Güvenlik Konseyinde

bulunan daimi üyeler FİRÇA.....

Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD

Lozan da lehimize çözülen

meseleler:ASKİ....

Azınlık,Savaş

tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun

durumu Osmanlıda kapıkulu atlı

birlikler hepsi S harfiyle

başlıyor:.....

S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-

OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S- AĞ

GARİPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahnut dönemi askeri alanda

yapılan ıslahatlar:S-E-V- D-A-M

S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V

akayi Hayriye, Daruşurayı

askeriye,A sakiri muhammediye,M

ızıkayı hümayun II. Mahmut İdare

alanındaki yenilikler.PİSNEDİMM

P asaport uygulamasını

başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri

Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı

kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E

ncümen-i Danişme kuruldu.

(tercüme odaları.) D ivan

kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M

eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M

uhtarlıklar açıldı Euro kullanmayan

ülkeler: İDİ .....

İsveç,Danimarka, ingitere

DEMOKRAT PARTİYİ

KURANLAR:CAFeR....

Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat

köprülü,e,Refik koraltan sosyal ve

ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ

ya da GEÇ ve SAKlan... AYRICA..

karıştırmayın;

konut hakkı.....sosyal ve ekonomik

hak


konut

dokunulmazlığı......temel hak ve

özgürlüklerde düzenlenmiştir..

Sendika kurma,Aile

korunması,Konut hakkı,Grev ve

lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim

hakkı,Çalışma hakkı Tanzimatla

Yapılan Islahatlar: TİMHA....

Tanzimat,

İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye

SALınan HA-ŞERat MEDRESEde

KIYAFETini giyip,TEKKEde

MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın

LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin

kaldırılması Şerriye ve evkaf

vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i

tedrisat kanunu, Medreselerin

kapatılması, Kılık kıyafet kanunu,

Tekke ve zaviyelerin kapatılması,

Maarif teşkilatı kanunu, Türk

medeni kanunu, Devletin dini

islamdır maddesinin anayasadan

çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

Osmanlı devletinin donanmalarının

yakıldığı yerler sırası ile

İnebahtı

Çeşme


i

Navarin


i S....inop Güney çephesinde illerin

kurtuluş sırası

Maraş

Urfa , Antep Mısırda kurulan türkislam dev.

T olunoğulları

E yubiler

M emlükler

A kşitler Denızcı beylıkler..

C andarogulalrı

A ydınogulalrı

M enteseogulları

K aresıogulları

S aruhanogulları Doğu Anadolu’daki

Volkanik Dağlar (E-ceyle M-ete H-

asandan K-estane K-açırdılar)

Erciyes

Melendiz


Hasan

Karacadağ

Karadağ -- kutadgu Bİlig-yusuf has

hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ

VAR)

-- A tabetül hakayık-A hmetyüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)

-- divan-I lügatit türk-kaşgarl- I

mahmut (I harfi ikisindede var)

Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz

yerler: MEBA

Makedonya, Ege Adaları, Batı

Trakya, Arnavutluk BİD

Milletvekilinin düşmesinde meclis

kakarı gereken haller:

Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık --

ilk özel matbaa (Sait E.- İbrahim

M.): lale devri

-- ilk devlet matbaası (Matba-ı

Amire) : III. Selim

-- ilk resmi gazete (Takvim-i

Vekayi) :II. mahmut

-- ilk özel gazete ( Tercuman-ı

Ahval): Tanzimat dönemi

-- orhun kitabelerini Yoluğ tigin;

Bilge kağan, Tonyukuk ve Kültigin

adına dikmiştir.

-- Yola bi ton kül dökmüşler

(dikmişler) Sevr sntlaşmasındaki

başlıklar == SIKBoğazDOY

S ınırlar

I stanbul

K apitülasyonlar

BOĞAZ lar (komisyonu)

D uyunu umumiye (borçlar) O

rdunun terhisi

Y abancı okullar Atatürk

döneminde kurulan siyasi partiler

CiToS

c-umhuriyet halk partisi,i

t-erakki perver cumhuriyet fırkası,

o

s-erbest cumhuriyet fırkası LALEDEVRİ ISLAHATLAR ÇİMMEÇK

Ç Çiçek aşısı (ilk)

İ İtfaiye örgütü (ilk)

M Mimari alanda (Avrupa mimarisi

örnek alındı)

M Matbaa (ilk ÖZEL)

E Elçilikler açıldı (geçici)

Ç Çini imalatı

K Kağıt fabrikası kuruldu

l.MAHMUT


HKH

H endesehane

K apitülasyonlar (Fransaya verilen

kapitülasyonlar sürekli

hale getirildi)

H umbaracıocağı III. MUSTAFA

MuSTafa

MEsT


M Mühendishane-i Bahr-ı Hümayûn

Es Esham Senedi

sT sürat Topçuları l.ABDÜLHAMİT

GEMUCİ' den aklınıza gelsin...

GYMUCİ

G-Gemi yapımıY-Yeniçeri sayımı

M-Maliye ve saray giderleri

düzenlendi

U-Ulûfe alım-satımı yasaklandı

C-Cülûs bahşişi kaldırıldı

İ-İstihkam okulu açıldı lll.SELİM

Fransızca - YEMMİN

Fansızca - Devletin resmi yabancı

dili oldu ve okullarda okutulmaya

başlandı.

Y- Yerli malı kullanımına teşvik

E- Elçilikler sürekli hale getirildi

M- Mühendishane-i Berr-i

Hümayûn


M- Matbaa ( ilk DEVLET matbaası)

İ- İrad-ı Cedid

N- Nizam-ı Cedid

II.MAHMUT MEMUR - TABİP –

SSMMÖV

MEMUR


M- Müsadere kalktı

E - Eşkinci ocağı kuruldu

M- Maarif-i Adliye kuruldu

U- Ulûm-u Edebiye kuruldu R-

Resmi kıyafet (memura) zorunlu

kılındı


TABİP

T- Takvîm-i Vakay-i çıkarıldı

A- Asakir-i Mansûre-i

Muhammediye (yeniçerinin yerine)

B- Bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu

İ- İlk nüfus sayımı yapıldı

P- Posta teşkilatı kuruldu

SSMMÖV


S- Sened-i İttifak imzalandı

S- Sekban-ı Cedid kuruldu M-

Muhtarlıklar kuruldu

M- Memura maaş bağlandı

Ö- Öğrenci gönderildi yurtdışına

V- Valay-ı Ahkam-ı Adliye

kuruldu...

Osmanlıyı Bitiren Olaylar

mondros ve sevr osmanlının fiilen

mudanya hukuken

saltanatın kaldırılması resmen

*Sırayı değiştirmeden okuyun,

''Şehzade Süleyman, Selimiye

de...''


Çıraklık,kalfalık ve ustalık eserleri

mimar sinanın

İstanbullu Alemder peyami- Sabah

Aydede olmak için Ümİtlendi ))

*Milli mücadele karşıtı yayınlar....

İstanbul


Alemdar

Peyami-Sabah

Aydede

ümit *Atatürk'ün kuruluşunda roloynadığı yayınlar AHİM

Anadolu Ajansı

Hakimiyet-i Milliye

İrade-i Milliye

Minber

Anadolu Selçuklu Divan Çeşitleri:VİPTA-Y-İN Y harfi joker

V ezaret divanı

İ şrafdivanı

P ervane divanı

T uğra divanı

A rz divanı İ stifa divanı

N iyabet-i Saltanat 1.dünya

savaşında kurulan yeni

uluslar:PALYaÇoM

Polonya


Avusturya

Letonya


Yogoslavya

Çekoslovakya Macaristan

MUSTAFA DENİZLİ SÜRATLİ

TOPÇULAR İÇin BORÇLANDI

MUSTAFA(III. MUSTAFA)

DENİZLİ::: MÜHENDİSHANE-İ

BAHRİ HUMAYUN

SÜRATLİ TOPÇU: SÜRAT TOPÇU

OCAĞI

İÇin BORÇLANDI: İÇ BORÇLANMAHABER AL SAT

HAVZA GENELGESİ

AMASYA GENELGESİ

BALIKESİR KONGRESİ

ERZURUM KONGRESİ

R ALAŞEHİR KONGRESİ

L

SİVAS KONGRESİAMASYA GÖRÜŞMELERİ

TEMSİL HEYETİNİN ANKARA'YA

GELMESİ

BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI:BİR İKİ KaSaB

• I. İNÖNÜ

• II. İNÖNÜ,

• KÜTAHYA -ESK,

• SAKARYA,

• BÜYÜK TAARRUZ OSMANLIDA

SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):=

(MUHABBETTE CAY)

• M= MISIR

• H= HABEŞ

• B= BASRA

• B= BAGDAT

• T= TUNUS • T= TARABLUSGARP

• C= CEZAYİR

• Y= YEMEN II.Mahmuttan sonra

gelen padişahları

karıştırıyorsanız;yukardan

aşağı okuyun

• M –a- h- mut

• E-- z -a

• C-- i -m • i ---z -i

T------t Anadolu selçuklu

devletine başkentlik yapan şehirler

KİN


• KAYSERİ

• İZNİK


• NİĞDE DEMOKRAT PARTİYİ

KURANLAR: CAFeR

• Celal bayar

• Adnan menderes

• Fuat köprülü

• e


• Refik koraltan ANADOLU

BEYLİKLERİ-------- (GEMiCi

HAKKO)

• G.germiyanoğulları• E..Eretma devleti

• M..menteşeoğulları

• C..candaroğulları

• H..HAMİTOĞULLARI •

A..Aydınoğulları

• K..karamanoğuları

• K..karesi oğulları

• O..Osmanoğulları İlk Türk

beylikleri

Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S,

M, Ç ,D, A)

S:Saltulalar M:Mengücekler

Ç:Çakabeyliği D anişentler

A:Artuklar Osmanlı kuruluş dönemi

savaşları şifre:KMS SINAVI II

1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı

bizans savaşı.

2.Maltepe savaşı:palekanon

savaşıda denilir.

3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir

edirne alınır.

4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları

türklere açılır.

5.I.Kosova savaşı:ilkkez top

kullanılır.

6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı

yaptırıldı.

7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi

birlık bozuldu.

8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta

cıkar.

9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesinolarak türk yurdu halina

gelir.taarruz dönemi başlar.

ANAYASA

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir?

1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye'nin en katı anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aiddir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

5 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?15 gün

10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?

Bütçe Kanunu

11. Kanunlar nerede yayınlanır?

Resmi Gazete

12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir?

Bakanlar Kurulu

16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?

Abdülmecid Sultan

18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?

1839 Tanzimat Fermanı

19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?

Nizamiye Mahkemeleri

20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?

1856 Islahat Fermanı

21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

22. Devletin dini İslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?1937

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?

1946)

25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?Milli Birlik Komitesi

26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?

1971 - 1973 ara rejimi

27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?

1924 Anayasası

28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3'ü

33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi

34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM'nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?

Ekim ayı - Yasama yılı

36. TBMM'nin toplantı yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının (550) 1/3'üdür.

37. TBMM'nin karar yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının ¼'ünün 1 fazlasıdır.

38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?

Diğer bir bakana

39. TBMM'nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?

TBMM

42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?

Meclis Başkanı

44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?

1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru

45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?

1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları

46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?

TBMM

49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?TBMM seçimleri yeniler

50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?

- Meclis Başkanı - Başkanvekilleri - Katib üyeler - İdare amirleri

52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?

- Türkiye vatandaşı olmak - 40 yaşını doldurmuş olmak - Yüksek öğrenim yapmış olmak - Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak - Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak

53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?

- Türkiye vatandaşı olmak - 25 yaşını doldurmuş olmak - İlköğretim mezunu olmak - Mahcur olmamak - Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak - Kamu hizmetinden yasaklı olmamak - Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak - Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak - Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir?

Cumhurbaşkanı

55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlığı düşer.

56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?

Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?

Karşı imza ilkesi

58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu alamazsa ne olur?

Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?

1) Bakanlar Kurulu'nun kuruluşta güvenoyu alamaması 2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi

3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun vazife sırasında güvenoyu alamaması 4) Başbakanın istifa etmesi

5) Yeni seçilen TBMM'de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

20 milletvekilinin imzası gerekir.

61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

Yargıtay Genel Kurulu

62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?

- Kesin hüküm sayılır. - Temyize gidilemez. - İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. - İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.

- Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.

- İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi'nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.

- Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde ibtal davası açılabilir?

- Kanun


- Kanun Hükmünde Kararname

- TBMM içtüzüğü

64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?

– Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

– Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?

Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki

66.Para basılmasına kim karar verir?

TBMM

67. Başbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?Hükümet kendiliğinden düşer.

68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?

– Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı

69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?

TBMM'ye karşı

70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?

Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

Başbakan

72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?

– Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?

Mali kaynakların yeterliliği

75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?

– Temsilde adalet – İdarede istikrar

76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?

18 yaş

77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə