İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə6/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Danıştay

79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?

Adalet Bakanı

81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?

İnkılab kanunları

82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?

1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu

2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu

3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun

4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.

5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun

6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun

8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?

176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.

85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?

Anayasaya dahil değildir.

86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?

Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?

Soru


88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?

367


89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?

YÖK


90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?

- Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi - Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.

- Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması - Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması

92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?

1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.

93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?

60 gün

94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?10 gün

95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?

Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.

96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?

60 gün

97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?7 (3/5 çoğunluk)

98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?

Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.

99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?

Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.

100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?

Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

Üniversite rektörleri kim tarafından atanır? Cevap:cumhurbaşkanı

Anayasa mahkemesi başkanı kaç yıl görev yapar? Cevap:4 yıl

Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davalarına neresi bakar ? Danıştay

Danıştay üyeleri kimler tarafından seçilir? Cevap: 3/4'ü HSYK tarafından, 1/4'ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Milletvekilinin düşürülmesine karşı açılan iptal davalarına hangi mahkeme bakar? Anayasa mahkemesi

Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar?

*Cumhurbaşkanını

* Başbakan ve diğer bakanları

* Yargıtay, danıştay, askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını

* Cumhuriyet başsavcı vekilini

* HSYK ve Sayıştay başkan ve üyelerini

Yüce divanın kararları kesindir.

Parlamenter Sistem Özellikleri?

Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye'de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.)

*Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.

*Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır.

* Türkiye bir parlementer sistem örneğidir.

Meşruti Monarşi Nedir?

Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir.

İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir. Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır.

Mutlak Monarşi Nedir? Mutlak monarşi, sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir.

Oligarşik Devlet Nedir? Bir sınıfın yönettiği devletlerdir.

HABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır? Birleşmiş Milletler'e bağlıdır.

Teokratik Devlet Nedir? Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir.

Cumhurbaşkanı vefat ederse yenisi seçilene kadar yerine kim vekalet eder? TBMM başkanı

Yargı denetime tabi olmayan durumlar nelerdir?

Yargı denetime tabi olmayan durumlar:

* Cumhurbaşkanının tek başına yapmış olduğu işlemler. (Ör: Anayasa mahkemesi üyelerini seçmesi)

* HSYK kararları

* Yüksek askeri şura (YAŞ) kararları

* Memurlara verilen uyarı ve kınama cezaları

Devlet güvenlik mahkemeleri ne zaman kaldırılmıştır? 2004 yılında

Parti kapatma davalarında anayasa mahkemesinde kaç oy aranır? Nitelikli çoğunluk yani 3/5'inin oyu aranır. (7 oy)

Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından iptali için de 3/5'inin oyu gerekir. Anayasa mahkemesi, diğer tüm kararlarını salt çoğunluk ile alır.

Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?

11 asil, 4 yedek üyeden oluşur.

* Üyelerin tamamını Cumhurbaşkanı seçer.

* Başkan ve başkanvekilini kendi aralarında yapacakları gizli oylama ile seçerler. (4 yıllık)

İtiraz(defi) yolu nedir?

(Kanun ve KHK'ların anayasaya uygunluk denetim yollarından birisidir.)

Davaya bakan hakime taraflardan biri kanun yada KHK'yı anayasaya aykırı bulursa ve bu iddia ciddi görülürse dava durdurulur.

- Anayasa mahkemesine itiraz edilir.

- Anayasa mahkemesi 5 ay içinde karar verir. (Bu süre içinde karar vermezse dava mevcut kanun, KHK'ya göre davayı sonuçlandırır.)

Anayasa mahkemesi aykırılık iddasını reddederse, kararın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 10 yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz.

Kanunların, KHK'ların ve Meclis iç tüzüğünün esas yönünden iptali

Kanunların, KHK'ların ve Meclis iç tüzüğünün esas yönünden iptali:

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde yapılır.

* Anayasa mahkemesi tarafından bakılır.

İptal davası açabilecekler:

* Cumhurbaşkanı

* TBMM'nin 1/5'i

* Ana muhalefet partisi

* İktidar partisi

Anayasa değişiklikleri sadece şekil (biçim) yönüyle incelenir.

Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş döneminde çıkarılan KHK'ler için şekil ve esas bakımından Anayasa mahkemesine iptal davası açılamaz.

KHK ve Meclis iç tüzüğünün şekil yönünden iptali başvurusu en geç kaç gün içinde yapılabilir?

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde, Anayasa mahkemesine yapılır.

İptal istemi yapabilecekler:

* Cumhurbaşkanı

* TBMM'nin 1/5'i

* Ana muhalefet partisi

* İktidar partisi

Bakanlar kurulunun yaptığı işlemleri kim denetler? TBMM

Cumhurbaşkanı seçilmek için ne kadar oy almak gerekir?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

2. Basamak:İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç gün içinde tamamlanmak zorundadır? Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır.

Meclis dışından bakan atanabilir mi?

Evet atanabilir.

* Milletvekili seçilme yeterliliklerini taşımak zorundadır.

* Örneğin Kemal Derviş, Ecevit döneminde 2001 krizini çözmek için Amerika'dan çağırılıp bakan yapılmıştır.

(Başbakan milletvekili olmak zorundadır.)

Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? 5 yıl

TBMM yapacağı tüm işlemlerde en az kaç milletvekili ile toplanır? 184 Milletvekili (1/3)

Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütme organları hangileridir? Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

Yürütmenin, yapılan işlemlerden sorumlu tarafı hangisidir? Bakanlar kurulu

Bir yasama döneminde sonuçlandırılamayan kanun tasarısı ve teklifleri için ne söylenebilir? Hükümsüz olurlar.

İlmi içtihat nedir? Bir hukuki meselenin çözümü hakkında hukuk bilginlerinin ortaya koydukları düşüncelere ilmi içtihat denir

Hangi hukuk alanında, yazılı hukuk kuralı olmasa bile geleneklere göre karar verilmez? Borçlar hukuku

Genelkurmay başkanı kime karşı sorumludur? Başbakan

Kaymakam idari olarak hangi kurumun temsilcisidir? Hükümetin temsilcisidir.

Sıkıyönetim her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir?

4 ay


* Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır.

* En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir.

* Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır.

Cumhurbaşkanı sadece hangi suçtan yargılanabilir?

Vatana ihanet suçlaması ile yargılanabilir.

* TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi ve en az 3/4'ünün vereceği karar ile yüce divana sevkedilir.

* Yüce divan sıfatıyla anayasa mahkemesi yargılar.

NOT: (19.03.2008)

Abdullah Gül hakkında da AKP'nin kapatma davasında suç iddaları bulunmaktadır. Bunlar fiili olarak cumhurbaşkanlığı öncesinde işlendiği idda edildiği için geçerli olabilirler. Yani kısacası Cumhurbaşkanı daha önceki dönemde işlediği bir suçtan yargılanabilir.

Başbakan ve bakanların siyasi sorumlulukları TBMM tarafından nasıl denetlenir?

Gensoru ile denetlenir.

* Siysal sorumluluk = Görevleri ilgili sorumluluklarıdır.

Bir seçim döneminde en fazla kaç tane ara seçim yapılabilir? Sadece 1 ara seçim yapýlabilir.

21, 24, 61 ve 82 anayasalarında ortak olarak geçerliliği olan en önemli hüküm hangisidir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Köy nasıl kurulur? İçişleri bakanlığı kararıyla kurulur.

Belediye başkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır.

Cumhurbaşkanının meclis dışından aday gösterilebilmesi için kaç vekilin yazılı teklifi gerekir? 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir.

Bir kimse en fazla kaç kez cumhurbaşkanı seçilebilir? 2 kez seçilebilir.

Meclis başkanı oylaması nasıl yapılır?

Gizli oylama ile yapılır.

* TBMM üyeleri içinden seçilir.

* Bir seçim döneminde 2 kere meclis başkanı seçilir.

Meclis başkanlığı seçimi:

1. tur: TBMM 2/3'ünün oyu

2. tur: TBMM 2/3'ünün oyu

3. tur: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu

4. tur: 3. turda en fazla oy alan iki kişi aday olarak kalır. En fazla oy alan seçilir.

TBMM başkanlık divanı kimlerden oluşur?

Meclis başkanlık divanı üyeleri:

* Meclis başkanı

* Başkan vekilleri

* Katip üyeler

* İdare amirleri

* Meclis başkanlık divanı seçimi bir seçim döneminde 2 kere yapılır.

TBMM her yıl hangi tarihte kendiliğinden toplanır?

1 Ekim


*Yüksek seçim kurulu üyelerini kim seçer?cevabını sor

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir.

* Başkan ve başkanvekilini bu üyeler kendi aralarında gizli oy ile seçerler.

Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kim kabul eder? Yüksek seçim kurulu

Seçim bölgelerini kim belirler? Yüksek Seçim Kurulu belirler.

Hangi hallerde ara seçime gitmek zorunludur?

* Boşalan TBMM üyeliklerinin sayısı, üye tam sayısının %5'ini buluyorsa, 3 ay içinde ara seçim yapılır.

* Bir ilin yada bir seçim çevresinin TBMM'de temsilcili kalmaması haline, boşalmayı takip eden 90 günün sonundaki ilk pazar gününde ara seçim yapılır.

TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır? 4 yıl

Milletvekili seçilebilmek için en az eğitim durumu ne olmalıdır? İlkokul mezunu olmak

Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmak gerekir? 25

82 Anayasasının değiştirelemeyecek hükümleri nelerdir?

İlk 3 maddesi değiştirelemz. Bunların değiştirelemeyeceği 4. maddede yazmaktadır.

1. Madde (Devletin şekli):

Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

2. Madde (Cumhuriyetin Nitelikleri):

Türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

3. Madde (Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti):

Türküye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı, al bayraktır.

Milli marşı, İstiklal Marşı'dır.

Başkenti, Ankara'dır.

Savaş sebebiyle seçimler ne kadar süre ertelenebilir? 1 yıl ertelenebilir

Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür örgütünün kısaltması hangisidir? UNESCO

Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı seçer.

NATO'nun merkezi nerededir? Brüksel

Cumhurbaşkanı yurtdışındayken yerine kim vekillik eder? TBMM başkanı

Yönetmeliklerin iptaline hangi üst mahkeme bakar? Danıştay

Seçim kanunlarını hangi kurum hazırlar? Sadece TBMM kanun koyar

Siyasi partilerin kapatılma davalarını kim açar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Governörler kurulu hangi kurumun en yüksek yetkili organıdır? IMF (Uluslararası para fonu)

MGK'ya kim başkanlık eder? Cumhurbaşkanı başkanlık eder.

* Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda başbakan başkanlık eder.

Serbest Piyasa Kurulu üyelerini kim atar? Bakanlar Kurulu

Kimler kanun teklif etmeye yetkilidir? Bakanlar kurulu ve milletvekilleri kanun teklif edebilir.

Türkiye NATO'ya hangi yıl üye olmuştur?** 1952 de üye olmuştur

MGK gündemini kim belirler? Cumhurbaşkanı

Devlet denetleme kurulu hangi kuruma bağlıdır? Cumhurbaşkanı

Laiklik ilkesi ilk defa anayasamıza hangi tarihte girmiştir? 1924 anayasasına 1937 yılında yapılan değişiklikle ilk defa laiklik ilkesi ve diğer Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir.

Başbakan yüce divana sevkedilirse ne olur? Hükümet düşer.

Anayasa değişikliği kabul oranı en az kaç kişiyle yapılır? TBMM üye tam sayısının en az 3/5'i ile yapılır.

Bir bakan yüce divana sevkedilirse ne olur? Bakanlığı düşer

Türkiye'de çok partili hayata ne zaman geçilmiştir? 1946

Devlet memurlarının kendi kurumları ile ilgili davalarına hangi mahkeme bakar? İdare mahkemesi

Meclis soruşturması için en az kaç milletvekilinin imzasına ihtiyaç vardır? En az 55 Milletvekili (1/10)

Gensoru verilmesi için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

En az 20 milletvekili gerekir.

* Yada mecliste grubu bulunan bir parti verebilir.

* Parti grubu oluşturmak için en az 20 milletvekiline ihtiyaç vardır.

Hangi kurumlar devlet denetleme kurulumu tarafından denetlenmez? Yargı ve askeri kurumlar denetlenemezler.

Tüzük ve kanunların nasıl uygulanacağını belirtmek için ne kullanılır? Yönetmelik

Ara seçim yapılabilmesi için genel seçimler üzerinden en az kaç ay geçmiş olmalıdır?

En az 30 ay geçmiş olmalıdır.

Ayrıca genel seçimlere 1 yıldan fazla bir süre kalmış olmalıdır.

Kanunları somutlaştırmak için bakanlar kurulu ne çıkarır? Tüzük çıkarır.

Tüzükler kanunların uygulanış biçimlerini içererek somutlaştırır.

* Tüzükleri sadece bakanlar kurulu çıkarır.

* Tüzükleri Danıştay denetler.

KHK resmi gazetede yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer?

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra hemen yürürlülüğe girer.

* Derhal meclise gelip, görüşülüp kabul edilir yada reddedirlir. (Ama o anda yürürlülüktedir.)

Bir kanun tasarısını mecliste ilgili komisyon kaç gün içinde inceleyip meclis başkanına gönderir?

45 gün içinde kanun tasarısı/teklifi incelenip onaylanır yada veto edilebilir.

* Onaylanan tasarı/teklif meclis başkanına gönderilir.

* Meclis başkanı da hemen genel kurula görüşmek için sunar.

Genel olarak bir yasanın oluşum aşamaları şu şekildedir:

1.Kanun tasarısı/teklifi yapılır.

2. Meclis başkanına sunulur.

3. Meclis başkanı ilgili komisyona sunar.

4. Komisyon 45 gün içinde onaylar yada veto eder.

5. Komisyon onaylarsa tekrar meclis başkanına sunar.

6. Meclis başkanı komisyondan gelen tasarıyı derhal görüşmek çin genel kurula sunar.

7. Genel kurulda kabul edilmezse 1 yıl içinde tekrar görüşülemez.

8. Genel kurulda kabul edilirse Cumhurbaşkanına sunulur.

9. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde onaylayabilir, veto edebilir, anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık varsa başvurabilir.

10. Veto edilirse 2. kez gönderildiğinde veto edemez. (Değişiklik yapılan bölümler yine veto edilebilir. Aynen gönderilen bölümler veto edilemez)

11. Onaylarsa resmi gazetede yayınlanır ve 45 gün sonra (özel bir tarih belirtilmemişse) kanun yürürlülüğe girer.

Bir kanunu Bakanlar kurulu önerirse ne isim alır? Yasa tasarısı

Bir kanunu milletvekili önerirse ne isim alır? Yasa teklifi

TBMM'nin tatile girmesine kim karar verir? TBMM genel kurulu karar verir.

Bir yasayı meclis kabul etmezse tekrar genel kurula en erken ne zaman gelebilir? En erken 1 yıl sonra gelebilir.

Anayasa değişikliği teklifi en az kaç kişiyle yapılır? TBMM üye tam sayısının 1/3'ü ile yapılabilir.

TBMM toplantı yeter sayısı kaçtır?

TBMM üye tam sayısının 1/3'ü yani 184 milletvekilidir.

* Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Ama salt çoğunluk TBMM üye tam sayısının 1/4+1'inden az olamaz.

Ülke ani saldırıya uğrarsa TSK'nın kullanımına kim karar verebilir?

Cumhurbaşkanı acil durumlarda ve TBMM tatildeyken gerekiyorsa silahlı kuvvetlerin kullanımına karar verebilir.

* Normal şartlarda TBMM karar verir.

KHK çıkarma yetkisini bakanlar kuruluna neresi verir? TBMM

Türkiye Birleşmiş Milletlere ne zaman üye olmuştur?

1945 yılında üye olmuştur.

* Kurucu üyedir.

Türkiye'de AB uyum yasaları sürecinde hangi mahkeme kurulmuştur? Aile mahkemesi

Genel ve özel affı neresi çıkarabilir? TBMM

Yabancı ülkelere temsilci göndermek kimin görevidir? Cumhurbaşkanı

Savaş ilanına neresi karar verir? TBMM

Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan birisi oy kullanabilir mi? Kullanamaz

Partinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekillerine ne olur? Milletvekilliği düşer.

Milletvekili, 1 ay içinde 5 kez çalışmalara özürsüz bir şekilde katılmazsa yaptırımı ne olur Milletvekilliği düşer.

İlçede dirlik ve düzenden sorumlu kişi kimdir? Kaymakam

Belirli bir süre yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına ne denir? Pozitif hukuk

KHK çıkarma yetkisi nereye aittir? Bakanlar kurulu

Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasından kim sorumludur? Cumhurbaşkanı

Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu nedir? Milletvekillerinin meclisteki çalışmalarını, düşünce ve sözlerini meclis dışında da açığa vurmaktan sorumlu tutulamamalarıdır.

Bir mahkumun sürekli hastalık, sakatlık gibi nedenlerle affedilmesine hangisi karar verebilir? Cumhurbaşkanı

İdari mahkemelerce verilen kararların nihai inceleme yeri neresidir? Danıştay

Milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması itirazlarını neresi inceler? Anayasa mahkemesi

Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer? Anayasa mahkemesi üyeleri kendi aralarında yapacakları oylama ile seçer.

Türkiye IMF'ye ne zaman üye olmuştur? 1947

Siyasi partilerin kapatılma davalarına hangi mahkeme bakar? Anayasa mahkemesi

TSK'yı Irak'a gönderme yetkisini hükümete neresi vermiştir?

TBMM

* Silahlı kuvvetlerimizin ülke dışına gönderme yetkisi TBMM tarfından hükümete verilir.Bireyi sağ doğmak şartıyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren hak sahibi kabul eden özel hukuk? Medeni hukuktur.

Devlet denetleme kurulu hangi teşkilata bağlıdır? Cumhurbaşkanlığı

Yeni kurulan bakanlar kurulunun göreve başlaması hangisi ile gerçekleşir? Cumhurbaşkanının hükümet listesini onaylaması ile gerçekleşir.

Genel seçimlerden önce hangi bakanlıklar görevlerinden çekilir? Adalet, ulaştırma, içişleri

Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uymama durumunda karşılaşılacak tepki nedir? Müeyyide (yaptırım)

TBMM adına genel ve katma bütçeli idarelerin mali denetimini neresi yapar? Sayıştay

İnsan haklarında ilk uluslararası hukuk aracı olarak bilinen çalışmayı yapan örgüt hangisidir? Birleşmiş Milletler

Olağanüstü hal en fazla kaç ay süre ile ilan edilebilir? 6 ay

Atatürk milliyetçiliği deyimi hangi anayasamızda kullanılmıştır? 1982 anayasasında kullanılmıştır.

Mali yükümlülükler konusunda sayıştayla hangi mahkemenin itilafında sayıştay dikkate alınmaz? Danıştay

Türkiye, insan hakları evrensel beyannamesini ne zaman imzalamıştır? 1948

İcra yetkisinin tamamen başbakan ve bakanlar kurulunda olduğu hükümet sistemi hangisidir? Parlementer sistem

Teamülen yada geleneksel anayasa olarak bilinen anayasa hangisidir? Yazısız anayasa

Bir kişi milletvekili olabilimek için en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır? 25

Devlet denetleme kurulu başkan ve üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı

TBMM'de başbakan ve bakanların cezai sorumlulukları nasıl denetlenir? Meclis soruşturması

Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili davaya hangi mahkeme bakar? Anayasa Mahkemesi

Cumhurbaşkanlığı makamı boşalması halinde yenisi seçilene kadar yerine kim vekillik eder?*** Meclis başkanı

Bakanlar kurulu, bütçe tasarısını mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM'ye sunmak zorundadır? 75 gün

Meclis iç tüzüğünü neresi denetler? Anayasa mahkemesi

Büyükşehir Belediyeleri nasıl kurulur? Büyükşehir Belediyeleri KHK (Kanun hükmünde kararname) ile kurulur.

Belediyeler nasıl kurulur? Belediyeler müşterek kararname ile kurulur.

Avrupa insan hakları mahkemesine başvurmak için ön şart nedir? İç hukuk yolları tamamen tüketilmelidir

Milletvekillerinin dokunulmazlığını kim kaldırabilir? TBMM

1982 anayasasına göre boşalan bir bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır? 1982 anayasasına göre boşalan bir bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.

Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer? Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlülüğe girer.


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə